Наукові спрямування

Методи декомпозиції систем рівнянь, методи теорії матриць, розрахунки з теорії коливань і стійкості руху складних систем.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моваB2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Доктор фізико-математичних наук, професор

Базилевич
Юрій
Миколайович

Дисципліни

Штучний інтелект в управлінні технологічними процесами

Інформаційні технології в системах автоматизації

Ідентифікація та моделювання технологічних об’єктів

Системний аналіз складних систем управління

Fuzzy-управління

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 387
(третій поверх прибудова)

Телефон:

міськ. 756-33-19

E-mail

bazilevich.yuri@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

З відзнакою закінчив у 1971 р. факультет «Обчислювальна техніка» Дніпропетровського інституту інженерів залізничного транспорту за спеціальністю 0608 - Електронні обчислювальні машини. У 1978 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук в Ленінградському політехнічному інституті. Тема дисертації: «Декомпозиція рівнянь руху багатомасової механічної системи з позиційними неконсервативними силами». У 1987 році опублікував монографію «Чисельні методи декомпозиції в лінійних задачах механіки». У 1992 році присвоєно вчене звання доцента по кафедрі автоматизації і обчислювальної техніки. У 2018 році захистив докторську дисертацію: «Методи декомпозиції матричних математичних моделей» в Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Після закінчення інституту навчався в аспірантурі Інститута технічної механіки АН УРСР (м. Дніпропетровськ), потім працював в Інституті технічної механіки. З 1988 року - на викладацькій роботі. У ПДАБА працює з 2003 року. В даний час працює на кафедрі Автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій

Публікації

Публікації

1. Базилевич Ю. Н. Последовательная декомпозиция уравнений при исследовании устойчивости движения рельсовых экипажей / Ю. Н. Базилевич, М. Л. Коротенко, И. В. Швец // Проблемы механики железнодорожного транспорта: Динамика, надёжность и безопасность подвижного состава. X Международная конференция. Тезисы докладов. — Днепропетровск: Арт-Пресс, 2000. — С. 130-131.

2. Базилевич Ю. Н. Численное решение задач иерархической декомпозиции линейных математических моделей / Ю. Н. Базилевич, М. Л. Коротенко, И. В. Швец // Міждержавна науково-методична конференція «Комп’ютерне моделювання». — Дніпродзержинськ, ДзДТУ, 2001. — С. 45-46.

3. Базилевич Ю. Н. Методы точной декомпозиции при анализе динамической модели Леонтьева / Ю. Н. Базилевич, И. В. Швец // Міждержавна науково-методична конференція «Проблеми математичного моделювання». — Дніпродзержинськ, ДзДТУ, 2002. — С. 7.

4. Базилевич Ю. Н. Решение задачи иерархической декомпозиции линейных математических моделей механических систем / Ю. Н. Базилевич, М. Л. Коротенко, И. В. Швец // Техническая механика. —2 003. — № 1. — С. 135—140.

5. The Best Reduction of Matrices to Block-Triangular Form for Hierarchical Decomposition Problems / Y. N. Bazilevich Cybernetics and Systems Analysis 53 (3), 456-463

6. Hidden Symmetry Exposure. The Mechanical Systems with the Hard Structure of Forces / Y. N. Bazilevich — Proceedings of Institute of Mathematics of NAS of Ukraine 2004, Vol. 50, Part 3, 1261– 1265

7. Базилевич Ю. Н. Выявление симметрии и условной симметрии системы вычислительными методами / Ю. Н. Базилевич // IX Крымская международная математическая школа «Метод функций Ляпунова и его приложения»: Тез. докл. / Таврический национальный ун-т. — Симферополь, 2008. — С. 17.

8. Bazilevich Yu. N. Similarity transformation of the pair of matrices to the best partitioned-triangular form / Yu. N. Bazilevich // 7-а міжнародна алгебраїчна конференція в Україні: тези доповідей. — Київ, Ін-т математики НАН України, 2009. — С. 21.

9. Коротенко М. Л. О работах В. А. Лазаряна в области устойчивости движения рельсовых экипажей и их развитии / М. Л. Коротенко, Ю. Н. Базилевич // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. — Вип. 30. — Д: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2009. — С. 144—149.

10. Базилевич Ю. Н. Методы декомпозиции при анализе матричных макроэкономических моделей / Ю. Н. Базилевич // X Крымская международная математическая школа «Метод функций Ляпунова и его приложения»: Тез. докл. / Таврический национальный ун-т. — Симферополь, 2010. — С. 13.

11. Базилевич Ю. Н. Новые алгоритмы иерархической декомпозиции / Ю. Н. Базилевич // Информационные технологии в управлении сложными системами. Сборник докладов научной конференции. — Днепропетровск: Изд-во «Свидлер А. Л.», 2011. — С. 8—10.

12. Базилевич Ю. Н. Декомпозиция уравнений с прямоугольными матрицами коэффициентов / Ю. Н. Базилевич // Моделирование, управление и устойчивость (MCS-2012): межд. конф / Таврический нац. ун-т. — Симферополь, ДИАПИ, 2012. — С. 79.

13. Базилевич Ю. Н. Точная декомпозиция систем линейных уравнений / Ю. Н. Базилевич // П’ятнадцята міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука, 15—17 травня, 2014 р., Київ: Матеріали конф. Т. 2. Алгебра. Геометрія. Математичний аналіз. — К.: НТУУ «КПІ», 2014. — С. 40.

14. Базилевич Ю. Н. Методы точной декомпозиции в линейных динамических задачах / Ю. Н. Базилевич // Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем: міжнародна науково-практична конф. — Дніпропетровськ: ДНУ, 2015. — С. 14-15.

15. Bazilevich Yu. N. The Simultaneous Reduction of Matrices to the Block-Triangular Form / Yu. N. Bazilevich [E-resource] // Physics Journal. — 2015. Vol. 1, No. 2, pp. 54—61. Access to the resource: http://files.aiscience.org/journal/article/html/70400061.html.

16. Базилевич Ю. Н. Новые вычислительные алгоритмы в задачах точной декомпозиции / Ю. Н. Базилевич // Питання прикладної математики і математичного моделювання. — Д.: РВВ ДНУ, 2015. — Вип. 15. — С. 3—8.

17. Базилевич Ю. Н. Об упрощении задачи полуопределенного программирования / Ю. Н. Базилевич // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2016. — № 15. — С. 103—107.

18. Базилевич Ю. Н. Расщепление уравнений движения экипажа на электромагнитном подвешивании / Ю. Н. Базилевич // Вісник Запорізького національного університету. Фізикоматематичні науки. — 2016. — № 1. — С. 5—11.

19. Базилевич Ю. Н. Оценка области притяжения решения в случае системы уравнений высокого порядка / Ю. Н. Базилевич, И. А. Костюшко // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій. № 25. — Д.: ДНУ, 2016. — С. 18—26.

20. Базилевич Ю. Н. Группа симметрии декомпозируемой системы / Ю. Н. Базилевич // Вісник Дніпропетровського університету. Механіка. — 2016. — Вип. 1 (20). — С. 3—10.

21. Базилевич Ю. Н. О постановке задач точной декомпозиции линейных математических моделей / Ю. Н. Базилевич, И. А. Костюшко // Международный научно-технический журнал «Проблемы управления и информатики». — 2017. — № 1. — С. 77—82.

22. Базилевич Ю. Н. Наилучшее приведение матриц к блочно-треугольному виду для задач иерархической декомпозиции / Ю. Н. Базилевич // Кибернетика и системный анализ. — 2017. — Т. 53, № 3. — С. 145—153.

23. Базилевич Ю. Н. Приближённая декомпозиция как приём оценки демпфирования колебательных систем / Ю. Н. Базилевич, Р. Б. Грановский, Н. Я. Гаркави, Е. Ф. Фёдоров, В. В. Карпенко, О. Н. Литвиненко // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій: Зб. наук. праць. — Дніпро: Ліра, 2017.— Вип. 26. — С. 22—33.

24. Matrices diagonalization in solution of partial differential equation of the first order / Bazilevich, I. Kostiushko // AIP Conference Proceedings 2164, 060004 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5130806

 

Методичні вказівки

1. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Основи автоматизованих систем керування технологічними процесами (АСК ТП)» для студентів напряму підготовки 050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання.  Ткачов В.С.,  Базилевич Ю.М. Живцова Л.І. ПДАБА 2018 с. 31.

2. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Електроустаткування технологічних комплексів» для студентів напряму підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» заочної форми навчання / Укладачі:  Ткачов В. С., Базилевич Ю. М. — Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2019. –  12 с.

3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Системний аналіз складних систем управління» для студентів напрямку підготовки 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» заочної форм навчання. Базилевич Ю.М. Живцова Л.І. ПДАБА 2019 с. 26.

4. Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з дисципліни «Системний аналіз складних систем управління» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання / Укладачі: Ткачов В. С., Базилевич Ю. М., – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2020 – 50 с.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх