Наукові спрямування

Побудова варіантів математичної теорії лінійно і нелінійно пружних однорідних і багатошарових пластин та пологих оболонок довільної сталої товщини при довільних статичних поперечних навантаженнях. Розробка аналітичних і аналітично-чисельних методів розв’язування граничних задач для вказаних елементів.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська мовазадовільно

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Кандидат фізико-математичних наук, доцент

Зеленський
Анатолій
Григорович

Дисципліни

Опір матеріалів, теорія пружності і пластичності

Поглиблений курс елементарної математики

Вища математика

Теорія нетонких пластин та оболонок

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В109 (перший поверх висотного корпусу).

Телефон:

міськ. (0562) 47-03-79, вн. 3-13

E-mail

a.zelensky@ukr.net

Наукова діяльність

Науковими дослідженнями почав займатися ще за студентських років, з третього курсу. Був членом наукового студентського гуртка при кафедрі теоретичної механіки механіко-математичного факультету Дніпропетровського державного університету (зараз Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара), починаючи з третього курсу навчання (1969–1972 рр). Курсова робота (1974 р.) була присвячена знаходженню напружено-деформованого стану у пружній півплощині, яка зазнає дії розподіленого навантаження, прикладеного до контуру вирізу у вигляді кругової лунки. У дипломній роботі досліджувалась стійкість стержня кутникового поперечного перерізу в пружно-пластичній області при осьовому стиску в постановці Кармана за деформаційною теорією, теорією течії і за теорією професора Швайка М. Ю., який потім став науковим керівником по кандидатській дисертації. 1972–1975 рр. навчання в аспірантурі при кафедрі теоретичної механіки механіко-математичного ф-ту ДДУ (керівник: докт. фіз.-мат. наук, професор Швайко М. Ю.). Навчаючись в аспірантурі, приймав участь у Міжнародних і Всесоюзних наукових конференціях і симпозіумах (Київ, Москва, Ленінград, Горький, Куйбишев). З вересня 1975 р. після закінчення аспірантури отримав направлення на роботу в Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут (зараз ДВНЗ “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури)” асистентом кафедри опору матеріалів (ОМ) (зараз кафедра будівельної механіки та опору матеріалів БМтаОМ). Кандидатську дисертацію з фізико-математичних наук (01.02.04–механіка деформівного твердого тіла (МДТТ) “Влияние истории нагружения на бифуркацию процесса деформирования прямоугольных пластин и цилиндрических оболочек в упруго-пластической области”) захистив 22 травня 1980 р. на спецраді при ДДУ. Наукове звання доцента отримав у грудні 1984 р.. Після захисту кандидатської дисертації, працюючи на кафедрі ОМ Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту, повністю змінив свої наукові уподобання, займаючись різними задачами МДТТ з використанням методу збурень у плоскій і антиплоскій задачах теорії пружності. Знаходився у пошуку напрямку подальших наукових досліджень, оскільки розвинення досліджень в області розв’язування граничних задач в пружно-пластичній області з урахуванням історії навантаження на той час було об’єктивно практично нездійсненним. З 1996 р. за пропозицією зав. каф., д. т. н., професора Прусакова О. П. почав знайомитись з новим для себе науковим напрямком–розв’язуванням лінійно-пружних граничних задач для нетонких трансверсально-ізотропних пластин і пологих оболонок енергоасимптотичним методом і методом взаємозв’язаних рівнянь, започаткованого проф. Прусаковим О. П. у 1993 р. для транстропних пластин при дії на них кососиметричного відносно серединної площини статичного поперечного навантаження, у якому компоненти переміщень тривимірної задачі теорії пружності зображувались у вигляді двох доданків, що залежали від поліномів Лежандра. Надалі мої наукові дослідження були пов’язані з побудовою варіантів математичної теорії лінійно пружних і фізично нелінійних пружних однорідних і багатошарових пластин та пологих оболонок довільної сталої товщини при довільних статичних поперечних навантаженнях та розробкою аналітичних і аналітично-чисельних методів розв’язування граничних задач для вказаних елементів. З 01.11.1998 р. по 31.10.2001 р. був докторантом (консультант–д.т.н., професор Прусаков О.П.). У вересні 2009 р. була успішно захищена докторська дисертація (01.02.04–механіка деформівного твердого тіла, технічні науки) на спеціалізованій вченій раді при ДНУ (результати голосування: 18–за; 0–утримались; 0–проти). До 18 вересня 2009 р основні результати докторської дисертації були опубліковані в 40 наукових статтях, із них 36–у фахових наукових виданнях України з фізико-математичних і технічних наук, в т.ч. 20–з фізико-математичних наук. 32 наукові статті у фахових виданнях написані одноосібно. Дисертацію підтримали 52 вітчизняних і зарубіжних вчених-механіків і математиків у 22 відгуках. (у тому ч. 2 академіка НАН України і 3 член-кореспондента НАН України). Але в 23-му відгуку– члена експертної ради ВАКу, була думка, що дисертація не відповідає паспорту спеціальності доктора з технічних наук. І з цієї причини захищена дисертація не була затверджена ВАКом. Надалі у ВАКу з’ясувалось, що дисертація більше відповідала фізико-математичним наукам з механіки деформівного твердого тіла ніж технічним, і тому ВАКом у письмовій формі було дозволено перезахистити цю ж саму дисертацію на фізико-математичні науки в цій же самій спецраді. Але спецрада ДНУ в усній формі відхилила перезахист дисертації, вважаючи швидше і за краще двома апеляціями на адресу ВАКу добитися справедливості у затвердженні ступеня доктора технічних наук. Не вийшло. Зараз мої наукові дослідження пов’язані з побудовою нових і удосконаленням особисто розроблених аналітичних методів розв’язування граничних задач для пластин і пологих оболонок довільної товщини. На 02.02.2020 маю всього 93 наукові публікації за темою наукових досліджень “Варіант математичної теорії нетонких пружних пластин і пологих оболонок при статичному навантаженні” в т. ч. 58 наукових статей; з них–28 статей опубліковані у фахових виданнях України з фізико-математичних наук (одна з яких індексується в наукометричних базах: Index COPERNICUS, ICV 2017: 80.00, CiteFactor, ResearchBib, Journal Factor ) і 5 статей, які входять у різні наукометричні бази (з них – 4 статті англійською мовою, 3 з яких опубліковані за рубежем в т. ч. в Scopus). Із 33 статей, які відповідають фізико-математичним наукам, 30 виконано в одноосібному авторстві.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Народився 1 вересня 1950 р. в с. Червоногригорівка Нікопольського району Дніпропетровської області. З 1-го по 7-й клас начався в СШ с. Червоногригорівка, а з 8-го класу і по 10-й – в СШ №3 м. Марганця Дніпропетровської області. Закінчив СШ в 1972 р. із золотою медаллю. В 1972 р. вступив на 1-й курс механіко-математичного факультету Дніпропетровського державного університету на спеціальність “механіка–2014”, який закінчив у 1972 р. з червоним дипломом (середній бал 5,00). З 1972 р. по 1975 р.–аспірант кафедри теоретичної механіки ДДУ (керівник–д.ф.-м.н., професор Швайко М. Ю.). З вересня 1975 р. і по сьогоднішній день працюю в ДВНЗ “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури” викладачем кафедри будівельної механіки та опору матеріалів з вересня 1975 р. по 1984 р.– асистентом, з 1984 р. по червень 2002 р. –доцентом; з липня 2002 р. по лютий 2003 р. працював на посаді професора кафедри теоретичної механіки; з березня 2003 р. і по сьогоднішній день–доцент кафедри БМтаОМ. В 90-і роки був відповідальним секретарем по проведенню Всеукраїнських конкурсів науково-дослідницьких студентських робіт. Періодами працював за сумісництвом доцентом кафедри вищої математики, читаючи студентам курс вищої математики. З 1976 р. до введення ЗНО регулярно приймав участь у екзаменаційній приймальній комісії ВНЗ з математики. З 1996 р. по 2007 р. працював за сумісництвом викладачем поглибленого вивчення математики в Дніпропетровському ліцеї інформаційних технологій при ДНУ. У ці ж роки періодами працював за сумісництвом викладачем поглибленого вивчення математики в Новомосковському та Павлоградському ліцеях. З 2008 р. по 2014 р. читав математику на підготовчих курсах для абітурієнтів. На сьогоднішній день відповідальний по кафедрі БМтаОМ за профорієнтаційну роботу і за проведення олімпіад з опору матеріалів ВНЗ. Проводжу заняття в гуртку по підготовці студентів до олімпіад з опору матеріалів, веду зі студентами науково-дослідницьку роботу.

Публікації

1. Зеленський А. Г. Зведення розв’язувальних рівнянь варіанта математичної теорії пологих оболонок до рівнянь другого і четвертого порядків / А. Г. Зеленський // Актуальные проблемы инженерной механіки. 3-я Международная конференция (10–14 мая 2016 г., Одесса, ОГАСА). – Тезисы докладов. – Одесса: ОГАСА, – С. 255–259.

2. Зеленський А. Г. Взаємозвя’зок операторного методу і методу зведення неоднорідних диференціальних рівнянь із частинними похідними до рівнянь нижчого порядку/ А. Г. Зеленський // Математичні проблеми технічної механіки – 2016. Міжнародна наукова конференція. Т. 1 (18–21 квітня 2016 р., Дн-вськ, Дн-нськ, Київ). Матеріали конференції. – Дн-нськ, Дн-вськ, Київ, 2016. – С. 108.

3. Зеленський А. Г. Про обчислення одного невласного інтеграла з параметром / А. Г Зеленський // Матеріали вісімнадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука (7–10 жовтня 2017 року, Луцьк–Київ, НТУУ “КПІ”).– Київ, 2017. – Т. 1. – С. 58–59.

4. Зеленський А. Г. До розв’язування граничної задачі для півнескінченної товстої плити / А. Г. Зеленський // 5-а Міжнародна конференція ”Актуальні проблеми інженерної механіки” (Одеса, 22–25 травня 2018, ОДАБА). Тези доповідей. – Одеса: ОДАБА, 2018. – С. 93–94.

5. Зеленський А. Г. Про першу граничну задачу для півнескінченної товстої пластини / А. Г. Зеленський // Математичні проблеми технічної механіки–2018. Міжнародна наукова конференція (Київ, Черкаси, Кам’янське – 2018). Матеріали конференції. – Київ, Черкаси, Кам’янське, 2018 – С. 50.

6. Зеленський А. Г. Про знаходження загального розв’язку системи диференціальних рівнянь в теорії згину нетонких пластин / А. Г. Зеленський // Міжнародна наукова конференція “Сучасні проблеми механіки та математики” (22-25 травня 2018 р., Львів). Тези конференції. – Львів, 2018. – С. 164–165.

7. Зеленський А. Г. Метод послідовних наближень в теорії нетонких пологих трансверсально-ізотропних оболонок / А. Г. Зеленський // Тези доповідей 1-ї Міжнародної науково-технічної конференції “Динаміка, міцність та моделювання в машинобудуванні” (10-14 вересня 2018 р., Харків, ІПМ ім.. А. М. Підгорного НАН України). – Харків, 2018. – С. 98.

8. Зеленський А. Г. Варіант математичної теорії трансверсально-ізотропних оболонок довільної товщини при статичному навантаженні / А. Г. Зеленський // 6-а Міжнародна конференція ”Актуальні проблеми інженерної механіки” (Одеса, 20–24 травня 2019, ОДАБА). Тези доповідей. – Одеса: ОДАБА, 2019. – С. 115–116.

9. Зеленський А. Г. Про фундаментальні розв’язки системи рівнянь високого тпорядку математичної теорії транстропних пластин / А. Г. Зеленський // Математичні проблеми технічної механіки та прикладної математики– 2019. Міжнародна наукова конференція (15–18 квітня 2019, Дніпро, Кам’янське). Матеріали конференції. – Дніпро, Кам’янське, 2019. – С. 45–46.

10. Zelensky A. An Option of Mathematical Theoryof non-thin Elastic  Plates and Shells of Low Curvature with Static Loading, Актуальні проблеми механіки суцільного середовища і міцності конструкцій, Тези доповідей Другої міжнародної науково-технічної конференції пам’яті академіка В. І. Моссаковського, Дніпро, 10-12 жовтня 2019 р.– С. 342–343.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх