Кафедра технології будівельного виробництва була створена одночасно із заснуванням у 1930 році Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту у складі перших 13 кафедр під назвою кафедри організації будівельних робіт.

Відповідно до наказу про створення інституту початковий склад кафедри становив 11 осіб, керівником кафедри з 1930 по 1940 рік був проф. О.А. Гармаш. У цей час на кафедрі працювали к.т.н., доц. Б.Ш. Дубовий, А.С. Маслюков, А.С. Фішман, доц. В.С. Бєлков, асистенти І.І. Медведєв, І.А. Ільченко, В.Г. Арцимович, А.П. Іванов,   Б.З. Левін та інші.

Протягом багатьох років співробітники кафедри вели курс технології будівельного виробництва, який на той час мав назву будівельного мистецтва, а також новоствореної дисципліни – організації та механізації робіт. Сюди входили розділи з техніки безпеки, будівельних машин та підприємств будівельної індустрії.

Науково-дослідна робота кафедри на той час була спрямована на удосконалення технології зведення будівель та споруд у зимових умовах. Проф. О.А. Гармаш розробив способи виконання мулярських робіт методом заморожування та бетонних робіт на основі електрообігрівання. Проф. О.А. Гармаш відомий у науковому світі також як основоположник теорії зведення об’єктів потоковими методами. Одним із наукових напрямків, яким керував проф. О.А. Гармаш, було підвищення ефективності транспортних робіт у будівництві. У 1934 році проф. О.А. Гармаш видав монографію “Организация и механизация транспорта на строительных работах“. По цьому науковому напрямку захистили кандидатські дисертації у 1935 році Маслюков Л.О., у 1937 році Фішман А.С., у 1940 –  доц. Дубовий Б.Ш.

У 1932 році в інституті було створено НДК і науковим керівником призначено проф. Гармаша О.А., а трохи пізніше за результатами попередніх робіт був винайдений спосіб отримання шлакобетону без цементу.

У 1940 році після смерті проф. О.А. Гармаша кафедру очолив доц. К.А. Потресов, який керував нею до 1954 року. Колектив кафедри у цей час продовжував наукові розробки в галузі потокового будівництва.

У 1954 році на основі кафедри  організації будівельних робіт було створено дві кафедри – кафедру технології будівельного виробництва, керівництво якою до 1973 року здійснював доц. Дубовий Б.Ш., та кафедру організації будівництва під керівництвом доц. К.А. Потресова.

Кафедра технології будівельного виробництва на той час викладала дисципліни технології будівельного виробництва та будівельні машини для студентів будівельного факультету. На кафедрі отримав подальший розвиток новий науковий напрямок, пов’язаний із застосуванням вібраційної техніки у будівництві, на основі якого були запропоновані вібромолоти  (Фішман А.С.), віброживильники та віброжолоби для транспортування бетону на майданчику (доц. Дубовий Б.Ш.), методи контролю міцності бетону без руйнування (доц. Бойко Л.П.).

Одним з наукових напрямків роботи кафедри в цей період було  удосконалення технології й організації монтажу будівельних конструкцій.

Кандидатська дисертація Резніченка П.Т, яка була виконана в середині 50-х років, була присвячена удосконаленню технології монтажу житлових великоблочних будинків. У ній були досліджені і запропоновані ефективні методи і пристосування для заповнення швів між цегельними і бетонними стіновими блоками. Дослідження ас. Дирютіної О.І. і ст. викл. Ясенєва Г.В. були спрямовані на удосконалення конструктивних рішень і технології заповнення горизонтальних і вертикальних швів між зовнішніми стіновими панелями  житлових великопанельних будинків.

У зв’язку зі зростаючим обсягом застосування збірних залізобетонних конструкцій у промисловому будівництві в кандидатській дисертації Нижніковського Г.С., виконаній в 1962-66 роках, була досліджена технологічність стиків каркаса одно- і багатоповерхових промислових будинків. У 1971 році по дослідженню використання основних виробничих фондів тресту Дніпростальконструкція кандидатську дисертацію захистив Нагорний В.В. Кандидатська дисертація Коваленко Р.П., яку вона захистила в 1973 році, була спрямована на удосконалення методів контролю міцності бетону без руйнування.

Другим великим науковим напрямком роботи кафедри того періоду було удосконалення технології й організації виробництва залізобетонних виробів і систем технологічної підготовки виробництва на створюваних у країні домобудівельних комбінатах. По удосконаленню касетної технології виробництва залізобетонних виробів великопанельного домобудування захистив кандидатську дисертацію аспірант кафедри Ломакін М.Д., а по удосконаленню арматурного виробництва – аспірант Дробот В.В.

У процесі впровадження наукових розробок виконуваних дисертацій були встановлені тісні ділові контакти з організаціями-споживачами результатів досліджень (Мінсільбуд УРСР, трести Дніпростальконструкція, Криворіжстальконструкція, інститут Придніпровський Промбудпроект і інші), і науково-дослідницькими організаціями країни (науково-дослідний інститут будівельного виробництва, НДІБВ м. Київ, та ін.).  Це дозволило розвинути виконання наукових досліджень, створивши в 60-х роках при кафедрі дві галузеві науково-дослідні лабораторії – територіальну науково-дослідну лабораторію організації й економіки будівництва (ТНДЛОЕБ) при Мінсільбуді УРСР і лабораторію технології, організації і механізації робіт з монтажу будівельних конструкцій (ЛМР) при Мінмонтажспецбуді УРСР зі своїми науковими напрямками. Створення цих лабораторій додало науковим дослідженням нові якості – цілеспрямованість, спеціалізацію, поглибленість та інше. Лабораторії працювали за завданням Мінсільбуду УРСР, ЦНДІОУБ, Укрголовстальконструкції, де затверджувалися їхні плани наукових напрямів. У лабораторіях працювали штатні співробітники і сумісники з кафедри ТБВ з вченими ступенями, що значно підвищувало рівень наукових досліджень. Наукове керівництво лабораторіями здійснювали співробітники кафедри кандидати технічних наук, доценти Бойко В.О. і Нижніковський Г.С.

З 1973 по 1981 рік  кафедру технології будівельного виробництва очолював д.т.н., проф. Прикін Б.В., який і здійснював наукове керівництво  лабораторіями кафедри ТБВ.

З 1981 по  1995  рік кафедру очолював ректор інституту професор Резніченко П.Т., який до 1987 року обіймав посаду ректора інституту, а наукове керівництво лабораторіями  взяли на себе вихованці цих лабораторій доцент Ломакін М.Д. і доц. Нижніковський Г.С.

В цей період наукові розробки отримали системний та комплексний характер з охопленням технології, організації та економіки будівельних процесів з застосуванням обчислювальної техніки для прогнозування та розрахунку техніко-економічних показників цих процесів.

80-ті роки характерні подальшим розвитком саме вказаних вище напрямів наукових досліджень. В області удосконалення технології земляних робіт виконувалися дослідження з глибинного ущільнення ґрунтів і кріплення стінок траншей. Вони лягли в основу кандидатської дисертації Мірошника М.І., захищеної в  1978  році.  За цей період кандидатські  дисертації захистили також Козловська С.М., Садовников В.К.

Період 80-х і 90-х років характеризується поглибленням і розширенням географії співробітництва лабораторій ТНДЛОЕБ і ЛМР. Лабораторії дуже тісно співпрацювали з провідними науково-дослідними інститутами колишнього Радянського Союзу, такими як ЦНДІОМіД будівництва, ЦНДІЕП житла, ЛенЗНІЕП, НДІБВ м. Київ і багатьма іншими. Проводилися довгострокові дослідження  для цілого ряду домобудівельних і сільських будівельних комбінатів, таких як Запорізький, Дніпропетровський ДБК-1, Одеський, Ждановський, Свердловський,  Тюменський, Новгородський, Кабаковський і багатьох інших.

За результатами досліджень розроблялися організаційно-технологічні і технічні пропозиції по удосконаленню організації і технології виготовлення і монтажу виробів великопанельного домобудування, велися розробки нових і удосконалення існуючих методів монтажу окремих конструктивних елементів промбудівель, переважно збірних залізобетонних. Так, був запропонований безвивірний метод монтажу збірних залізобетонних колон, (автори Нижніковський Г.С., Солодів А.Я), що експонувався на виставці досягнень народного господарства СРСР і в 1972 році визнаний гідним бронзової медалі. На основі удосконалення організаційних, технологічних і технічних рішень була розроблена касетна технологічна лінія, макет якої демонструвався в 1982-83 роках на ВДНГ УРСР і в 1985-87 роках на ВДНГ СРСР. За його розробку автори (к.т.н. доц. Бойко В.О., к.т.н. доц. Ломакін М.Д., к.т.н. доц. Огданський І.Ф.) нагороджені бронзовими медалями ВДНГ УРСР і срібними – ВДНГ СРСР. Була розроблена принципово нова гнучка технологія виробництва залізобетонних виробів. Цей проект у 1991 році одержав перше місце в системі Держбуду РРФСР.

За результатами впровадження запропонованих розробок щорічний загальний економічний ефект складав близько одного мільйона карбованців. Розроблені науково-дослідні роботи активно впроваджувалися в навчальний процес при виконанні курсових і дипломних проектів студентами і слухачами факультетів ПЦБ, ФПК і КПК.

Загальний штат лабораторій складав у цей період до 20-40 співробітників, кількість сумісників  доходила до 20-25 осіб, в основному з науковими ступенями. Цей період характеризується великою кількістю студентів, залучених до роботи за сумісництвом (понад 60 осіб у рік).

Наступне покоління співробітників кафедри – це студенти-відмінники, спочатку залучені до наукової  праці  в лабораторіях за сумісництвом, а після закінчення інституту залишені на кафедрі в лабораторіях для продовження традицій щодо подальшого поглиблення існуючих наукових досліджень і розробки нових наукових напрямків (майбутні доктори наук Білоконь А.І., Шалений В.Т., кандидати наук Дмитренко І.С., Мартиш О.П., Несевря П.І.).

За цей час отримано понад 50 авторських посвідчень, опубліковано понад 250 наукових статей, у тому числі 40-45%  зі студентами.

Цей час характеризується підвищенням наукового потенціалу кафедри через аспірантуру. Підготували  й успішно захистили кандидатські дисертації спочатку Чернишук М.М., Калмиков В.Г., Давидов В.А., Умрихін В.П., Соколов І.А. і ін. Пізніше після закінчення аспірантури кандидатські дисертації захистили Шастун В.Н., Шалений В.Т., Огданський І. Ф., Конторчик О.Я., Дмитренко І.С., Гавриш О.В., Білоконь А.І. Одночасно була підготовлена база докторських дисертацій Білоконем А.І. і Шаленим В.Т. Склалося так, що лабораторії кафедри стали своєрідною кузнею наукових кадрів не тільки для кафедри ТБВ, але і для інших кафедр нашої академії (Чернишук М.М., Калмиков В.Г., Умрихін В.П., Нагорний В.В. та ін.), для  вузів не тільки м. Дніпропетровська, але й інших міст України.

З 1995 р. по теперішній час кафедру очолює досвідчений спеціаліст, професор,  заслужений працівник народної освіти України, академік Академії будівництва України, лауреат премії М.С. Будникова – А.М. Березюк, що працює на кафедрі з 1966 року (асистент, ст.викладач, доцент, професор кафедри, начальник учбового відділу 7 років), декан двох факультетів (15 років), перший проректор академії (18років)).

Крім основної спеціальності “Промислове та цивільне будівництво” денної та заочної форм навчання із спеціалізаціями, викладачі кафедри працюють також на архітектурному, економічному факультетах, в інституті екології і безпеки життєдіяльності в будівництві, забезпечуючи навчальний процес з 14 спеціальностей.

Зараз на кафедрі викладається 36 дисциплін: технологія будівельного виробництва;  технологічні стадії будівництва; проектування, монтаж і реконструкція будівель та споруд в особливих умовах технологія зведення будівель і споруд; сучасні напрямки розвитку будівельної галузі та інженерного забезпечення, формування проектів забудови територій; зведення будівель, споруд та об’єктів цивільної інженерії з урахуванням охорони праці та пожежної безпеки;  управління проектами та якістю в будівництві та ЦІ; модернізація, реконструкція та ремонтно-відновлювальні роботи в будівництві та ЦІ; технологія будівництва доріг; технологія будівництва та експлуатації автомобільних доріг і аеродромів; лідерство в управлінні проектами; управління програмами, портфелми проектів та розвитком підприємств  та ін.

Навчальний процес на кафедрі забезпечують 18 викладачів7, з них докторів наук – 2, професорів – 3,  доцентів, кандидатів наук – 12 осіб. Кафедра  проводить підготовку магістрів, аспірантів, пошукувачів.

Необхідно особливо  відзначити, що в даний час на кафедрі працюють проф. Березюк А.М., проф. Соколов І.А. – декан факультету промислового та цивільного будівництва, доц. Несевря П.І. – заступник декана факультету ПЦБ, доц. Папірник Р.Б. – директор Навчально-наукового центру заочної та дистанційної освіти, доц. Огданський І.Ф. – заступник Навчально-наукового центру заочної та дистанційної освіти з технічних спеціальностей; проф. Тріфонов І.В. – начальник навчального відділу академії, доц. Дзюбан О.В. – провідний фахівець навчально-виробничого відділу академії; ст. викл. Федіна В.Г. – завідуюча лабораторією з моніторингу якості навчання та організації планування навчально-методичної роботи; доц. Мартиш О.П. – голова профбюро факультету ПЦБ, секретар Ради ветеранів ПДАБА, асистент Гайдар А.М – секретар Конкурсної комісії. Усё це значно підсилює відповідальність кафедри за результати навчального процесу та науково-дослідної роботи.

Тематика досліджень аспірантів та пошукувачів кафедри спрямована на створення і впровадження у будівельне виробництво та навчальний процес науково-методичних основ удосконалення організаційно-технологічних рішень при виробництві будівельних конструкцій, в тому числі й в умовах реконструкції промислових та цивільних споруд. Мета – поліпшення техніко-економічних показників будівництва за рахунок створення нових конкурентоздатних ресурсоекономних конструктивно – технологічних рішень та безпечних методів виконання робіт.

В останнє десятиліття  після закінчення аспірантури кандидатські дисертації захистили такі співробітники кафедри: Мартиш О.П., Несевря П.І., Тріфонов І.В., Папірник Р.Б., Дікарев К.Б., Скокова О.О.

В 1998 році після закінчення докторантури ПДАБА за спеціальністю “Технологія та організація будівництва” захистився та затверджений ВАК України в науковому ступені доктора технічних наук професор кафедри, декан будівельного факультету Білоконь А.І. В даний час професор Білоконь А.І. підготував 5 кандидатів наук, опублікував понад 90 наукових праць. Його науковим напрямком є організаційно-технологічні аспекти обґрунтування якісного і кількісного складу будівельних машин при реконструкції житлових та цивільних будівель.

У 2005 році за тією ж спеціальністю захистив докторську дисертацію і був затверджений ВАК України Шалений В.Т. Він є автором близько 180 публікацій, в тому числі 71 винаходу, включно 30 авторських свідоцтв колишнього СРСР, 39 патентів України та 1 Російської Федерації.  Напрямком  його  наукових досліджень є створення науково-методичної бази комплексної економії переважно енергетичних ресурсів на об’єктах будівельного та житлово-комунального сектора економіки України. В цьому ж напрямку проводить свої дослідження доцент кафедри Дікарев К.Б та доцент           Скокова О.О. Вони мають на меті розробку та впровадження методології вибору ефективних технологій утеплення та подальшого опорядження будівельних об’єктів при їх реконструкції з подовженням життєвого циклу.

Нинішній загальнокафедральний напрямок наукових досліджень –  “Удосконалення технології виконання будівельно – монтажних робіт при будівництві та реконструкції промислових та цивільних об’єктів” складається з робіт окремих груп (виконавців) працівників кафедри.

Тематика робіт пов’язана з довготерміновою роботою груп і окремих виконавців у певних наукових напрямках. Вся тематика є актуальною для сучасного будівництва і спрямована як для практичного використання в певних його галузях, так і для використання у навчальному процесі, зокрема в спеціальних лекційних курсах, випускних роботах бакалаврів та дипломних проектах спеціалістів.

В межах цього напрямку існують розгалуження на:

– удосконалення технології улаштування теплоізоляції з напилюваного пінополіуретану для перекриттів верхніх поверхів малоповерхових будівель;

– удосконалення організаційно – технологічних схем реконструкції житлових та цивільних будинків перших масових серій;

– розробка методики формування ефективних організаційно-технологічних рішень при проектуванні робіт по влаштуванню підлог з використанням нових технологій;

– удосконалення існуючих і розробка нових комплектів обладнань, конструктивних схем кріплень стін, траншей і технологій будівництва підземних комунікацій;

– дослідження повзучості полімербетону на модифікованих фуранових смолах.

Практична діяльність кафедри складається з таких напрямків:

– видача експертних висновків по ліцензуванню будівельної діяльності підприємств і організацій з різною формою власності;

– проектування, випробування, контроль якості матеріалів, конструкцій і будівельних процесів;

– обстеження будинків і споруд з визначенням ступеня їхнього зносу;

– перепідготовка і атестація ІТП, задіяних у виробництві будівельних робіт;

– експертиза проектів по використанню енергозберігаючих технологій.

В 2014 році захистив докторську дисертацію Тріфонов І.В. за темою: “Методологічні основи циннісно-орієнтованого управління програмами в умовах неповноти інформації”. За наступні 4 роки кандидатські дисертації захистили Л.В. Кислиця за темою: “Підвищення ефективності монтажу сталевих силосних корпусів методом підрощування з урахуванням енергетичних витрат будівельників”, О.А.Капшук за темою: “Ресурсозберігаючий розвиток виробництва залізобетонних конструкцій у сучасних системах розбірно–переставних опалубок” та О.М. Кузьменко за темою: «Обґрунтування технологічних рішень влаштування додаткової теплоізоляції конструктивного вузла «балконна плита – плита перекриття»».

Також на кафедрі працює над кандидатською дисертацією асистент Гайдар А.М. та над  докторською доцент К.Б. Дікарев за темою: “Технологічні основи підвищення експлуатаційної ефективності систем теплоізоляції”.

?>
вверх