Наукові спрямування

Ресурсо- та енергозберігаючі технології при використанні опалубок в будівництві. Нові напрямки ресурсозберігаючих технологій в жилому фонді м. Дніпро.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Капшук
Ольга
Анатоліївна

Дисципліни

Технологічні стадії будівельного виробництва

Технологія будівництва доріг

Сучасні напрямки розвитку будівельної галузі та інженерного забезпечення, формування проектів забудови територій

Зведення будівель, споруд та об’єктів цивільної інженерії з урахуванням охорони праці та пожежної безпеки

Модернізація, реконструкція та ремонтно-відновлювальні роботи в будівництві та цивільній інженерії

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 313
(третій поверх, головний корпус)

Телефон:

міськ. (056) 756-33-11; внутр. 4-76

E-mail

kapshuk.olha@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

У 2015 році захистила дисертацію на присудження наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.08 - технологія та організація промислового та цивільного будівництва у ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». Тема дисертації: «Ресурсозберігаючий розвиток виробництва залізобетонних конструкцій у сучасних системах розбірно-переставних опалубок». Науковий керівник: д.т.н., професор Шаленний Василь Тимофійович, Національна академія природоохоронного та курортного будівництва, завідувач кафедри технології та механізації будівельного виробництва. У співавторстві опублікувала 19 наукових праць, серед яких 3 патенти на корисні моделі. Результати досліджень доповідалися й одержали позитивну оцінку на наукових семінарах і засіданнях кафедри технології будівельного виробництва Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» (2007 – 2013 рр.), щорічних науково–практичних конференціях професорсько–викладацького складу, аспірантів та студентів Національної академії природоохоронного та курортного будівництва (м. Сімферополь, 2011 – 2014 рр.), XX Польсько–українському науковому семінарі «Теоретичні основи будівництва» (м. Дніпропетровськ, 2012 р.), ХІІ Міжнародній конференції молодих вчених, аспірантів, студентів «Будівлі та конструкції із застосуванням нових матеріалів та технологій» (м. Макіївка, 2013 р.), конференції «Визначення вартості об’єктів будівництва, проектних, будівельно–монтажних та ремонтно–будівельних робіт із застосуванням сучасних технологій. Ціноутворення, управління та документообіг у будівництві – 2013» ( м. Івано–Франківськ, 2013 р.), міському конкурсі на кращу наукову розробку серед студентів та аспірантів вищих навчальних закладів м. Дніпропетровська «Інтелект – Творчість – Успіх» (м. Дніпропетровськ, 2013 р.), Міжнародній науково–практичній конференції «Ефективні організаційно–технологічні рішення та енергозберігаючі технології в будівництві» (м. Харків, 2014 р.).

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 2007 році здобула диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво». З вересня 2007 року – асистент кафедри ТБВ. З березня 2016 року працює на посаді доцента кафедри «Технології будівельного виробництва». Приймає участь у науково – дослідницькій діяльності та методичному забезпеченні учбового процесу. Займається написанням конспекту лекцій по новим дисциплінам кафедри, зокрема «Технологічні стадії будівництва» та методичних вказівок до практичних занять.

Публікації

1. Біцоєва О. А. Розвиток методики оцінки енергозатрат для удосконалення деяких прогресивних технологій будівельно-монтажних робіт / В. Т. Шаленний, О. А. Біцоєва, Л. В. Кислиця // Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури. – Макіївка: ДонНАБА, 2010. – Вип. 2010 – 5(85), том ІІ. – С. 298-302.

2. Бицоева О. А. Развитие методики расчета энергетических затрат при выполнении строительных процессов / П. Несевря, Р. Папирнык, К. Дикарев, Л. Кислица, О. Бицоева // Theoretical foundations of Civil Engineering. – Warsaw: WUT, 2011. –Vol. 19. – P. 411-416.

3. Бицоева О. А. Особенности технологии реконструкции незавершенных строительством жилых домов пристройкой монолитных железобетонных балконов для эвакуации / В. Т. Шаленный, С. Ф. Акимов, О. А. Бицоева, А. Ю. Лаврентьев, А. О Никулин // Строительство, материаловедение, машиностроение. Серия: Безопасность жизнедеятельности. – Днепропетровск: ГВУЗ «ПГАСА», 2011. – Вып. 62.– С.381-385.

4. Бицоева О.А. Обоснование и предложение по совершенствованию конструкции разборно-переставной опалубки для непрерывного бетонирования многоступенчатых ленточных фундаментов / И. С. Сеник, В. Т. Шаленный, О. А. Бицоева // Строительство и техногенная безопасность. – Симферополь : НАПКС, 2012. – Вып. 42. – С. 63 – 58.

5. Біцоєва О. А. Розвиток нормування витрат ресурсів на виробництво опалубочних робіт із використанням сучасних розбірно-переставних опалубочних систем / В. Т. Шаленний, П. І. Несевря, О. А. Біцоєва, В. В. Грізодуб, В. О. Дзюбенко // Строительство, материаловедение, машиностроение. Серия: Инновационные технологии жизненного цикла объектов жилищно–гражданского, промышленного и транспортного назначения. – Днепропетровск: ГВУЗ «ПГАСА», 2012. – Вып. 65.– С.666-670.

6. Капшук О. А. Підвищення ефективності бетонування колон на основі поліпшених норм часу та врахування різновиду розбірно-переставних опалубок /В. Т. Шаленний, О.А. Капшук, В.В. Гризодуб // Строительство и техногенная безопасность. – Симферополь: НАПКС, 2013. – Вып. 45.– С.44-51.

7. Капшук О. Врахування різновиду фірм-виробників розбірно-переставних опалубок для підвищення ефективності влаштування перекриття та колон на основі поліпшених норм часу // В. Шаленний, Р. Папірник, О. Капшук, Л. Кислиця, В. Гризодуб // Theoretical foundations of Civil Engineering. – Warsaw: WUT, 2013. –Vol. 21. – P. 411-416.

8. Капшук О. А. Оцінка ефективності робіт із влаштування залізобетонних перекриттів на основі встановлених норм часу та врахування виробника розбірно-переставних опалубок / В. Т. Шаленний, О. А. Капшук, В. В. Гризодуб // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. — Рівне: НУВГП, 2013. — Вып. 25. — C. 166—179.

9. Капшук О. А. Порівняльна оцінка ефективності використання розбірно-переставної опалубки фірм Doka та Peri для влаштування стін / В. Т. Шаленний, О.А. Капшук // Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури. Серія: Будівлі та конструкції із застосуванням нових матеріалів та технологій. – Макіївка: ДонНАБА, 2013. – Вип. 2013–3(101).– С.–29-31.

10. Капшук О. А. Щодо доцільності та можливості врахування різновиду поширених розбірно-переставних опалубок шляхом конкретизації витрат на їх придбання чи оренду, монтаж та демонтаж / В. Т. Шаленний, О. А. Капшук // Нові технології в будівництві. – Київ: ДП НДІ Будівельного виробництва, 2013. – № 25-26. – С. 77-81.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх