07.10.2020

Східна Європа: економіка, бізнес та управління

Східна Європа: економіка, бізнес та управління” – електронне наукове фахове видання, засноване Державним вищим навчальним закладом “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури“.

 

У журналі висвітлюються актуальні питання економічної теорії та історії економічної думки; світового господарства та міжнародних економічних відносин; економіки та управління підприємствами; інноваційної та інвестиційної діяльності; бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту; фінансів та податкової політики; математичних методів та інформаційних технологій в економіці; сучасного менеджменту та інших галузей економічної науки.

До складу редколегії журналу входять провідні українські та іноземні фахівці. Науковий журнал з відкритим доступом, що означає, що весь вміст знаходиться у вільному доступі та є безкоштовним для користувача або його установи.

 

Електронний журнал включений до переліку електронних фахових видань України (категорія «Б» ) на підставі Наказу МОН України від 24 вересня 2020 року № 1188.

 

Загальні умови:

 • Редакція журналу розміщує статті авторів тільки на офіційному сайті видання – easterneurope-ebm.in.ua
 • До журналу приймаються статті українською, російською, англійською мовами.
 • Статті повинні відповідати вимогам МОН України до фахових видань та вимогам електронного наукового фахового видання “Східна Європа: економіка, бізнес та управління”.
 • Редакція правомочна здійснювати наукове і літературне редагування матеріалів.
 • Редакція залишає за собою право відхилити статтю, яка не відповідає встановленим вимогам або тематиці журналу.
 • Редакція протягом двох тижнів після отримання статті направляє автору поштою довідку-сертифікат затвердженої форми про прийняття статті до публікації у журналі за підписом головного редактора, завірену печаткою.

 

Секції журналу:

 1. Економічна теорія та історія економічної думки.
 2. Світове господарство і міжнародні економічні відносини.
 3. Економіка та управління національним господарством.
 4. Економіка та управління підприємствами.
 5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.
 6. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.
 7. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.
 8. Гроші, фінанси і кредит.
 9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит.
 10. Статистика.
 11. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

 

 

Умови та порядок подання статей:

Для розгляду питання про публікацію статті у Випуску № 3 (26) за 2020 рік необхідно
до 16 жовтня заповнити онлайн-анкету на сайті у розділі “Реєстрація авторів“, а також надіслати на електронну пошту editor@easterneurope-ebm.in.ua:

– наукову статтю, оформлену згідно встановлених вимог;

– відскановане підтвердження сплати коштів. Оплата здійснюється після затвердження статті до публікації. Розмір внеску становить 700 гривень (8-15 сторінок), кожна додаткова сторінка – 20 гривень.

 

Номер журналу буде опублікований на офіційному сайті видання 30 листопада.

 

Вимоги до оформлення статей:

– загальний обсяг статті – 8-20 сторінок;

– шрифт: Times New Roman; кегль 14, інтервал – 1,5; поля з усіх сторін – 2 см;

– на початку статті обов’язково необхідно вказати УДК, дані про автора (ПІБ, посада, місце роботи) і назву статті двома мовами (мовою статті та англійською);

– після назви подаються анотації українською, російською та англійською мовами та ключові слова до них.

Обсяг анотацій українською та російською мовами 700-800 знаків (без пробілів). Кількість ключових слів (або словосполучень) – мінімум 5 позицій. Обсяг розширеної анотації англійською мовою – мінімум 1800 знаків (без пробілів). В анотації англійською мовою автор повинен вказати на актуальність теми. Необхідно висвітлити обговорювані питання, не представивши результати. Автор не повинен посилатися на будь-які дослідження або інші джерела інформації. Анотація подається без підрозділів. Текст повинен бути коротким і оригінальним, без використання інформації з тексту статті. Якщо стаття подана англійською мовою, у такому разі розширена анотація подається українською мовою.

– список використаних джерел слід вказувати в кінці статті в порядку появи відповідних посилань. При оформленні списку літератури слід дотримуватися Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» (приклад оформлення бібліографічного списку);

– після бібліографічного списку розміщується список джерел для міжнародних баз даних “References”. При оформленні “References” посилання на джерела необхідно робити в романському алфавіті (приклади оформлення References).

Контакти:

Відповідальний секретар: Макарова Ганна Сергіївна, к.е.н., доцент,

ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Адреса редакції: 49600, м. Дніпро, вул. Чернишевського, 24-а.

 

Телефон редакції: +38 (063) 051-91-37

E-mail редакції: editor@easterneurope-ebm.in.ua

Веб-сайт журналу: www.easterneurope-ebm.in.ua

?>
вверх