Наукові спрямування

Дослідження та розробка термостійких та жаростійких матеріалів і цементних бетонів, що працюють в динамічних умовах з використанням різних відходів промисловості. Розроблено ряд жаростійких та теплоізоляційних матеріалів для футеровки теплових агрегатів з температурою використання до 1200 0С, а також цементних бетонів для промислових полов з використання таких відходів, як шлаки металургійної промисловості, мікрокермнезем, кремнегель.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри

Шпирько
Микола
Васильович

Дисципліни

Фізико-хімічні методи дослідження будівельних матеріалів

Інноваційні будівельні матеріали

Управління формуванням структури і властивостей дисперсних звязків компонентів

Проблеми технології бетону і залізобетону при зведенні будівель з монолітного залізобетону

Будівельне матеріалознавство

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 164(перший поверх головного корпусу)

Телефон:

вн. 4-93; міськ. (056) 756-34-93

E-mail

shpyrko.mykola@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

В 1977 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Дослідження та розробка високотемпературних волокнистих теплоізоляційних матеріалів» за спеціальністю 05.23.05 – «Будівельні матеріали та вироби» та здобув ступінь кандидате технічних наук. Захист відбувався на засіданні спеціалізованої Вченої Ради № 2, К-964/2 Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту. В 2011 році захистив докторську дисертацію за темою «Жаростійкі теплоізоляційні матеріали на основі неорганічних в’яжучих та мінеральних волокон» за спеціальністю 05.23.05 – «Будівельні матеріали та вироби» та здобув ступінь доктора технічних наук. Захист відбувався на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.085.01 при державному вищому навчальному закладі «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Додаткова інформація

Трудова діяльність

В 1969 році закінчив Грозненський нафтовий інститут за спеціальністю „Промислове та цивільне будівництво” та здобув кваліфікацію інженера-будівельника. З 1971 року по 1974 рік навчався в аспірантурі Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту. З 1974 року по 2000 рік працює асистентом, а згодом доцентом, завідуючим кафедрою будівельних матеріалів Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту, в подальшому Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. З 2000 року по 2012 рік доцент кафедри технології будівельних матеріалів, виробів та конструкцій Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. З 2012 року по теперішній час професор кафедри.

Публікації

1. Шпирько Н.В. Теоретические предпосылки снижения температуры обжига и повышения прочности стенового материала при активации сырья / А. Приходько, Н. Шпирько, Н. Сторчай, Д. Кононов, А. Гришко, Ю.Вечер, Р. Богданов // Theoretical foundations of civil engineering. – Warsaw:WUT, 2013. – Vol. 21. – P. 523–530.

2. Шпирько М.В. Керамічна цегла на основі органо-мінеральних, луго- та залізовмісних систем / М. Шпирько, Н. Сторчай, Г. Гришко // Theoretical foundations of civil engineering. – Warsaw: WUT, 2014. – Vol.22. – P. 87–92.

3. Шпирько М. В. Стеновый материал с применением техногенного сырья / Н.В. Шпирько, Н. С. Сторчай, А. Н. Гришко, Ю. Н. Вечер, Р. В. Богданов // Проблемы современной науки. – Ставрополь: Логос, 2013. – Вып. 9. – С. 166–173.

4. Shpyrko V. Integrateduse of industrial wastesin buildingmaterials / N. V. Shpyrko, N. S. Storchai, O. A. Zorina, H. N. Нryshko, J. N. Vecher // Nauka i studia. – Przemyśl: Sp. z o.o. «Nauka i studia», 2013. – NR 35(103). – Р. 35–42.

5. Шпирько Н. В. Оптимизация режима обжига керамических стеновых материалов /    Н. В. Шпирько, О. А. Зорина, Н. С. Сторчай, А. Н. Гришко, Д. О. Маляр, Д. В. Кононов // Научно-теоретический и практический журнал Оралдын гылым жаршысы. Серия: Технические науки. – Уральск: Уралнаучкнига, 2014. – Вып. 12 (91). – С. 60–66.

6. Шпирько Н. В. Влияние механохимической активации на температуру обжига керамического стенового материала / Н. В. Шпирько, Н. С. Сторчай, Р. В. Богданов, А. Н. Гришко // Проблемы современной науки. – Ставрополь: Логос, 2014. – Вып. 14. – С. 44–54.

6. Шпирько Н. В. Исследование уплотнителей для полированных бетонных полов / М.Шпирько С. Бондаренко, Д. Шпирько // Польско–українсько-литовський-збірник праць № 22 «Теоретичні основи будівництва», Варшава, грудень, 2014. –С. 81-86.

7. Шпирько Н. В. Бетонные полированные полы с уплотнителями / М.В.Шпирько, С. В. Бондаренко, О.Э. Севастьянова // Стародубовські читання. «Будівництво, матеріалознавство, машинобудування» Сб. наук. праць. Вип. 80, – Дніпропетровськ, 2015. – С. 358-362.

8. Шпирько Н. В Сырьевая смесь для получения гидравлической доломитовой извести по коэффициенту теплового энергопотенциала / М.Шпирько С. Бондаренко, А Рязанов // Theoretical foundations of civil engineering. – Warsaw: WUT, 2015. – Vol. 23. – P. 95-100 (http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe).

9. Шпирько Н. В Гидравлическое вяжущее на основе техногенных продуктов отсева доломита и отходов углеобогащения / А Рязанов, М.Шпирько С. Бондаренко // Theoretical foundations of civil engineering. – Warsaw: WUT, 2015. – Vol. 23. – P. 107-112 (http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe).

10. Шпирько Н. В. Получение гидравлической извести из сырьевой смеси с пониженным энергопотенциалом / М.В.Шпирько, С. В. Бондаренко, О.Э. Севастьянова // Строительство, материаловедение, машиностроение. Серия: Стародубовские чтения. – Днепропетровск: ПГАСА, 2016. – Вып. 90. – С. 194-198. (http://smm.pgasa.dp.ua/article/viewFile/70426/65663

11. Вяжущее низкотемпературного обжига автоклавного твердения из техногенного сырья/ Шпирько Н.В., Бондаренко С.В.// Матеріали міжнародної науково-технічної конференції «Фізико-хімічні проблеми технології тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів» – Дніпро: Середняк Т,К., 2018, -113 ISBN 978-617-7696-56-7

12. Получение вяжущего из отходов углеобогащения и отсева доломита с учётом коэффициента теплового энергопотенциала/ Шпирько Н.В., Бондаренко С.В., Бондаренко А.С.// Моделювання та оптимізація будівельних композитів: матеріали міжнародного семінару. – Одеса: ОДАБА, 2019. -195-199с. ISBN 978-617-7195-94-7

13. Ніздрюваті бетони на основі тонкодисперсних відходів гірничозбагачувальних комбінатів/ Бондаренко С.В., Бондаренко А.С.// Рресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. Збірник наукових праць Випуск 38 /Національний університет водного господарства та природокористування – Рівне: «Волинські береги»,2020 – 84-89 ISSN 2218-1873 ISBN 978-966-416-697-0

14. В’яжуче для штучних виробів автоклавного тужавлення/ Шпирько Н.В., Бондаренко С.В., Бондаренко А.С.// Ефективні організаційно-технологічні рішення та енергозберігаючі технології в будівництві: матеріали VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції 19-20 листопада 2020 р. ‒ Харків : ХНУБА, 2020. ‒ 6 с. ISBN 978-617-7555-41-3 https://kstuca.kharkov.ua/wp-content/uploads/2020/12/Tezu_Konf_2020.pdf

15. В’яжучі на основі доломіту / Шпирько Н.В., Бондаренко С.В., Бондаренко А.С.// Моделювання та оптимізація будівельних композитів Матеріали міжнародного семінару 3-4 грудня 2020 р. – Одеса: ОДАБА, 2020. – 158-162 с. ISBN 978-617-7900-28-2

16. Суха суміш для неавтоклавного газобетону /Бондаренко А.С., Шевченко Є.Ю., Шпирько Н.В., Бондаренко С.В// Матеріали ІІІ науково-практичної конференції студентів Придніпровської державної академії будівництва та архітектури : збірник тез / упорядники Микола Савицький, Владислав Данішевський, Олена Тимошенко. – Дніпро : ПДАБА, 2021. – 135-137 с. (електронне видання)

17. Суха суміш для газобетону в монолітному малоповерховому будівництві / Шпирько Н.В., Бондаренко С.В., Бондаренко А.С.// Тези ХІХ міжнародної науково практичної конференції «Інноваційні технології у будівництві, цивільній інженерії та архітектурі» м. Чернігів, 19-22 вересня 2021р. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2021. – 334-336 с. ISBN 978-966-323-225-6

18. В’яжуче низькотемпературного випалу автоклавного твердіння для виготовлення силікатної цегли / Шпирько Н.В., Бондаренко С.В., Василенко С.В., Бондаренко А.С.// №129925 Зареєстровано в державному реєстрі публікація Бюл. №22 26.11.18

19. В’яжуче автоклавного твердіння / Шпирько Н.В., Бондаренко С.В., Бондаренко А.С., Вінниченко В.І.// №144353 Зареєстровано в Державному реєстрі України корисних моделей. Бюл. №18 25.09.2020

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх