Наукові спрямування

Стилістика епістолярного тексту, лінгвістика тексту, комунікативна лінгвістика, теорія мовленнєвих жанрів.

Володіння мовами

Українська, Російська мовавільно

Німецька моварівень В1

Англійська моварівень В1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Викладач

Подопригора
Анастасія
Михайлівна

Дисципліни

Українська мова

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, вул. Паторжинського, 11-А, кім. 405.

Телефон:

E-mail

Podopryhora.anastasiia@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

У 2008 році закінчила Дніпропетровський національний університет і здобула повну вищу освіту за спеціальністю «Мова та література (російська)». З 2018 року – навчання в аспірантурі Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара за спеціальністю 035 Філологія.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

З 2017 року – викладач у Придніпровській державній академії будівництва та архітектури.

Публікації

1. Подопригора А. М. Лексико-грамматические особенности заключительных этикетных формул в русских письмах XVIII века. Проблеми загального і слов’янського мовознавства. 2019. № 3. С. 117–124. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdumo_2019_3_17

2. Подопригора А. М. Структурные типы заключительных этикетных формул в эпистолярных текстах XIX века. Лінгвістика. Лінгвокультурологія: «Картина світу у життєдіяльності людини» / За ред. акад. НАНВО України, проф. Ю. О. Шепеля. Дніпро: Акцент ПП, 2020. Т. 16. С. 201–213.

3. Подопригора А. М. Синтаксическая характеристика заключительных этикетных формул в русском эпистолярии XIX века. Science and Education a New Dimension. Philology, IX (75), Issue: 257, 2021 Sept. С. 60–65.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх