14.12.2020

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

ІІ науково-практична конференція молодих вчених

«ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ В УКРАЇНІ:

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ»

 

17 грудня 2020 року

Шановні колеги

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ науково-практичної конференції молодих вчених «Інтелектуальна власність в Україні: проблеми та перспективи розвитку в інформаційному суспільстві» яка відбудеться онлайн  17 грудня 2020 року у  Придніпровській академії будівництва та архітектури на платформі Офіс 365.

Мета конференції

Обговорення проблем та напрямів розвитку інтелектуальної власності в Україні; гармонізації національного та міжнародного законодавства, пошук рішень охорони та захисту інтелектуальної власності в умовах інтелектуальної економіки та цифровізації України; розвиток інтелектуальної власності будівельно-архітектурної галузі; встановлення контактів між молодими вченими, обмін науковими результатами та дослідницьким досвідом.

Основні тематичні напрямки конференції:

  • Право інтелектуальної власності в умовах четвертої промислової революції;
  • Інтелектуальна власність у будівельній галузі: проблеми та перспективи розвитку;
  • Архітектурні твори як об’єкти права інтелектуальної власності;

– Вирішення екологічних проблем з позиції інтелектуальної власності;

  • Розвиток права інтелектуальної власності в Україні: національні та міжнародні виміри;
  • Право інтелектуальної власності: гуманітарна та філософська складова;
  • Освіта й інтелектуальна власність у вимірах сучасних вимог;

 

Організаційний комітет:

 

Іванцов С. В. – . проректор з науково-педагогічної, кадрової та виховної роботи ПДАБА.

Євсєєва Г. П. – завідувач кафедри українознавства, документознавства та інформаційної діяльності, д. н. з держ. упр., професор.

Бабенко В. А. – к. і. н., доц. кафедри українознавства, документознавства та інформаційної діяльності ПДАБА.

Перетокін А. Г. – к. і. н. доц. кафедри українознавства, документознавства та інформаційної діяльності ПДАБА.

Адреса Організаційного комітету:

 

Голова редколегії конференції:

Євсєєва Г. П.

Тел. : 0677340843

е-mail: evseeva@i.ua

Секретар оргкомітету конференції

Бабенко В. А.

Тел. : 0962562049

е-mail: vbabenko838@gmail.com

 

 

Робочі мови конференції:

українська, англійська, російська

 

Участь в конференції безкоштовна

 

Для участі в конференції необхідно до 15 грудня 2020 р. оформити і надіслати матеріали на е-mail: vbabenko838@gmail.com

 

– заявку на участь (за формою);

– тези доповіді українською, англійською або російською мовами (назва файлу має бути підписана відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції, формат файлу – «.doc»)

Збірник тез буде опубліковано у електронному вигляді та розміщено на сайті академії. Тези будуть розміщені у авторській редакції. Автори несуть відповідальність за зміст тез.

Оргкомітет залишає за собою право відмовити у виданні матеріалів, які не відповідають тематиці конференції або надіслані пізніше вказаного терміну.

Вимоги до оформлення тез доповідей

До друку приймаються тези доповіді однією з робочих мов конференції, обсяг яких не перевищує 5 сторінок, формату А4, шрифт ТіmesNewRoman, кегель – 14. Поля – 2 см з усіх сторін, міжрядковий інтервал – 1.5. Вирівнювання по ширині.

У першому рядку великими літерами вказується назва тез доповіді (шрифт напівжирний, розміщення по середині). Нижче (через 1 інтервал ліворуч) – ініціали та прізвище автора, посада, науковий ступінь, вчене звання; без відступу (студенти вказують курс та факультет, аспіранти курс та спеціальність).

Нижче (через 1 інтервал ліворуч) – ініціали та прізвище наукового керівника, науковий ступінь, вчене звання, посада.

Нижче (через 1 інтервал ліворуч) – ЗВО у

якому навчається або працює автор (курсив).

Далі (через 1 інтервал) з абзацного відступу 1.25см розміщується текст тез. Література оформлюється згідно ДСТУ 8302: 2015

Зразок оформлення матеріалів доповідей

 

ПОНЯТТЯ ТОРГОВОЇ МАРКИ В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ ТА КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Сидоренко А.П. ,

аспірант,

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

м. Дніпро, Україна

Торговельні марки та система їх захисту мають важливе стратегічне значення для кожної країни, створюючи передумови для успішного розвитку держави, розширення міжнародних торгівельно-економічних відносин, використання інтелектуального потенціалу в інноваційному процесі. Саме тому необхідно мати чітке розуміння понять, якими оперує національне та міжнародне законодавство, які сьогодні відрізняються візуально, семантично та фонетично. Дослідження понятійного апарату об’єктів права інтелектуальної власності, таких як торговельна марка, має неабияке значення у питанні доведення цього права до рівня міжнародних стандартів. ..

Список використаних джерел:

  1. Степаненко О. Інтелектуальна власність у сьогоденні.- К.:Наука, 2011. – 234 с.

 

?>
вверх