Наукові спрямування

Чинники, що забезпечують сталий розвиток суспільства в контексті глобалізації, яка за-глиблюється, і з урахуванням пріоритетів наукових досліджень, визначених Рамковою Програмою Євросоюзу «Horizon 2020».

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень В2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат філософських наук, доцент

Плаксіна
Оксана
Іванівна

Дисципліни

Філософія

Методика викладання у вищій школі

Педагогіка вищої школи

Філософія науки

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В706 (сьомий поверх висотного корпусу)

Телефон:

міськ. (056) 756-34-42, вн. 4-42

E-mail

plaksina.oksana@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

О.І. Плаксина закінчила з відзнакою в 1984 р. історичний факультет Дніпропетровського державного університету за фахом «історик, викладач історії та суспільствознавства». У 1995 р. закінчила аспірантуру і в 1996 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Со-ціальне: проблеми сутності і розвитку» за спеціальністю 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії. З 2001 р. має звання доцента кафедри філософії і політології. У 2015 р. в рамках другої вищої освіти стала магістром за фахом «педагогіка вищої школи». З 2005 р. працює над докторською дисертацією «Сталий розвиток суспільства: соціально - філософський аналіз». З 2006 р бере участь в атестації кадрів вищої кваліфікації в роботі спеціалізованих вчених рад при Дніпропетровському і Запорізькому національних універ-ситетах як офіційний опонент по захисту кандидатських дисертацій. Активний учасник міжнародних та всеукраїнських конференцій. У 2013 р. брала участь в роботі XXIII-його Всесвітнього філософського конгресу - Афіни, 4-10 серпня 2013 р, де представила доповідь на тему «Sustainabledevelopment of modernsocietythroughtheprism of thephenomenon of justice» (Сталий розвиток сучасного су-спільства крізь призму феномена справедливості) на двох секціях «Філософія розвитку» та «Соціальна філософія». Режим доступу до програми 23-го конгресу (с. 31): http://www.wcp2013.gr/en/tentative-program/tentative-program.html/ Важливою подією в світі всього філософського співтовариства є ХХІІІ-ій Всесвітній філософський конгрес (ХХІІІ World Congress of Philosophy). Конгреси такого рангу проводяться раз в п'ять років, і цей Конгрес проходив в Афінах, на батьківщині класичної філософії, 4-10 серпня 2013 р. «Філософія як пізнання і спосіб життя», - так організатори визначили тему цього найбільшого світового форуму. На Конгресі була представлена доповідь доцента нашої кафедри Плаксіної Оксани Іванівни на тему «Sustainabledevelopmentofmodernsocietythroughtheprismofthephenomenonofjustice» (Сталий розвиток сучасного суспільства крізь призму феномену справедливості). Слід відзначити особливу еврістичність її матеріалу, про що свідчить такий факт. Після того, як доцент Плаксіна зробила свою доповідь на секції «Філософія розвитку», оргкомітет конгресу за-пропонував їй зробити цю доповідь і на секції «Соціальна філософія». На обох секціях доповідь викликала серйозний інтерес і мала великий резонанс серед філософів різних країн. Це виразилося в жвавих дискусіях, зокрема, з представниками Греції, Росії, Китаю та Нігерії. У роботі Конгресу взяли участь такі всесвітньо відомі філософи як В. Стьопін, В. Лекторський, В. Мантатов (Росія), J. Habermas (Німеччина), E. Agazzi (Meксіка), I. Kuçuradi (Туреччина) і Його святість Далай лама ХIV Тензін Г'яцо (Китай). Програма Конгресу доступна за посиланням: http://www.wcp2013.gr/en/tentative-program/tentative-program.html Відображення відгуку філософської спільноти на виклики сучасності, які прозвучали на цьому всесвітньому форумі, викладено в статті: Плаксина О.И. Проблема устойчивого развития современного общества в материалах 23-го Всемирного философского конгресса // Грані. - Дніпропетровськ, 2014. - № 5 (109) травень 2014. - С. 12-17. Режим доступу: http://grani.org.ua/index.php/journal/article/view/500/516
Автор понад 80 науково-методичних робіт.

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 10/08/2013


Країна: Афіни

Назва події:

23 міжнародний філософський конгрес у Афінах


Трудова діяльність

Після закінчення у 1984 р. Дніпропетровського державного університету працювала вчителем історії, молодшим науковим співробітником Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І. Яворницького, з 1987 р. – асистентом кафедри філософії ДІСІ та ПДАБА. З 1998 р.працює на посаді доцента кафедри, брала участь у комісії з прийому вступних екзаменів до аспірантури та кандидатських екзаменів з філософії (2002-2017 рр.). З 2019 р. викладає аспірантам філософію науки й приймає кандидатський екзамен з цієї дисципліни.

Публікації

1. Плаксина О. И. Великое обнуление устойчивости глобального общественного устройства путем разрушения социокультурной идентификации // Науково-теоретичний альманах «Грані» – – Т. 24. – № 4. – С. 5-21. DOI: https://doi.org/10.15421/172134 https://grani.org.ua/index.php/journal/article/view/1625/1612

2. Плаксіна О. І. Вплив освіти на сталий розвиток сучасного суспільства // Неперервна освіта для сталого розвитку: філософсько-теоретичні контексти та  педагогічна  практика: Матеріали  ІІІ  Всеукраїнської науково-практичної конференції. 04 грудня 2020 р., м. Дніпро, КЗВО «ДАНО» ДОР». / Наук. ред. О.Є. Висоцька. – Дніпро: СПД «Охотнік»,  – с. 51-54.

3. Плаксина О.И. Предпринимательская активность и экономика сквозь призму конфессиональных различий // Людина віртуальна:  нові  горизонти:  зб.  наукових  праць  / за  заг.  ред. д. філос. н. Журби М.А. – Монреаль: СPM «ASF», 2020. – С. 14- 18.

4. Плаксина О.И. Устойчивость общества в социально-философском учении Аристотеля / О.И. Плаксина // Науково – теоретичний альманах «Грані». – 2019. – Т. 22. – №. 3. – С.62-76. doi: 15421/171933    https://grani.org.ua/index.php/journal/article/view/1339

5. Плаксіна О.І. Сучасні підходи до дидактичної взаємодії у вищій школі // Людина віртуальна: нові горизонти: зб. наукових праць / за заг. ред. д. філос. н. Журби М.А. – Монреаль: СPM «ASF», 2019. – С. 64-70.

6. Плаксина О.И. Представление о развитии в трудах Аристотеля и современность / О.И. Плаксина // Науково-теоретичний альманах «Грані». – 2018. – Т. 21 ­– № 1. – С. 19-29.

7. Plaksina Oksana. Sustainable Development of Modern Society through the Prism of the Phenomenon of Justice // Proceedings of the XXIII World Congress of Philosophy. Volume 48, 2018. Philosophy of Development. Pages 67-72. https://doi.org/10.5840/wcp23201848986 URL: https://www.pdcnet.org/wcp23/content/wcp23_2018_0048_0067_0072

8. Плаксина О.И. Значение феномена общения для устойчивого развития современного общества / О.И. Плаксина // Науково-теоретичний альманах «Грані». – 2016. – № 8 (136) серпень 2016. – С. 21 – 30.  http://grani.org.ua/index.php/journal/article/view/657/668

9. Плаксина О.И. Интегративные функции феномена образования и их влияние на устойчивое развитие современного общества / О.И. Плаксина // Науково – теоретичний альманах «Грані». – 2016. – № 138 (10). – С. 10 – 18. https://grani.org.ua/index.php/journal/article/view/794

10. Плаксина О.И. Проблема устойчивого развития общества в материалах 23-гоВсемирного философского конгресса / О.И. Плаксина // Науково-теоретичний альманах «Грані». – 2014. – № 5 (109) травень 2014. –  С. 12-17. http://grani.org.ua/index.php/journal/article/view/500/516

11. Плаксина О. И. Устойчивое развитие общества в духовном и социально-политическом срезах: способы его достижения в философском наследии И. Канта // XI Кантовские чтения: Кантовский проект просвещения сегодня = XI KantReadings: Kant’sEnlightenmentProjectToday: материалы Международной научной конференции, 21—23 апреля 2014 г. — Калининград : Изд-во БФУ им. И. Канта, 2014. —с. 140-144.  http://kant-online.ru/?p=301

12. Плаксина О.И. Развитие инструментария социального познания для изучения проблемы устойчивости развития общества // Вдосконалення методології соціального пізнання, змісту та методики викладання філософії на гуманітарних факультетах ВНЗ. Матеріали Міжнародноїнауково-теоретичноїконференції 21-22 квітня 2011 року. – Київ-Запоріжжя: КСК- Альянс, 2011. – с. 58-61.

13. Плаксина О.И. Позиция интеллигенции в системе координат устойчивого развития современного общества// Культура народов Причерноморья. Научный журнал. № 183. Симферополь: Таврический нац. ун-т,2010 г.- С. 233-238.

14. Плаксина О.И. Проблема устойчивого развития современного общества и целенаправляющий потенциал нравственности / О.И. Плаксина // Науково-теоретичний альманах «Грані». 2008. – № 5 (67) вересень-жовтень 2009. – С. 56-61.

15. Плаксина О.И. Роль феномена справедливости в устойчивом развитии современного общества / О.И. Плаксина // Науково-теоретичний альманах «Грані». – 2008. – № 6 (68) листопад-грудень 2009. – С. 77-82.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх