18.07.2023

Захист кваліфікаційних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» освітньо-професійної програми «Архітектура та містобудування» Кафедра архітектурного проєктування та містобудування 0.12.2022-23.12.2022

Магістерські кваліфікаційні роботи демонструють компетентності та поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОПП «Архітектура та містобудування»:
– здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі архітектури та містобудування у широких або мультидисциплінарних контекстах;
– здатність аналізувати міжнародний та вітчизняний досвід, збирати, накопичувати і використовувати інформацію, необхідну для розв’язання задач інноваційного характеру у сфері архітектури та містобудування;
– здатність до проєктного моделювання і дослідження концептуальних, натурних та комп’ютерних моделей об’єктів архітектури та містобудування;
– здатність критично осмислювати проблеми архітектури та містобудування.

Представлені у ЕК-1 кваліфікаційні роботи магістрів ОПП за змістом відповідають вимогам до якості дипломних проектів. Усі теми проектів можна розділити на наступні групи:
– нове проектування масштабних житлових та громадських об’єктів;
– проекти та дослідження щодо нових видів об’єктів та інноваційних підходів до проектування;
– розробка актуальних та перспективних аспектів містобудування та архітектури (реконструкції паркових зон, проектування у історичному середовищі, реабілітаційні центри).

Перелічені напрямки є актуальними для міста, країни та світу в цілому. Роботи позначені відповідною новизною і практичною цінністю представлених ідей, а також відповідають сучасним вимогам та тенденціям світової архітектурної практики. Проєкти виконані на актуальній підоснові з врахуванням містобудівної ситуації, що склалася та перспектив розвитку міста та регіону. Комісією ЕК-1 відзначено ряд робіт, які відповідають складним завданням комплексного розвитку населених пунктів. Усі дипломні проєкти виконані із застосуванням засобів обчислювальної техніки. Магістерські роботи захищено на «відмінно» – 22 (76%), «добре» – 7 (24%). Магістерські роботи «з відзнакою» – 4 (14%).

?>
вверх