Наукові спрямування

Ресурсо- та енергозберігаючі технології при будівництві та модернізації будинків і споруд цивільного та господарського призначення. Реконструкція існуючих будівель і споруд сучасними матеріалами.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень В2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри

Кислиця
Ліна
Вікторівна

Дисципліни

Технологія будівельного виробництва

Технологічні стадії будівництва

Сучасні напрямки розвитку будівельної галузі та інженерного забезпечення, формування проектів забудови територій

Зведення будівель, споруд та об’єктів цивільної інженерії з урахуванням охорони праці та пожежної безпеки

Модернізація, реконструкція та ремонтно-відновлювальні роботи в будівництві та цивільній інженерії

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 313
(третій поверх, головний корпус)

Телефон:

внутр. 4-76

E-mail

kyslytsia.lina@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

У 2014 році захистила дисертацію на присудження наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.08 - технологія та організація промислового та цивільного будівництва у ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». Тема дисертації: «Підвищення ефективності монтажу сталевих силосних корпусів методом підрощування з урахуванням енергетичних витрат будівельників». Науковий керівник: д.т.н., професор Шаленний Василь Тимофійович, Національна академія природоохоронного та курортного будівництва, завідувач кафедри технології та механізації будівельного виробництва. У співавторстві опублікувала 14 наукових праць, серед яких 3 патенти на корисні моделі. Результати досліджень доповідалися й одержали позитивну оцінку на науково-технічній конференції «Стародубовські читання» (м. Дніпропетровськ, 2007 р.), науково-практичному семінарі «Якість житлового середовища» (м. Дніпропетровськ, 2007 р.), щорічних науково-практичних конференціях професорсько-викладацького складу, аспірантів та студентів Національної академії природоохоронного та курортного будівництва (м. Сімферополь, 2011 – 2013 рр.), XX Польсько-українскому науковому семінарі «Теоретичні основи будівництва» (м. Дніпропетровськ, 2012 р.), ХІІ Міжнародній конференції молодих вчених, аспірантів, студентів «Будівлі та конструкції із застосуванням нових матеріалів та технологій» (м. Макіївка, 2013 р.), міському конкурсі на кращу наукову розробку серед студентів та аспірантів вищих навчальних закладів м. Дніпропетровська «Інтелект – Творчість – Успіх» (м. Дніпропетровськ, 2013 р.), Міжнародній науковій конференції «Интеграция, партнёрство и инновации в строительной науке и образовании» (м. Москва, 2013 р.), Міжнародній науково-технічній конференції «Проблеми енергозбереження «ENERGIA 2013» (м. Євпаторія, 2013 р.), І Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених «Актуальні питання сучасної аграрної науки» (м. Умань, 2013 р.) та були представлені на конкурс робіт молодих учених НАН України.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 2005 році здобула диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво». З вересня 2006 року – асистент кафедри ТБВ. З грудня 2015 року працює на посаді доцента кафедри «Технології будівельного виробництва». Приймає участь у науково – дослідницькій діяльності та методичному забезпеченні учбового процесу. Займається написанням конспекту лекцій по новим дисциплінам кафедри, зокрема «Технологічні стадії будівництва» та методичних вказівок до практичних занять.

Публікації

1. Кислица Л. В. Исследование зависимости энергетических затрат рабочих при выполнении монтажных работ в строительстве / В. Т. Шалённый, П. И. Несевря, К Б.  Дикарев, Л. В. Кислица, О. А. Бицоева, Т.А. Кобец // Строительство и техногенная безопасность. – Симферополь : НАПКС, 2011. – Вып. 36. – С. 59 – 66.

2. Кислица Л. В. Поэтапное возрастание энергозатрат монтажников при подращивании стальных силосов разных размеров / В. Т. Шалённый, П. И. Несевря, Л. В. Кислица // Строительство и техногенная безопасность. – Симферополь : НАПКС, 2012. – Вып. 42. – С. 75 – 80.

3. Кислиця Л. В. Дослідження енергетичних витрат монтажників при поетапному підрощуванні сталевих силосів у взаємозв’язку з розмірами частини яку підіймають / В. Шаленний, П. Несевря, Л. Кислиця, О. Біцоєва, О. Кузьменко // Theoretical Foundations of Civil Engineering. – Warsaw : WUT, 2012. – Vol. 20. – P. 493 – 500.

4. Кислица Л. В. Оценка опасных и вредных производственных факторов при возведении металлических силосов методом подращивания с применением шевров / В. Т. Шаленний, А. А. Ковальов, А.Г. Попов, М. Л. Чёрная, Л. В. Кислица // Строительство и техногенная безопасность. – Симферополь : НАПКС, 2014. – Вип. № 49. – С. 120 – 1

5. Кислица Л. В. Обоснование выбора способов механизации при монтаже металлических силосов методом подращивания / В. Т. Шаленный, Л. В. Кислица // Вісник Донбаської національної академії будівництва та архітектури. – Макіївка: ДонНАБА, 2013. – Вип. 2013 – 3(101). – С. 25-28.

6. Кислица Л. В. К вопросу о рекомендациях по утеплению резервуаров для хранения жидких удобрений / И. Л. Ветвицкий, К. Б. Дикарев , Л. В. Кислица , И. А. Колесник  // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки», 15-16 листопада 2013 р. / Редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. – К.: ЗАТ «НІЧЛАВА», 2013. – С. 146 – 147.

7. Кислица Л. В. Напряженность и тяжесть труда как составляющие энергоэффективности строительно-монтажных процессов / В. Шаленный, Л. Кислица // MOTROL. Commission of motorization and energetics in agriculture. – Lublin – Rzeszow, 2013. – Vol. 15, №5. – P. 165-172.

8. Кислица Л. В. Определение гигиенической тяжести труда монтажников при возведении стальных зернохранилищ / В. Т. Шаленный, Л. В. Кислица // Интеграция, партнерство и инновации в строительной науке и образовании: сборник докладов Международной научной конференции; М-во образования и науки Росс. Федерации, ФГБОУ ВПО «Моск. гос. строит. ун-т». – Москва: МГСУ, 2013. – С. 294-300.

9. Кислиця Л. В. Удосконалення існуючих методів зведення споруд промислового призначення / І. В. Тріфонов, Л. В. Кислиця, В. Г. Дацько // Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. научн. тр. ПГАСА. – Днепропетровск, 2016. – Вып. 90. – С. 176–181.

10. Кислица Л. В. Ресурсосберегающее развитие технологий возведения силосов из оцинкованной стали и монолитного железобетона / Л. В. Кислица, В. Т. Шаленный // Материалы IV международной конференции «Инновационные разработки молодых ученых – развитию агропромышленного комплекса»: Сборник научных трудов. ФГБНУ ВНИИОК, Ставрополь, 2015. -том 1. -вып. 8. – Ставрополь: Бюро новостей, 2015. – С. 1010-1013: elibrary.ru

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх