Наукові спрямування

Розробка та удосконалення ресурсозбережувальних методів проектування і розрахунку пальових фундаментів, а також наукове обґрунтування організаційно-технологічних рішень зведення будівель з можливістю управління параметрами фундаментів та характеристиками ґрунтових основ як під час будівництва, так і під час експлуатації об’єктів

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень B1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Бікус
Катерина
Михайлівна

Дисципліни

Основи механіки грунтів

Основи і фундаменти

Розрахунок і проектування огороджень котлованів у складних інженерно-геологічних і гідрогеологічних умовах

САПР в геотехніці

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В909 (дев'ятий поверх висотного корпусу)

Телефон:

міськ. 756-33-43, вн. 3-43

E-mail

bikus.kateryna@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Наукова діяльність розпочалась з 2009, ще у студентські роки. У 2013 р. з відзнакою завершила навчання у магістратурі кафедри основ і фундаментів (факультет промислового та цивільного будівництва ДВНЗ ПДАБА) і отримала кваліфікацію наукового співробітника (галузь будівництво). Логічним продовженням стало навчання у аспірантурі, яке завершилось у 2015 р. захистом кандидатської дисертації на тему: «Вплив попереднього навантаження паль на зниження їх осідань». Є автором і співавтором понад 55 наукових праць та двох винаходів. Брала участь у 17 міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях і семінарах.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 2008 р. з відзнакою закінчила Дніпропетровський монтажний технікум за спеціальністю «Архітектура будівель і споруд». У 2013 р. з відзнакою закінчила факультет промислового та цивільного будівництва ДВНЗ ПДАБА і отримала кваліфікацію наукового співробітника (галузь будівництво). Трудова діяльність розпочалась ще у студентські роки на посаді молодшого наукового співробітника лабораторії досліджень атомних та теплових електростанцій (ЛДАтаТЕ) НДЧ ДВНЗ ПДАБА. Починаючі з 2013 р. працювала асистентом, а згодом доцентом кафедри основ і фундаментів.

Публікації

1. Применение модели упрочняющегося грунта в численном моделировании буроинъекционной сваи большого диаметра / Седин В. Л., Бикус Е. М., Ковба В. В. // Геотехника. – 2014. – № 4. – С. 32-40.

2. О влиянии повторных нагружений набивных свай в пробитых скважинах на деформативность их оснований / Седин В.Л., Винников Ю.Л., Бикус Е.М. // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Строительство и архитектура. – Пермь, 2014. – № 3. – С. 110-118. – режим доступа: http://vestnik.pstu.ru/arhit/archives/?id=&folder_id=3632.

3. Зміна технології зведення будівель для використання резервів несучої здатності пальових фундаментів / К.М. Бікус // Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. науч. тр. Серия: «Инновационные технологии жизненного цикла объектов жилищно-гражданского промышленного и транспортного назначения» / ГВУЗ «Приднепр. гос. акад. стр-ва и архитектуры» ; под. общей редакцией В. И. Большакова. – Днипро, 2015. – Вып. 85. – С. 5-11.

4. Вплив повторного статичного навантаження на осідання буроін’єкційної палі / В.Л. Сєдін, К.М. Бікус, В.В. Ковба // Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика. Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна. – Вып. №8. – Днепропетровск, 2015. – С. 74-82.

5. Особливості влаштування буроін’єкційних паль великого діаметру в багатошарових глинистих ґрунтах / Сєдін В.Л., К.М. Бікус, Мельник А.М., Шикотюк К.А. // Збірник наукових праць. Серія: Галузеве, машинобудування, будівництво / Полт. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. – Полтава, 2015. – Вип. 1(43). – С. 214-221.

6. Спосіб зведення плитно-пальового фундаменту будівлі: пат. 108590 Україна, МПК Е02D 27/12, 27/32, 27/34. / заявники і власники : В.Л. Сєдін, К.М. Бікус. – № а 2014 08447 ; заявл. 24.07.2014. ; опубл. 12.05.2015, Бюл. № 9. – 7 с.

7. Числове моделювання напружено-деформованого стану основи буроін’єкційної палі при повторних статичних навантаженнях / К.М. Бікус // Збірник наукових праць. Серія: Галузеве, машинобудування, будівництво / Полт. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. – Полтава, 2016. – Вип. 1 (46) . – С. 124 -135.

8. Моделювання НДС основи буроін’єкційної палі, нез’єднаної з ростверком, при повторних статичних навантаженнях / Сєдін В.Л., Бікус К.М., Ковба В.В. Волнянський Ю.Ю. // Будівельні конструкції. Випуск 83 : Механіка ґрунтів, геотехніка та фундаментобудування : міжвід. наук.-техн. зб. наук. пр. / ДП НДІБК. – Київ, 2016. – Кн. 2. – С. 236-243.

9. Моделювання напружено-деформованого стану основи фрагменту пальового фундаменту при навантаженні ростверку, нез’єднаного з палею, у натурних умовах / Сєдін В.Л., Бікус К.М., Ковба В.В., Волнянський Ю.Ю. // Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. науч. тр. Серия: «Компютерные системы и информационные технологии в образовании, науке и управлении» / ГВУЗ «Приднепр. гос. акад. стр-ва и архитектуры» ; под. общей редакцией В. И. Большакова. – Днипро, 2017. Вып. 101. – С. 190-197.

10. Investigation of redistribution of pile foundation forces under successive loading of its elements / V. Sedin, K. Bikus, V. Kovba // Civil and Environmental Engineering Reports. – 2017. – (27) 4. – 121-129. – ISSN 2080-5187.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх