Підручники та навчальні посібники

Політологія: Курс лекцій для студентів усіх спеціальностей очної та заочної форм навчання, 2018

Політологія: Курс лекцій для студентів усіх спеціальностей очної та заочної форм навчання, 2018

Читати далі
X

Білополий В.В. Політологія: Курс лекцій для студентів усіх спеціальностей очної та заочної форм навчання / Віктор Васильович Білополий. – 2-е видання. – Дніпро: ПДАБА, 2018.-116с.

В даному виданні висвітлюються найбільш характерні політологічні проблеми, теорії та практика розвитку суспільства. Тематика і безпосередньо матеріали підбира­лись, виходячи з досвіду викладання суспільних наук у вузі будівельного профілю, з урахуванням його специфіки. Певна увага приділяється сучасним українським реалі­ям.

До кожної теми пропонуються тести, питання для самоконтролю, список на­вчально-методичної літератури.

 

Эстетика: Монография, 2016

Эстетика: Монография, 2016

Читати далі
X

Мурашкин М.Г.  Эстетика: Монография / М.Г. Мурашкин. – Днепропетровск: ПГАСА, 2016. – 120 с.

В монографии речь идёт об эстетике, то есть, об “Высшем”, об определённом состоянии человека как эстетическом. В художественной и мистической культуре это состояние понимается как Бог. В этом состоянии человек ощущает невозможность своей смерти в силу того, что в нём исчезает страх смерти, всякий страх. Значит состояние “Высшего” – это состояние бессмертия.

Монография предназначена для научных работников которые имеют интерес к проблемам эстетики, искусствоведения, мистики.

 

Філософські аспекти соцюкультурних досліджень в умовах глобалізації, 2014

Філософські аспекти соцюкультурних досліджень в умовах глобалізації, 2014

Читати далі
X

Філософські аспекти соцюкультурних досліджень в умовах гло-балізації : Монографія [Текст] /Наук. ред. Пшінька О.М., Власової Т.І. – Дн-вськ: Вид-во Маковецький, 2014 – 240с. – КВК 978-966-1507-54-7

 

Монографія присвячена загальнотеоретичним проблемам глобалізаційних процесів, які змінюють традиційні засади суспільного життя і звичні парадигми наукового мислення у нашій країні та за її кордонами . Три розділи монографії представляють різні аспекти цієї теми: «Людина і світова глобалізація», «Формування проблемного поля сучасних тендерних досліджень», «Проблеми освіти в сучасному інноваційному суспільстві». Монографія розрахована на наукових співробітників і викладачів вищих навчальних закладів, на аспірантів та студентів старших курсів, філософів, соціологів, політологів, спеціалістів у різних галузях гуманітарних наук.

Культурологічний підхід, 2013

Культурологічний підхід, 2013

Читати далі
X

Білополий В.В. Культурологічний підхід: допоміжні матеріали до вивчення курсів та спецкурсів «Вітчизняна та світова культура», «Екологічна культура», «Історія культури», «Прикладна культурологія», «Теорія культури», «Українська культура», «Філософія культури» / В.В. Білополий, К.А. Прокоф’єва, М.Г. Складановська; за заг. ред. К.А. Прокоф’євої. – Д.: ПДАБА, 2013- – 324 с.

У виданні окреслено коло питань, пов’язаних культурологічним підходом до вивчення історичних епох, визначені предмет та завдання культурології, проаналізовано її сучасний стан, запропоновано методичні матеріали для вивчення й викладання курсів та спецкурсів культурологічного напряму. Представлені індивідуальні завдання для самостійної роботи, тестовий контроль, додаткова література до кожної теми. Рекомендується для викладачів вищих та середніх навчальних закладів, аспірантів, студентів технічних фахів, які опановують дисципліни суспільно-гуманітарного блоку, професійно орієнтованих студентів-гуманітаріїв.

Філософсько-антрополопчні виміри глобальних трансформацій, 2012

Філософсько-антрополопчні виміри глобальних трансформацій, 2012

Читати далі
X

Філософсько-антрополопчні виміри глобальних трансформацій: Монографія колективу авторів/ Наук. ред. Власова Т.1. / Т. І. Власова. І. М. Грабовська. В. П. Кравець. О. М. Кікінежді. Т. В Філат – Дн-вськ: Вид-во Маковецький. 2012 -384 с

Монографія присвячена загальнотеоретичним проблемам глобалізаційних процесів, які змінюють традиційні засади суспільного життя і звичні парадигми наукового мислення у нашій країні та за кордоном.

Три розділи монографії представляють різні аспекти цієї теми: «Людина і світова глобалізація: діалог цивілізацій»; «Тендерні проблеми та формування суспільства паритетної демократії в умовах глобалізації»; «Освіта в інноваційному суспільстві, її зміст і можливі напрями». Монографія розрахована на наукових співробітників і викладачів вищих навчальних закладів, на аспірантів та студентів старших курсів, філософів, соціологів, політологів, спеціалістів у різних галузях гуманітарних наук.

Методологія і теорія гуманітарних досліджень в умовах глобалізації, 2011

Методологія і теорія гуманітарних досліджень в умовах глобалізації, 2011

Читати далі
X

Методологія і теорія гуманітарних досліджень в умовах глобалізації. Монографія [Текст] / наук. ред. О.М. Пшінька, Т.І. Власової – Дн-вськ: Вид-во Маковецький. 2011 – 456с.

Монографія присвячена загальнотеоретичним проблемам глобалізаційних процесів, які змінюють традиційні засади суспільного життя і звичні парадигми наукового мислення у нашій країні та за кордоном Чотири розділи монографії представляють різні аспекти цієї теми: «Філософсько-антропологічні вимірі глобальних трансформації! кінця XX – початку XXI століть». «Українське суспільство в умовах світової глобалізації», «Формування проблемного поля сучасних тендерних досліджень». «Проблеми освіти в сучасному інноваційному суспільстві».

Монографія розрахована на наукових співробітників і викладачів вищих навчальних закладів, на аспірантів та студентів старших курсів, філософів, соціологів, політологів, спеціалістів у різних галузях гуманітарних наук.

Методичні вказівки

Психологія та педагогіка, 2018

Психологія та педагогіка, 2018

Читати далі
X

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Психологія та педагогіка» для студентів ступеня бакалавра усіх спеціальностей денної форми навчання / Укладач: Марченко В. О. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2018. -31 с.

Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Психологія та педагогіка»  складено відповідно до робочої навчальної програми дисципліни. Вони включають в себе тематику рефератів, методичні рекомендації до написання реферату та список навчальної, навчально-методичної й фахової літератури до кожної теми.

Методичні вказівки можуть бути використані як при вивченні зазначеної дисципліни, так і при опрацюванні відповідних тем з педагогіки, конфліктологіїї, психології управління, з проблем пізнавальної діяльності та інших.

Політологія, 2018

Політологія, 2018

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Політологія» для студентів ступеня бакалавра усіх спеціальностей денної форми навчання / Укладачі: Білополий В. В., Чорнобаєв В. І. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА. – 2018. – 32 с.

Методичні вказівки до контрольних робіт з навчальної дисципліни «Політологія» мають на меті сприяти підготовці студентів до проміжних та під

сумкових контрольних робіт, інших контрольних заходів. В них надаються основні програмні положення, вказується навчально-методична та наукова література, інформаційні ресурси, тестові завдання до проміжного контролю.

Методичні вказівки призначені для викладачів, аспірантів, студентів, яких цікавить політична думка з часів Аристотеля до сьогодення, склад та типи політичних партій, розвиток суспільства, його політична система тощо.

Педагогіка вищої школи, 2018

Педагогіка вищої школи, 2018

Читати далі
X

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Педагогіка вищої школи»     для     студентів     ступеня магістра спеціальностей 151«Автоматизація     та     комп’ютерно-інтегровані     технології», 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», 133 «Галузеве машинобудування»,       274       «Автомобільний         транспорт», 132 Матеріалознавство» денної та заочної форм навчання / Укладач: Плаксіна О. І.- Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2018. – 25 с.

Пропоновані методичні вказівки підготовлені з урахуванням сучасних вимог до викладання навчальних дисциплін, які передбачають самостійне вивчення значної частини навчальної програми. Дані вказівки призначені для поза аудиторної роботи студентів з виконання контрольно-семестрових рефератів та опрацювання розділів навчальної дисципліни, які не викладаються на лекціях. В методичних вказівках охарактеризовані види самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Педагогіка вищої школи», надано методичні рекомендації до них, викладено вимоги до контрольно-семестрових рефератів, запропонована тематика рефератів та література різних рівнів складності.

Психоло­гія для студентів усіх напрямів підготовки денної форми навчання, 2016

Психоло­гія для студентів усіх напрямів підготовки денної форми навчання, 2016

Читати далі
X

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Психоло­гія» для студентів усіх напрямів підготовки денної форми навчання / Укладач: Марченко В. О. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2016. – 38 с.

Методичні вказівки до самостійної роботи і навчальної дисципліни «Психологія» складено у відповідності до робочої програми дисципліни.. Вони включають в себе тематику рефератів, методичні рекомендації до написання реферату та список навчальної, навчально-методичної й фахової літератури до кожної теми. Методичні вказівки можуть бути використані як при вивченні зазначеної дисципліни, так і при опрацюванні відповідних тем з педагогіки, конфліктологіїї, психології управління, з проблем пізнавальної діяльності та інших.

Політологія за темою «Політична влада», 2016

Політологія за темою «Політична влада», 2016

Читати далі
X

Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Політологія» за темою «Політична влада» для студентів усіх напрямів підготовки денної та заоч­ної форм навчання / Укладач: Марченко В. О. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2016.-34 с.

Метою методичних вказівок є допомога студентам у освоєнні політо­логії як навчальної дисципліни. Методичні вказівки допоможуть студентам розібратися у темі «Політична влада», з’ясувати сутність та особливості політичної та державної влади. У політології «влада», її сутність, характер мають важливе значення для розуміння природи політики, політичної сис­теми суспільства, політичного процесу, політичного прогресу. Саме нав­коло влади, політичної влади, виражених у ній політичних інтересів, по­треб і розгортається політична життєдіяльність. Від сутності, змісту, механізму функціонування влади залежать характер та спрямованість політичної системи.

Структура й зміст методичних вказівок дає студентам цілісну уяву про тему «Політична влада».

Прикладна соціологія, 2014

Прикладна соціологія, 2014

Читати далі
X

Методичні вказівки до вивчання курсу “Прикладна соціологія” для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної форм навчання / Укладач: Чернова Л.Є. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2014. – 25с.

Методичні вказівки з дисципліни “Прикладна соціологія ” складено у відповідності до робочої програми дисципліни. Дана дисципліна с соціоло­гічною дисципліною емпіричного рівня науки викладається за вибором студента, згідно з навчальним планом. Методичні вказівки містять темати­ку занять, завдання та форми самостійної, індивідуальної та групової робо­ти студентів, тематику соціологічних наукових досліджень у рамках курсу, форми контролю виконання завдань й знань та критерії їх оцінювання, ко­нтрольні питання, список навчальної, навчально-методичної та наукової літератури та Інтернет ресурсів для засвоєння курсу. Вони допоможуть студентам самостійно орієнтуватися в навчальному процесі, планувати свою роботу, більш якісно засвоїти курс та успішно скласти модульний контроль.

Основи соціології, 2014

Основи соціології, 2014

Читати далі
X

Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни “Основи соціології” для студентів усіх напрямів підготовки денної форми навчання /Укладач Чернова Л.Є. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА. – 2014. – 29 с.

Пропоновані методичні вказівки складено відповідно до робочої про­грами дисципліни “Основи соціології”, яка є нормативною і входить до ци­клу дисциплін за вибором Гуманітарного блоку № 2, які викладаються у вищих навчальних закладах згідно з навчальним планом. Необхідною складовою оволодіння змісту дисципліни є семінарські заняття. Згідно з робочою програмою передбачається проведення 16 годин семінарів.

Методичні вказівки можуть бути використані як при вивченні зазна­ченої дисципліни, так і при суміжних курсах з соціології гуманітарного блоку № 2: “Соціологія життєвого середовища”, “Прикладна соціологія”, “Соціальне проектування”, “Економічна соціологія”, а також в інших соці­ально-гуманітарних курсах з політології, психології, культурології, історії урбанізації, економіки регіонів, економіки праці, демографії та статистики.

Соціологія життєвого сере­довища, 2013

Соціологія життєвого сере­довища, 2013

Читати далі
X

Методичні вказівки до вивчання курсу “Соціологія життєвого сере­довища” для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної форм навчання / Укладач: Чернова Л.Є. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2013. -30 с.

Методичні вказівки з дисципліни “Соціологія життєвого середови­ща” складено у відповідності до робочої програми дисципліни. Дана дис­ципліна є галузевою соціологічною дисципліною за вибором студента, яка пов’язана з фахом студентів й викладається у вищих навчальних закладах, згідно з навчальним планом. Методичні вказівки містять тематику лекцій, практичних занять, завдання та форми самостійної, індивідуальної та гру­пової роботи студентів, тематику соціологічних наукових досліджень у рамках курсу, форми контролю та критерії їх оцінювання, контрольні пи­тання, список навчальної, навчально-методичної та наукової літератури та Інтернет ресурсів для теоретичного та практичного засвоєння курсу. Вони допоможуть студентам самостійно орієнтуватися в навчальному процесі, планувати свою роботу, більш якісно засвоїти курс та успішно скласти мо­дуль.

Політологія для студентів усіх спеціальностей та форм навчання, 2013

Політологія для студентів усіх спеціальностей та форм навчання, 2013

Читати далі
X

Методичні вказівки до вивчення курсу “Політологія” для студентів усіх спеціальностей та форм навчання/ Укладач: Чорнобаєв В. І. -Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА. – 2013. – 42с.

Методичні вказівки з навчальної дисципліни “Політологія” складено у відповідності до робочої програми дисциплін,-. Дана дисципліна є нормативною і входить до циклу загальноосвітніх  та обов’язкових дисциплін, які викладаються у вищих навчальних і закладах, згідно з навчальним планом. Вона включає в себе плани семінарських занять, тематику рефератів та список навчальної, навчально-методичної та спеціальної літератури до кожної теми.

Методичні вказівки можуть бути використані як при вивченні зазначеної дисципліни, так і при опрацюванні відповідних тем з філософії, з проблем пізнавальної діяльності, розвитку науки, особливостей наукового пізнання та інших.

Історія політичної думки України, 2012

Історія політичної думки України, 2012

Читати далі
X

Методичні вказівки з політології до вивчення теми “Історія політичної думки України” для студентів усіх спеціальностей та форм навчання / Укладач: М.Ф. Макарець. -Дніпропетровськ: ПДАБА. – 2012. – 45 с.

У методичних вказівках, відповідно до робочої навчальної програми з по­літології, викладений теоретико-методичний матеріал з історії розвитку полі­тичної думки України з часів Київської Русі і донині, який призначений для поза аудиторної підготовки студентів до семінарського заняття з даної теми, а та­кож для самостійного опрацювання основних положень теми.

Методичні вказівки розраховані на студентів та викладачів вищих навча­льних закладів, а також на всіх тих, хто цікавиться розвитком політичних знань в Україні.

Етапи розвитку політичної думки, 2009

Етапи розвитку політичної думки, 2009

Читати далі
X

Методичні вказівки до теми “Етапи розвитку політичної думки” для студентів денної та заочної форм навчання / Укладач: А.О. Синицин. – Дніпропетровськ: ПДАБтаА. – 2009. – 20 с.

Методичні вказівки до теми «Етапи розвитку політичної думки». В методичних вказівках наводяться та аналізуються думки різних мислителів, що згодом увійшли у теорії та концепції, які розглядаються під час вивчення курсу «Політологія» в розділі “Етапи розвитку політичної думки”. Особлива увага звертається на еволюцію політичної думки з розвитком людства, а також на те. як зазначені ідеї набували свого втілення у повсякденній політичній діяльності людства.

Збірники наукових праць

?>
вверх