ДВНЗ "Придніпровська державна
академія будівництва та архітектури"

EngРусУкр

Євсєєва Галина Петрівна

Завідувач кафедри,

Кар'єра


Наукові досягнення

Завідувач кафедри, доктор наук з державного управління

 

1987 р. закінчила Дніпропетровський державний університет, філолог, викладач української мови та літератури. 2002 р. захистила дисертацію на тему “Перифрази мови газет на матеріалі українських газет 80 – 90-х років ХХ ст.” (Дніпропетровський державний університет). Працює в академії з 1993 року. Закінчила докторантуру кафедри права та євроінтеграції ДРІДУ Національної академії державного управління при Президенті України.

Інтереси

соціолінгвістика, психолінгвістика, державне управління в галузі мовної політики.

Викладає курси

університетська освіта, педагогіка вищої школи і Болонський процес, культура наукової мови, українська мова професійного спрямування.

Діяльність в Академії

Відповідальний секретар наукового збірника „Вісник академії”.

Публiкацiї

1. Євсєєва Г. Державна мовна політика та українська національна ідея : монографія / Г. Євсєєва. – Д. : ДРІДУНАДУ, 2010.– 337с.
2. Євсєєва Г. Державна мовна політика України в контексті євроінтеграційних процесів/Г.Євсєєва//Теорія та практика державного управління :зб. наук. пр. – Вип. 1. – Харків : Вид-воХарРІНАДУ «Магістр». – 2011.  №1.  С.398 – 402.
3. Євсєєва Г. До питання про український менталітет та формування української національної ідеї / Г. Євсєєва, Л. Архипенко // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Харків: Вид-во ХарРІНАДУ «Магістр». – 2011. – № 1. – С. 445 – 452.
4. Євсєєва Г. Формування державних механізмів управління мовною політикою в Україні / Г.Євсєєва // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького ун-ту управління та права. – 2011.  №1. – С.332 341.
5. Євсєєва Г. Шляхи реалізації державної мовної політики /Г.Євсєєва// Держава та регіони. Сер. : Державне управління. – 2011. № 3.
С.27  31.
6. Євсєєва Г. Роль української еліти у формуванні мовного чинника національної ідеї / Г. Євсєєва // Державне управління та місцеве самоврядування :зб. наук. пр. – Д.: ДРІДУ. – 2011. – Вип. 1.–
С. 10 –19.
7. Євсєєва Г. Перспективи подальшого розвитку мовної політики в Україні / Г. Євсєєва // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. – Д.: ДРІДУ. – 2011. – Вип. 2. – С. 11 – 16.
8. Євсєєва Г. Питання державної мовної політики у діяльності парламентських партій і блоків /Г.Євсєєва// Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького ун-ту управління та права. – 2010. – №1. – С. 196 – 203.
9. Євсєєва Г. Формування державної мовної політики в контексті виборів Президента України /Г.Євсєєва// Публічне адміністрування: теорія і практика. – 2010. – Вип. 1. (3) –C. 13 – 19. – Режим доступу:http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2010-01/10egpvpu.pdf.
10. Євсєєва Г. Роль державної мови в національній інтеграції /Г.Євсєєва// Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. Одеського регіонального ін.-ту державного управління. – Одеса: ОРІДУНАДУ, 2010. – С. 108 – 111.
11. Євсєєва Г. Вплив соціокультурних факторів на формування державної мовної політики в Україні /Г.Євсєєва// Актуальні проблеми державного управління :зб. наук. пр. – Харків : Вид-во ХарРІНАДУ «Магістр». – 2010. – № 1. – С. 370 – 381.
12. Євсєєва Г. Державна мовна політика в соціокультурному контексті України /Г.Євсєєва// Теорія і практика державного управління: зб. наук. пр.–Харків: Вид-во ХаРІНАДУ «Магістр», 2010. – Вип. 2 (29). – С. 111 – 118.
13. Євсєєва Г. Реформування державного управління освітою в контексті Болонського процесу / Г. Євсєєва, Г. Карпенко // Зб. наук. пр.Донецького держ.ун-ту управління. – Донецьк: ДонДУУ, 2010. –С.101 – 109. – Т. 11. – (Сер. «Державне управління).
14. Євсєєва Г. Стратегічний розвиток засад державної мовної політики в контексті євроінтеграційних прагнень України / Г. Євсєєва// Зб. наук. пр. Донецького державного університету управління. – Донецьк: ДонДУУ, 2010. – Т. ХІ. – С. 306 – 310. – Вип. 174. – (Сер. «Державне управління).
15. Євсєєва Г. Державна мова – необхідна складова національної ідеї в контексті європейського історичного досвіду /Г.Євсєєва// Теорія і практика державного управління : зб. наук. пр. – Харків: Вид-во ХарРІНАДУ «Магістр». – 2009. – № 1. – С. 445 – 452.
16. Євсєєва Г. Демографічна ситуація в Україні та її вплив на формування мовної політики в державі / Г. Євсєєва, Т. Безверха, В. Бабенко. // Актуальні проблеми державного управління :зб. наук. пр. –
Д.: ДРІДУНАДУ, 2009. – С. 31 – 41.
17. Євсєєва Г. Мова як чинник національної самоідентифікації та державотворення в Україні / Г. Євсєєва// Державне управління та місцеве самоврядування :зб. наук. пр. – Д.: ДРІДУНАДУ, 2009. – Вип.1. – С. 3 – 13.
18. Євсєєва Г. Мовна політика в Україні та Франції: порівняльний аналіз / Г. Євсєєва// Актуальні проблеми державного управління :зб. наук. пр. – Д.: ДРІДУНАДУ, 2008. – Вип. 1. – С. 49 – 56.
19. Євсєєва Г. Мовна політика в законодавчому просторі України / Г. Євсєєва// Актуальні проблеми державного управління :зб. наук. пр. – Харків: Вид-во ХарРІНАДУ «Магістр». – 2008. – № 2. – С. 370 – 381.
20. Євсєєва Г. Проблеми українського державотворення в публіцистиці Івана Франка / Г. Євсєєва, Г. Карпенко // Актуальні проблеми державного управління :зб. наук. пр. – Д. : ДРІДУНАДУ, 2008. – Вип. 2. 
С. 37 – 43.
21. Євсєєва Г. Визначальні фактори формування мовної ситуації в Україні / Г. Євсєєва// Актуальні проблеми державного управління :зб. наук. пр. Одеського регіонального ін.-ту державного управління. –
Одеса: ОРІДУНАДУ, 2008. – С. 54 – 60.
22. Євсєєва Г. Теоретичні засади державної мовної політики /Г.Євсєєва// Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2008. – №3. – С.85 – 89.
23. Євсєєва Г. Фактори формування мовної ситуації в Україні /Г.Євсєєва// Зб. наук. пр. Донецького державного ун-ту управління. – Донецьк : ДонДУУ, 2007. – С.101 – 109.– Вип. 93. – (Сер. «Державне управління).
24. Євсєєва Г. Розвиток української національної ідеї та її мовної складової в радянську добу / Г. Євсєєва, Т. Безверха // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Д.: ДРІДУНАДУ, 2008. –
Вип. 1.  С. 59 – 69.
25. Євсєєва Г. Шляхи удосконалення державної мовної політики в Україні (на основі досвіду нормативно-правових актів Російської Федерації) / Г. Євсєєва // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 2011. – № 3. – С. 62 – 65.
26. Євсєєва Г. Перспективи удосконалення мовної політики в Україні /Г. Євсєєва// Мова. Культура. Взаєморозуміння: зб. наук. праць. – Дрогобич: Коло, 2011. – Вип. 1. – С. 105 – 113.
27. Євсєєва Г. Реалізація державної мовної політики в Україні: тенденції та перспективи / Г. Євсєєва // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 2011. – № 4. – С.63 – 67.
28. Євсєєва Г. Реалізація державної мовної політики в Україні в контексті української національної ідеї / Г. Євсєєва // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 2011. – № 5. –
С.61 – 66.
29. Евсеева Г. ОпытФранции в формированиигосударственнойязыковойполитики / Г. Г. Кривчик, Г. П. Евсеева // Социально-гуманитарноезнание: поискновых перспектив : сб. статей ІV Международнойнаучно-практическойконференции.  Пенза: Дом знаний, 2010. – С.193 – 197.
30. Євсєєва Г. Мова – необхідний чинник формування української національної ідеї (в контексті європейського історичного досвіду) /Г. Євсєєва// Ученые записки Таврическогонациональногоуниверситетаим. В. И. Вернадского. Сер. «Филология. Социальныекоммуникации». – Симферополь: ТНУ им. В. И. Вернадского, 2009. – С. 376 – 381.
31. Євсєєва Г. Віддзеркалення мовної політики у законодавчому просторі України / Г. Євсєєва// Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя : Просвіта, 2008. –
С. 161 – 166.
32. Євсєєва Г. Мовлення сучасної молоді – дзеркало соціальної культури країни / Г. Євсєєва// Дослідження з лексикології і граматики української мови. Вип. 9. – Д. : Літограф, 2010. – С.67 – 73.
33. Євсєєва Г. Мовна політика та визначальні фактори культури мовлення /Г.Євсєєва// Український смисл. – 2008.– С.3 – 9.
34. Євсєєва Г. Чи живемо ми в (у)мовній (У)країні? Рецензія на книгу Л. Т. Масенко «(У)мовна (У)країна»: популярне видання/Г.Євсєєва. – К.:Темпора, 2007 // Гуманітарний журнал. – 2008. – № 3  4. –
С.156 – 159.
35. Євсєєва Г. Рідна мова і релігійне бачення світу /Г.Євсєєва// Історія релігій в Україні. Наук. щорічник 2008 рік. – Львів: Логос, 2008. – Кн. ІІ. – С.129 – 135.
36. Євсєєва Г. Вплив викладання української мови у вищому навчальному закладі на формування національно свідомої особистості в добу демократичного оновлення України /Г.Євсєєва// Зб. наук. пр. Науково-дослідного інституту українознавства. – К.: Поліграф. центр «Фоліант», 2007. – Т. XIII. – С.361 – 365.
37. Євсєєва Г. Короткий тлумачний термінологічний словник з культурології/Г.Євсєєва. – Д.: ПДАБА, 2006. – 70 с.
38. Євсєєва Г. Процес модернізації гуманітарних дисциплін у технічних ВНЗ України у контексті Болонського процесу / Г. Євсєєва// Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень і методика викладання іноземних мов професійного спілкування у вищій школі : зб. наук.пр. / за ред. В. Сулими. – Ч. 2. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2007. – С. 226 – 229.
39. Євсєєва Г. Болонський процес і українська вища школа: навч.посіб. / Г. Кривчик, Л. Прокопенко, Г. Євсєєва. – Д. : ДРІДУНАДУ, 2009. – 57 с.
40. Євсєєва Г. Мова сучасної преси та іншомовні запозичення / Г. Євсєєва, П. Мишуренко // Наукові записки. – Вип. 81 (1). – Сер. : Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВКДПУ ім. В. Винниченка, 2009. –С.303  307.
41. Деякі проблеми реформування вищої освіти в Україні на сучасному етапі / Л. Архипенко, Г. Євсєєва // Зб. наук. пр. Науково-дослідного інституту українознавства. – К.: Поліграфічний центр «Фоліант», 2007. – Т. XVIII. – С.63 – 76.
42. Євсєєва Г. Українська мова – необхідний чинник формування особистості українця / Г. Євсєєва, Л. Левченко, П. Мишуренко // Зб. наук. праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К.: Поліграфічний центр «Фоліант», 2007. – Т. XIII. – С.265 – 270.
43. Євсєєва Г. Абітурієнт як дзеркало мовної політики України /Г. Євсєєва// Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури :зб. наук. пр. – Д.: ПДАБА, 2005. – С. 9 – 15.
44. Євсєєва Г. Українська термінологія як об’єкт державної мовної політики / Г. Євсєєва// Лексико-грамматическиеинновации в современныхславянскихязыках : мат.межд.науч.конф. 7  8 апреля 2011. – Д.: Новаяидеология, 2011. – С. 112 – 116.
45. Євсєєва Г. Європейський досвід мовнополітичного згуртування нації / Г. Євсєєва// Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України : мат. VІІ регіон.наук.-практ.конф. ; за заг. ред. Л. Л. Прокопенка. –Д.: ДРІДУ НАДУ, 2010. – С. 21 – 23.
46. Євсєєва Г. Мова – об’єднуючий фактор нації /Г.Євсєєва// MaterialyVImiedzynarodowejnaukowi-praktycznejkonferencji «Strategicznepytaniaswiatowejnauki – 2010». – Volume 11. – Premysl: NaukaIstudia, 2010. – Р. 76 79.
47. Євсєєва Г. Особливості мовної політики в Україні /Г.Євсєєва// Край на научноторазвитие : мат.V міжнар.наук.-практ.конф. – 2010. – Т.14 .– Сер. «Філологічні науки. Історія». – Софія: «БялГРАД-БГ» ООД. – С. 51 – 54.
48. Євсєєва Г. Проблеми мови та розвиток української державності / Г. Євсєєва// Сучасні проблеми гуманізації та гармонізації управління :мат.VIII міжнар. міждисциплінарної наук.-практ.конф. – Харків, 2008. – С. 225 – 227.
49. Євсєєва Г. Проблеми та перспективи мовної політики у вихованні української технічної еліти у ВНЗ України / Г. Євсєєва// Формування української технічної еліти в ході викладання суспільних наук у вищих технічних навчальних закладах України :тези доп. і повідом. на Всеукр.практичній конференції 11 – 12 березня 2008 року –
Д.: ПДАБА, 2008. – С. 30 – 37.
50. Євсєєва Г. Державній мові – державні умови / Г. Євсєєва// Культура професійного мовлення : мат. регіон. наук.-метод.конф. – Д.: Пороги, 2006. – С. 26 – 29.
51. Євсєєва Г. Перефрастичні інновації в українських засобах масової інформації періоду «помаранчевої революції» / Г. Євсєєва// Лексико-грамматическиеинновации в современныхславянскихязыках : мат.II междунар.науч.конф. – Д.: Пороги, 2005. – С. 142 – 144.
52. Євсєєва Г. Гендерні проблеми в системі управління (реалії та ілюзії щодо жінки-керівника) / Г. Євсєєва// Гендер: сучасний стан та перспективи розвитку в українському суспільстві : мат.наук.-практ.конф. – Херсон: Персей, 2004. – С. 32 – 36.


Євсєєва Г.П. Чинники успішного працевлаштування. Навчальний посібник. Д.: ПДАБА, 2014. – 136 с.

Євсєєва Г.П. Петриківський розпис – перлина народного мистецтва світового рівня. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.–Д.;ПДАБА, 2013, № 11.

 

 

Євсєєва Г.П. Українська хата як об’єкт матеріально-духовної культури у вивченні історії українського етносу. Україна в етнокультурному вимірі століть. До 175-річчя з дня народження видатного українського етнографа Павла Чубинського. Зб. наук. праць. Відповід. редактор П. М. Чернеча . – К.: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2014. – 405 с.

 

Євсєєва Г.П. «Ще не вмерла України ні слава ні воля!» (До 175-річчя з дня народження видатного українського етнографа Павла Чубинського). Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Д. :ПДАБА, 2014, № 1.

 

Євсєєва Г.П. Національний інформаційний простір України: сучасний стан, проблеми та перспективи (погляд пересічного громадянина). Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Вид-во нац.. університету «Острозька академія. – Вип. 37. – 2014. – 319 с.

 

Євсєєва Г.П. Національно-ідеологічні засади екобудівництва в Україні . Строительство, материаловедение, машиностроение. Сб.науч. труд. : вип.. 69..- Д.: ПГАСА, 2014.

 

Євсєєва Г.П. Одвічна сила мистецтва . Строительство, материаловедение, машиностроение. Сб.науч. труд. : вип.. 69..- Д.: ПГАСА, 2014.

 

 

Євсєєва Г.П. Форми звертань в українських ЗМІ періоду незалежності (на прикладі газет «Голос України», «Слово просвіти», «Урядовий кур’єр», «Літературна Україна»). Шляхи подолання мовних та комунікативних бар’єрів: методика викладання гуманітарних дисциплін студентам немовних спеціальностей: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 6-7 червня 2014 р. / За заг. ред. А. Г. Гудманяна, О. Г. Шостак.– К.: «Талком», 2014.

 

Євсєєва Г.П. Роль державної мови в національній інтеграції та зміцненні єдності держави. Матеріали науково-практичній конференції «Юг Украины в отечественной и европейскойистории» 25-26 вересня .

.− 2014 р.− Одесса..

 

Євсєєва Г.П. Сучасна мовна ситуація та етномовний склад населення в Україні. Матеріали науково-практичній конференції «Нова лінгвістична парадигма: теоретичні і прикладні аспекти». – Одеса: ОНУ, 2014.

 

Євсєєва Г. П. Інформаційні технології вищої школи – нормативно-правовий аспект. Строительство, материаловедение, машиностроение. Сб. научн. трудов. Вып. 78.– ГВУЗ ППГАСА, 2014.

 

Євсєєва Г. П. Конституційні принципи мовної політики в Україні. Правові аспекти публічного управління: Теорія та практика: матеріали V науково-практичної конференції 12 грудня 2013 р., м. Дніпропетровськ  / за заг. ред. Л. Л. Прокопенка. – Д.: ДРІДУ.

Методичні розробки

1. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з української мови (за професійним спрілкуванням)для студентів заочної форми навчання за напрямом «Економіка»/ Укладач: Євсєєва Г. П. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2009 – 39 с.

2. Методичні вказівки до самостійної роботи з української мови за професійним спілкуваннямдля студентів ПЦБ тамеханічного факультету, спеціальності «Прикладне матеріалознавство» / Укладач: Євсєєва Г.П. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2009. – 33 с.


3.Г.П. Євсєєва. Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу ”Українська мова за професійним спілкуванням” для студентів напряму підготовки 6.060101 „Будівництво”, 2013 р. – 43 с.

4.Г. П. Євсєєва, В.С. Єгорова. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу ”Українська мова за професійним спілкуванням” для студентів напряму підготовки 6.050503 „Машинобудуваня” та 6.050504 „Автомобільний транспорт” заочної форми навчання, 2013 р. – 55 с.

5.Г.П. Євсєєва, Ю.П. Дірявка, Г.Г. Кривчик. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу ”Історія української культури” для студентів напрямів підготовки 6.030503 „Міжнародна економіка” та 6.030504 „Економіка підприємства”, 6.030508 „Фінанси і кредит”, 6.030509 „Облік і аудит” заочної форми навчання, 2014 р. – 49 с.

6.Г.П. Євсєєва, О.В. Христя, М.М. Яланська. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу ”Історія української культури” для студентів напряму підготовки 6.060101 „Будівництво” заочної форми навчання, 2014 р. – 49 с.

 


Останні файли

© ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", 1997–2017

49600, м. Дніпропетровськ, вул. Чернишевського, 24а. Тел. +38 (056) 745-23-72. postmaster@mail.pgasa.dp.ua


Афиша Днепропетровска