Наукові спрямування

Моделі і методи попередньої обробки, аналізу та візуалізації аерокосмічних стереозображень. Впровадження дистанційних освітніх технологій в навчальний процес при підготовці студентів за всіма спеціальностями.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Старший викладач

Середа
Світлана
Юріївна

Дисципліни

Нарисна геометрія

Інженерна графіка

Комп’ютерна графіка

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 302
(третій поверх, головний корпус)

Телефон:

міськ. (056) 756-33-80; внутр. 2-80

E-mail

sereda.svitlana@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

У співавторстві розробила і опублікувала «Русско-англо-немецкий строительный словарь по технологии производства строительных материалов и газобетонных изделий». Має 20 наукових публікацій, участь в наукових конференціях, таких як: - Міжнародна науково-практична конференція «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2014)», м. Дніпропетровськ; - Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних і комп’ютерних систем (MEICS-2015)», м. Дніпропетровськ; - Міжнародна науково-технічна конференція «Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні (ІТММ – 2016)», м. Дніпропетровськ; - Міжнародна студентська науково-технічна конференція «Графіка XXI століття» (2006-2013 рр.), м. Севастополь. Інженер-викладач будівельних дисциплін за спеціальністю «Будівництво». Учасник Всеукраїнських та міжнародних конференцій з нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки. Автор та співавтор більше 20 наукових праць (статей).

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 18/09/2022


Країна: Україна, Дніпро

Назва події:

Цифрові інструменти GOOGLE для освіти (1 кредит ЄКТС)


foto_qualification

Дата проходження: 13/06/2022


Країна: Україна, Одеса

Назва події:

Освітній процес в умовах воєнного стану в Україні (6 кредитів ЄКТС)


foto_qualification

Дата проходження: 29/11/2020


Країна: Україна, Дніпро

Назва події:

VDC ENGINEER 3.0 BASIC REVIT 2020 (41-100 HOURS)


Трудова діяльність

У 1988 році закінчила Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут (ДІБІ), нині ДВНЗ “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури” (ПДАБА) за спеціальністю «Будівництво». Працювала викладачем спецдисциплін ПТУ №7 м. Запоріжжя, (1989 – 2001рр.), викладачем креслення автотранспортного технікуму м. Дніпропетровськ (2001-2003 рр.). З 2003 р. до сьогодні працює асистентом кафедри нарисної геометрії та графіки ПДАБА. з 2022 р. і до теперішнього часу – старший викладач кафедри нарисної геометрії та графіки.

Публікації

1. Русско-англо-немецкий строительный словарь по технологии производства строительных материалов и газобетонных изделий / [Мартыненко В.А., Шашкина Н.И., Середа С.Ю., Буряк М.П., Лазуренко Л.А.]: под ред. В.А. Мартыненко и Н.И. Шашкиной. – Днепропетровск: ПГАСА, 2009. – 140 с., ил. 84 с.

2. Гнатушенко В.В. Геометричне трансформування та прив’язка фотограмметричних зображень проекційної природи / В.В. Гнатушенко, С.Ю. Середа // Системні технології. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. – Випуск 5 (94). – Дніпропетровськ, 2014. – С. 133-139.

3. Середа С.Ю. Совершенствование методов преподавания черчения иностранным студентам подготовительного отделения. / С.Ю. Середа, О.В. Мухина // Инновационные аспекты геометро-графического образования: материалы Междунар. науч. – метод. конф., (Севастополь, 6-7 мая 2014 г.).- Севастополь, 2014. – С. 43-45.

4. Недодатко С.О. Викладання комп’ютерної графіки у AutoCAD для студентів напрямів підготовки «Будівництво» та «Архітектура» у відповідності до СПДБ / С.О. Недодатко, С.Ю. Середа // Інформаційні технології в освіті, науці та управлінні // Зб. Наук. праць. Вип. 3. – Дн-вськ: ПДАБА, 2015. – С. 42-48.

5. Гнатушенко В.В. Трансформування різночасових аерокосмічних зображень надвисокої просторової здатності / В.В. Гнатушенко, С.Ю. Середа // Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2014):матеріали ХІІ міжнар. наук.-практ. конф., (Дніпропетровськ, 19-21 листопада 2014 р.) / Дніпропетр.націон. ун-т ім. О. Гончара. — Дн.: Вид-во і друкарня «Ліра», 2014.- С. 58-59.

6. Середа С.Ю. Інформаційні технології обробки аерокосмічних проекційних зображень / С.Ю. Середа // Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних і комп’ютерних систем (MEICS-2015): матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.молодих учених та студентів, (Дніпропетровськ, 25-27 листопада 2015 р.) / Укладачі Вашерук О.В., Яркова О.О. – Дніпропетровськ, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, 2015.- С. 100-101.

7. Sereda S. Comparative analysis of epipolar properties of frame images and stereo pairs of scanner space images / S. Sereda // Наука і техніка: перспективи XXI століття: Міжвуз. наук.-практ. конф. молодих вчених, (Дніпропетровськ, ДВНЗ ПДАБА, 1 грудня 2015 р.); матеріали / упорядник Т.Є. Щеглова. – Д: ДВНЗ ПДАБА, 2015. – C. 144-147.

8. Hnatushenko V.V. An automatic registration method for multitemporal remote sensing images of high spatial resolution / V.V. Hnatushenko, O.O. Kavats, S.Ju. Sereda // Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні (ІТММ – 2016): матеріали Міжнар. наук.-техн. конф., (Дніпропетровськ, 29-31 березня 2016 р.). – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2016. – C. 72.

9. Методические указания к лабораторным занятиям и самостоятельному изучению основ графической системы КОМПАС (раздел «Компьютерная графика») для студентов направлений подготовки 6.050503 «Машиностроение» и 6.070106 «Автомобильный транспорт» дневной и заочной форм обучения. Создание чертежа плоской детали / Составитель: Середа С. Ю. – Днепропетровск: ГВУЗ ПГАСА, – 2015. – 35 с.

10. Методические указания к лабораторным занятиям и самостоятельному изучению основ графической системы КОМПАС (раздел «Компьютерная графика», тема «Создание модели детали») для студентов направлений подготовки 6.050503 «Машиностроение» и 6.070106 «Автомобильный транспорт» дневной и заочной форм обучения / Составитель: Середа С. Ю. – Днепропетровск: ГВУЗ ПГАСА, – 2016. – 24 с.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх