За архівними відомостями кафедра хімії набула статусу окремого підрозділу Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту (ДІБІ) в 1933 році. До того часу вона входила до складу полідисциплінарної кафедри фізики, хімії та електротехніки.

Першим завідувачем кафедри хімії був призначений доцент, к.х.н. Хрізман І.О. Колектив кафедри тоді був мало чисельний: крім доцента к.х.н. Хрізмана І.О., на кафедрі працювали викладач Гапон Г.О. та асистенти Каменна Н.М., Ринська О.С., а також навчально-допоміжний персонал із трьох осіб.

Після переходу ас. Каменної Н. М. до транспортного інституту викладачем кафедри хімії був зарахований Зільберг П. А.

У той період на кафедрі хімії проходив безперервний процес удосконалення навчальної роботи, поліпшення якості викладання, розвиток наукових досліджень. Складалися навчальні плани, аналізувалося та удосконалювалося навчально-методичне забезпечення кафедри. І в цьому напрямі кафедра хімії набула значних успіхів. За відмінні досягнення по виконанню навчальних планів та науково-дослідницьких робіт вона була відзначена наказом по інституту, а завідувач кафедри хімії Хрізман І.О., який зайняв друге місце в конкурсі на звання найкращого викладача та кращу лекцію, був нагороджений грошовою премією (1935 рік). Розвивалася наукова робота студентів, під керівництвом доцента Хрізмана І. О. активно працював науковий гурток, що також було відзначено у наказі по інституту за 1935 – 1936 навчальний рік.

У роки Великої Вітчизняної війни ДІБІ був евакуйований до Новосибірська. З викладачів кафедри в евакуації знаходився асистентЗільберг П.А. Вже в Новосибірську його призвано в діючу армію, де він загинув. Не повернувся з війни й завідувач кафедри доцент Хрізман І.О.

У листопаді 1943 р. ДІБІ відновив свою діяльність у Дніпропетровську. У складних умовах війни, руйнування та наслідків окупації йшла організація навчального процесу й науково-дослідної роботи. З перших днів кафедра хімії почала активно працювати: приймалися вступні іспити, проводилися лекції та лабораторні роботи. З 1943 року кафедру хімії очолював старший викладач Шамшина Н.Я., в 1944 – 1945 навчальному році – кандидат хімічних наук, доцент Носенко Д.С. На 1945 – 1946 навчальний рік на кафедрі хімії був затверджений такий професорсько-викладацький склад: тимчасово виконуючий обов’язки зав. кафедри – к.х.н. Кухтевич І.Л., доц., к.х.н. Носенко Д.С., ст. викл. Шамшина Н.Я. В 1946 – 1947 рр. завідувачем кафедри хімії був доктор хімічних наук, професор Рисс Йосип Григорович.

З 1947 до 1952 року кафедра хімії була об’єднаною з кафедрою будівельних матеріалів. Очолював цю кафедру кандидат хімічних наук, доцент Мазо М.Г. За хімічний напрям кафедри відповідав старший викладач Солдатов М.П.

1952 року до інституту було запрошено висококваліфікованих викладачів. До цього часу було здійснено перерозподіл деяких кафедр. Завідувачем новоутвореної кафедри хімії було призначено доцента, кандидата геологічних наук Афанасьєва М.В. (1952 – 1962 рр.), який згодом став першим деканом будівельно-технологічного факультету (1958 – 1960 рр.).

У цей період на кафедру прийшли асистент Волнянська Л.М. (з 1951р.), Писаржевська Н.П. (з 1962 р.), Супрунович І.Б. (з 1955р.), Печерська Г.Г. (з 1958 р.), Фальковська Л.М. (з 1959 р.) та ін.

Підготовка інженерів-технологів будівельного виробництва вимагала викладання нових дисциплін. Так, окрім курсу загальної хімії, на кафедрі читалася аналітична хімія (доц. Супрунович І.Б.), фізична хімія (доц. Печерська Г.Г.), органічна хімія (доц. Писаржевська Н.П.).

З 1962 по 1967 роки  на кафедру прийшло нове покоління викладачів: асистенти Бєликова М.С. (з 1962 р.), Косенко І.І. (1964 р.), Оплята С.М. (з 1965 р.), Долгіна Г.Ф. (з 1967 р.), а також доцент, кандидат технічних наук Ружіна І.Є. (з 1966 р.), кожний з котрих віддав справі навчання та виховання студентів понад 25 років.

Слід окремо відмітити дуже плідну діяльність педагога та вченого Ружіної І.Є. на посаді заступника декана будівельно-технологічного факультету (1972 – 1974 рр.). У даний час ветеран війни, та ветеран праці Ружіна І.Є., перебуваючи на пенсії, цікавиться сьогоденням кафедри.

Вище зазначеним колективом кафедри хімії з 1962-1972 рр. керувала доц., к.х.н. Пісаржевська Н.П., а 1972-1976 рр. кафедру очолював доц., к.т.н. Савін Л.С. У цей період тривав подальший розвиток наукових досліджень у галузі (переважно на господарчо-договірній основі) розробки нових складів  будівельних матеріалів, вивчення їх властивостей та  знаходження шляхів їх практичного використання. Саме за цей час доц., к.т.н. Савін Л.С. встиг виконати головну науково-експериментальну частину докторської дисертації, яку захистив у 1988 році.

З 1976 до 1992 року кафедру очолював доктор хімічних наук, професор Шейнкман А.К. З його появою на кафедрі було організовано новий науковий напрям з фундаментальної хімії гетероциклічних сполук. З цієї тематики було виконано й успішно захищено кандидатські дисертації Вдовкіної Г.Г., Нездійминоги Т.М. (тепер Голубченко Т.М.), Федаш О.В., Бабіченко Л.М., Несторовою О.Ю. Дуже плідно співпрацювала з проф. Шейнкманом А.К. та його аспірантами доцент кафедри, к.х.н. Чмиленко Т.С.

Професор кафедри хімії – д.т.н., проф., академік наук вищої освіти України, Волошин Володимир Хомич, працював на кафедрі хімії ПДАБА, починаючи свою діяльність з посади асистента у 1973 році. 1974 – 1993 рр. – був доцентом кафедри хімії ПДАБА, а у 1993 році захистив докторську дисертацію і займав посаду професора кафедри хімії до травня 2015 року. Наразі ним опубліковано в співавторстві понад 320 наукових праць. Загальний напрям наукової діяльності – галузь фізичної хімії та хімічного опору матеріалів і захисту від електрохімічної корозії. Головні досягнення: вперше здійснено теоретичне узагальнення закономірностей електродних процесів, що протікають в умовах адсорбції органічних речовин, компонентів створених інгібіторів, розроблені способи ціленаправленого синтезу інгібіторів, у тому числі каталітичні; розроблені інгібовані тампонажні розчини електролітів (ІТРБ). З 1968 р. виконував науково–дослідницькі роботи у відповідності з цільовими планами комплексних програм по вирішенню науково–технічних проблем України і країн СНД в рамках завдань – ОЦ. 005.01. «Корозія», РН.55.08, Ц.07.02. Виконано 12 держбюджетних та 36 господарчих тем. Розробки Волошина В.Х. захищені 75 авторськими свідоцтвами (ДСК) і 6 патентами України і широко впроваджені в Україні і в країнах СНД. Нагороджений медалями ВДНГ СРСР та УРСР. Має знак «Винахідник СРСР», «Активіст фонду миру».

З 1989 р. на кафедру прийшов к.х.н., старший науковий співробітник Притикін Л.М., який отримав посаду доцента кафедри. Невдовзі йому була присуджена ступінь доктора хімічних наук і він став професором. Його наукова діяльність була спрямована на дослідження високомолекулярних сполук. Підготував двох кандидатів наук. В авторстві та в співавторстві надрукував понад 280 наукових праць, у тому числі 6 монографій. Має 57 патентів. Помер у 1999 році.

З 1992 року по теперішній час кафедру хімії очолює Нейковський Степан Іванович. Цей період новітньої історії кафедри хімії є дуже складним. Це пов’язано з тим, що наша країна набула самостійності та незалежності. За цих умов почалася велика перебудова всієї економіки України, що викликало великі зміни й у сучасній освіті та науці. Майже щорічно навчальні плани та освітні програми змінювалися, доповнювалися новими курсами, як правило, за рахунок інших навчальних дисциплін. Внаслідок цього, хімія, незважаючи на те, що  це одна з дуже важливих фундаментальних дисциплін, теж зазнала значного скорочення. Задля того, щоб зберегти основний професорсько-викладацький склад, ми були змушенні викладати цілу низку суміжних курсів.

На кафедрі хімії з 1992 до 1999 року були підготовленні та захищенні 2 докторські дисертації (Волошин В.Х., Нейковський С.І.), а також декілька кандидатських дисертацій.

В 2000 році нашу кафедру об’єднали з кафедрою екології під назвою кафедра «Екології і хімії», але, як свідчать історичні факти, всі попередні спроби об’єднання кафедри хімії з іншими кафедрами неминуче призводили до подальшого роз’єднання з наданням їй статусу окремого монопрофільного підрозділу. Так сталося і на цей раз, з 2002 року кафедра хімії знову набула самостійності. Це сталося завдяки початку роботи по створенню нового підрозділу в нашій академії – Інституту екології та безпеки життєдіяльності в будівництві (ІЕ та БЖД). Коли останній був утворений, наша кафедра увійшла до складу одного з двох факультетів інституту зі старою назвою, тобто «Хімія», а кафедру екології назвали «Екологія та охорона навколишнього середовища».

Сьогодні на кафедрі хімії працюють:

– д.х.н., професор Нейковький С.І. (завідувач кафедри);

– к.х.н., доценти: Аміруллоєва Н.В., Вдовкіна Г.Г., Голубченко Т.М.;

– асистенти Рубльова Є.Д. (В 2016 році захистила кандидатську дисертацію) та Рибалко Г.О. (працює над завершенням кандидатської дисертації).

– Навчально-допоміжний персонал складається з 3-х осіб.

Викладачі кафедри продовжують розширювати науково-експериментальні дослідження, переважно, за темами своїх попередніх дисертаційних робіт у рамках щорічного держбюджетного планування НДР.

О цій порі основні зусилля викладачів кафедри зосереджені на створенні ефективної методичної бази для самостійного вивчення хімічних дисциплін (методичні вказівки по практичним заняттям, лабораторним роботам). Зараз на стадії оформлення до друку навчальний посібник.

За станом на 2017-2018 навчальний рік викладачі кафедри мають наступні досягнення в науково-методичній діяльності:

Завідувач кафедри хімії – д.х.н., проф. Нейковський Степан Іванович. Коло його наукових інтересів: експериментальне вивчення складу, властивостей, геометричної та просторової будови комплексних сполук d – елементів з поліфункціональними лігандами аліфатичної та гетероциклічної будови; є автором та співавтором понад 165 наукових статей, з яких 3 книги та 7 патентів та авторських свідоцтв на винаходи.

На даний час доценти Аміруллоєва Н.В. та Голубченко Т.М. займаються дослідженням закономірностей адсорбції синтетичних водорозчинних поліелектролітів на цинковому і залізному полікристалічних електродах.

Доцент кафедри хімії – к.х.н., Аміруллоєва Наталя Валеріївна є автором 101 наукової праці, в тому числі 1 патент України на винахід та методичні вказівки.

Доцент кафедри хімії – к.х.н., Голубченко Тамара Миколаївна є автором і співавтором понад 83 публікацій, в тому числі 8 патентів, 24 методичних вказівок ( в тому числі 10 на англійській мові).

Доцент кафедри хімії – к.х.н., Вдовкіна Галина Григорівна є автором і співавтором 62 наукових праць, 24 методичних розробок (в тому числі 6 на англійській мові). Провадить дослідження синтезу термо– і вогнесійких покриттів для деревини та дослідження їх фізико-механічних властивостей.

Рубльова Єлизавета Дмитрівна – к.х.н., асистент кафедри хімії.– автор 50 наукових праць, серед яких статті у спеціалізованих вітчизняних та закордонних виданнях і тези доповідей на конференціях та симпозіумах різного рівня.

Рибалко Ганна Олександрівна – асистент кафедри хімії, навчається в заочній аспірантурі, є співавтором понад 11 наукових робіт.

?>
вверх