06.06.2023

ПОЗАЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ НАВЧАЛЬНО МЕТОДИЧНОЇ РАДИ
«ПРАЦЮЄМО ЗАДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ»

25 травня 2023 року відбулося позачергове засідання Навчально методичної ради на якому обговорювалися актуальні питання, спрямовані на покращення якості навчального процесу та підвищення професійної підготовки здобувачів вищої освіти.

Першим пунктом порядку денного були рекомендації до друку методичних вказівок. Мірошниченко О. А. надала інформацію про подані на перевірку та узгодження методичні вказівки. Члени Навчально-методичної ради одноголосно затвердили рекомендацію до друку 71 од. методичних вказівок.

Іншим питанням, яке було обговорено, стало виконання вимог академічної доброчесності при підготовці та захисті кваліфікаційних робіт. Павло Нажа в своїй доповіді наголосив, що цьогоріч всі здобувачі вищої освіти ОКР «Бакалавр» виконують кваліфікаційні роботи, тому важливо нагадати випусковим кафедрам про необхідність перевірки кваліфікаційних робіт бакалаврів на плагіат. Світлана Довженко, завідуюча відділом інформаційних технологій бібліотеки, внесла свої пропозиції та рекомендації щодо надання кваліфікаційних робіт для репозитарію бібліотеки. Після обговорення, члени Навчально-методичної ради одноголосно ухвалили наступні рішення:
1. Рекомендувати гарантам освітніх програм посилити контроль за перевіркою на плагіат кваліфікаційних робіт та курсових робіт (проєктів).
2. Внести зміни до Положення «Про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії» щодо зобов’язання секретарів екзаменаційних комісій з державної атестації передавати до репозитарію академії електронні версії кваліфікаційних робіт та креслень.
3. Зробити подання на розгляд Вченої ради академії пропозиції щодо надання до репозитарію академії електронних версій кваліфікаційних робіт та креслень.
4. Завідувачам кафедр посилити контроль за виконанням наказу №89 від 26.03.2020 р. «Про заходи щодо запобігання та виявлення академічного плагіату в роботах здобувачів вищої освіти».

Під час засідання було прослухано інформацію від Євсєєвої Г. П. та Федіної В. Г. щодо логічно-структурних траєкторій навчальних планів та важливості всебічного аналізу освітніх компонентів освітніх програм. Нажа П. М. виступів з пропозицією надати рекомендації гарантам освітніх програм разом з робочою групою провести аналіз можливих збігів у змісті навчальних дисциплін в освітніх програмах та, за потреби, внести зміни до освітніх програм.

Засідання ухвалило наступні рішення:
1. Рекомендувати гарантам освітніх програм разом з робочою групою провести аналіз можливих збігів у змісті навчальних дисциплін у кожній освітній програмі та, за необхідності, внести зміни до освітніх програм.
2. У разі необхідності внесення змін до освітніх програм, рекомендувати навчально-методичним радам факультетів/інституту внести відповідні зміни до освітніх програм до 15.09.2023 року.

Ще одне досить актуальне та важливе питання яке обговорили на засіданні – це внесення змін до Положення «Про гарантів освітньої програми спеціальності». У своєму виступі, Нажа П. М. звернув увагу на неабияке навантаження, з яким стикаються гаранти освітніх програм, особливо в рік акредитації. Для заохочення та підтримки їх роботи, була запропонована важлива ініціатива – внести зміни до Стандарту ПДАБА ОП-08-19 «Положення про забезпечення освітньої програми спеціальності» та Стандарту ПДАБА ОР-02-22 «Норми часу для планування й обліку навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи НПП». Конкретною пропозицією було наступне:
– врахувати роботу НПП у якості гаранта освітньої програми (як відповідального за забезпечення якості освітньої програми та освітньої діяльності щодо її реалізації) як навчальну роботу з нормою часу 50 годин на навчальний рік;
– в рік акредитації або розроблення та започаткування освітньої програми врахувати роботу НПП у якості гаранта освітньої програми (як відповідального за забезпечення якості освітньої програми та освітньої діяльності щодо її реалізації) як навчальну роботу з нормою часу 100 годин на навчальний рік.

Це рішення було прийнято задля підтримки та визнання ролі гарантів освітніх програм. Запропоновано зробити подання на розгляд Вченої ради академії щодо внесення змін до відповідних Стандартів ПДАБА. Цей крок, дозволяє стимулювати та заохочувати гарантів в їх важливій роботі, спрямованої на забезпечення якості освіти.

?>
вверх