Наукові спрямування

Основним напрямком наукових досліджень є використання відходів виробництва в технології будівельних матеріалів.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Доктор технічних наук, доцент

Сторчай
Надія
Станіславівна

Дисципліни

Будівельне матеріалознавство

В’яжучі речовини

Організація та управління підприємствами будіндустрії

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 251 (другий поверх головного корпусу)

Телефон:

вн. 3-81, міськ. (056) 756-33-81

E-mail

nadiastorchay@ukr.net

Наукова діяльність

Сторчай Надія Станіславівна у 2008 році захистила дисертацію на присудження наукового ступеня кандидата технічних наук. Тема дисертації: «Газобетон на модифікованому в’яжучому з використанням відходів глиноземної промисловості» (науковий керівник – професор Приходько А.П.). У 2011 році отримала вчене звання доцент. У 2016 році захистила докторську дисертацію на тему: «Фізико-хімічні основи виготовлення модифікованої стінової кераміки при знижених температурах випалу». У співавторстві та самостійно опублікувала 65 наукових праць.

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження:


Країна: Польща, Варшава

Назва події:

Дистанційне наукове стажування «Інтернаціоналізація вищої освіти. Організація навчального процесу та інноваційні методи навчання у вищих навчальних закладах Польщі»


Трудова діяльність

Народилася17 липня 1975 р. у Дніпропетровську. У 1997 р. закінчила з відзнакою Придніпровськудержавнуакадеміюбудівництва та архітектури(ПДАБА) за спеціальністю«Технологія будівельних конструкцій, виробів та матеріалів». З 1999 по 2005 рр. навчання в аспірантурі ПДАБА. У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Газобетон на модифікованому в’яжучому з використанням відходів глиноземної промисловості». У 2011 роціотрималавчене звання доцент. У 2011-2014 рр. навчання в докторантурі ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». У 2016 р. захистила докторську дисертацію на тему: «Фізико-хімічні основи виготовлення модифікованої стінової кераміки при знижених температурах випалу». З 2005 р. по теперішній час працює на кафедрі технології будівельних матеріалів, виробів та конструкцій.

Публікації

1. Сторчай Н. С. Керамический материал с применением техногенных минеральных систем / А. П. Приходько, Н. В. Шпирько, Н. С. Сторчай, А. Н. Гришко, Ю. Н. Вечер, Р. В. Богданов // Строительство, материаловедение, машиностроение. Серия: Создание высокотехнологических экокомплексов в Украине на основе концепции сбалансированного (устойчивого) развития. – Днепропетровск: ПГАСА, 2013. – Вып. 68. – С. 286–294.

2. Сторчай Н. Теоретические предпосылки снижения температуры обжига и повышения прочности стенового материала при активации сырья / А. Приходько, Н. Шпирько, Н. Сторчай, Д. Кононов, А. Гришко, Ю. Вечер, Р. Богданов // Theoretical foundations of civil engineering. – Warsaw: WUT, 2013. – Vol. 21. – P. 523–530.

3. Сторчай Н. Керамічна цегла на основі органо-мінеральних, луго- та залізовмісних систем / М. Шпирько, Н. Сторчай, Г. Гришко // Theoretical foundations of civil engineering. – Warsaw: WUT, 2014. – Vol. 22. – P. 87–92.

4. Сторчай Н. С. Стеновый материал с применением техногенного сырья / Н. В. Шпирько, Н. С. Сторчай, А. Н. Гришко, Ю. Н. Вечер, Р. В. Богданов // Проблемы современной науки. – Ставрополь: Логос, 2013. – Вып. 9. – С. 166–173.

5. Storchai N. S. Integrated use of industrial wastes in building materials / V. Shpyrko, N. S. Storchai, O. A. Zorina, H. N. Нryshko, J. N. Vecher // Nauka i studia. – Przemyśl: Sp. z o.o. «Nauka i studia», 2013. – NR 35(103). – Р. 35–42.

6. Сторчай Н. С. Оптимизация режима обжига керамических стеновых материалов / Н. В. Шпирько, О. А. Зорина, Н. С. Сторчай, А. Н. Гришко, Д. О. Маляр, Д. В. Кононов // Научно-теоретический и практический журнал Оралдын гылым жаршысы. Серия: Технические науки. – Уральск: Уралнаучкнига, 2014. – Вып. 12 (91). – С. 60–66.

7. Сторчай Н. С Влияние механохимической активации на температуру обжига керамического стенового материала / Н. В. Шпирько, Н. С. Сторчай, Р. В. Богданов, А. Н. Гришко // Проблемы современной науки. – Ставрополь: Логос, 2014. – Вып. 14. – С. 44–54.

8. Сторчай Н.С. Модифікована стінова кераміка низькотемпературного випалу / Н.С. Сторчай, С.В. Василенко, Р.В. Богданов // Строительство, материаловедение, машиностроение. Серия: Инновационные технологии жизненного цикла объектов жилищно-гражданского, промышленного и транспортного назначеня. – Днепропетровск: ПГАСА, 2016. – Вып. 91. – С. 148-155

9. Сторчай Н.С. Стінова кераміка низькотемпературного випалу / Н.С. Сторчай, О.В. Дзюбан, Р.Б. Папірник // Моделювання та оптимізація будівельних композитів: матеріали Міжнародного науково-технічного семінару 27-28 жовтня 2016 року. – Одеса, 2016. – С. 131-134

10. Сторчай Н.С. Модифицированная стеновая керамика на основе комплексно активированных сырьевых смесей /Н.С. Сторчай // Строительство, материаловедение, машиностроение. Серия: Создание высокотехнологических экокомплексов в Украине на основе концепции сбалансированного (устойчиивого) развития. – Днепропетровск: ПГАСА, 2017. – Вып. 99. – С. 160-164

11. Сторчай Н.С. Фактори, що впливають на процеси спікання при отриманні стінової кераміки / Н.С.Сторчай, К.В.Сторчай // Структуроутворення, міцність, та руйнування композиційних будівельних матеріалів та конструкцій: сб. наук. пр. ОДАБА. – Одеса, 2019. – Вип. 80. – С. 81-84.

12. Сторчай Н.С. Стеновая керамика на основе комплексно активированных сырьевых смесей /Сторчай Н.С., Савин Ю.Л., Сторчай Е.В.//Моделювання та оптимізація будівельних композитів : мат-ли міжнар. сем. – Одеса: ОДАБА, 2019. – С. 170-174

13. Storchay K., Bozhok O. (Storchay N.) Wall ceramics of low-temperature firing //Наука і техніка: перспективи ХХІ століття: Міжвузівська науково-практична конференція молодих вчених (Дніпро, ДВНЗ «ПДАБА», 18 квітня 2019 р.): матеріали / упорядники А.О. Плахтій, К.В. Соколова, О.О. Щетинникова – Д.: ДВНЗ «ПДАБА», 2019. – С. 115-117

14. Romankov A., Bondarenko A. (Storchay N., Bozhok O.) Nanotechnologies: history of development. Application in construction materials //Наука і техніка: перспективи ХХІ століття: Міжвузівська науково-практична конференція молодих вчених (Дніпро, ДВНЗ «ПДАБА», 18 квітня 2019 р.): матеріали / упорядники А.О. Плахтій, К.В. Соколова, О.О. Щетинникова – Д.: ДВНЗ «ПДАБА», 2019. – С. 88-91

15. Romankov Anton (Storchay N., Druzhinina L.V.) Construction and nanotechnology //Матеріали І науково-практичної конференції студентів ДВНЗ ПДАБА (28 травня 2019 р.) : збірник тез / упорядники В.В. Данішевський, О.А. Тимошенко, Н.А. Ротт: – Дніпро : ДВНЗ ПДАБА, 2019. – С.137

16. Koren A., Minin K. (Storchay N., Bozhok O.)History of gas concrete development //Наука і техніка: перспективи ХХІ століття: Міжвузівська науково-практична конференція молодих вчених (Дніпро, ДВНЗ «ПДАБА», 18 квітня 2019 р.): матеріали / упорядники А.О. Плахтій, К.В. Соколова, О.О. Щетинникова – Д.: ДВНЗ «ПДАБА», 2019. – С. 43-45

17. Сторчай Н.С. Науково-технічне обґрунтування використання мінеральних дисперсних систем техногенного походження /Н.С. Сторчай, Ю.Л. Савін, І.П. Волнянська // Ресурсоекономічні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: зб. наук. пр. НУВГП. – Рівне, 2020. – Вип. 38. – С. 277-282.

18. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «В’яжучі речовини» (Розрахунок складу сировинної суміші для виробництва портландцементу) для студентів ступеня бакалавра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійної програми «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» денної та заочної форм навчання / Укладач: Сторчай Н. С. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2020 р. – 14 с.

19. Методичні вказівки до практичних занять за темою «Спеціальні цементи» з дисципліни «Технологія виробництва та використання матеріалів спеціального призначення» для студентів ступеня магістра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітніх програм «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» денної та заочної форм навчання / Укладач: Сторчай Н. С. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2020 р. – 11 с.

20. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Технологія виробництва та використання матеріалів спеціального призначення» для студентів ступеня магістра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітніх програм «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» денної та заочної форм навчання / Укладач: Сторчай Н. С. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2020 р. – 10 с.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх