Наукові спрямування

Економіка та управління муніципальними утвореннями в контексті європейського досвіду

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень А2

Французька моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Бородін
Максим
Олександрович

Дисципліни

Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств

Економіка будівництва

Нормування праці в будівництві

Вартісний інжиніринг

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В1007
(десятий поверх висотного корпусу)

Телефон:

міськ. 756-34-77

E-mail

borodin.maksim@pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

Бере участь в наукових та науково-практичних конференціях, займається розробкою наукових проблем: розробка напрямів інноваційного розвитку регіонів та механізмів регіональної бюджетної політики. Виконавець наукової роботи кафедри на тему: «Обліково-аналітичне забезпечення управління розвитком соціально-економічної системи» (2016-2020 рр.) в розділі: «Дослідження питань зниження вартості будівництва». Заступник завідувача кафедри з наукової роботи. Лауреат премії імені М.С. Буднікова Академії Будівництва України (2015 р).

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 25/01/2017


Країна: Франція, м. Анжи

Назва події:

«Економіка та управління підприємствами: мікроекономічні та макроекономічні аспекти», «Організація навчального процесу на факультеті права, економіки і менеджменту в Університеті Анжи»


foto_qualification

Дата проходження: 01/01/2018


Країна: Україна, м. Дніпро

Назва події:

Підвищення кваліфікації та стажування


Трудова діяльність

Закінчив Придніпровську державну академію будівництва та архітектуру у 1995 році, аспірантуру в 1998 році. На кафедрі економіки будівництва працюю з 1998 року на посаді асистента. Кандидатську дисертацію захистив у 2002 році. Вчене звання доцента кафедри економіки підприємства отримав у 2003 році.

Публікації

1. Бородин М.А., Кирнос О.И., Галич Е.Г. Экономика строительного производства. Днепропетровск: «ФЛП Дробязко С.И.», 2015. – 136 с.

2. Герасимова О.Л., Бородін М.О., Булавко І.В. Економічне моделювання взаємодії підприємств в межах корпорації Науково-виробничий журнал «Держава та регіони» Серія «Економіка та підприємництво» – №5 – Запоріжжя: КПУ, 2014.

3. Верхоглядова Н.І., Бородін М.О., Негода А.С. Проблема ефективної собівартості будівельно-монтажних робіт на сучасному етапі розвитку будівельної індустрії України / Науковий журнал «Молодий вчений» № 4 (31) квітень, 2016 р

4. Бородін М.О., Супрун Є.В. Муніципальний менеджмент у сучасних умовах / Наукові дослідження розвитку  світової  економіки:  пропозиції, теорії: збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук / Наукова організація «Перспектива». – У 2-х частинах. – Дніпропетровськ: Видавничий дім «Гельветика», 2015 с. 120-128.

5. Бородін М.О., Никитюк А.В. Моделювання діяльності транснаціональних корпорацій за допомогою фізичних законів / Економічний і соціальний розвиток країни: теорія, методологія, управління: збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук / Наукова організація«Перспектива». – Дніпропетровськ: Видавничий дім «Гельветика», 2015 с. 220-226.

6. Бородін М. О., Никитюк А. В. Взаємозв’язок діяльності ТНК з фізичними законами / Пошук ефективних механізмів промислового розвитку в контексті сучасної економічної теорії:  збірник  матеріалів  Міжнародної  науково-практичної конференції (м. Київ, 24-25 квітня 2015 р.). – У 2-х частинах. – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2015. – Ч. 1. с. 89-91.

6. Щеглова О.Ю., Бородін М.О. Обґрунтування критеріальних показників з оцінки розвитку будівельних підприємств Електронне наукове фахове видання СХІДНА ЄВРОПА: ЕКОНОМІКА, БІЗНЕС ТА УПРАВЛІННЯ Випуск 1 (01) 2016.

7. Щеглова О.Ю., Бородін М.А., Хомайченко О.О. Чинники впливу на механізм управління ефективним розвитком підприємства Східна Європа: Економіка, бізнес та управління. Вип. 4 (04) 2016.

8. Бородін М.О., Горбач К.В. Оптимальні шляхи зниження собівартості продукції на підприємстві / Розвиток сучасних економічних  систем  на  мікро-  та  макрорівнях: збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук / Наукова організація  «Перспектива».  –  Дніпропетровськ:  Видавничий  дім «Гельветика», 2016. с. 13-19.

9. Бородін М.О., Мошта А.С. Сучасні проблеми агропромислового комплексу / Розвиток сучасних економічних  систем  на  мікро-  та  макрорівнях: збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук / Наукова організація  «Перспектива».  –  Дніпропетровськ:  Видавничий  дім«Гельветика», 2016. с. 50-57.

10. Бородін М.А., Шикула А.С. Вплив кризових явищ на функціонування підприємств / Розвиток сучасних економічних  систем  на  мікро-  та  макрорівнях: збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук / Наукова організація  «Перспектива».  –  Дніпропетровськ:  Видавничий  дім «Гельветика», 2016. с. 114-121.

11. Бородін М.А., Штаній А.О. Проблеми та перспективи бюджетування в Україні / Розвиток сучасних економічних  систем  на  мікро-  та  макрорівнях: збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук / Наукова організація  «Перспектива».  –  Дніпропетровськ:  Видавничий  дім  «Гельветика», 2016. с. 122-128.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх