13.04.2021

Обговорення відкритої лекції доцента Вергун О.О.

Дисципліна «Техноекологія» є частиною циклу нормативних  дисциплін професійної підготовки студентів спеціальності  101 «Екологія», які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» і є логічним послідовним продовженням вивчення дисциплін екологічного спрямування, які є вкрай важливою складовою знань фахівця за даною спеціальністю.

Тема відкритої лекції – «Двигуни внутрішнього спалювання як джерела забруднення навколишнього середовища ». Навчальний матеріал лекції був підібраний відповідно до програми з даної дисципліни. В лекції були висвітлені наступні питання: актуальність теми, класифікація двигунів внутрішнього спалювання, будова чотиритактного двигуна та принцип його роботи. Були розглянуті види палива, які використовуються в роботі двигунів, особлива увага приділялась їх хімічному складу, складу відпрацьованих газів двигунів внутрішнього спалювання. Також були розглянуті можливі трансформації забрудників в атмосферному повітрі під впливом  інших факторів, підвищення концентрації вуглекислого газу як причина  парникового ефекту, утворення кислотних опадів. Особлива увага приділялась питанню екологізації двигунів внутрішнього спалювання (технічні заходи, використання екологічних видів палив, електромобілів).

Викладення лекції супроводжувалося наочною демонстрацією з використанням мультимедійного обладнання, була проведена демонстрація відеоматеріалів, які ілюструють основні принципи роботи двигунів, що посилювало ефект сприйняття і засвоєння матеріалу.

Доц. Вергун О.О. продемонструвала високий рівень навчально-методичного викладення матеріалу, вільно володіла інформацією і майстерно утримувала увагу аудиторії протягом усієї лекції. Тема лекції викладачем повністю розкрита.

Офіційні відгуки викладачів свідчать про відмінний організаційно-методичний та професійний рівень читання лекції з застосуванням активних методів навчання у вигляді мультимедійного обладнання та відеоматеріалів.

 

Доц. Ткач Н.О.

Відкрита лекція Вергун О.А. проведена із застосуванням презентаційного матеріалу на якому були наведені схематичні креслення структури двигунів внутрішнього згорання, демонструвалося відео щодо особливостей їх роботи, інформація по темі лекції викладалася на державній мові, надавалася послідовно у доступній формі.

Особливу увагу було приділено впливу розглянутих двигунів на навколишнє середовище та на здоров’я населення, в тому числі детально представлена інформація щодо обґрунтування та роз’яснення чинників, які стосуються масштабу та рівень впливу на усі складові екосистем (флора, фауна, атмосфера, гідросфера та літосфера).

Окремо розглянуті заходи щодо зниження рівня забруднення від двигунів автотранспорту та перспективи екологізації двигунів та застосування альтернативного палива. Наведена інформація щодо міжнародного співробітництва у галузі забезпечення екологічної безпеки з урахуванням даних щодо впливу автомобільного транспорту. Обговорювалися статистичні дані щодо захворюваності населення у містах.   Актуальність теми лекції не викликає сумнівів, так як розглянуте найбільш розповсюджене джерело забруднення у містах, а саме автомобільний транспорт. В цілому враження від лекції позитивне.

 

Доц. Гільов В.В.

 

Дисципліна «Техноекологія» є частиною циклу дисциплін професійної підготовки студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою “Екологія” ступеня вищої освіти «бакалавр».

В межах тематики відкритої лекції Вергун О.О., було надано загальну характеристику та принципи роботи двигунів внутрішнього згорання, проаналізовано їх вплив на основні компоненти навколишнього середовища та інши

Лекцію супроводжував влучно підібраний різноманітний презентаційний матеріал по зазначеній тематиці, що дозволило лекторові застосовувати прийоми розповіді, показу, пояснення, коментування і зберегти стійку увагу слухачів на протязі всього заняття. Мультимедійна презентація посилила зрозумілість, логічність і повноту викладення матеріалу лекції.

Лекція була цікавою, пізнавальною, проведена на високому професіональному рівні, має важливє значенння для здобуття студентами необхідних компетентностей для професійної діяльності за обраною спеціальністю.

?>
вверх