Наукові спрямування

Дослідження та розробка первинних вимірювальних перетворювачів і систем контролю просторової орієнтації підземних, підводних пристроїв і будівельних споруджень; дослідження каналів передачі інформації.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Доктор технічних наук, професор

Ковшов
Геннадій
Миколайович

Дисципліни

Вимірювальні перетворювачі

Основи наукових досліджень,

Планування експерименту та патентознавство

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 2001 (другий поверх головного корпусу)

Телефон:

міськ. (0562) 47-04-88, вн. 2-33

E-mail

riv@mail.pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

У 1959 році Закінчив Казанський авіаційний інститут за фахом інженер-механік по авіаційних гіроскопічних приладах і пристроях. У 1965 р. захистив кандидатську дисертацію. У 1982 р. захистив дисертації за фахом 05.13.05 – «елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування» та одержав ступінь доктора технічних наук і атестат професора по кафедрі «інформаційно-вимірювальної техніки». З 2012 р. і по теперішній час є завідувачем кафедри інформаційно-вимірювальних технологій та систем ДВНЗ ПДАБА. Є відповідальним виконавцем розділів науково-дослідних робіт Міністерства освіти і науки України: «Підвищення ефективності, надійності та довговічності будівельних машин, механізмів, обладнання, елементів та пристроїв обчислювальної техніки» (№ 0105U002262)», «Розробка наукових основ і впровадження пристроїв, удосконалення технічних характеристик перетворювачів методами математичної обробки вимірювань» (№0106U005340), «Розробка інклінометричних пристроїв для систем контролю просторової орієнтації свердловин та керування буровим знаряддям» (№ 0109U001403), «Дослідження та розробка комп’ютерних систем просторової орієнтації рухливих об’єктів і підвищення ефективності їх компонентів» (№ 0111U006480). Опубліковано понад 400 науково-методичних праць, з них дві монографії, понад 200 авторських свідоцтв та патентів на винаходи. За час роботи в області вищої освіти під його керівництвом і консультацією захистили кандидатські дисертації 20 аспірантів, з яких згодом було захищено 3 докторські дисертації.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Народився в м. Донецьк (1936 р). Закінчив Казанський авіаційний інститут, (1959 р), за фахом інженер-механік по авіаційних гіроскопічних приладах і пристроях. З 1959 по 1961 р. р. працював інженером на підприємстві «Звезда». В 1961 р. закінчив очну аспірантуру Казанського авіаційного інституту по кафедрі «Гіроскопічні прилади», де після захисту кандидатської дисертації ( 1965 р.) працював асистентом, старшим викладачем, доцентом. З 1968 по 1985 р. р. – доцент, професор, завідувач кафедри « Інформаційно-вимірювальної техніки» Уфимського авіаційного інституту. Після захисту дисертації за фахом 05.13.05 – «елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування» в 1982 р. одержав ступінь доктора технічних наук і атестат професора по кафедрі «інформаційно-вимірювальної техніки». З 1985 по 1994 р. р. – завідувач кафедри «Прикладна механіка» Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. З 1994 по 2001 р. р. – головний науковий співробітник, завідувач лабораторії Інституту Механіки Уфимського наукового центру Російської академії наук. З 2001 р. – професор кафедри «Прикладна механіка» ДВНЗ «ПДАБА». З 2012 р. у зв'язку зі зміною напрямку кафедри вибраний завідувачем кафедри «Інформаційно-вимірювальних технологій та систем» на конкурсній основі.

Публікації

1. Ковшов Г.Н. Инклинометры. (Основы теории и проектирования)/ Ковшов Г.Н. Алимбеков Р.И., Жибер А.В. – Уфа: Гилем, 1998. – 380 с.

2. Bodunov B.P, Kovshov G.N. Giroinclinometer for Surveying Durigethe Drilling Process // Symposium Gyro Technology – Stuttgart, Germany – 1999. P. 119.

3. Ковшов Г.Н., Коловертнов Г.Ю. Приборы контроля пространственной ориентации скважин при бурении. – Уфа: Издательство УГНТУ, -228 с.

4. Пономарева Е.А. Метод получения информации об измеряемой величине по площади отклика выходного сигнала / Е.А. Пономарева, Г.Н. Ковшов // Труды Одесского политехнического университета. – 2005. – Вып. 2(24). – С. 213 – 217.

5. Ковшов Г.Н. Магнитометрический датчик угла наклона / Е.А. Пономарева, Г.Н. Ковшов, А.В. Садовникова // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 2005. – №1 – 2. – С. 54 – 58.

6. Ковшов Г.Н. Датчик уклона для контроля положения отвала дорожных машин / Е.А. Пономарева, Г.Н. Ковшов, А.В. Садовникова // Строительство, материаловедение, машиностроение. Интенсификация рабочих процессов строительных и дорожных машин. Серия: подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование. – 2007. – №39. – С. 157 – 160.

7. Ковшов Г.Н. Математическая модель феррозондового инклинометрического преобразователя с учетом погрешности от колонны буровых труб / Е.А. Пономарева, Г.Н. Ковшов, И.В. Рыжков, А.В. Садовникова // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 2008. – №1 – 2. – С. 35 – 39.

8. Пономарьова О.А. Метод визначення просторових координат об’єкту в ході технологічного процесу / О.А. Пономарьова, Г.М. Ковшов, О.В. Садовникова // Строительство, материаловедение, машиностроение. Интенсификация рабочих процессов строительных и дорожных машин. Серия: подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование. – 2010. – №57. – С. 160 – 166.

9. Метод определения параметров искривления скважины: (тези доповідей Х Міжнародної конф. «Контроль і управління в складних системах – 2010» [Електронний ресурс] / О.А. Пономарьова, Г.М. Ковшов, О.В. Садовникова // Перспективні методи і технічні засоби систем контролю і управління. – Вінниця, 2010. – С. 90. – Режим доступу: http: / www.vstu.vinnica.ua/mccs 2010/ukr/abstracts_UA.html.

10. Ковшов Г.Н. Способ определения азимута наклонно-направленной скважины с учетом влияния магнитной помехи / Е.А. Пономарева, Г.Н. Ковшов, И.В. Рыжков, А.В. Садовникова // Строительство, материаловедение, машиностроение. Серия: Стародубовские чтения 2010. – 2010. – №54. – С. 150 – 157.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх