Наукові спрямування

Стійкість фундаментів на штучній основі при виникненні глибокого зсуву; організація реконструкції промислових підприємств.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень A2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Доктор технічних наук, професор

Ковальов
Вячеслав
Вікторович

Дисципліни

Основи механіки грунтів

Інженерні вишукування в будівництві

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В901 (дев'ятий поверх висотного корпусу)

Телефон:

міськ. 756-33-43, вн. 3-43

E-mail

kovalov.viacheslav@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

В 2009 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.23.02 – основи і фундаменти на тему «Стійкість фундаментів на штучній основі у разі виникнення глибокого зсуву». В 2013 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри проектування і будівництва доріг. З 2017 р. – докторант кафедри основ і фундаментів. Виконавець розділів науково-дослідних робіт: «Удосконалення методів розрахунку основ та фундаментів на слабких водонасичених і просадкових грунтах» (№ держреєстрації 0106U002025, рівень участі – виконавець); «Удосконалення методів обґрунтування тривалості і вартості комплексної реконструкції та вторинної забудови житлових мікрорайонів на основі оптимізації послідовності освоєння об’єктів» (№ держреєстрації 0116U004536, рівень участі – виконавець). Приймає активну участь у роботі міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях з питань: механіки ґрунтів, геотехніки та фундаментобудування; інноваційних технологій життєвого циклу об’єктів житлово-цивільного, промислового і транспортного призначення; створення високотехнологічних екокомплексів в Україні на основі концепції збалансованого (стійкого) розвитку.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

В 1997 р. закінчив Кременчуцький технікум залізничного транспорту. В 1997 р. продовжив навчання в Дніпропетровському державному технічному університеті залізничного транспорту, який закінчив в 2001 р. і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Залізничні споруди та колійне господарство» та здобув кваліфікацію інженера-будівельника. Після закінчення був направлений в Колієвипробувальну галузеву науково-дослідну лабораторію Дніпропетровського державного технічного університета залізничного транспорту, де працював з 2001 р. по 2005 р. на посадах інженера 2 категорії, інженера 1 категорії. З 2003 р. по 2006 р. працював за сумісництвом асистентом кафедри колії та колійного господарства Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. З 2005 р. по 2008 р. навчався в аспірантурі Придніпровської державної академії будівництва та архітектури (ПДАБА). З 2006 р. по 2007 р. працював за сумісництвом асистентом кафедри основ і фундаментів ПДАБА. З 2008 р. по 2010 р. – асистент кафедри основ і фундаментів ПДАБА. З 2010 р. по 2011 р. – доцент кафедри транспортних систем та технологій Академії митної служби України. З 2011 р. по 2017 р. – доцент кафедри проектування і будівництва доріг Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. З 2017 р. – докторант кафедри основ і фундаментів Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». З 2018 р. по теперішній час – доцент кафедри інженерної геології і геотехніки Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури».

Публікації

Опубліковано 70 наукових та навчально-методичних праць, зокрема:

1. Стан і проблеми розвитку та використання територій промислових і складських підприємств / [Сєдін В.Л., Кравчуновська Т.С., Броневицький С.П., Ковальов В.В.] // Строительство, материаловедение, машиностроение. Серия: Стародубовские чтения. – Днепр: ГВУЗ «Приднепр. гос. академия стр-ва и архитектуры», 2017. – Вып. 96. – С. 139-144.

2. Особливості реконструкції промислових підприємств із урахуванням містобудівної цінності території / [Кравчуновська Т.С., Броневицький С.П., Ковальов В.В., Заяць Є.І.] // Строительство, материаловедение, машиностроение. Серия: Создание высокотехнологических экокомплексов в Украине на основе концепции сбалансированного (устойчивого) развития. – Днепр: ГВУЗ «Приднепр. гос. академия стр-ва и архитектуры», 2017. – Вып. 99. – С. 101-106.

3. Сєдін В.Л. Комплексний підхід до організації реконструкції промислових підприємств в умовах екологізації міського середовища / Сєдін В.Л., Ковальов В.В., Кравчуновська Т.С. // Строительство, материаловедение, машиностроение. Серия: Компьютерные системы и информационные технологии в образовании, науке и управлении. – Днепр: ГВУЗ ПГАСА, 2017. – Вып. 101. – С. 198-202.

4. Сєдін В.Л. Розвиток методів оцінки, аналізу, обґрунтування і вибору раціональних організаційно-технологічних рішень реконструкції промислових підприємств / Сєдін В.Л., Ковальов В.В., Кравчуновська Т.С. // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Дніпро: ПДАБА, 2017. – № 2. – С. 49-54.

5. Чернишев Д.О. Вимоги до інструментарію організаційно-технологічного супроводу проектів біосферосумісного будівництва / Д.О. Чернишев, Є.І. Заяць, В.В. Ковальов // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Дніпро: ПДАБА, 2018. – № 4. – С. 47-54.

6. Risk level assessment while organizational-managerial decision making in the condition of dynamic external environment / [Zaiats Ye.I., Kovalov V.V., Kravchunovska Т.S., Kirnos O.V.] // Naukovyi visnyk Natsionalnoho Hirnychogo Universytetu. – 2018. – № 2 (164). – P. 123-129. (Scopus).

7. Планування розміщення і організація будівництва та реконструкції об’єктів доступного житла з урахуванням містоформуючих особливостей територій великих міст: Монографія / [Кравчуновська Т.С., Броневицький С.П., Ковальов В.В., Данилова Т.В., Ткач Т.В.]. – Дніпро: Літограф, 2019. – 228 с.

8. Trends and approaches to reorganization of urban environment / [Sedin V.L., Kovalov V.V., Kravchunovska T.S., Nechepurenko D.S.] // Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво. – Полтава: ПолтНТУ, 2019. – Вип. 1 (52)’2019. – С. 179-184.

9. Ковальов В.В. Організація ревіталізації промислових будівель / В.В. Ковальов, П.В. Мороз // Тези доповідей Всеукраїнської 79 науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Проблеми будівництва, водокористування та екології» (м. Дніпро, 25-31 березня 2019 р.). – Дніпро: Дніпровськ. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2019. – С. 74-75.

10. Kovalov V. Reconstruction of industrial buildings as territorial resources for further urban development / V. Kovalov, P. Moroz, N. Shashkina // Тези доповідей Міжвузівської науково-практичної конференції молодих вчених «Наука і техніка: перспективи ХХІ століття» (м. Дніпро, 18 квітня 2019 р.). – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2019. – С. 70-71.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх