01.10.2020

Рішення Вченої Ради від 24.12.2019 р.

Додаток

(до Рішення Вченої Ради від 24.12.2019 р.)

 

Порядок формування рейтингу

Затвердження і оприлюднення порядку формування рейтингу здійснюється не пізніше ніж за тиждень до початку навчального семестру. (Починаючи з 2017-2018 навчального року не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року. Протягом навчального року зміни до такого порядку не вносяться).

Рейтинг, відповідно до якого студентам призначаються і виплачуються академічні стипендії протягом першого року навчання до першого семестрового контролю, формується на підставі конкурсного бала, отриманого ними під час вступу до навчального закладу. Рейтинги, відповідно до яких студентам призначаються і виплачуються академічні стипендії протягом наступних навчальних семестрів, складаються за результатами останнього навчального семестру за кожним факультетом, курсом і за кожною спеціальністю (напрямом підготовки) на підставі успішності з кожного навчального предмета (дисципліни). З 2017-2018 навчального року також з урахуванням участі у науковій, науково-технічній, творчій діяльності, громадському житті та спортивній діяльності.

Процедура визначення рейтингового бала, що визначає місце особи у рейтингу, є однаковою для здобувачів вищої освіти, які навчаються на одному факультеті, курсі за однією спеціальністю (напрямом підготовки), та здійснюється відповідно до Стандарту ПДАБА НП-02-17 «Положення про рейтингову оцінку знань студентів ПДАБА».

Рейтинговий бал студента за результатами семестрового контролю розраховується за ф. ормулою:

, де

а –  максимальна оцінка за навчальні досягнення (90 балів);

kі – додатній ваговий коефіцієнт і форми контролю, передбаченої навчальним планом спеціальності (курсовий робота (проект) =0,7), екзамен (к =1), залік (к=0,7), практика (к = 1));

К –  сума вагових коефіцієнтів kі;

Qі підсумкова оцінка студента за кожної і-‘і форми контролю, передбаченої навчальним планом спеціальності;

Q – максимально можлива оцінка з навчальної дисципліни (форми контролю) за шкалою оцінювання ПДАБА;

b додатковий бал за участь у науковій, науково-технічній діяльності, громадському житті, творчій та спортивній діяльності ( b 10 балів) та обчислюється:

 – додатковий бал за участь у науковій та науково-технічній діяльності;

– додатковий бал за участь у громадському житті;

додатковий бал за участь у творчій діяльності;

– додатковий бал за участь у спортивній діяльності.

Додаткові бали встановлюються з урахуванням рівня досягнень та особистого внеску студента. Сумарна кількість балів за один вид діяльності має не перевищувати 10 балів (у разі перевищення, обмежуємо отриманий результат до 10 балів).

Розрахунок додаткових балів з кожного виду діяльності здійснюється відповідно до переліку досягнень :

 

  • Науковій, науково-технічній діяльності

 

Досягнення Бали
Участь у виконанні госпдоговірних або науково-дослідних роботах (в т.ч. грантова та держбюджетна тематика) 5
Участь у студентських наукових гуртках 3
Отримано патентів на винаходи або корисні моделі 3 (у співавторстві),

6 (одноосібно)

Публікації статей  у  фахових виданнях 5 (у співавторстві з викладачем),

10 (одноосібно чи у співавторстві зі студентом)

Участь у конкурсах, виставках  
– міських, обласних 2 (участь),

4 (у разі присудження призового місця)

– всеукраїнських 3 (участь),

6 (у разі присудження призового місця)

– міжнародних 4 (участь),

8 (у разі присудження призового місця)

Участь в олімпіадах:  
-ПДАБА 1 (участь),

2 (у разі присудження призового місця)

– міжвузівських 2 (участь),

4 (у разі присудження призового місця)

– всеукраїнських 3 (участь),

6 (у разі присудження призового місця)

– міжнародних 4 (участь),

8 (у разі присудження призового місця)

Участь із доповіддю у наукових конференціях, семінарах:  
– міжнародних, всеукраїнських 4
-ПДАБА 1

 

  • Творчій діяльності
Досягнення Бали
Участь у художній самодіяльності (конкурсах, постановках, концертних номерах, тощо) ПДАБА до 5
Участь у міському заході

«Студентська весна»

8 (участь)

10 (участь у галаконцерті)

 

  • Громадському житті
Досягнення Бали
Участь в організації заходів студентського самоврядування 2
Участь у роботі органів студентського самоврядування  
на рівні групи 1-5 (за рішенням студентської Ради відповідно до значимості роботи )
на рівні факультету 3
на рівні академії 4
Уачсть у соціальних проектах 2-10 (за рішенням студентської Ради відповідно до важливості проекту )

 

  • Спортивній діяльності
Досягнення Бали
  участь Переможці та призери
Спортивні змагання ПДАБА 1 2
Міські спортивні змагання 2 4
Обласні спортивні змагання 3 6
Всеукраїнські спортивні змагання 5 8
Міжнародні спортивні змагання 8 10

 

?>
вверх