Наукові спрямування

Інновації в освіті. Соціолінгвістика. Комунікативна лінгвістика. Термінологія будівельної галузі. Розвиток традицій українського народного будівництва в ХХІ ст.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Старший викладач

Ткач
Оксана
Володимирівна

Дисципліни

Українська мова за професійним спрямуванням

Історія української культури

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В607
(шостий поверх висотної будівлі)

Телефон:

вн. 4-98; міськ. 75-63-498

E-mail

tkach.oksana@pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

Закінчила факультет української філології та мистецтвознавства Дніпропетровського національного університету, за спеціальністю «Українська мова та література» (2001 р.). Протягом 2011 - 2013 рр. навчалася в аспірантурі Дніпропетровського державного університету за спеціальністю 10.01.02 – українська мова. Тема дисертаційного дослідження – «Роль мовотворчості Дніпрової Чайки у розвитку української літературної мови кінця ХІХ – початку ХХ ст.».

Додаткова інформація

Трудова діяльність

2002 − 2009: Інститут безперервної фахової освіти ПДАБА; посада – старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін. З 2010 року – старший викладач кафедри українознавства Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. Модератор проектів Лабораторії історії українських традицій хатобудування Українського національного центру екологічної архітектури і зеленого будівництва Придніпровського науково-освітнього інституту інноваційних технологій у будівництві ДВНЗ ПДАБА Модератор науково-просвітницького проекту «Твоє. Цикл подорожей неосяжним: українотворчі студії». Член предметної комісії з української мови.

Публікації

1. Христя О. В. Поетоніми художнього світу Дніпрової Чайки / О. В. Христя // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство) : зб. наук. праць. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2014. – Випуск 129. – С. 230 – 233,

2. Христя О. В. Лексичні фольклоризми у творах Дніпрової Чайки / О. В. Христя // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : зб. наук. праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Випуск 44. – С. 340 – 343.

3. Христя О. В. Мовний світ Дніпрової Чайки (лексичний рівень) / О. В. Христя // Культура у фокусі наукових парадигм:концептуальні рефлексії та виклики сьогодення [Текст]: матеріали ІI Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців (Донецьк, 9 – 10 квітня 2014 р.) / наук. ред. д. філол. н. Г. П. Лукаш. – Донецьк: ДонНУ, 2014. – Вип. 1. – С. 222 – 225.

4. Ткач О. В. Фіто- і зоосимволіка в українському традиційному хатобудуванні / Історія та традиції українського народного житла Придніпровського регіону // Г. П. Євсєєва, М. В. Савицький, С. П. Волкова, В. С. Єгорова, А. В. Колесник, О. В. Ткач. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2016. – 258 с.

5. Ткач О.В., Крашенінніков А. О. Дослідження будівельної лексики в україномовному науковому середовищі. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасних лінгвістичних досліджень та застосування інноваційних технологій викладання мов у вищій школі нефілологічного профілю», 26 травня 2017 р., м. Дніпро (Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ). – Д., 2017.

6. Ткач О. В., Сиваш Н. С. Традиції народного житлового будівництва в сучасній українській архітектурі / О.В. Ткач, Н.С. Сиваш // Строительство, материаловедение, машиностроение, сб. науч. тр. / ГВУЗ «Приднепров. гос. акад. стр-ва и архитектуры». – Вып. 99. – Днепро: ГВУЗ ПГАСА, 2017. – С. 172 – 178.

7. Ткач О. В., Нестеров Я. С., Пархоменко М. С., Куций В. А. Мікроклімат традиційного українського помешкання / О. В. Ткач, Я. С. Нестеров, М. С. Пархоменко, В. А. Куций // Строительство, материаловедение, машиностроение, сб. науч. тр. / ГВУЗ «Приднепров. гос. акад. стр-ва и архитектуры». – Вып. 99. – Днепро: ГВУЗ ПГАСА, 2017. – С. Строительство, материаловедение, машиностроение, сб. науч. тр. / ГВУЗ «Приднепров. гос. акад. стр-ва и архитектуры». – Днепро: ГВУЗ ПГАСА, 2017.

8. Ткач О.В. Засади формування професійних компетентностей в інформаційному суспільстві / О. В. Ткач // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-економічний розвиток підприємницької діяльності та національної економіки: проблеми та перспективи», 24 – 25 листопада 2017 р., м. Львів (Львівська економічна фундація). – Л., 2017. – С. 21 – 24.

9. Культура україномовної наукової компетенції. Навч. посіб. / Г.П. Євсєєва, О.В. Ткач. – Д., 2017. – 220 с.

10. Ткач О.В. Дисципліни документознавчого циклу в структурі сучасного освітнього процесу // Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. 14 грудня 2017 р., м.Дніпро, ДОІППО. Частина ІІ / Наук. ред. О. Є. Висоцька. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2018. – С. 103 – 106.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх