Кафедра технології будівельних матеріалів, виробів та конструкцій

 

Кафедра технології будівельних матеріалів, виробів та конструкцій одержала свою сучасну назву в 2000 році після об’єднання кафедр будівельних матеріалів та технології бетонів і в’яжучих.

Кафедра будівельних матеріалів була створена в січні 1932 р. на базі кафедри «Будівельна справа». Спочатку в колектив кафедри входило 6 викладачів і 4 лаборанти. Очолив кафедру Мазо Михайло Григорович, якому в 1934 році було присвоєно вчене звання доцента, а в 1938 році присуджений науковий ступінь кандидата технічних наук.

Кафедра мала у своєму розпорядженні досить обладнану лабораторію, що дозволяло якісно вести навчальний процес і науково-дослідну роботу.

У 1941 р. разом з інститутом кафедра була евакуйована в м. Новосибірськ. Після звільнення м. Дніпропетровська  від німецької окупації в 1943 р. студенти приступили до занять, спочатку в гуртожитку №1, а після ремонту – у навчальному корпусі інституту.

Викладачі кафедри, очолюваної М.Г. Мазо, у перші післявоєнні роки забезпечували викладання курсу «Будівельні матеріали» на всіх тоді діючих факультетах інституту.

З 1947 р. кафедра будівельних матеріалів забезпечувала також викладання загальної хімії. У 1952 році викладачі хімії виділилися в самостійну кафедру.

У 1954 році Радою Міністрів СРСР була прийнята постанова «Про розвиток виробництва збірного залізобетону» і бурхливо починає розвиватися будівельна індустрія і виробництво будівельних матеріалів. У зв’язку з цим і на підставі листа МВССО УРСР від 11 листопада 1959 р. № 19-17 в інституті була почата підготовка фахівців зі спеціальності 1207 «Виробництво бетонних і залізобетонних виробів і деталей для збірного будівництва» і був організований  будівельно-технологічний факультет (1958 р.), у складі якого і працювала кафедра будівельних матеріалів.

У 1960 р. у зв’язку зі звільненням М.Г. Мазо за віком від обов’язків завідувача кафедри тимчасово виконувати обов’язки завідувача кафедри було доручено М.Е.Листопадову.

З відкриттям в інституті будівельно-технологічного факультету і збільшенням кількості фахівців, що готувалися для  будівельної індустрії (набір за фахом 1207 у 1959 р. складав 175 чол.), викладацький склад кафедри до 1961 року значно виріс. У цей час на кафедру прийшли працювати доценти, кандидати технічних наук Олексій Іванович Конопленко, Анатолій Петрович Чехов, ст. викладач Володимир Омелянович Бойко, асистент Валентин Олексійович Єрьоменко (1960 р.).

З 1961 по 1963 рік кафедрою будівельних матеріалів керував О.І. Конопленко.

З його ініціативи і клопотання в 1963 році на будівельно-технологічному факультеті була утворена і почала працювати кафедра технології бетонів і в’яжучих, яку він очолював (1963-1968 рр.).

Кафедра технології  бетонів і в’яжучих була випускаючою і забезпечувала в повному обсязі читання дисциплін для підготовки фахівців будівельної індустрії. З 1963 р. при кафедрі була відкрита аспірантура, де закінчили й успішно захистили дисертаційні роботи викладачі, що працювали в академії: к. т. н., доц. В.О. Єрьоменко, В.В. Дробот, М.Д. Ломакін та інші.

Першими викладачами кафедри технології бетонів і в’яжучих у 60-х роках були доц. Р.І. Карамушко, ст. викладачі В.О. Бойко, А.В. Ігнатьєв, асистенти В.М. Фетисова,

В.О. Єрьоменко.

Кафедра підтримувала тісне співробітництво з аналогічними кафедрами Московського, Київського, Одеського, Харківського та інших будівельних вузів. За запрошенням кафедри лекції студентам, співробітникам і аспірантам читали такі видатні вчені, як О.А. Гершберг, В.О. Мчедлов-Петросян, В.Г. Ратінов та інші.

З 1968 по 1971 рік кафедрою керував доцент Я.С. Брижань, який працював до цього головним інженером об’єднання «Дніпробудіндустрія». У цей період кафедра одержала обладнані лабораторії для навчальної і наукової праці студентів і співробітників.

У 1971 році завідуючим кафедрою технології бетонів і в’яжучих був обраний д.т.н., проф. Г.Д. Дібров З його приходом значно активізувалася наукова праця, більш активно почала працювати аспірантура. З його ініціативи була затверджена і активно почала з 1976 року працювати вчена рада по захисту кандидатських дисертацій за фахом 05.23.05 «Будівельні матеріали і конструкції», у якій захищалося до 18 дисертаційних робіт на рік.

У 1975 році Г.Д. Дібров був обраний членом-кореспондентом Академії наук України і активно продовжував практику співробітництва з науковими і навчальними інститутами країни. Для обміну досвідом і читання лекцій на кафедру запрошувалися д. т. н., професори Ю.М. Баженов, В.І. Соломатов, В.І. Бабушкін, В.А.Вознесенський, В.Г. Глуховський. В  ці роки під науковим керівництвом  Г.Д. Діброва при кафедрі була створена галузева лабораторія надійності будівельних матеріалів і конструкцій. Кафедра технології бетонів  і в’яжучих ДІБІ  стала відома не тільки в Україні, але і по всій території  колишнього Радянського Союзу. У вченій раді, яку очолював Г.Д. Дібров, дисертаційні роботи захищали здобувачі не тільки з України, але й з багатьох навчальних і наукових закладів колишнього Союзу. Співробітники кафедри брали активну участь у семінарах, конференціях, симпозіумах, що проводилися  в різних місцях країни.

Після смерті Г.Д. Діброва в 1985 році два роки кафедрою технології бетонів і в’яжучих керував в.о. завідувача кафедри к.т.н., доц. В.О. Єрьоменко. Цей період роботи кафедри співпав з початком перебудови. Була проведена велика робота з удосконалення навчальних планів підготовки фахівців у галузі виробництва будівельних матеріалів і конструкцій.

З 1987 по 2000 рік кафедрою технології бетонів і в’яжучих керував обраний на конкурсній основі д.т.н., професор В.М. Пунагін. Вчена рада по захисту дисертаційних робіт здобувачів розширила свої функції і почала приймати роботи на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за фахом 0.5.23.05 «Будівельні матеріали і конструкції».

При кафедрі працює міжкафедральний науковий семінар, на якому проходять апробацію дисертаційні роботи  не тільки на здобуття наукового  ступеня кандидата, але і доктора технічних наук.

В цей період кафедра веде велику роботу по розширенню спеціалізації фахівців в області  технології виробництва будівельних матеріалів для випускників будівельно-технологічного факультету. Поряд з курсами, що традиційно читаються та забезпечують спеціалізацію «Виробництво бетонних і залізобетонних виробів і деталей для збірного будівництва», у навчальний процес були введені курси  «Технологія стінових, оздоблювальних та ізоляційних матеріалів і виробів», «Технологія полімерів» та ін.

Зв’язок навчального процесу з виробництвом у цей період здійснюється за допомогою  двох філіалів кафедри, створених на Дніпропетровському заводобудівельному комбінаті (ЗБК-24)  і АТ ДФ НДІБВ. У філіалах кафедри здійснюється  читання лекцій, проведення лабораторних і практичних занять, а також безпосереднє  знайомство з  технологічними процесами виготовлення виробів і  конструкцій у цехах виробництва.

Після утворення кафедри технології бетонів і в’яжучих у 1963 році кафедра будівельних матеріалів продовжує працювати на будівельно-технологічному факультеті, здійснюючи загальноінженерну підготовку фахівців і інших спеціальностей.

Кафедру будівельних матеріалів з1963 по 1973 рік очолював

к.т.н., проф. А.П. Чехов До складу кафедри входили 8 викладачів і 4 лаборанти.  Кафедра мала у своєму розпорядженні лабораторії для проведення навчальних занять з будівельних матеріалів і матеріалів із пластмас.

З 1973 по 1978 рік кафедрою керував  к.т.н., проф. В.М. Глущенко. У цей період викладачі кафедри поряд з навчальною ведуть велику науково-методичну роботу.

З 1978 по 1986, а потім з 1996 по 2000 рік кафедрою будівельних матеріалів керує к.т.н, доц. М.В. Шпирько, який приділяє велику увагу науково-дослідному напрямкові роботи викладачів, студентів і аспірантів кафедри.

З 1986 по 1994 рік завідуюч кафедри будівельних матеріалів стає

д.т.н., проф. Ю.Д. Козлов, обраний за конкурсом. При кафедрі починає роботу дослідницька лабораторія з нового для кафедри науковому напрямку: вивчення властивостей будівельних матеріалів після радіаційної обробки. У роботі активну участь  беруть викладачі кафедри, аспіранти і студенти.

Новою лабораторією завідує к.т.н., доц. В.Т. Малий під керівництвом проф. Ю.Д.Козлова.

У 2000 році кафедри будівельних матеріалів і технології бетонів і в’яжучих були об’єднані в одну кафедру – технології будівельних матеріалів, виробів і конструкцій і  очолив її д.т.н., проф. В.М. Пунагін, що керував до об’єднання кафедрою технології  бетонів і в’яжучих.

На об’єднаній кафедрі проводиться велика навчально-методична і науково-дослідна робота з напрямків, очолюваних  провідними викладачами.

З 2002 р. по 2013 р. кафедру технології будівельних матеріалів, виробів і  конструкцій очолював д. т. н., професор А.П. Приходько.

За багаторічну роботу проф. А.П. Приходько створив могутній науково-педагогічний колектив, до якого входили 6 професорів, 9 доцентів, 1 старший викладач і 4 асистенти. Підготовка науково-педагогічних кадрів здійснювалась через аспірантуру, а також докторантуру. Під керівництвом А.П. Приходько проводилась велика робота по оновленню навчально-методичних посібників. З усіх дисциплін, що читались на кафедрі (24), були видані сучасні методичні вказівки. Для активізації навчального процесу в лабораторні роботи, курсові та дипломні проекти, що виконувалися студентами з дисциплін кафедри обов’язково включалися елементи досліджень. Відповідно до сучасних вимог були допрацьовані і видані методичні вказівки не тільки з лабораторних робіт і курсових проектів, але так само і з вивчення дисциплін, що забезпечували спеціальність 7.092104 «Виробництво будівельних конструкцій, виробів і матеріалів». Розроблені та видані нові методичні вказівки по виконанню дипломних проектів.

Весь час своєї роботи А.П. Приходько особливо піклувався про підготовку та зростання професорсько-викладацького складу кафедри. З 2011 року він очолив спеціалізовану Вчену раду к-08.085.03 на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук із спеціальностей: 05.05.04 «Машини земляних та дорожніх і лісотехнічних робіт»; 05.26.01 «Охорона праці»; 21.06.01 «Екологічна безпека». Під науковим керівництвом професора А.П. Приходько були захищені кандидатські дисертації: К.С. Харченко (2008); Д.О. Маляр (2011); Н.С. Сторчай; Д.В. Кононов (2013). Докторські дисертації захистили М.М.Руденко,(2001); В.М.Дерев’янко(2002); А.М.Шишкін(2003); А.П. Приходько (2009); М.В. Шпирько (2011).

Окрім різнопланової дослідницької роботи викладачів кафедра технології будівельних матеріалів, виробів і конструкцій приділяла велику увагу науково-дослідній роботі студентів. Вони брали участь у роботі дослідних лабораторій кафедри, які очолювали проф. В.М.Дерев’янко та доц. В.О.Мартиненко. Під керівництвом
А. П. Приходька кафедра була однією з провідних випускаючих кафедр академії, яка готувала фахівців за сучасними вимогами будівельного виробництва.

Після передчасної смерті проф. А.П. Приходька у 2013 р. кафедру «Технології будівельних матеріалів, виробів і конструкцій» і до теперішнього часу очолює д. т. н., проф. Н.В. Шпирько, який гідно продовжує кращі традиції кафедри, засновані

проф.А. П. Приходьком.

Під керівництвом А.П. Приходько науково-дослідницька робота на кафедрі була направлена на заміну природних компонентів будівельних матеріалів техногенною сировиною, що поліпшую якість матеріалів при зниженні їхньої собівартості і вирішує важливу екологічну проблемі по зниженню забруднення навколишнього середовища та сільськогосподарських угідь. При цьому розробляються енергозберігаючі технології виробництва матеріалів з використанням техногенної сировини. Цей науковий напрям розвивається кафедрою і у теперішній час.

Окрім цієї науково-дослідницької тематики за останні п’ять років та кафедрі ТБМВК проводиться наукова робота з наступних тем: «Стенові керамічні вироби з використанням відходів які містять паливні компоненти і плавні» (к.т.н., доц.
Н.С. Сторчай); «Ефективні теплоізоляційні матеріали для споруд та теплових апаратів» (держбюджетна тематика, д.т.н., проф. М.В. Шпирько, к.т.н., доц. С.В. Бондаренко); «Розробка способів виготовлення ресурсозберігаючих будівельних матеріалів на основі композицій системи CaO-MgO-SiO2-H2O», «Управління формуванням структури і властивостями будівельних матеріалів шляхом активації взаємодій між поверхнями дисперсій» (д.т.н., проф. М.В. Шпирько); «Теорія ущільнення бетонних сумішей при формуванні виробів і конструкцій, високоефективної технології збірних залізобетонних конструкцій і спорудження будівель, з монолітного бетону, технологія вакуумбетонополімеров, використання вторинних мінеральних ресурсів у будівництві»
(д.т.н., проф. Н.А. Сторожук); Композиційні матеріали, армовані дискретними волокнами органічного і мінерального походження (розчини, бетони, кераміка). Сухі будівельні суміші для оздоблювальних робіт, влаштування підлог. Розробка добавок-регуляторів властивостей бетонів і розчинів. Процеси хімічної нейтралізації фтористих домішок фосфогіпсів і технологія виробництва гіпсових в’яжучих. Розробка нанотехнологій у виробництві будівельних матеріалів і виробів (д.т.н., проф. В.М. Дерев’янко); «Переробка і використання вторинних ресурсів у будівництві, виробництві будівельних матеріалів та інших галузях промисловості. Управління процесами структуроутворення систем колоїдної дисперсності» (д.т.н., проф. С.А. Щербак, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки); «Методологія визначення властивостей бетонів у конструкціях, що експлуатуються», «Технологія виготовлення збірних залізобетонних конструкцій на буд майданчику», «Розробка енергоефективних функціонально орієнтованих конструкцій»

(к.т.н., доц. В.В. Колохов).

За результатами проведених робіт захищено дві докторські і вісім кандидатських дисертацій. Підготовлені до захисту одна докторська і дві кандидатських дисертації. Опубліковано 184 наукові праці, з них чотири монографії, три навчальних посібника, 132 статті і шість патентів. Високий рівень кваліфікації викладачів кафедри підтверджується також тим, що д.т.н., проф. В.М. Дерев’янко із 2003 р. є членом експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт з архітектури, будівництва та геодезії Міністерства освіти і науки України. А з 2013 р. є головою експертної ради.

У теперішній час в аспірантурі навчається сім чоловік.

Традиційно кафедра «Технології будівельних матеріалів, виробів і конструкцій» велику увагу приділяє науково-дослідній роботі студентів. Вони беруть активну участь у роботі дослідницьких колективів кафедри, якими керують д.т.н., проф. В.М. Дерев’янко,

д.т.н., проф. С.А. Щербак, д.т.н., проф. Н.В. Шпирько, к.т.н., доц. В.В. Колохов,
к.т.н., доц. Н.С. Сторчай.

Поєднання навчальної та наукової роботи студентів дозволяє готувати висококваліфікованих фахівців для промисловості будівельних матеріалів, будідустріі і будівельних організацій України.

Про високий рівень підготовки студентів на випускаючій кафедрі свідчать дипломи, отримані на конкурсах курсових і дипломних проектів, олімпіадах, а також оцінка керівників міста при захисті комплексних між кафедральних дипломних проектів, виконаних для будівництва та реконструкції будівель у м. Дніпропетровську.

Навчальна, методична і наукова діяльність кафедри технології будівельних матеріалів, виробів і конструкцій дозволяє їй готувати фахівців для будівництва України, що відповідають сучасним вимогам.

М. В. Шпирько

?>
вверх