Наукові спрямування

Розробка та удосконалення методів числового розрахунку пальових фундаментів. Числове моделювання напружено-деформованого стану основ пальових фундаментів з урахуванням послідовного навантаження складових конструкцій (плитних ростверків, паль).

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень В2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Ковба
Владислав
Валерійович

Дисципліни

Основи механіки грунтів

Основи і фундаменти

Моделювання взаємодії фундаментів з ґрунтовим середовищем

Система автоматизованого проектування в будівництві

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В901 (дев'ятий поверх висотного корпусу)

Телефон:

міськ. 756-33-43, вн. 3-43

E-mail

kovba.vladyslav@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Наукова діяльність розпочалась у 2014 році, у студентські роки. У 2015 році з відзнакою завершив навчання у магістратурі кафедри основ і фундаментів (факультет промислового та цивільного будівництва ДВНЗ ПДАБА), отримав повну вищу освіту та здобув ступінь магістра за спеціальністю «промислове і цивільне будівництво» (кваліфікацію наукового співробітника (галузі будівництва). У 2018 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Перерозподіл зусиль в пальовому фундаменті з урахуванням послідовного навантаження його складових елементів». Є автором і співавтором 17 наукових праць. Брав участь у 14 студентських, міжнародних і всеукраїнських конференціях.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 2015 році з відзнакою завершив навчання у магістратурі кафедри основ і фундаментів (факультет промислового та цивільного будівництва Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»). У 2015 році закінчив факультет Відділення підготовки та перепідготовки ДВНЗ ПДАБА, де отримав кваліфікацію спеціаліста з економіки підприємства. З 2015 р. по 2018 р. працював за сумісництвом асистентом кафедри основ і фундаментів Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». З 2015 р. по 2018 р. навчався в аспірантурі при кафедрі інженерної геології і геотехніки (основ і фундаментів) Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». У 2018 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Перерозподіл зусиль в пальовому фундаменті з урахуванням послідовного навантаження його складових елементів». З 2018 р. по теперішній час – доцент кафедри інженерної геології і геотехніки ДВНЗ ПДАБА.

Публікації

1. Применение модели упрочняющегося грунта в численном моделировании буроинъекционной сваи большого диаметра / Седин В. Л., Бикус Е. М., Ковба В. В. // Геотехника. – 2014. – № 4. – С. 32-40.

2. Асимптотичний метод для оцінювання напружено-деформованого стану основ пальових фундаментів / В. Л. Сєдін, В. В. Данішевський, К. М. Бікус, В. В. Ковба // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Дніпропетровськ, 2015. – № 2. – С. 10-19.

3. Моделювання напружено-деформованого стану основи фрагменту пальового фундаменту при навантаженні ростверку, нез’єднаної з палею, у натурних умовах / В. Л. Сєдін, К. М. Бікус, В. В. Ковба, Ю. Ю. Волнянський // Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. науч. тр. Серия: «Компютерные системы и информационные технологии в образовании, науке и управлении» / ГВУЗ «Приднепр. гос. акад. стр-ва и архитектуры» ; под. общей редакцией В. И. Большакова. – Днипро, 2017. – Вып. 101. – С. 190-197.

4. Investigation of redistribution of pile foundation forces under successive loading of its elements / Sedin, K. Bikus, V. Kovba // Civil and Environmental Engineering Reports. – 2017. – (27) 4. – P. 121-129. – ISSN 2080-5187.

5. Натурні дослідження деформацій фрагменту пальового фундаменту при статичних навантаженнях ростверку, нез’єднаного з палею / В. Л. Сєдін, К. М. Бікус, В. В. Ковба, Д. Кононов // Proceedings of the Second International Conference Challenges in Geotechnical Engineering 2017, 20-23 November 2017 / Kyiv National University of Construction and Architecture. – Kyiv: KNUCA, 2017. – С. 112-113.

6. Aplication of the hardening soil model for numerical simulation of staged loading of pile foundations’ elements / Kovba V.V. // Conference program and proceedings International scientific-practical conference of young scientists “Build-Master-Class-2017” 28.11-01.12.2017 / Kyiv National University of Construction and Architecture. – Kyiv: KNUCA, 2017. – С. 196-197.

7. Influence of the static loading of a raft unconnected to a pile on the pile displacements tested in field conditions / V. Sedin, K. Bikus, V. Kovba, D. Kononov, V. Zahilskyi // Civil and Environmental Engineering Reports. – 2019. – (29) 2. – P. 22-30.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх