Наукові спрямування

Ресурсозбереження при будівництві та модернізації будинків і споруд; Реконструкція цивільних будинків; Підвищення експлуатаційної надійності систем теплоізоляції.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Французька моваDALF C1

Англійська моварівень В2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Дікарев
Костянтин
Борисович

Дисципліни

Технологія будівельного виробництва

Технологія будівельного виробництва (курсове проектування)

Зведення і монтаж будівель і споруд

Проектування, монтаж і реконструкція будівель та споруд в особливих умовах

Системи автоматизованого проектування в будівництві

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 311
(третій поверх, головний корпус)

Телефон:

внутр. 4-84

E-mail

kdikarev@ukr.net

Наукова діяльність

У 2007 році захистив дисертацію на присудження наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.08 - технологія та організація промислового та цивільного будівництва у ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». Тема дисертації: «Вибір та обґрунтування технології і організації утеплення та оздоблення модернізуємих будівель». Науковий керівник: д.т.н., проф. Шаленний В.Т. У співавторстві опублікував більше 60 наукових праць та 38 патентів на корисні моделі. У 2015 році отримав грант на виконання наукових досліджень у м. Бухарест (Румунія) від Асоціації франкофонних університетів (AUF). Зайняв 1 місце на міському конкурсі науково-практичних робіт «Інтелект-Творчість-Успіх 2016» м. Дніпро з результатами досліджень: «Розвиток технології влаштування теплоізоляції теплопровідних включень житлових будівель». У 2016 році нагороджений грамотою Президії національної академії наук України за серію робіт «Удосконалення енергоефективних технологій в будівництві»

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 2002 році здобув диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво». З вересня 2005 року – асистент кафедри ТБВ. З 2007 року працює на посаді доцента кафедри технології будівельного виробництва. В 2008 році отримав вчене звання доцента. Приймає участь у науково – дослідницькій діяльності та методичному забезпеченні учбового процесу. Зокрема, був задіяний у написанні конспекту лекцій та методичних вказівок до практичних занять на французькій мові для студентів франко-українського проекту факультету ПЦБ з дисципліни «Технології будівельного виробництва». П’ять років приймав участь у міжнародному науково-освітньому проекті TEMPUS SEHUD № 543651-Tempus-1-2013-AT-TEMPUS-JPCR Regional sustainable development on the basis of eco-human synergetic interaction (multidisciplinary training course for MSc, PhD and LLL students in engineering) та проекті TEMPUS SEHSI.

Публікації

1. Дікарев К. Б. Дослідження практичного застосування і ефективності використання відновлюваних джерел енергії у житловому будівництві/ А. М. Березюк, К. Б. Дікарев, Р. Б. Папірник, А. О. Скокова, О. М. Кузьменко // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Дніпропетровськ : ДВНЗ ПДАБА, 2013. – № 8. – С. 28 – 32.

2. Дікарев К. Удосконалення енергозберігаючого конструктивного вузла «балконна плита – зовнішня стіна – плита перекриття» / А. Березюк, К. Дікарев, Д. Волчок, А. Скокова, О. Кузьменко, С. Зайцев // Theoretical foundations of civil engineering. – Dnipropetrovsk: PSACEA, 2014. – Vol. 22. – P. 57 – 62.

3. ДикаревК. Б. Использование современных конструктивно-технологических решений для устранения мостиков холода в гражданском строительстве / А. Н. Березюк, К. Б. Дикарев, А. Н. Кузьменко, Т. В. Мялик // Строительство, материаловедение, машиностроение. – Днепропетровск: ГВУЗ ПГАСА, 2014. – Вып. 74. – C. 141 – 145.

4. Дикарев К. Б. Покращення параметрів мікроклімату внаслідок використання новітніх конструктивно-технологічних рішень / К. Б. Дікарев, I. Л. Ветвицький, І. О. Колесник, О. М. Кузьменко // Строительство, материаловедение, машиностроение. – Днепропетровск: ГВУЗ ПГАСА, 2014.– Вып. 76. – C. 106 – 110.

5. Дікарев К. Конструктивно-технологічні рішення щодо усунення містків холоду в огороджувальних конструкціях цивільних будинків / А. Березюк, К. Дікарев, А. Скокова, О. Кузьменко, Д. Лісняк // Theoretical foundations of civil engineering. – Dnipropetrovsk: PSACEA, 2015. – Vol. 23, p.II. – P. 43 – 48.

6. Dikarev K.  Experimental and numerical thermal analysis of joint connection«floor slab – balcony slabe» with integrated thermal break/ Dikarev, A. Berezyuk, O. Kuzmenko, A. Skokova // Energy Procedia, 2016. – № 85. – P. 184 – 192. – Available at: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ S1876610215029902.

7. Дікарев К. Б. Результати хронометражних досліджень виробничих процесів влаштування додаткової теплоізоляції житлових будинків / А. М. Березюк, К. Б. Дікарев, А. О. Скокова, О. М. Кузьменко // Строительство, материаловедение, машиностроение. – Днепропетровск: ГВУЗ ПГАСА, 2016.– Вып. 90. – C. 48 – 54.

8. Dikarev K. Estimation of indoor temperature on condition that building envelope is damaged / V. Petrenko, K. Dikarev, A. Skokova, O. Kuzmenko // Revista Română de Inginerie Civilă, Volumul 8 (2017). – № 1. – 36 – 44.

9. Дикарев К.Б. Исследование влияния возможных конструктивно-технологических решений теплоизоляции балконов на конечные технико-экономические показатели их устройства /А.Н. Березюк, А.О. Скокова, К.Б. Дікарев, А.Н. Кузьменко, Д.Ю. Лисняк // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. трудов. Вып. 96 – Дн-вск., ПГАСА, 2017.- С.31-36 .

10. Dikarev K. Evaluation of indoor temperature for various building envelopes damaged / V. Petrenko, K. Dikarev, D. Volchok, O. Kuzmenko // E3S Web Conf., Volume 32 (2018). – 7 p.  – Available at: посилання

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх