Наукові спрямування

Розвиток екзогенних геологічних процесів на території України

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень В1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Грабовець
Оксана
Миколаївна

Дисципліни

Основи і фундаменти (курсовий проект)

Бурова справа

Інженерні вишукування

Основи геології та геоморфології

Інженерна геологія

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В902 (дев'ятий поверх висотного корпусу)

Телефон:

вн. 4-43

E-mail

grabovets.oksana@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

У 2007 році захистила дисертаційну роботу, у 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри основ і фундаментів.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Закінчила Дніпропетровський державний університет, захистила диплом з відзнакою, отримала кваліфікацію гідрогеолог, інженер-геолог. З 2000 по 2003 навчалася в аспірантурі Дніпропетровського національного університету. З 2003 року працювала асистентом кафедри гідрогеології і інженерної геології, з 2005 року – асистент кафедри основ і фундаментів Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, з 2008 і по сьогоднішній день працює доцентом кафедри. Керує курсовим проектуванням студентів, а також бере активну участь у науково-дослідній роботі кафедри основ і фундаментів та методичному забезпеченні навчального процесу.

Публікації

1. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи № 2 з дисципліни «Бурова справа» для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» денної форми навчання / Укладачі: Грабовець О. М., Ульянов В. Ю. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2015. – 24 с.

2. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи (тестові завдання) з дисципліни «Бурова справа» для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» денної форми навчання / Укладачі: Грабовець О. М., Ульянов В. Ю. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2015. – 23 с.

3. Сєдін В. Л., Грабовець О. М., Трященко А. Ю. Поширення небезпечних геологічних процесів у Дніпропетровській області // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, 2015, № 6 – С. 60 – 67.

4. Сєдін В. Л., Грабовець О. М., Трященко А. Ю. О причинах аварий в глубоких котлованах // Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. науч. трудов. Вып. 90 / ГВУЗ «Приднепр. гос. академия стр-ва и архитектуры»; под общей редакцией В. И. Большакова – Днепропетровск, 2016. – 200 с. : ил. – С. 171 – 176.

5. Грабовець О. М. Дослідження розвитку зсувів на території України // Будівельні конструкції: Міжвідомчий  науково-технічний збірник наукових праць (будівництво) / Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. – Вип. 83: В 2-х кн.: Книга 1. – Київ, ДП НДІБК, 2016 – 548 с. – С. 292 – 298.

6. Сєдін В. Л., Грабовець О. М., Трященко А. Ю. Оцінка впливу влаштування котлованів на будівлі в умовах щільної міської забудови // Матеріали Всеукраїнської інтернет-конференції молодих учених і студентів «Проблеми сучасного будівництва», 25 листопада 2016 р. / Полт. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка [та ін.]. – Полтава, 2016 – С. 101 – 104.

7. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи (тестові завдання) з дисципліни «Геологія з основами геоморфології» для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» денної форми навчання / Укладачі: Грабовець О. М., Гайдабас І. М. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2016. – 24 с.

8. Стрельченко В. Грабовець О. Feafures of soils temperature // Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції молодих учених. Дніпро, ДВНЗ ПДАБА 31 березня, 2017. – С. 95 – 97.

9. Методичні вказівки до навчальної інженерно-геологічної практики для іноземних студентів ступеня бакалавра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної форми навчання. Instructions pour la practique educative en geotechnique pour les etudiants de specialite 192 «Construction et genie civil» de l’enseignement a temps plein. / Укладачі: Грабовець О. М., Ульянов В. Ю., Горлач С. М. – Дніпро: ПДАБА, 2018. – 23 с.

10. Інженерні вишукування для раціонального використання навколишнього середовища : навч. посіб. / В.Л. Сєдін, О.М. Грабовець, О.В. Бондар. – Дніпро : Ліра, 2019. – 75 с.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх