Кафедра заснована при Дніпропетровському інженерно-будівельному інституті (ДІБІ) у 1956 р. під назвою «Організація та економіка будівництва». Кафедра належала до факультету промислового і цивільного будівництва та випускала інженерів-будівельників.

Першим завідувачем кафедри став к. т. н., доц. К. О. Потрєсов, який очолював кафедру до 1963 р. Починаючи з 1963 р., кафедру послідовно очолювали: к. т. н., доц. В. І. Пономарьов (1963-1965 рр.); к. т. н., доц. В. В. Пушкарьов (1965-1969 рр.); к. т. н., доц. А. І. Крюкова (1969-1970 рр.) к. т. н., доц. І. К. Михайлов (1970-1971 рр.); к. т. н., доц. П. Г. Панов (1971-1977 рр.); д. т. н., проф. Р. Б. Тян (1977-2003 рр.); д. т. н., проф. В. М. Кірнос (2003-2014 рр.). З 2014 р. до теперішнього часу кафедру очолює д. т. н., проф. Т. С. Кравчуновська.

В 1975 р. зі складу кафедри «Організація та економіка будівництва» виділена група викладачів, яка організувала кафедру «Економіка будівництва», першим завідувачем якої став к. е. н., доц. В. В. Нагорний. У 1992 р. зі складу кафедри виділилась кафедра «Менеджмент та маркетинг» на чолі з д. т. н., проф. В. Т. Вечеровим, на яку перейшли працювати співробітники: В. Р. Млодецький, А. П. Міщенко, О. В. Лантух. Після цих структурних перетворень кафедра продовжила функціонувати під назвою «Планування та організація будівництва». В 1995 р. у зв’язку з організацією на економічному факультеті кафедри «Фінанси та кредит» на цю кафедру перейшли працювати Ю. В. Орловська, О. Б. Ватченко. З 2003 р. й до цього часу назва кафедри – «Планування і організація виробництва».

З обранням в 1977 р. завідувачем кафедри д. т. н., проф. Р. Б. Тяна почався новий етап її розвитку. Виконуються дослідження, присвячені розробці організаційно-технологічних рішень реконструкції промислових будівель, регулюванню тривалості і вартості реконструкції промислових підприємств. Започатковано традицію запрошення відомих учених і фахівців у галузі організації будівництва до викладання навчальних дисциплін.

З 2003 р., після реорганізації кафедри фінансів та кредиту, яку очолив д. е. н., д. т. н., проф. Р. Б. Тян, керівництво кафедрою планування і організації виробництва здійснював його учень і послідовник д. т. н., проф. В. М. Кірнос. В цей час виконуються науково-дослідні роботи, присвячені організаційно-технічній підготовці будівництва об’єктів. Володимир Михайлович сприяв розвитку міжнародних зв’язків кафедри планування і організації виробництва, виконуючи обов’язки члена редакційної колегії журналу «Research Journal of Vilnius Gediminas Technical University «Technological and economic development of economy» (Литва). На громадських засадах брав участь у роботі Будівельної палати м. Дніпропетровськ. Володимир Михайлович Кірнос залишив велику наукову школу і сузір’я талановитих учнів (2 доктори технічних наук, 15 кандидатів технічних наук, 1 кандидат економічних наук), більшість з яких сьогодні працюють у вищих навчальних закладах та проектно-будівельних організаціях Дніпропетровської області.

Серед них його учениця, яка захистила під науковим керівництвом Володимира Михайловича Кірноса кандидатську (2004 р.) та докторську (2011 р.) дисертації Тетяна Сергіївна Кравчуновська, яка очолила кафедру планування і організації виробництва після його смерті. Сферою наукових інтересів Т. С. Кравчуновської є організаційно-технологічна підготовка будівництва та реконструкції будівель і споруд.

Тян Рево Борисович
К.т.н., професор В.М. Кірнос
Д.т.н., професор В.М. Кірнос
Д.т.н., професор Т.С. Кравчуновська
Д.т.н., професор Т.С. Кравчуновська

За ініціативи завідувачів кафедри організовувались міжнародні науково-практичні конференції: «Технологія та організація реконструкції промислових підприємств» (1985 р.), «Проблеми реконструкції та експлуатації промислових і цивільних об’єктів» (1999 р.), «Проблеми організації та управління житлово-комунальним господарством» (2002 р.), «Організаційно-технологічні та економічні аспекти управління в сучасних умовах» (2008 р.), «Проблеми будівельної галузі в сучасних умовах» (2010 р.). У 2016 р. кафедрою планування і організації виробництва проведено науково-практичну конференцію «Організація будівництва і реконструкції промислових та цивільних будівель», у якій брали участь зокрема і студенти факультету промислового та цивільного будівництва і будівельного факультету ДВНЗ ПДАБА.

Розвивається і наукова школа завдяки відкритій при кафедрі аспірантурі та докторантурі. За роки існування кафедри успішно захистили кандидатські дисертації понад 90 аспірантів і здобувачів, серед яких співробітники академії: В. С. Бодня, О. Б. Ватченко, І. В. Іванов, А. Я. Конторчик, О. І. Кірнос, О. В. Лантух, О. Ю. Уфімцева, І. В. Поповиченко, О. Л. Герасимова, Т. В. Данилова, Л. М. Дадіверіна, Д. Ю. Чашин, Ф. І. Павлов, Л. Ю. Дьяченко, Є. І. Заяць, О. О. Мартиш, Д. С. Нечепуренко та інші.

Успішно захистили докторські дисертації та плідно працюють у науковій сфері: д. т. н. І. Д. Павлов – професор кафедри «Промислове і цивільне будівництво» Запорізької державної інженерної академії; д. т. н. В. Т. Вечеров – завідувач кафедри «Менеджмент, управління проектами і логістика» ДВНЗ ПДАБА; д. т. н. А. І. Білоконь – декан будівельного факультету ДВНЗ ПДАБА; д. е. н. В. Ф. Залунін – професор кафедри «Облік, економіка і управління персоналом підприємства» ДВНЗ ПДАБА; д. т. н. А. В. Радкевич – завідувач кафедри «Будівельне виробництво та геодезія» Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна; д. т. н. Т. С. Кравчуновська – завідувач кафедри «Планування і організація виробництва» ДВНЗ ПДАБА; д. т. н. Є. І. Заяць – професор кафедри «Планування і організація виробництва» ДВНЗ ПДАБА, д.т.н. С. П. Броневицький – начальник Комунальної організації «Інститут Генерального плану м. Києва».

Робота з підготовки науково-педагогічних кадрів активно продовжується і сьогодні: при кафедрі планування і організації виробництва під науковим керівництвом д. т. н. Т. С. Кравчуновської готують дисертації 1 аспірант та 2 здобувачів. Професорсько-викладацький склад кафедри щорічно поповнюється молодими фахівцями.

Співробітники кафедри залучені до виконання широкого спектру наукових досліджень: «Розробка теоретичних положень та практичних методик обґрунтування техніко-економічних параметрів інвестиційних будівельних проектів, з урахуванням ризику та адаптації організації завдяки стратегії диверсифікації», «Розробка методів оцінки реалізуємості будівельних проектів та забезпечення їх необхідними ресурсами в умовах внутрішніх і зовнішніх обмежень ринкового середовища», «Розробка методології створення інтегрованих систем контролю економічних показників будівельних проектів на стадії реалізації», «Наукові основи раціоналізації прийняття організаційно-технологічних рішень при реконструкції житлових будівель», «Розробка теоретичних положень і практичних методик обґрунтування техніко-економічних показників проектів комплексної реконструкції житлової забудови», «Удосконалення організації проектування комплексної реконструкції житлової забудови в повному життєвому циклі інвестиційно-будівельної діяльності з урахуванням енерготехнічної модернізації та методів управління людськими ресурсами», «Удосконалення методів обґрунтування тривалості і вартості комплексної реконструкції та вторинної забудови житлових мікрорайонів на основі оптимізації послідовності освоєння об’єктів».

Деякі викладачі кафедри планування і організації виробництва поєднують науково-педагогічну діяльність із підприємницькою діяльністю в будівельній галузі, що дозволяє зробити зміст навчальних дисциплін максимально наближеним до реальних умов будівельного виробництва.

Результати науково-дослідної діяльності співробітників кафедри активно впроваджуються у виробництво, зокрема в діяльність ТОВ «Будівельно-проектна компанія «Трест реконструкції і розвитку», Запорізького регіонального інституту проблем реконструкції, експлуатації та інженерного захисту промислових, житлових і цивільних об’єктів «Академпромжитлореконструкція» Академії будівництва України, Комунальної організації «Інститут Генерального плану м. Києва», ТОВ «К.А.Н. Девелопмент», ТОВ «Алеф-Істейт», ТОВ «Дольнік і К» та інших.

На сьогодні у штаті кафедри працюють: 2 доктори технічних наук (Т. С. Кравчуновська, Є. І. Заяць), 7 кандидатів технічних наук (Т. В. Данилова, Л. М. Дадіверіна, Д. Ю. Чашин, Л. Ю. Дьяченко, Ф. І. Павлов, О. О. Мартиш, Д. С. Нечепуренко), 1 кандидат економічних наук (Є. В. Протасова), 5 асистентів (Т. М. Крихта, Н. С. Ринкевич, Т. В. Ткач, І. О. Михайлова, О. О. Сьора).

Викладачі кафедри постійно підвищують свою кваліфікацію, зокрема шляхом стажування в Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Проектному інституті «Промбудпроект». Підвищення професійного рівня викладацького складу кафедри відбувається і завдяки стажуванню в вищих навчальних закладах Європейського Союзу, зокрема у 2015 р. протягом трьох місяців підвищували свою кваліфікацію доц. Д. Ю. Чашин – в Університеті Ovidius (м. Констанца, Румунія), доц. Д. С. Нечепуренко – в Університеті Politehnica (м. Тімішоара, Румунія), асистент Н. С. Ринкевич – в Університеті м. Крайова (Румунія). Наукове стажування за кордоном дозволяє на високому науково-методичному рівні вести лекційні та практичні заняття в франкомовному студентському проекті, створеному при факультеті промислового і цивільного будівництва.

Реагуючи на виклики сьогодення, к. т. н. Д. С. Нечепуренко, к. е. н. Є.В. Протасова та асистент Н. С. Ринкевич склали міжнародний екзамен РТЕ (Pearson Test of English) із отриманням міжнародних сертифікатів, що підтверджують рівень володіння англійською мовою В2.

Викладачі кафедри беруть активну участь у громадському житті: завідувач кафедри Т. С. Кравчуновська є дійсним членом Академії будівництва України та членом-кореспондентом Міжнародної інженерної академії; доцент Л. М. Дадіверіна – академічним радником Міжнародної інженерної академії.

Кафедра планування і організації виробництва, 2010 р.

Верхній ряд зліва направо: А.Я. Конторчик, Д.Ю. Чашин, Ф.І. Павлов, В.Г. Одинський, І.В. Іванов, О.О. Мартиш, О.І. Чалий; середній ряд: Н.С. Ринкевич, Т.В. Данилова, Т.В. Ткач, Л.М. Дадіверіна, В.Г. Калмиков, Т.М. Крихта; нижній ряд: О.О. Сьора, М.О. Прілєпова, В.Д. Щеглова, Д.С. Нечепуренко, М.О. Русенко, Л.М. Доценко.

Завідувач кафедри Т. С. Кравчуновська є членом редакційної колегії збірника наукових праць «Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури» і успішно поєднує викладацьку діяльність із підготовкою науково-педагогічних кадрів на посаді вченого секретаря спеціалізованої вченої ради Д 08.085.01 при Державному вищому навчальному закладі «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», а також є членом спеціалізованої вченої ради Д 64.056.01 при Харківському національному університеті будівництва та архітектури. Вона підготовила 1 кандидата технічних наук (2015 р.) та 1 доктора технічних наук (2016 р.).

Результативну наукову та практичну діяльність співробітників кафедри відзначено преміями, грамотами та подяками, зокрема: д. т. н., проф. Т. С. Кравчуновська – премією Академії будівництва України імені академіка М. С. Буднікова за розробку та впровадження у виробництво системно-комплексних моделей проектування і управління проектами і програмами нових технологій виробництва будівельних матеріалів (2007 р.), Почесною Грамотою Дніпропетровської обласної державної адміністрації за багаторічну плідну та сумлінну працю, високий рівень професіоналізму, значні досягнення в науковій діяльності (2012 р.), Подякою Фонду вчених (2012 р.), іменною стипендією Верховної Ради України для найталановитіших молодих вчених (2013 р., 2015 р.), Почесною Грамотою Дніпропетровської обласної ради за вагомий внесок у розвиток освіти і науки регіону, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм (2015 р., 2016 р.)., Подякою Міністерства освіти і науки України (2015 р.), премією Придніпровського центру Міжнародної інженерної академії імені К. Ф. Стародубова за наукові досягнення (2016 р.); д.т.н., проф. Є. І. Заяць – Почесною Грамотою Дніпропетровської обласної ради (2016 р.); к. т. н., доц. Л. М. Дадіверіна – Грамотою Фонду соціального захисту, підтримки і допомоги вченим України та членам їх сімей за книгу «Организация строительства», яка посіла I місце у номінації «Навчальний посібник» на VI обласному міжвузівському конкурсі на кращі наукові, навчальні, навчально-методичні та художньо-публіцистичні видання (2006 р.), Почесною грамотою Громадської регіональної експертної комісії державної акредитаційної комісії у Дніпропетровській області за активну участь у формуванні фахівців будівельної галузі та здобутки в науці (2012 р.), дипломом за активну участь у підготовці висококваліфікованих спеціалістів-будівельників та керівництво при виконанні комплексного дипломного проекту на тему: «Відновлення та збереження житлового фонду в Дніпропетровській області» (2012 р.), премією Академії будівництва України імені академіка М. С. Буднікова за наукове обґрунтування та впровадження в учбовий процес системи реконструкції будинків перших масових серій (2015 р.), дипломом Придніпровського наукового центру НАН України за значний особистий внесок у розвиток науки і підготовку кадрів (2015 р.), Подякою Міністерства освіти і науки України (2016 р.); к. т. н., доц. Д. Ю. Чашин – Почесною Грамотою Дніпропетровської обласної ради за розвиток науково-інноваційної діяльності (2016 р.).

Д.т.н., професор Т.С. Кравчуновська
Д.т.н., професор Т.С. Кравчуновська
Д.т.н., професор Є.І. Заяць
Д.т.н., професор Є.І. Заяць
К.т.н.,
доцент
Л.М. Дадіверіна

Співробітники кафедри залучені до навчального процесу на факультеті промислового і цивільного будівництва, а також будівельному, механічному та економічному факультетах. Сьогодні на кафедрі планування і організації виробництва для студентів викладаються дисципліни: «Організація будівництва», «Системи автоматизованого проектування», «Спецкурс», «Проектування, монтаж і реконструкція будівель і споруд в особливих умовах», «Організаційно-технологічна надійність в будівництві та цивільній інженерії», «Планування діяльності будівельних організацій», «Організація будівництва та планування дорожнього виробництва», «Управління матеріально-технічним забезпеченням в будівництві», «Організація і планування виробництва», «Управління трудовими ресурсами», «Організація виробництва», «Економіка і організація інноваційної діяльності», «Системи управління якістю», «Блок спецдисциплін за кафедрою дипломування», «Блок спецдисциплін за вибором студента» та інші. Кафедра планування і організації виробництва є випусковою зі спеціальності «Будівництво і цивільна інженерія».

Досліджуючи проблеми організаційно-технічної підготовки будівництва та реконструкції будівель і споруд, залучені до науково-дослідної роботи студенти беруть участь у міжнародних науково-практичних конференціях, всеукраїнських конкурсах тощо, зокрема: в міському конкурсі «Інтелект – Творчість – Успіх» на кращу наукову розробку серед студентів, молодих спеціалістів та аспірантів вищих навчальних закладів м. Дніпропетровськ одержали дипломи студентка Г. В. Дадіверіна (2013 р., керівник – проф. Т. С. Кравчуновська), студентка О. А. Одинець (2014 р., керівник – проф. Т. С. Кравчуновська), студентка О. Д. Гаврюшева (2016 р., керівник – доц. Д. Ю. Чашин); в конкурсі будівельної компанії ТехноНіколь одержала диплом студентка Н. С. Шевердіна (2015 р., керівник – Л. М. Дадіверіна); приймав участь у конкурсі «Завтра UA» (стипендіальна програма фонду В. Пінчука) студент І. Растворов (2013 р., керівник – Л. Ю. Дьяченко); студенти К. Гелетій та Я. Бессмертний посіли місця у 20-ці в II турі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Промислове і цивільне будівництво» (2014 р., керівник – доц. О. О. Мартиш).

Кафедра планування і організації виробництва, 2014 р.

Верхній ряд зліва направо: Ф.І. Павлов, О.О. Мартиш, Є.І. Заяць, Д.Ю. Чашин; середній ряд: Н.С. Ринкевич, А.Я. Конторчик, І.В. Іванов, Т.В. Ткач, Л.Ю. Дьяченко, Л.М. Дадіверіна, В.Д. Щеглова, Т.М. Крихта; нижній ряд: Т.М. Маркєлова, І.В. Степанова, І.О. Михайлова, Т.В. Данилова, Т.С. Кравчуновська, Д.С. Нечепуренко, Д.Н. Антонова, Є.В. Протасова.

Сьогодні кафедра планування і організації виробництва має потужний та злагоджений професорсько-викладацький колектив. Секретом успіху кафедри протягом багатьох десятиліть є спадковість традицій і принципів науково-дослідницької та науково-педагогічної діяльності, що закладалися в період керівництва кафедрою професором Р. Б. Тяном, які продовжував його учень і послідовник професор В. М. Кірнос, а сьогодні розвиває професор Т. С. Кравчуновська.

?>
вверх