Наукові спрямування

Механіка.Коливання та динамічна стійкість елементів конструкцій при дії динамічного навантаження.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень В1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Кожемякіна
Ірина
Филимонівна

Дисципліни

Опір матеріалів

Теорія пружності

Будівельна механіка

Теорія нетонких пластин та оболонок

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. каб. В104, В109 (перший поверх висотного корпусу).

Телефон:

міськ. 756-34-22, 756-33-13; вн. 4-22, 3-13.

E-mail

kozhemiakina.irina@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

В 1978р. захистила кандидатську дисертацію «Колебанияэлементовконструкций при действииподвижныхнагрузок с учетоминерциивращения и сдвига» за спеціальністю “05.23.17 – Будівельна механіка” у Придніпровській державній академії будівництва та архітектури. Приймала участь у міжнародних та регіональних наукових конференціях та семінарах. Автор близько 70 наукових робіт, 20 методичних вказівок та методичних посібників для студентів.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Навчалась в Дніпропетровському національному університеті ім. О. Гончара за спеціальністю «Механіка». Отримала кваліфікацію «механіка». З 1975 по 1979 р. асистент кафедри опору матеріалів ДІБІ, з 1979 по т.ч. доцент кафедри будівельної механіки та опору матеріалів ДВНЗ ПДАБА

Публікації

1. Кожемякина И.ФИсследование колебаний пологих оболочек с подвижной нагрузкой на основе уточненной теории Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій.-Дн-ск:- ДНУ. 2006.-№ 11.-C.57-64.

2. Кожемякина И. Динамическаяустойчивостьтрансверсальноизотропнойпластины при движении нагрузки //TransactionsTheoreticalFoundationsofCivilEngineering ̶ Warsaw-Vilnius, 2006.-№14.-P.587-592.

3. Кожемякина И. ПрименениеполиномовЛежандра в теорииколебанийтрансверсальноизотропных пологих оболочек// Theoreticalfoundationsofcivilengineering ̶ Warsaw, 2007. –№15. –Р.303-308

4. Кожемякина И. ПрименениеполиномовЛежандра в теорииколебанийтрансверсальноизотропных пологих оболочек//TransactionsTheoreticalFoundationsofCivilEngineering ̶ Warsaw, 2007.-№15.-P.303-308.

5. Кожемякина И.Ф. Редукциятрехмернойдинамическойтеорииоболочек к двухмерной Вісник ПДАБтаА. Дніпропетровськ: ПДАБтаА, 2010. -№6. – С.62-67

6. Кожемякина И. Колебаниязамкнутойцилиндрическойоболочки под. действием подвижной волны давления//Theoreticalfoundationsofcivilengineering ̶ Warsaw, 2010. –№18. –Р. 165-170

7. Kogemyakina Vibration of plates under moving load on the refined model basis// Theoretical foundations of civil engineering – Warsaw, 2012. –№20.- P. 203 – 208.

8. Кожемякина И.Ф. Динамическаяустойчивость балок при движениисосредоточеннойнагрузки//XIV Міжнароднанауково–технічна конференція «Вібрації в техніці та технологіях» ̶ Дніпропетровськ – 2015 – С.49 -51.

9. Кожемякини И.Ф. Исследованиеколебаний и динамическойустойчивости пластин при действииподвижныхнагрузок //Міжнародна науково ̶ практична конференція «Сучасні методи і проблемно-орієнтовані комплекси розрахунку конструкцій і їх застосування у проектуванні і навчальному процесі» – Київ – 2017 – С. 81-83.

10. KogemyakinaI.F. Areasofdynamicinstabilityofplateattheactionofmobile loads//XV SYMPOSIUM STABILITY OF STRUCTURES ̶ Zakopane, 2018. ̶P.71-72.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх