ДВНЗ "Придніпровська державна
академія будівництва та архітектури"

EngРусУкр

Лисенко Галина Іванівна

Доцент,

Кар'єра


Наукові досягнення

закінчила у 2001 році Дніпропетровський національний університет за спеціальністю «Історія». У 2005 році захистила дисертацію на тему «Українська реалістична проза другої половини ХІХ століття як історичне джерело». З 2005 року працює на кафедрі українознавства ПДАБА спочатку на посаді асистента, з 2006 року – на посаді доцента.

Інтереси

історія суспільних рухів України ХІХ століття, зокрема – на прикладі суспільно-політичної діяльності Івана Франка; проблеми педагогіки вищої школи та вищої освіти взагалі у контексті Болонського процесу.

Співзвучність української педагогічної думки і євроінтеграційних ідей

Викладає курси

історія української культури, історія України, педагогіка вищої школи і Болонський процес, вища освіта і Болонський процес, університетська освіта

Діяльність в Академії


Публiкацiї

 1. Гуманізм педагогічної думки в Україні (ХІ-ХІХ ст.) // Вісник ПДАБА. – 2011. – №1-2.
 2. Болонський процес і сучасна парадигма освіти в Україні / Г. І. Лисенко, О. В. Христя // Україна на зламі тисячоліть –20 років незалежності (1991-2011 рр.). Матеріали регіональної науково-практичної конференції. Вип. 3. –Дніпропетровськ, 2011.  – С. 155-164.
 3. Творчість І. Нечуя-Левицького як історичне джерело//Вісник ПДАБА. – 2011. – №11-12.
 4. Тенденції і перспективи розвитку вищої професійної  освіти в Україні // Гуманітарно-виховні процеси, тенденції і перспективи вищої професійної освіти (присвячується 90-річчю ДДАУ): зб. наук. пр. – Д.: Вид-во Придніпров’є, 2012.– Вип. 4.– С.109-116
 5. Корисні поради куратору // Активізація виховної роботи у ДВНЗ у рамках реалізації регіонального проекту Дніпропетровської облдержадміністрації «Новій Дніпропетровщині – новий стандарт освіти». До 20-річчя економічного факультету ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» (Матеріали методичного семінару кураторів та рішення Вченої ради академії з виховної роботи) / Укладачі: В. А. Бабенко, Г. І. Лисенко, Н. Г. Омелян-Скирта, С. П. Волкова. Дніпропетровськ: ПДАБА, 2012. – С. 46-49.

 6. Лисенко Г.І. Українська педагогічна думка у контексті Болонського процессу // Освіта і наука в Україні. Матеріали всеукраїнської наук. конф. 21-22 червня 2013 р., м. Дн-ськ. Част. 1 / Наук. ред. О.Ю. Висоцький. – Д., 2013. – С. 22-24.

   

  Євсєєва Г.П., Лисенко Г.І. Кафедра українознавства у вищому технічному навчальному закладі // Вісник ПДАБА. – 2013. – №6. – C. 44 – 46.

   

  Лисенко Г. І., студ. Вербний П. Історія будинку першого хлібозаводу // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Д.;ПДАБА, 2013, № 9. – C. 60 – 63.

   

  Волкова С.П., Лысенко Г. И. Повышение качества образования в Украине // Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук. Матеріали ІІ Всеукраїнської наук. конф. 29-30 листопада 2013 р., м. Дн-ськ. Част. ІІ / Наук. ред. О. Ю. Висоцький. – Д.: Роял Принт, 2013. – С. 146-149.

   

  Лисенко Г. І., Волкова С. П.Формування сучасної парадигми української вищої школи: проблеми і перспективи // Філософсько-теоретичні та практично-зорієнтовані аспекти випереджаючої освіти для сталого розвитку. Матеріали ІІ всеукраїнської наукової конференції 5 грудня 2013 р.,

  м. Дніпропетровськ. Частина І. / Наук. ред. О. Є. Висоцька. – Д.: «Роял Принт», 2014. – С. 47-49.

   

  Лисенко Г.І., Омелян-Скирта Н.Г., Волкова С.П.Використання інформаційних технологій при викладанні гуманітарних дисциплін у технічних вишах. Строительство, материаловедение, машиностроение. Сб. науч. трудов. Вып.78. – Д. : ГВУЗ ПГАСА, 2014.С. 177-184.

   

  Лисенко Г. І., Волкова С. П. Іван Стешенко про розбудову системи національної освіти // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» // Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – 186 с. – С. 62-64.

   

   

Методичні розробки

 1. Методичні  вказівки до семінарських занять з курсу «Педагогіка вищої школи  Болонський процес» для магістрів економічного факультету денної форми навчання / Укладач: Г. І. Лисенко. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2012. – 15 с.

2. Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з дисципліни «Вища освіта і Болонський процес» для студентів всіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / Укладачі: Г. Г. Кривчик, Г. І. Лисенко. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2012. – 42 с.

3. Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з курсу «Вища освіта і Болонський процес» для студентів всіх спеціальностей заочної форми навчання / Укладач: Г. І. Лисенко. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2012. – 15 с.


Останні файли

© ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", 1997–2017

49600, м. Дніпропетровськ, вул. Чернишевського, 24а. Тел. +38 (056) 745-23-72. postmaster@mail.pgasa.dp.ua


Афиша Днепропетровска