Наукові спрямування

Проведення досліджень з метою вдосконалення управлінням технологічними процесами перемі-шування бетонної суміші, тепловологої обробки силікатних т залізобетонних виробів, сушіння де-ревини і обпалювання керамічних виробів та роботою обладнання на підприємствах.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська мовазадовільно

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Чумак
Любов
Іванівна

Дисципліни

Виробничі процеси та обладнання об’єктів автоматизації

Автоматизація технологічних процесів

Застосування мікропроцесорної техніки для автоматизації систем електроприводу та технічного діагностування АСК ТП

Патентознавство

Автоматизація і алгоритмізація технологічних процесів і виробництв

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 387
(третій поверх прибудова)

Телефон:

міськ. 756-33-19

E-mail

chumak.liubov@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

У 1973 р Дніпропетровський інженерно-будівельний інсти-тут. У 1992 році захистила кандидатську дисертацію у Дніпропетровському інженерно-будівельному інституті. У 2005 році отримала диплом Доктора Філософії (PhD).

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 1973 р закінчила механічний факультет Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту. З 1974 р працювала асистентом кафедри автоматики . У 1992 р. захистила кандидатську дисертацію. З 1994 р. працює доцентом кафедри автоматики та електротехніки. Опублікувала понад 85 науково-методичних робіт, 7 із яких удостоєні авторських свідоцтв на винаходи. Підготувала 20 магістрів спеціальності «Автоматизоване управління технологічними процесами»

Публікації

Публікації:

1. Чумак Л.І., студ. Латиш Н.М Математичне моделювання процесу витримки залізобетонного виробу при тепловологій обробці у формівному стенді Вісник ПДАБА №6, 2013, Дн-ськ, с.7-13

2. Чумак Л.І, *студ Шепіль Д.С. Математичне моделювання процесу обпалювання керамічної плитки. ХХIV Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний потенціал світової науки ХХI сторіччя». т.2 Природничі та точні науки, 20-25 січня 2014р.м. Запоріжжя, с. 49-51

3. Чумак Л.І., Ткачов В.С., *студ. Мала І.В. Математичне моделювання процесу випалювання вапняку ХХVII Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний потенціал світової науки ХХI сторіччя». т.2 Природничі та точні науки, 20-25 травня 2014р.м. Запоріжжя, с. 61-63

4. Л.І.Чумак, Мірошниченко Д.Ю. Математичне моделювання процесу сушіння деревини. Збірник статей XXXII міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційний потенціал світової науки – XXI сторіччя 2-7 квітня 2015 м. Запоріжжя том с.29-31

5. Чумак Л.І., Грубов В.В., Лук’янова Г.О. Автоматизований контроль процесу перемішування бетонної суміші. Перспективні напрямки світової науки. Зб. ст. 33 міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал світової науки XXI сторіччя.2015р Запоріжжя Том 2 с 65-67 www.nauka.zinet.info/33/Chumak1.php

6. Чумак Л.І., Лозова В.В. Оптимізація процесу тепловологої обробки силікатних виробів Перспективні напрямки світової науки. Зб. ст. 33 міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал світової науки XXI сторіччя. 2015р. Запоріжжя Том 2 с 67-69 www.nauka.zinet.info/33/Chumak2.php

7. L. Chumak, V. Chernenko Automated control of firing process of ceramik tiles in the slit oven. Наука і техніка: перспективи XXI століття: Міжвузівська науково-практична конференція молодих вчених Дніпро , ДВНЗ «ПДАБА» 31 березня 2017р с.124-128

8. L. Chumak, A. Lukianova The construction of moisture sensor. Наука і техніка: перспективи XXI століття: Міжвузівська науково-практична конференція молодих вчених Дніпро , ДВНЗ «ПДАБА» 31 березня 2017р с.137-139

9. Чумак Л.І., студ*Черненко В.О., Ковтун А.В. Автоматизоване регулювання процесу випалу керамічної плитки в печі Матеріали науково-практичної конференції «Інноваційні тенденції сьогодення в сфері природничих, гуманітарних та точних наук. 17.10.2017р. м. Івано-Франківськ, с.36-41 т.2

10. Чумак Л.І., студ:*Черненко В.О., Ковтун А.В. Математичне моделювання процесу витримки залізобетонного виробу при тепло вологій обробці у формівному стенді Тези V Всеукраїнської міжвузівській науково-технічній конференції «Сучасні технології у промисловому виробництві» 17-20 квітня 2018 р. м. Суми , Сумський державний університет

11. Чумак Л.І., Ужеловський В.О. *студ. Черненко В.О. Математичне моделювання процесу обпалювання керамічної плитки. Вісник ПДАБА №6 2017, Дніпро с.-97-102

12 . L. Chumak, D. Dunitska Digital technology and robotics. XVIII Міжнародна студентська наукова конференція «Engineer of the Third Milenium» Дніпро. Дніпр нац ун-т залізн трансп ім ак В. Лазаряна,2019  с.10-11

13. Чумак Л.І., Дуницька Д.Ю. Математичне моделювання процесу випалювання вапняку. Тези Міжнародної наукової інтернет-конференції «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та техїнічні аспекти становлення вип.43 м. Тернопіль 14 листопада 2019р с.48-50

14. Чумак Л.І.,Собчук А.О., Хорошко О.О. Математичне моделювання процесу обпалювання керамічної цегли та оптимізація процесу теплової обробки з метою енерглзбереження. Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Енергоефективність: наука, технології, застосування» Ч.1 Київ, 27 листопада 2019р НПУ ім М.П.Драгоманова с.57-60

15. Чумак Л.І., Собчук А.О. Оптимізація процесу обпалювання керамічної цегли з метою енергозбереження. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної інтерент-конференції «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути» Київ, 15 травня 2020р. с.377-382

16. Чумак Л.І., Собчук А.О. Оптимізація процесу обпалювання керамічної цегли. Матеріали IX Міжнародної науково-практичної інтерент-конференції «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути» Київ, 28 серпня 2021р. с.52-57

 

Методичні вказівки.

1. Чумак Л.І. Грубов В.В. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Патентознавство» для студентів ступеня магістра спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання ДВНЗ ПДАБА 2017.с.10

2. Чумак Л.І. Грубов В.В. Молоканкіна А.В. Методичні вказівки до самостійної роботи зі спецкурсу за спеціальністю «Застосування мікропроцесорної техніки для автоматизації систем електроприводу та технічного діагностування АСК ТП» для студентів ступеня магістра спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання ДВНЗ ПДАБА 2017.с.11

3. Чумак Л.І., Грубов В.В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Автоматизація і алгоритмізація технологічних процесів і виробництв» для студентів ступеня магістра спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання ПДАБА. 2017 36с

4. Чумак Л.І. Грубов В.В. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Виробничі процеси та обладнання об’єктів автоматизації» для студентів напряму підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» заочної форми навчання. ПДАБА, 2018, 14с

5. Чумак Л.І., Грубов В.В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Автоматизація технологічних процесів виробництва будівельних матеріалів та виробів» для студентів ступеня магістра спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної форми навчання. ПДАБА, 2018, 48с

6. Чумак Л.І., Молоканкіна А.В.Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Автоматизація технологічних процесів» для студентів напряму підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно – інтегровані технології» заочної форми навчання ДВНЗ ПДАБА, 2019 6с

7. Чумак Л.І., Бровченко К.А. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Застосування мікропроцесорної техніки для автоматизації систем електроприводу та технічного діагностування АСК ТП» для студентів ступеня магістра спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної форми навчання ДВНЗ ПДАБА, 2020 20с

8. Ткачов В.С., Ужеловський В.О., Чумак Л. І., Ужеловський А.В. Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи для студентів ступеня магістра спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегрованиі технології» денної та заочної форм навчання ДВНЗ ПДАБА, 2019 25с

9. Чумак Л.І., Молоканкіна А.В. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Автоматизація технологічних процесів» для студентів ступеня бакалавра Спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології денної та заочної форм навчання. ДВНЗ ПДАБА, 2021 11с

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх