13.12.2021

Заплановано видання колективної монографії на тему: “ПЕДАГОГІЧНІ СТУДІЇ З ПІДГОТОВКИ БУДІВЕЛЬНО-АРХІТЕКТУРНИХ ФАХІВЦІВ”

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Кафедра українознавства, документознавства та інформаційної діяльності

Лабораторія педагогічної майстерності ПДАБА

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі у виданні колективної монографії на тему:
«ПЕДАГОГІЧНІ СТУДІЇ З ПІДГОТОВКИ БУДІВЕЛЬНО-АРХІТЕКТУРНИХ ФАХІВЦІВ:

ДИДАКТИЧНИЙ ТА ВИХОВНИЙ АСПЕКТИ»

До участі у підготовці колективної монографії запрошуються викладачі, науковці та аспіранти. Наукові роботи аспірантів необхідно направляти у співавторстві з науковим керівником.

Матеріали приймаються українською та англійською мовами.

Майбутня монографія стане результатом спільних зусиль колективів закладів вищої архітектурно-будівельної освіти, об’єднаних ідеєю представити теоретичні і практичні результати своєї науково-педагогічної діяльності в контексті реалізації гуманістичної, особистісно-орієнтованої моделі освіти в сучасній Україні та впровадження студентоцентрованого навчання у педагогічний процес.

Редакційна колегія колективної монографії:

Микола САВИЦЬКИЙ – головний редактор, доктор технічних наук, професор, ректор ДВНЗ ПДАБА;

Галина ЄВСЄЄВА, доктор наук з держ. упр., професор, проректор з навчально-виховної роботи ДВНЗ ПДАБА;

Владислав ДАНІШЕВСЬКИЙ, доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи ДВНЗ ПДАБА;

Віктор ГЛАДУШ, доктор педагогічних наук, професор Католицького університету в Ружомберку, Словаччина;

Галина ЛИСЕНКО, кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства, документознавства та інформаційної діяльності ДВНЗ ПДАБА

 

Матеріали необхідно надсилати на електронну адресу:

lysenko.halyna@pgasa.dp.ua, конт.тел. – 096-27-99-508 (Галина Лисенко)

Прийом заявок та статей для публікації в монографії – до 1 березня 2022 року. Кількість співавторів – до трьох осіб.

 

Вимоги до оформлення:

– Обсяг 15-20 сторінок, формат А4 через інтервал 1,5; шрифт Times New Roman, розмір 14; поля з усіх сторін – 20 мм;

– Список використаної літератури розміщується наприкінці тексту у алфавітному порядку і оформлюється згідно з чинним ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання»;

– Посилання по тексту розміщують у квадратних дужках;

– У статті зазначити ПІБ автора, науковий ступінь і вчене звання, посада; назва статті; анотація (8-10 речень із проблематикою і результатами);

– Матеріал повинен мати короткий вступ, 2-3 параграфи основного змісту (із назвами) і висновок.

Монографія буде видана з присвоєнням їй УДК та номера ISBN.

Очікуємо на Вашу активну участь!

?>
вверх