14.03.2023

Факультет інформаційних технологій та механічної інженерії: досягнення та розвиток

В ПДАБА тривають звіти факультетів щодо досягнень за чотири попередні роки та  реалізації планів розвитку.
березня 2023 р. у приміщенні укриття №1 відбулась важлива подія для колективу факультету ІТтаМІ – звіти кафедр факультету за останні чотири роки. Метою цього заходу, який ініціював ректор Микола САВИЦЬКИЙ, є активізація роботи колективу Академії по ліквідації наслідків бойових дій, повоєнній відбудові та відродженню економіки України.
Звітність кафедр від керівництва академії модерували: в.о. ректора академії, проректор з наукової роботи Владислав ДАНІШЕВСЬКИЙ, д.т.н., професор; проректор з навчально-виховної роботи Галина ЄВСЄЄВА, д.н. з держ. управ., професор. На заході були також присутніми начальники відділів та структурних підрозділів Академії, які безпосередньо займаються якістю та організацією навчального процесу, акредитацією освітніх програм, зокрема: Віолетта ФЕДІНА, Ігор ГРАБОВСЬКИЙ, Галина ЛИСЕНКО.
Від факультету ІТтаМІ звітність кафедр модерували декан Ігор ТЮТЄРЄВ та його заступник Олексій КАРАСЬОВ. Звіти кафедр особисто представили: Наталя ВЕЛЬМАГІНА – заступник завідувачки кафедрою КНІТтаПМк.ф.-м.н., доцентАндрій УЖЕЛОВСЬКИЙ – завідувач кафедрою АтаКІТ, к. т. н., доцент; Олександр ЛИХОДІЙ – завідувач кафедрою ЕРМ, к. т. н., доцент; Олександр ГОЛОБЧЕНКО – завідувач кафедрою БДМк.т.н., доцентВолодимир ВОЛЧУК – завідувач кафедрою МіОМ, д.т.н., професор. Основними досягненнями всіх кафедр факультету ІТтаМІ за звітний період є оновлення освітніх програм та вирішення важливих, нагальних питань, пов’язаних з ліквідацією наслідків бойових дій та повоєнного відродження промисловості та економіки України.
Досягненням факультету ІТтаМІ є і відкриття нових освітніх програм, які є актуальними для України на сьогодні. На кафедрі МіОМ завдяки плідній співпраці із роботодавцями на спеціальності 132 Матеріалознавство була розроблена та впроваджена ОПП «Комп’ютерне матеріалознавство і дизайн матеріалів». На кафедрі БДМ завдяки роботі з партнерами на спеціальності 133 Галузеве машинобудування була розроблена та впроваджена ОПП «3D друк в будівництві та машинобудуванні».
Кафедра АтаКІТ, яка є випусковою, серед інших здобутків представила вагомі досягнення у науковій роботі. За період з 2018 по 2022 рік професорсько-викладацьким складом кафедри було опубліковано: 1 монографію6 фахових статей в наукометричних базах даних (SCOPUS), крім того отримані числені сертифікати та свідоцтва. Кафедра БДМ за звітний період плідно працювала в науково-педагогічному напрямі, зокрема видано: монографії, підручники, навчальні посібники, атласи, книги-7 (у закордонних виданнях 2); наукові статті – 28 (у закордонних виданнях 3); тези доповідей на конференціях, форумах, наукових читаннях -37 (у міжнародних конференціях 9); патенти 72 ( за участю студентів 23); 20 методичних вказівок; 1 підручник; 2 навчальних посібника; 1 атлас конструкцій. Кафедри ЕРМ раціонально спрямувала свої зусилля і результатом цього є сталий розвиток кафедри: видано 1 навчальний посібник, 4 монографії, 39 фахових статей, в тому числі 11 в наукометричних базах Scopus та Web of Science, 17 патентів, 19 тез доповідей в міжнародних конференціях. Кафедра КНІТтаПМ, як і завжди, ефективно виконує свої науково-педагогічні задачі. Про це свідчать наступні результати: видано 28 методичних вказівок, прийняли участь у понад 40 наукових конференціях різного рівня і тематичного спрямування, у тому числі зі студентами; отримали 17 патентів на винаходи та свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір наукового характеру; опублікували 12 статей у фахових виданнях, з яких 3 у виданнях, що індексуються у наукометричних базах Scopus та Web of Science; опублікували 4 монографії. Кафедра МіОМ є однією з провідних в міжнародному науковому співробітництві Це наукові зв’язки з KTH (Стокгольм, Швеція), INSA Ліон, INSA Руан (Франція). Кафедра має з TU Bergakademie Freiberg, Німеччина. У межах програми LeonhardEuler три магістри спеціальності ПМ пройшли місячне стажування в Technische Universität Bergakademie Freiberg і підготували матеріали для магістерських робіт. За останні 4 роки викладачами та студентами кафедри опубліковано 50 робіт, що входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science (задіяно 95 % викладачів кафедри).
До вагомих наукових здобутків та досягнень у забезпеченні якісної підготовки фахівців можна віднести і участь кафедр факультету у виховних та просвітницьких заходах Академії. Звітність факультетів стає ще однією знаковою подією серед багатьох важливих наукових та освітніх заходів, що відбуваються в ПДАБА та направлені на досягнення спільної мети українського народу – повоєнне відродження держави, привертають увагу всієї академічної спільноти. В заході взяли участь більше сорока науково-педагогічних працівників всіх кафедр факультету, деканату та колег з інших факультетів.
В заключному слові до колективу факультету ІТтаМІ звернувся виконуючий обов’язки проректор з наукової роботи Владислав ДАНІШЕВСЬКИЙ. Він та проректор з навчально-виховної роботи Галина ЄВСЄЄВА підсумували самооцінку колективу, подякували за вагомий внесок факультету ІТтаМІ в здобутки академії, закликали, незважаючи на складність роботи Академії в умовах повномасштабної війни в країні, ставити перед собою нові високі цілі та досягати їх.
?>
вверх