18.07.2023

Захист кваліфікаційних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» освітньо-наукової програми «Архітектура та містобудування» кафедра архітектурного проєктування та містобудування 24.05.2023-25.05.2023

Представлені у ЕК-1 кваліфікаційні роботи магістрів науковців за тематикою можна розділити на наступні групи: – принципи архітектурно-ландшафтної організації середовища; – принципи архітектурно-планувальної організації громадської забудови; – проєкти та дослідження щодо нових видів об’єктів та інноваційних підходів до проєктування; – розробка теоретичних напрямків з ряду актуальних та перспективних аспектів містобудування та архітектури (проєктування у історичному середовищі, реабілітаційні центри, інноваційні напрями дизайну).

Усі перелічені напрямки є актуальними для міста, країни та світу в цілому. В цілому, проєкти достатньо глибоко опрацьовані і відповідають вимогам до якості кваліфікаційних робіт магістрів науковців, а також тенденціям світової архітектурної практики.

Кваліфікаційні роботи магістрів науковців демонструють, як відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації освітньо-наукової програми «Архітектура та містобудування», демонструють компетентності відповідно ОНП:
– здатність розв’язувати задачі дослідницького і інноваційного характеру у сфері архітектури та містобудування;
– здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі архітектури та містобудування у широких або мультидисциплінарних контекстах;
– здатність аналізувати міжнародний та вітчизняний досвід, збирати, накопичувати і використовувати інформацію, необхідну для розв’язання задач дослідницького та інноваційного характеру у сфері архітектури та містобудування;
– здатність до проєктного моделювання і дослідження концептуальних, натурних та комп’ютерних моделей об’єктів архітектури та містобудування;
– здатність генерувати нові ідеї та розробляти інноваційні рішення;
– здатність критично осмислювати проблеми архітектури та містобудування.

Викладачі оновлюють зміст освітніх компонентів на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі. Кваліфікаційні роботи виконані із застосуванням засобів обчислювальної техніки, на актуальній підоснові з врахуванням містобудівної ситуації, що склалася та перспектив розвитку міста та регіону. Кваліфікаційні роботи захищено на «відмінно» – 13 (68%), «добре» – 6 (32%). Магістерські роботи «з відзнакою» – 1 (5%).

?>
вверх