ДВНЗ "Придніпровська державна
академія будівництва та архітектури"

EngРусУкр

Лисенко Галина Іванівна

Доцент,

Кар'єра


Наукові досягнення

закінчила у 2001 році Дніпропетровський національний університет за спеціальністю «Історія». У 2005 році захистила дисертацію на тему «Українська реалістична проза другої половини ХІХ століття як історичне джерело». З 2005 року працює на кафедрі українознавства ПДАБА спочатку на посаді асистента, з 2006 року – на посаді доцента.

Інтереси

історія суспільних рухів України ХІХ століття, зокрема – на прикладі суспільно-політичної діяльності Івана Франка; проблеми педагогіки вищої школи та вищої освіти взагалі у контексті Болонського процесу.

Співзвучність української педагогічної думки і євроінтеграційних ідей

Викладає курси

історія української культури, історія України, педагогіка вищої школи і Болонський процес, вища освіта і Болонський процес, університетська освіта

Діяльність в Академії


Публiкацiї


 1. Тенденції і перспективи розвитку вищої професійної  освіти в Україні // Гуманітарно-виховні процеси, тенденції і перспективи вищої професійної освіти (присвячується 90-річчю ДДАУ): зб. наук. пр. – Д.: Вид-во Придніпров’є, 2012.– Вип. 4.– С.109-116
 2. Корисні поради куратору // Активізація виховної роботи у ДВНЗ у рамках реалізації регіонального проекту Дніпропетровської облдержадміністрації «Новій Дніпропетровщині – новий стандарт освіти». До 20-річчя економічного факультету ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» (Матеріали методичного семінару кураторів та рішення Вченої ради академії з виховної роботи) / Укладачі: В. А. Бабенко, Г. І. Лисенко, Н. Г. Омелян-Скирта, С. П. Волкова. Дніпропетровськ: ПДАБА, 2012. – С. 46-49.

 3. Лисенко Г.І. Українська педагогічна думка у контексті Болонського процессу//Освіта і наука в Україні. Матеріали всеукраїнської наук. конф. 21-22 червня 2013 р., м. Дн-ськ. Част. 1 / Наук. ред. О.Ю. Висоцький. – Д., 2013. – С. 22-24.

   

  Євсєєва Г.П., Лисенко Г.І.Кафедра українознавства у вищому технічному навчальному закладі//Вісник ПДАБА. – 2013. – №6. –C. 44 – 46.


 4. Лисенко Г. І., студ. Вербний П. Історія будинку першого хлібозаводу // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Д.;ПДАБА, 2013, № 9. –C. 60 – 63.

   

  Волкова С.П., Лысенко Г. И.Повышение качества образования в Украине//Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук. Матеріали ІІ Всеукраїнської наук. конф. 29-30 листопада 2013 р., м. Дн-ськ. Част. ІІ / Наук. ред. О. Ю. Висоцький. – Д.: Роял Принт, 2013.– С. 146-149.

   

  Лисенко Г. І., Волкова С. П.Формування сучасної парадигми української вищої школи: проблеми і перспективи // Філософсько-теоретичні та практично-зорієнтовані аспекти випереджаючої освіти для сталого розвитку. Матеріали ІІ всеукраїнської наукової конференції 5 грудня 2013 р.,

  м. Дніпропетровськ. Частина І. / Наук. ред. О. Є. Висоцька. – Д.: «Роял Принт», 2014. – С. 47-49.

   

  Лисенко Г.І., Омелян-Скирта Н.Г., Волкова С.П.Використання інформаційних технологій при викладанні гуманітарних дисциплін у технічних вишах. Строительство, материаловедение, машиностроение. Сб. науч. трудов.Вып.78. – Д. : ГВУЗ ПГАСА, 2014.С. 177-184.

   

  Лисенко Г. І., Волкова С. П. Іван Стешенко про розбудову системи національної освіти // МатеріалиVIIМіжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» // Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – 186 с. – С. 62-64.

   

  Волкова С. П. Лисенко Г. І.,Омелян-Скирта Н.Г.

  Придніпровський регіон в історичному та етнокультурному аспектах. Регіональна політика: історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація (зб. наук. пр.) – Київ-Тернопіль, 2015. – Вип. ІІ. Матеріали Другої Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 14-15 грудня 2016 р.) / МОНУ, КНУБА та ін. – «Економічна думка» - 2016. –В 2-х ч. – Ч.2.

   

  Доцільність застосування ейдетичних прийомів у вищій школі. Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. 17 листопада 2016 р., м. Дніпро, ДОІППО. Частина І / Наук. ред. О.Є. Висоцька. Дніпро, Роял Принт, 2016.

   

  Придніпровський регіон в історичному та етнокультурному аспектах. Регіональна політика: історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація (зб. наук. пр.) – Київ-Тернопіль, 2015. – Вип. ІІ. Матеріали Другої Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 14-15 грудня 2016 р.) / МОНУ, КНУБА та ін. – «Економічна думка» - 2016. –В 2-х ч. – Ч.2.

   

  Доцільність застосування ейдетичних прийомів у вищій школі. Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. 17 листопада 2016 р., м. Дніпро, ДОІППО. Частина І / Наук. ред. О.Є. Висоцька. Дніпро, Роял Принт, 2016.

   

  Придніпровський регіон в історичному та етнокультурному аспектах. Регіональна політика: історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація (зб. наук. пр.) – Київ-Тернопіль, 2015. – Вип. ІІ. Матеріали Другої Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 14-15 грудня 2016 р.) / МОНУ, КНУБА та ін. – «Економічна думка» - 2016. –В 2-х ч. – Ч.2.

   

  Доцільність застосування ейдетичних прийомів у вищій школі. Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. 17 листопада 2016 р., м. Дніпро, ДОІППО. Частина І / Наук. ред. О.Є. Висоцька. Дніпро, Роял Принт, 2016.

   

 5. Волкова С. П. Лисенко Г. І.,ст. гр. ПЦБ-14-7п

  Толстущенко А

  Історія і сучасність поселень XVI – XVIII  століть на теренах Дніпропетровська очима студентів.

  Вісник ПДАБА. – 2016. – №6.

   

  Волкова С. П. Лисенко Г. І.

  Вплив рішень Європейського суду на правову систему України. Історико-політичні студії. Зб. наук. праць. – № 2 (6) / 2016.  Серія «Політичні науки».

   


 6. Лисенко Г. І.,

  Проблеми психолого-педагогічної підготовки магістрантів як майбутніх викладачів технічних ВНЗ. Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції 24-25 березня 2017 р., м. Дніпро. Част.ІІ / Наук. ред. О. Ю. Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2017.

Методичні розробки

 1. Методичні  вказівки до семінарських занять з курсу «Педагогіка вищої школи  Болонський процес» для магістрів економічного факультету денної форми навчання / Укладач: Г. І. Лисенко. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2012. – 15 с.

2. Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з дисципліни «Вища освіта і Болонський процес» для студентів всіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / Укладачі: Г. Г. Кривчик, Г. І. Лисенко. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2012. – 42 с.

3. Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з курсу «Вища освіта і Болонський процес» для студентів всіх спеціальностей заочної форми навчання / Укладач: Г. І. Лисенко. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2012. – 15 с.


Останні файли

© ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", 1997–2018

49600, м. Дніпропетровськ, вул. Чернишевського, 24а. Тел. +38 (056) 745-23-72. postmaster@mail.pgasa.dp.ua


Афиша Днепропетровска