07.08.2020

ПОШУКИ ТА РОЗВИТОК КАФЕДРИ БУДІВЕЛЬНИХ І ДОРОЖНІХ МАШИН

У будівельному виробництві важливу роль відіграють будівельні машини і механізми. Навчання студентів у Державному вищому навчальному закладі «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» (раніше Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут) конструкціям будівельних і дорожніх машин, принципам їхнього проектування, технології ведення робіт і керівництво науковою роботою студентів здійснює кафедра будівельних і дорожніх машин.

Роль будівельних машин і механізмів у будівельному процесі зросла, і уряд прийняв рішення створити в будівельних вузах механічні факультети з профілюючими кафедрами будівельних машин (у 2019 р. механічний факультет було перетворено на факультет інформаційних технологій та механічної інженерії).

У ДІБІ механічний факультет було створено у 1939 р., а в 1944 р. була організована кафедра будівельних машин. Першим завідувачем кафедри був доцент, к. т. н. М. І. Казанський.

З 1954 р. кафедру очолив доцент, к. т. н. О. Є. Ринськов. Він багато часу приділяв розвитку навчальної бази, підвищенню якості знань фахівців.

Потім по черзі завідували кафедрою доцент, к. т. н. В. М. Гене (1972 – 1975 р.), доцент, к. т. н. В. М. Бондар (1975 – 1977 р.), знову доцент В. М. Гене (1977 – 1978 р.), доцент, к. т. н. М. П. Колісник (1978 – 1982 р.), професор, д. т. н. Л. А. Хмара (1982 – 2020 р.). Ними були обладнані нові лабораторні установки, аудиторії і приміщення кафедри.

З часу заснування кафедри її колектив підготував понад З тис. інженерів-механіків з підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і устаткувань, видав понад 300 методичних посібників з лабораторних і практичних занять, курсових і дипломних проектів; опублікував понад 600 статей, підручників, навчальних посібників; створив і захистив авторськими свідоцтвами на винахід 56 нових будівельних машин, установок і робочих органів; одержав понад 800 авторських свідоцтв на винаходи і 15 патентів СНД, а також 4 закордонних патенти; підготував 4 докторів наук і більше 40 кандидатів технічних наук; брав активну участь у роботі ВДНГ України і відзначений12 дипломами і медалями; провів понад 160 днів науки на виробництві; виконав понад 40 договорів про творчу співдружність з підприємствами м. Дніпропетровська, області й України; забезпечив підготовку більше 80 студентських і конструкторських робіт, з яких 18 удостоєні республіканських, союзних і міжнародних дипломів; підтримував зв’язок з навчальними і проектними установами м. Москви, Санкт-Петербурга, Києва, Харкова, Челябінська, Омська, Воронежа, Ташкента, Сімферополя, Бердянська, Нижнього Новгорода, Хабаровська, Алма-Ати й ін.; створив спеціалізовані навчальні дослідницькі лабораторії, аудиторії тренажерів і персональних ЕОМ, графобудівників, криту стоянку будівельних машин на полігоні (селище Мирне); відкрив аспірантуру за фахом «Машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт»; організував спеціалізовану раду по захисту кандидатських дисертацій із спеціальності 05.05.04.

В даний час на кафедрі працюють 14 викладачів: 2 професори, 1 д. т. н., 8 доцентів, к. т. н., 1 старший викладач, 2 асистенти, 4 аспіранти і здобувачі, і 4 особи допоміжного персоналу.

Викладачі кафедри БДМ читають дисципліни «Машини для земляних робіт», «Підйомно-транспортні машини», «Будівельні машини і монтажне устаткування», «Основи автоматизованого проектування машин», «Комплексна механізація, автоматизація і механооснащеність будівництва», «Спеціальний курс», «Теорія і розрахунок машин для земляних і дорожніх робіт», «Теорія і розрахунок підйомно-транспортних машин», «Будівельні машини й основи автоматизації», «Механічне устаткування», ведуть курсове і дипломне проектування, навчальні і виробничі практики, а також дослідницьку практику. Підготовлені курси дисциплін для елітної освіти.

Розробки кафедри використовуються у провідних будівельних організаціях Придніпровського регіону – у ВАТ «Дніпробудмеханізація», «Укрспецекскавація», «Дніпроспецбуд», на заводах будівельних машин, Бердянському ВО «Південдормаш», на Миколаївському заводі дорожніх машин. У цих організаціях і на заводах за розробками вчених кафедри створені екскаватори багатоцільового призначення, начіпні розпушники, удосконалені конструкції бульдозерів, навантажувачів, асфальтоукладальників.

В числі викладачів кафедри були професор С. П. Гомелля, який присвятив свою діяльність удосконаленню гальм вантажопідйомних кранів; професор Ю. І. Лебедєв, що був у числі перших, хто винайшов автоматичний екскаватор. Професор Є. Є. Новиков вніс суттєвий вклад у розвиток підземного транспорту. Доцент, к. т. н. І. П. Тарасов розробив теорію вагоноперекидачів і винайшов високоефективний гальмовий пристрій, двокамерну щокову дробарку. Доцент І. М. Коломієць працював деканом механічного факультету. К. т. н., доцент В. М. Гене розробив теорію енергетичної ефективності будівельних машин. Доцент, к. т. н. Л. М. Бунаков досліджував роботу кранів. Вихідцями з кафедри будівельних і дорожніх машин є заслужений діяч науки і техніки України, д. т. н., професор, завідувач кафедри будівельних машин КНУБА В. Л. Баладинський, професор В. Ф. Баранник. На кафедрі також працювали д. т. н., проф. В. П. Штепа, к. т. н., доценти А. С. Підопригора, І. Ю. Акимов, В. К. Тимошенко, Ю. К. Іонов, старший викладач В. І. Ковальов, старший викладач О. П. Сірко. Проф. В. П. Станевський, д. т. н., проф. Є. П. Плавельський, д. т. н., проф. Є. Є. Новіков.

Кафедра будівельних і дорожніх машин, проводячи велику виховну, педагогічну, методичну, науково-дослідну роботу, стала родоначальницею інших кафедр: експлуатації та ремонту машин , прикладної механіки.

З 1982 р. по 2020 р. кафедру будівельних і дорожніх машин очолював заслужений винахідник України, доктор технічних наук, професор, академік АБ України Л. А. Хмара. За цей час кафедра суттєво змінила свій курс щодо підвищення ефективності навчального процесу і наукової діяльності: обладнаний уперше зал тренажерів по керуванню будівельними машинами; почате і довершене будівництво критої стоянки навчальних будівельних машин на полігоні; обладнано предметні лекційні аудиторії; обладнана спеціалізована лабораторія по проведенню лабораторних робіт з курсу «Машини для земляних робіт». Створено лабораторію вузлів і деталей будівельних і дорожніх машин. Вперше обладнана лабораторія по демонструванню роботи механізованого інструменту. Побудовано спеціалізовану аудиторію підйомно-транспортних машин для проведення лабораторних і практичних занять. Установлено спеціальне сучасне устаткування, що випускається галуззю важкого машинобудування. Обладнано спеціалізований зал ПЕОМ. Успішно використовується зал ПЕОМ у навчальному процесі і наукових дослідженнях. Практично всі курсові і дипломні проекти по кафедрі виконуються з використанням обчислювальної техніки.

Д. т. н., професор Л. А. Хмара створив наукову школу «Формування високоефективних робочих органів будівельних та дорожніх машин і їх супроводження».

Наукова діяльність – фундаментальні та прикладні дослідження за такими напрямами:

– енергоефективні землерийно-маніпуляторні робочі органи для підйомно-транспортних, будівельних та дорожніх машин;

– теорія робочих процесів землерийних машин з інтенсифікаторами комбінованої дії;

– наукові основи розробки машин та обладнання для виконання аварійно-рятувальних та поновлювальних робіт в екстремальних умовах при ліквідації наслідків стихійних лих;

– технічні рішення будівельних машин з акумуляторами потенційної енергії;

– формування високоефективних робочих органів, вибір і супроводження будівельних та дорожніх машин.

Наукові досягнення:

– розроблено і впроваджено технічні рішення високоефективних робочих органів дорожньо-будівельних машин та обладнання (розпушувачі з траєкторно-послідовним розміщенням розпушувальних зубців, розпушувальне обладнання для екскаваторів, відвальні робочі органи для бульдозерів, ковшові робочі органи, каналокопачі);

– розроблено технічну документацію та виготовлено дослідні зразки обладнання для робіт з реконструкції та технологічну документацію для ведення відновлювальних робіт при ліквідації стихійних лих та промислових аварій;

– розроблені наукові основи вибору і супроводження будівельних та дорожніх машин.

Проф. Л. А. Хмарою опубліковано: 5 монографій, 35 книг, 6 підручників та навч. посібників, понад 600 наукових статей. Отримано: 1000 авторських свідоцтв та патентів на винаходи. Підготовлено: 3 доктора наук, 18 кандидатів наук, 80 магістрів, понад 300 інженерів і бакалаврів, понад 200 учнів по винахідництву.

Кафедра будівельних і дорожніх машин є однією з кращих у країні по винахідницькій діяльності.

В даний час кафедру очолює к. т. н., доцент О. І. Голубченко. На кафедрі працюють фахівці в галузі будівельного і дорожнього машинобудування, серед них: д. т. н., професори Л. А. Хмара, С. В. Шатов; к. т. н., доценти І. М. Мацевич, Р. М. Кроль, О. О. Дахно, В. І. Пантелеєнко, М. А. Спільник, К. А. Крекнін; ст. лаб. Н. В. Варламова.

Із сучасного устаткування варто виділити: стенди для дослідження процесів взаємодії із середовищем робочих органів землерийних машин, вимірювальну апаратуру, сучасний зал тренажерів будівельних машин, лабораторне будівельне устаткування, а також зал обчислювальних машин з розробками програм на дослідження і розрахунки будівельних машин.

Успішному проведенню навчального процесу на кафедрі сприяють завідувачі лабораторіями, навчальні майстри, лаборанти. Особливий внесок у становлення лабораторної бази вніс завідувач лабораторією О. М. Бобко, що своїми руками створював навчальні і наукові лабораторії.

Під час навчання на факультеті інформаційних технологій та механічної інженерії по кафедрі будівельних і дорожніх машин студенти вивчають сучасну будівельну техніку, здобувають знання і навички її розрахунку і проектування. Також кафедра має філіал на «ТОВ «Торговий дім «Армада» та ТОВ «Агротек», де студенти мають змогу під час проведення занять ознайомитись з останніми новинками сучасних землерийно-транспортних машин, їх технічними характеристиками, призначенням, конструктивними особливостями їх будови, системами керування, живлення, охолодження, ергономіки.

Отримані на кафедрі знання успішно закріплюються на навчальних і виробничих практиках, що проводяться на базах провідних науково-дослідних, проектно-конструкторських і виробничих організацій України.

На кафедрі відкрито та успішно функціонує філія кафедри на базі ВАТ «АРМАДА» та ВАТ «АГРОТЕК». Тепер студенти спеціальності «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання» ДВНЗ ПДАБА відвідують практичні заняття на цих підприємствах та здобувають практичні навики роботи із сучасною будівельною технікою. В результаті таких занять у ДВНЗ ПДАБА випускають не тільки освічених теоретиків, а й висококваліфікованих практиків, котрі вміють працювати з сучасною технікою, що використовується провідними будівельними компаніями.

У процесі навчання студентам надається можливість придбання робочих професій машиніста бульдозерів, кранів, екскаваторів, оператора ПЕОМ, а також одержання прав водія автомобіля. Високий рівень знань у студентської молоді закладається на кафедрі високопрофесійним колективом докторів і кандидатів технічних наук. Цьому сприяє і сучасний рівень технічного оснащення навчальних аудиторій і лабораторій, а також обчислювальний центр кафедри.

90-річний ювілей колектив кафедри зустрічає в умовах удосконалення навчальних планів і робочих програм. Готує нові спецкурси, курси нових навчальних дисциплін. Йде удосконалення навчально-лабораторної бази й удосконалення науково-методичного рівня викладання дисциплін.

Кадровий склад кафедри, що постійно поповнюється молодими вченими, дозволяє вирішувати найбільш складні завдання щодо підготовки висококваліфікованих фахівців.

Професія інженера-механіка з підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машинах і устаткування продовжує бути широко затребуваною і сьогодні, в XXI столітті!

Л. А. Хмара,

доктор технічних наук,

професор кафедри будівельних і

дорожніх машин

?>
вверх