Наукові спрямування

Фундаменти при динамічних і сейсмічних впливах. Розробка та удосконалення методів проектування пальових і пальово-плитних фундаментів у складних інженерно-геологічних умовах.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень В1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри

Сєдін
Володимир
Леонідович

Дисципліни

Експериментальна механіка ґрунтів та інноваційні методи в проектуванні фундаментів

Розрахунок і проектування огороджень котлованів у складних інженерно-геологічних і гідрогеологічних умовах

Основи і фундаменти

Проектування, монтаж і реконструкція будівель і споруд в особливих умовах

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В908 (дев'ятий поверх висотного корпусу)

Телефон:

вн. 3-43, міськ: (056) 756-33-43

E-mail

sedin.volodymyr@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Наукова, педагогічна та практична діяльність пов’язані з рідним Дніпропетровським інженерно-будівельним інститутом (ДІБІ), зі студентських років до сьогодні (понад 44 роки). У 1980 йому присуджений науковий ступінь кандидата технічних наук (тема дисертації: «Исследование влияния присоединенных плит на колебания фундаментов»), у 1982 р. присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника, а у 1988 – доцента. У 1997 р. здобув науковий ступінь доктора технічних наук (тема докторської дисертації: «Методи розрахунку і нові рішення фундаментів складної форми при динамічних впливах»), а у 2000 р. – присуджено наукове звання професора. Він є дійсним членом Академії будівництва України, Міжнародної інженерної Академії, членом Президії Всеукраїнської громадської організації «Українське товариство механіки ґрунтів, геотехніки і фундаментобудування», Міжнародного товариства механіки ґрунтів і геотехніки (ISSMGE), експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОН України. Член спеціалізованих вчених рад з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора технічних наук (ДВНЗ ПДАБА, м. Дніпро). Член редколегії наукових видань включених до переліку наукових фахових видань України «Світ геотехніки» та «Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури». Керівник тем науково-дослідної роботи кафедри. Під науковим керівництвом захищено шість кандидатських дисертацій. Є автором і співавтором понад 220 наукових праць, серед яких 6 нормативних документів, 2 монографії, 3 навчальні посібники, 13 патентів на винаходи та корисні моделі.
Нагороди:
- почесне звання Заслужений діяч науки і техніки України
- Велика срібна медаль Академії будівництва України
- медалі ВДНГ (срібні) і «За кращу наукову роботу» Мінвузу Української РСР

Додаткова інформація

Трудова діяльність

В 1974 р. закінчив з відзнакою Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут (факультет промислового та цивільного будівництва), отримав спеціальність інженера-будівельника і працював старшим інженером і молодшим науковим співробітником науково-дослідної частини інституту. 1976-1979 рр. – навчання в аспірантурі по кафедрі основ і фундаментів. З 1981 р. – завідувач Галузевої науково-дослідної лабораторії автоматизованих методів вимірювань деформацій основ і фундаментів турбоагрегатів. Працював на посаді доцента кафедри основ і фундаментів. 1994-1997 рр. – навчання у докторантурі. Працював на посаді професора кафедри основ і фундаментів, з 2008 р. по теперішній час обіймає посаду завідувача кафедри.

Публікації

1. Сучасні методи проектування та влаштування набивних паль у пробитих свердловинах / Зоценко М.Л., Винников Ю.Л., Сєдін В.Л. // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, 2015. – №10. – С. 36-43.

2. Шкала оценки активности тектонических разломов земной коры по интенсивности радоновыделения из недр на площадках строящихся и действующих АЭС / Седин В.Л., Ульянов В.Ю., Бикус Е. М. // ГеоРиск: международный журнал. – №4. – 2015. – С. 42–48.

3. Урахування основи і сейсмічних умов майданчика для аналізу сейсмостійкості реакторного відділення / Сєдін В.Л., Бауск Є.А., Довбніч М.М., В.А. Загільський // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, 2015. – №11. – С. 42-51.

4. Методика испытаний грунтов универсальным динамическим зондом ЛИАТЭ / Седин В.Л., Ульянов В.Ю., Бауск Е.А., Ульянов Я.В. // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, 2016. – №2. – С. 19-24.

5. Особенности геотехнического строительства в Приднепровском регионе Украине / Седин В.Л., Головко С.И., Большаков В.И. // Будівельні конструкції. Випуск 83 : Механіка ґрунтів, геотехніка та фундаментобудування : міжвід. наук.-техн. зб. наук. пр. / ДП НДІБК. – Київ, 2016. – Кн. 1. – С. 47-57.

6. Моделювання НДС основи буроін’єкційної палі, нез’єднаної з ростверком, при повторних статичних навантаженнях / Сєдін В.Л., Бікус К.М., Ковба В. В., Волнянський Ю.Ю. // Будівельні конструкції. Випуск 83 : Механіка ґрунтів, геотехніка та фундаментобудування : міжвід. наук.-техн. зб. наук. пр. / ДП НДІБК. – Київ, 2016. – Кн. 2. – С. 236-243.

7. Стан і проблеми розвитку та використання територій промислових і складських підприємств / Сєдін В.Л., Кравчуновська Т.С., Броневицький С.П., Ковальов В.В. // Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. науч. тр. Серия: «Стародубовские чтения 2017» / ГВУЗ «Приднепр. гос. акад. стр-ва и архитектуры». – Днипро, 2017. – Вып. 96. – С. 139-144. Вып. 100. – С. 146-153.

8. Investigation of redistribution of pile foundation forces under successive loading of its elements / Sedin, K. Bikus, V. Kovba // Civil and Environmental Engineering Reports. – 2017. – (27) 4. – P. 121-129. – ISSN 2080-5187.

9. Розвиток методів оцінки, аналізу, обґрунтування і вибору раціональних організаційно-технологічних рішень реконструкції промислових підприємств / В.Л. Сєдін, В.В. Ковальов, Т.С. Кравчуновська // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Дніпро: ПДАБА, 2017. – № 2. – С. 49-54.

10. Innovative projects in difficult soil conditions using artificial foundation and base, arranged without soil excavation / P. Kryvosheiev, Farenyuk, V.Tytarenko, I. Boyko, M. Kornienko, M. Zotsenko, Yu. Vynnykov, V. Siedin, V. Shokarev, V. Krysan // Proc. of the 19th International Conf. on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (Sep. 17 – 22, 2017 / COEX, Seoul, Korea) – ed. by W. Lee, J.-S. Lee, H.-K. Kim, D.-S. Kim. – Seoul. – 2017. – P. 3007 – 3010.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх