Наукові спрямування

Використання супутніх продуктів виробництва, відходів та техногенної сировини для отримання будівельних матеріалів, а також розробка енерго- та ресурсозберігаючих композиційних неорганічних матеріалів будівельного

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник

Бондаренко
Сергій
Вадимович

Дисципліни

Будівельне матеріалознавство

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 164(перший поверх головного корпусу)

Телефон:

вн. 4-93; міськ. (056) 756-34-93

E-mail

bondarenko.serhii@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

З 1985 по теперішній час приймав участь в наукових конференціях , а в 1988-1991р. навчався в аспірантурі.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

З 1985р молодший науковий співробітник,1988-1991р. Навчався в аспірантурі, у 1996 захистив кандидатську дисертацію, працював на посадах старшого наукового співробітника, старшого викладача та доцента.

Публікації

1. Бондаренко С.В. Экологические аспекты использования строительных материалов из попутных продуктов производства /С. В. Бондаренко., О.Э. Севастьянова // Стародубовські читання. «Будівництво, матеріалознавство, машинобудування» Сб. наук. праць. Вип. 67, – Дніпропетровськ, 2013. – С. 303-306.

2. Бондаренко С.В. Разработка составов лёгких жаростійких бетонов для изготовления футеровки теплових устройств и конструкций индивидуальных жилых домов/ О.Ю. Конопляник, С. В. Бондаренко, Ю.О. Конопляник, А.С. Бондаренко // Польско–український-збірник праць № 21 „Теоретичні основи будівництва”, Варшава, травень, 2013. – С.483-488.

3. Бондаренко С.В. Лёгкие бетоны для конструкций индивидуальных жилых домов и малоэтажного строительства / О.Ю. Конопляник, С. В. Бондаренко, О.Э. Севастьянова, Ю.О. Конопляник, А.С. Бондаренко // Стародубовські читання. «Будівництво, матеріалознавство, машинобудування» Сб. наук. праць. Вип. 74, – Дніпропетровськ, 2014. – С. 303-306.

4.Бондаренко С.В. Исследование уплотнителей для полированных бетонных полов / М.Шпирько С. Бондаренко, Д. Шпирько // Польско–українсько-литовський-збірник праць № 22 «Теоретичні основи будівництва», Варшава, грудень, 2014. –С. 81-86.

5. Бондаренко С.В. Бетонные полированные полы с уплотнителями / М.В.Шпирько, С. В. Бондаренко, О.Э. Севастьянова // Стародубовські читання. «Будівництво, матеріалознавство, машинобудування» Сб. наук. праць. Вип. 80, – Дніпропетровськ, 2015. – С. 358-362.

6. Бондаренко С.В. Сырьевая смесь для получения гидравлической доломитовой извести по коэффициенту теплового энергопотенциала / М.Шпирько С. Бондаренко, А Рязанов // Theoretical foundations of civil engineering. – Warsaw: WUT, 2015. – Vol. 23. – P. 95-100 (http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe).

7. Бондаренко С.В.Гидравлическое вяжущее на основе техногенных продуктов отсева доломита и отходов углеобогащения / А Рязанов, М.Шпирько С. Бондаренко // Theoretical foundations of civil engineering. – Warsaw: WUT, 2015. – Vol. 23. – P. 107-112 (http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe).

8. Бондаренко С.В. Получение гидравлической извести из сырьевой смеси с пониженным энергопотенциалом / М.В.Шпирько, С. В. Бондаренко, О.Э. Севастьянова // Строительство, материаловедение, машиностроение. Серия: Стародубовские чтения. – Днепропетровск: ПГАСА, 2016. – Вып. 90. – С. 194-198. (http://smm.pgasa.dp.ua/article/viewFile/70426/65663

9. Бондаренко С.В. Строительные материалы с использованием отходов углеобогащения/ М.В.Шпирько, С. В. Бондаренко// Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. научн. трудов. Выпуск 99./ ГВУЗ «Приднепр. гос. академия стр–ва и архитектуры»; под общей редакцией В.И. Большакова – Днепр, –– С. 213-218. http://smm.pgasa.dp.ua/article/view/105306/100480

10. Вяжущее низкотемпературного обжига автоклавного твердения из техногенного сырья/ Шпирько Н.В., Бондаренко С.В.// Матеріали міжнародної науково-технічної конференції «Фізико-хімічні проблеми технології тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів» – Дніпро: Середняк Т,К., 2018, -113 ISBN 978-617-7696-56-7

11. Получение вяжущего из отходов углеобогащения и отсева доломита с учётом коэффициента теплового энергопотенциала/ Шпирько Н.В., Бондаренко С.В., Бондаренко А.С.// Моделювання та оптимізація будівельних композитів: матеріали міжнародного семінару. – Одеса: ОДАБА, 2019. -195-199с. ISBN 978-617-7195-94-7

12. Ніздрюваті бетони на основі тонкодисперсних відходів гірничозбагачувальних комбінатів/ Бондаренко С.В., Бондаренко А.С.// Рресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. Збірник наукових праць Випуск 38 /Національний університет водного господарства та природокористування – Рівне: «Волинські береги»,2020 – 84-89 ISSN 2218-1873 ISBN 978-966-416-697-0

13. В’яжуче для штучних виробів автоклавного тужавлення/ Шпирько Н.В., Бондаренко С.В., Бондаренко А.С.// Ефективні організаційно-технологічні рішення та енергозберігаючі технології в будівництві: матеріали VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції 19-20 листопада 2020 р. ‒ Харків : ХНУБА, 2020. ‒ 6 с. ISBN 978-617-7555-41-3

https://kstuca.kharkov.ua/wp-content/uploads/2020/12/Tezu_Konf_2020.pdf

14. В’яжучі на основі доломіту / Шпирько Н.В., Бондаренко С.В., Бондаренко А.С.// Моделювання та оптимізація будівельних композитів Матеріали міжнародного семінару 3-4 грудня 2020 р. – Одеса: ОДАБА, 2020. – 158-162 с. ISBN 978-617-7900-28-2

15. Суха суміш для неавтоклавного газобетону /Бондаренко А.С., Шевченко Є.Ю., Шпирько Н.В., Бондаренко С.В// Матеріали ІІІ науково-практичної конференції студентів Придніпровської державної академії будівництва та архітектури : збірник тез / упорядники Микола Савицький, Владислав Данішевський, Олена Тимошенко. – Дніпро : ПДАБА, 2021. – 135-137 с. (електронне видання)

16. Суха суміш для газобетону в монолітному малоповерховому будівництві / Шпирько Н.В., Бондаренко С.В., Бондаренко А.С.// Тези ХІХ міжнародної науково практичної конференції «Інноваційні технології у будівництві, цивільній інженерії та архітектурі» м. Чернігів, 19-22 вересня 2021р. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2021. – 334-336 с. ISBN 978-966-323-225-6

17. В’яжуче низькотемпературного випалу автоклавного твердіння для виготовлення силікатної цегли / Шпирько Н.В., Бондаренко С.В., Василенко С.В., Бондаренко А.С.// №129925 Зареєстровано в державному реєстрі публікація Бюл. №22 26.11.18

18. В’яжуче автоклавного твердіння / Шпирько Н.В., Бондаренко С.В., Бондаренко А.С., Вінниченко В.І.// №144353 Зареєстровано в Державному реєстрі України корисних моделей. Бюл. №18 25.09.2020

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх