Історія кафедри.

Початок підготовці кадрів за фахом «інформаційно-вимірювальна техніка» було покладено в 1985 р., коли на посаду завідувача кафедри на конкурсній основі був вибраний доктор технічних наук, професор Ковшов Г.М.

Він поклав початок науковому напрямку, який охоплює дослідження в області аналізу й синтезу датчиків і систем контролю просторової орієнтації надземних, підземних і підводних пристроїв.

Під його керівництвом в 1985 р. була відкрита аспірантура за фахом 05.13.05. – елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування. На кафедрі через аспірантуру та в якості здобувачів за період з 1986 р. по 1993 р. підготували дисертації до захисту вісім молодих фахівців. Перші з них, що одержали ступені кандидатів технічних наук, були залишені для роботи на кафедрі (Кочемасов Ю.М., Андрєєв І. Б., Прищепов С.К.).

У навчальному процесі робота з розвитку спеціальності почалася з постановки нових навчальних курсів: «Робототехнічні системи», «Математичне моделювання в розрахунках на ЕОМ», «Пневмо й гідроавтоматика».

Були створені й оснащені сучасним устаткуванням дві нові лабораторії. Для лабораторії «Робототехнічні системи» був придбаний промисловий електромеханічний робот із двома маніпуляторами, що володіють 12 ступенями свободи. Лабораторія «Математичне моделювання» була повністю обладнана навчальними столами-стендами, скомпонованими з персональними комп’ютерами. Були поставлені нові лабораторні роботи.

Індивідуальна робота зі студентами починалася із другого курсу, їм читалися спеціальні розділи дисциплін по теорії коливань, теорії матриць, вимірам електричних і механічних величин.

Спільно зі студентами були отримані авторські свідотства, опубліковані статті, тези доповідей. На республіканських конкурсах студентські роботи нагороджені дипломами 1 і 2 ступенів.

Зі студентів перших років навчання, що захистили дипломи за напрямом даної спеціальності «на відмінно», залишилися працювати в ДІБІ (нині ПДАБА) Рижков І.В., Посилаев О.О., Вашкевич В.Ф., Бабенко І.Ф., Прокопенко А.І.).

Студенти завжди залучалися до наукової праці.

У рамках держбюджетної науково-дослідної програми під керівництвом професора Ковшова Г.М. велася робота з теми «Розробка інклінометричних пристроїв для систем контролю просторової орієнтації свердловин та керування буровим знаряддям» і згідно з державною темою «Розробка наукових основ і впровадження пристроїв, удосконалення технічних характеристик перетворювачів методами математичної обробки вимірювань».

Під керівництвом професора Ковшова Г.М. був розроблений: клас інклінометричних перетворювачів з високими технічними характеристиками міцності, вібро- і ударостійкості для створення автоматичних систем керування руху бурових знарядь і систем телеконтролю просторової орієнтації похило спрямованих і горизонтальних свердловин; статичні й динамічні моделі інклінометрів; методи аналізу їх похибок як у статиці так і при вібрації в процесі буріння; методики зниження й усунення цих похибок. Винайдені алгоритми обчислення азимута, зенітного кута й кута установки відхилювача для різних кінематичних схем інклінометрів, а також розроблені конструкції й схемні рішення технології складання, регулювання й випробувань.

Кафедра підтримувала активні наукові й навчальні зв’язки з Одеським політехнічним інститутом, Уфимським авіаційним інститутом, Азербайджанським інститутом нафти й газу, Єреванським політехнічним, Ленінградським політехнічним інститутами (захист дисертацій, опонування, методичні розробки).

За період роботи з 1985 по 1994 р. р. за напрямком розвитку спеціальності інформаційно-вимірювальних технологій було опубліковано понад 50 робіт, з них близько 20 авторських свідотств.

В 1994 р. через обставини, що склалися на роботу в Російську Академію наук (Башкирська філія) їде зав. кафедрою професор Ковшов Г.М.

З 1994 р. кафедрою «Прикладна механіка» став завідувати к.т.н., професор Колісник М.П., фахівець в області підйомно-транспортних машин. Кафедра змінила свій науковий напрямок, змінився навчальний процес.

З 2001 р. на кафедрі прикладної механіки знову починає працювати під керівництвом д.т.н., професора Ковшова Г.М. аспірантура за фахом 05.13.05.–«елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування» (з 2007 р. – комп’ютерні системи та компонента). Закінчують аспірантуру й захищаються за фахом 05.13.05 асистент кафедри Рижков І.В., нині проректор ДВНЗ «ПДАБА»; Садовникова О.В.; асистент кафедри Пономарьова О.А., нині кандидат технічних наук, заступник декана механічного факультету; Ужеловський А.В., нині доцент кафедри автоматики та електротехніки. У строк представила дисертацію до захисту аспірант Лукашук Г.О.

Серед найбільш значущих впроваджень можна відзначити наступні: блок датчиків для контролю орієнтації Кольської надглибокої свердловини, поплавковий ферозондовий інклінометр у складі системи «Пілот» із провідним каналом зв’язку, блок контролю вертикальності п’єзометричної свердловини на території ОП «Запорізька АЕС» (№ ДР 0194В021317), блок датчиків автоматизованої системи контролю вертикальності ін’єкційних свердловин при закріпленні фундаментів об’єкта «Укриття» Чорнобильської АЕС (№ 0102В006358).

Наукова школа професора Ковшова Г.М. підтримує зв’язки й активно співпрацює з Уфимським авіаційним університетом; АТ НДП «ВНІІГІС» м. Октябрський (Російська Федерація). За методикою співробітників кафедри (Ковшов Г.Н., Рижков І.В., Садовникова О.В., Пономарьова О.А.) в 2005 – 2009 р. р. з використанням устаткування АТ НДП «ВНІІГІС» були проведені експериментальні дослідження інклінометричних перетворювачів.

Результати досліджень регулярно доповідаються на міжнародних наукових конференціях. Серед найбільш значущих: міжнародна наукова конференція «Aimsforfutureofengineeringscience» (Winnipeg, Seul); міжнародна наукова конференція «Theoreticalfoundationsofcivilengineering» (Warshawa); міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні й електронні технології» ( м. Одеса); міжнародна науково-практична конференція «Автоматизація: проблеми, розв’язки, ідеї» ( м. Севастополь); міжнародна науково-практична конференція «Контроль і управління в складних системах» ( м. Вінниця).

Протягом останніх двох років були створені науково-методичні розробки, у які ввійшли результати дисертацій Рижкова І.В., Садовникової О.В., Пономарьової О.А. по дисциплінах: «Математичне моделювання в розрахунках на ЕОМ», «Ідентифікація й моделювання технологічних об’єктів», «Моделювання й оптимізація систем керування», «Теорія інформації», «Бази даних», «Основи збору, передачі й обробки інформації». Усього близько 30 методичних розробок.

Проводяться дослідження в рамках держбюджетних тематик № 0109U001403 «Розробка інклінометричних пристроїв для систем контролю просторової орієнтації свердловин та керування буровим знаряддям», № 0111U006480 «Дослідження та розробка комп’ютерних систем просторової орієнтації рухливих об’єктів і підвищення ефективності їх компонентів».

Значні наукові й науково-методичні наробітки слугували тому, що в 2010 р. почалися роботи з ліцензування нової спеціальності «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології». Протягом року велися роботи по відкриттю нової спеціальності. Як наслідок у 2011 р. була відкрита нова спеціальність на підставі наказу державної акредитаційної комісії України від 25.05.2011р. № 1489 – ДАК про підготовку фахівців за напрямком 6.051001 «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології». Кафедра «інформаційно-вимірювальних технологій та систем» (ІВТС) була створена рішенням вченої Ради ПДАБА від 23.10.2012 р., з того часу є випускаючою кафедрою.

Сьогодні кафедра інформаційно-вимірювальних технологій та систем готує фахівців в галузі метрології та вимірювальної техніки.

 

?>
вверх