Наукові спрямування

Побудова варіантів математичної теорії лінійно і нелінійно пружних однорідних і багатошарових пластин та пологих оболонок довільної сталої товщини при довільних статичних поперечних навантаженнях. Розробка аналітичних і аналітично-чисельних методів розв’язування граничних задач для вказаних елементів.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська мовазадовільно

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Доктор фізико-математичних наук, професор

Зеленський
Анатолій
Григорович

Дисципліни

Опір матеріалів, теорія пружності і пластичності

Поглиблений курс елементарної математики

Вища математика

Теорія нетонких пластин та оболонок

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В109 (перший поверх висотного корпусу).

Телефон:

міськ. (0562) 47-03-79, вн. 3-13

E-mail

a.zelensky@ukr.net

Наукова діяльність

Науковими дослідженнями почав займатися ще за студентських років, з третього курсу. Був членом наукового студентського гуртка при кафедрі теоретичної механіки механіко-математичного факультету Дніпропетровського державного університету (зараз Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара), починаючи з третього курсу навчання (1969–1972 рр). Курсова робота (1974 р.) була присвячена знаходженню напружено-деформованого стану у пружній півплощині, яка зазнає дії розподіленого навантаження, прикладеного до контуру вирізу у вигляді кругової лунки. У дипломній роботі досліджувалась стійкість стержня кутникового поперечного перерізу в пружно-пластичній області при осьовому стиску в постановці Кармана за деформаційною теорією, теорією течії і за теорією професора Швайка М. Ю., який потім став науковим керівником по кандидатській дисертації. 1972–1975 рр. навчання в аспірантурі при кафедрі теоретичної механіки механіко-математичного ф-ту ДДУ (керівник: докт. фіз.-мат. наук, професор Швайко М. Ю.). Навчаючись в аспірантурі, приймав участь у Міжнародних і Всесоюзних наукових конференціях і симпозіумах (Київ, Москва, Ленінград, Горький, Куйбишев). З вересня 1975 р. після закінчення аспірантури отримав направлення на роботу в Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут (зараз ДВНЗ “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури)” асистентом кафедри опору матеріалів (ОМ) (зараз кафедра будівельної механіки та опору матеріалів БМтаОМ). Кандидатську дисертацію з фізико-математичних наук (01.02.04–механіка деформівного твердого тіла (МДТТ) “Влияние истории нагружения на бифуркацию процесса деформирования прямоугольных пластин и цилиндрических оболочек в упруго-пластической области”) захистив 22 травня 1980 р. на спецраді при ДДУ. Наукове звання доцента отримав у грудні 1984 р.. Після захисту кандидатської дисертації, працюючи на кафедрі ОМ Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту, повністю змінив свої наукові уподобання, займаючись різними задачами МДТТ з використанням методу збурень у плоскій і антиплоскій задачах теорії пружності. Знаходився у пошуку напрямку подальших наукових досліджень, оскільки розвинення досліджень в області розв’язування граничних задач в пружно-пластичній області з урахуванням історії навантаження на той час було об’єктивно практично нездійсненним. З 1996 р. за пропозицією зав. каф., д. т. н., професора Прусакова О. П. почав знайомитись з новим для себе науковим напрямком–розв’язуванням лінійно-пружних граничних задач для нетонких трансверсально-ізотропних пластин і пологих оболонок енергоасимптотичним методом і методом взаємозв’язаних рівнянь, започаткованого проф. Прусаковим О. П. у 1993 р. для транстропних пластин при дії на них кососиметричного відносно серединної площини статичного поперечного навантаження, у якому компоненти переміщень тривимірної задачі теорії пружності зображувались у вигляді двох доданків, що залежали від поліномів Лежандра. Надалі мої наукові дослідження були пов’язані з побудовою варіантів математичної теорії лінійно пружних і фізично нелінійних пружних однорідних і багатошарових пластин та пологих оболонок довільної сталої товщини при довільних статичних поперечних навантаженнях та розробкою аналітичних і аналітично-чисельних методів розв’язування граничних задач для вказаних елементів. З 01.11.1998 р. по 31.10.2001 р. був докторантом (консультант–д.т.н., професор Прусаков О.П.). У вересні 2009 р. була успішно захищена докторська дисертація (01.02.04–механіка деформівного твердого тіла, технічні науки) на спеціалізованій вченій раді при ДНУ (результати голосування: 18–за; 0–утримались; 0–проти). До 18 вересня 2009 р основні результати докторської дисертації були опубліковані в 40 наукових статтях, із них 36–у фахових наукових виданнях України з фізико-математичних і технічних наук, в т.ч. 20–з фізико-математичних наук. 32 наукові статті у фахових виданнях написані одноосібно. Дисертацію підтримали 52 вітчизняних і зарубіжних вчених-механіків і математиків у 22 відгуках. (у тому ч. 2 академіка НАН України і 3 член-кореспондента НАН України). Але в 23-му відгуку– члена експертної ради ВАКу, була думка, що дисертація не відповідає паспорту спеціальності доктора з технічних наук. І з цієї причини захищена дисертація не була затверджена ВАКом. Надалі у ВАКу з’ясувалось, що дисертація більше відповідала фізико-математичним наукам з механіки деформівного твердого тіла ніж технічним, і тому ВАКом у письмовій формі було дозволено перезахистити цю ж саму дисертацію на фізико-математичні науки в цій же самій спецраді. Але спецрада ДНУ в усній формі відхилила перезахист дисертації, вважаючи швидше і за краще двома апеляціями на адресу ВАКу добитися справедливості у затвердженні ступеня доктора технічних наук. Не вийшло. Зараз мої наукові дослідження пов’язані з побудовою нових і удосконаленням особисто розроблених аналітичних методів розв’язування граничних задач для пластин і пологих оболонок довільної товщини. На 02.02.2020 маю всього 93 наукові публікації за темою наукових досліджень “Варіант математичної теорії нетонких пружних пластин і пологих оболонок при статичному навантаженні” в т. ч. 58 наукових статей; з них–28 статей опубліковані у фахових виданнях України з фізико-математичних наук (одна з яких індексується в наукометричних базах: Index COPERNICUS, ICV 2017: 80.00, CiteFactor, ResearchBib, Journal Factor ) і 5 статей, які входять у різні наукометричні бази (з них – 4 статті англійською мовою, 3 з яких опубліковані за рубежем в т. ч. в Scopus). Із 33 статей, які відповідають фізико-математичним наукам, 30 виконано в одноосібному авторстві.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Народився 1 вересня 1950 р. в с. Червоногригорівка Нікопольського району Дніпропетровської області. З 1-го по 7-й клас начався в СШ с. Червоногригорівка, а з 8-го класу і по 10-й – в СШ №3 м. Марганця Дніпропетровської області. Закінчив СШ в 1972 р. із золотою медаллю. В 1972 р. вступив на 1-й курс механіко-математичного факультету Дніпропетровського державного університету на спеціальність “механіка–2014”, який закінчив у 1972 р. з червоним дипломом (середній бал 5,00). З 1972 р. по 1975 р.–аспірант кафедри теоретичної механіки ДДУ (керівник–д.ф.-м.н., професор Швайко М. Ю.). З вересня 1975 р. і по сьогоднішній день працюю в ДВНЗ “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури” викладачем кафедри будівельної механіки та опору матеріалів з вересня 1975 р. по 1984 р.– асистентом, з 1984 р. по червень 2002 р. –доцентом; з липня 2002 р. по лютий 2003 р. працював на посаді професора кафедри теоретичної механіки; з березня 2003 р. і по сьогоднішній день–доцент кафедри БМтаОМ. В 90-і роки був відповідальним секретарем по проведенню Всеукраїнських конкурсів науково-дослідницьких студентських робіт. Періодами працював за сумісництвом доцентом кафедри вищої математики, читаючи студентам курс вищої математики. З 1976 р. до введення ЗНО регулярно приймав участь у екзаменаційній приймальній комісії ВНЗ з математики. З 1996 р. по 2007 р. працював за сумісництвом викладачем поглибленого вивчення математики в Дніпропетровському ліцеї інформаційних технологій при ДНУ. У ці ж роки періодами працював за сумісництвом викладачем поглибленого вивчення математики в Новомосковському та Павлоградському ліцеях. З 2008 р. по 2014 р. читав математику на підготовчих курсах для абітурієнтів. На сьогоднішній день відповідальний по кафедрі БМтаОМ за профорієнтаційну роботу і за проведення олімпіад з опору матеріалів ВНЗ. Проводжу заняття в гуртку по підготовці студентів до олімпіад з опору матеріалів, веду зі студентами науково-дослідницьку роботу.

Публікації

1. Zelensky A. G. Mathematical Theory of Transversally Isotropic Shells of Arbitrary Thickness at Static Load. Materials Science Forum. Actual problems of engineering mechanics. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2019. V. 968. P. 496–510. Scopus. ISSN: 1662–9752, doi: 10.4028/www.scientific.net/MSF.968.496.

2. Zelensky A. G. The Method of Successive Approximations in the Mathematical the-orv of Shallow Shells of Arbitrary Thickness. World Science, Multidisciplinary Scientific Edition, Physics and Mathematics. RS Global Sp. z O.O.: Warsaw, 2019. V. 1, №11(51). P. 31–39. (Наукометричні бази: RS Global, Google Scholar, Index Copernicus, Academia.edu, Library.ru, Biblioteka Narodowa, CiteFactor). ISSN 2413–1032; DOI:https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/30112019/6764; http://ws-conference.com/.

3. Zelensky A. G. Analytical and Practical Development of Variant of Mathematical Theory of Shells of Small Curvature of Arbitrary Thickness. New Stages of Development of Modern Scince in Ukraine and eu Countries. Chapter “Physical and Mathematical Sciences”. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2019. P. 308–328. ISBN:978-9934-588-15-0, DOI:https://doi.org/10.30525/978-9934-588-15-0-63.

4. Zelensky A. G. Some theorems of Variant of Mathematical Theory of Plates and Shallow Shells of Arbitrary Thickness. Proceedings of the XX1 International Scientific and Practical Conference. International Trends in Science and Technology. Multidisciplinary Scientific Edition. Physics and Mathematics. RS Global Sp. z O.O., Warsaw, Poland, January 31,2020. P. 3–11. ISBN 978-83-956628-1-2. Indexed by: RS Global, Academia.edu, Google Scholar.

5. Zelensky Anatoly, Privarnikov Arkady. The method of integrating systems of high-order equi-librium equations of the mathematical theory of thick plates under intermittent loads (part 1). Innovative scientific researches: european development trends and regional aspect. Chapter “Physical and Mathematical Sciences”. Collective monograph, Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2020. P. 221–255. ISBN: 978-9934-588-38-9, DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-588-38-9-6.

6. Zelensky A. G. Development of aVariant of Mathematical Theory of Thick Transversal-isotropic Plates, International periodic scientific journal. Modern engineering and innovative technologies. Karlsruhe, 2020. Issue № 11. Part 1. P. 27–41. ISSN 2567-5273, DOI: 10.30890/2567-5273.2020-11-01-041. Indexed in INDEXCOPERNICUS high impact factor (ICV:84.35). http://www.moderntechno.de/index.php/meit/article/view/meit11-01-041.

7. Zelensky A.G., Demianenko A.G. A method for Solving Boundary Value Problems of Mathematical Theory of Thick Transversely Isotropic Plates. APEM 2021, IOP Publishing. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. 1164 (2021) 012091. doi:10.1088/1757-899X/1164/1/012091. P.1-11. (Web of Science ).

8. Kliushnyk D., Demianenko A., Zelensky A. Some features of oscillations and stability of reinforced cylindrical shells under action of movable inertial loading. APEM 2021, IOP Publishing. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. 1164 (2021) 012032. doi:10.1088/1757-899X/1164/1/012032. P.1-8. (Web of Science ).

9 Zelensky A. G. Method of solution equation system within the variant of mathematical theory of non-thin shallow shells. International scientific journal. Физико-математические науки. Киев, 2016. №7. P. 137–142. Свидетельство о гос. регистр. печатного средства массовой информ. КВ № 20971-10771Р. ISSN 2410-213X (Наукометр. бази даних: Open Academic Journal Index, Scientific Indexing Services, Staats-und Universitetsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky, InfoBase Index, International Institute of Organized Research, CiteFactor, РИНЦ, Cosmos Impact Factor).

10 Зеленський А. Г. Фундаментальні розв’язки визначальної системи диференціальних рівнянь математичної теорії пластин. Вісник Запорізького національного університету. Математичне моделювання і прикладна механіка. Фізико-математичні науки. Visnyk of Zaporizhzhya National University, Physical fnd Mathematical Sciences. Запоріжжя, 2018. № 1. С. 13–29. ( Index COPERNICUS, ICV 2017: 80.00, CiteFactor, ResearchBib, Journal Factor). DOI: 10.26661/2413-6549-2018-1-1-02.

11. Zelensky A. G. Perturbation Method in the Mathematical Theory of Physically Nonlinear Plates of Arbitrary Thickness. Eurasioan Scientific Congress. Abstracts of II International Scientific and Practical Conference. Barselona, Spain, 24-25 February 2020. Barselona, 2020. P.225–229. ISBN 978–84–15927–31–0. http://sci-conf.com.ua.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх