ДВНЗ "Придніпровська державна
академія будівництва та архітектури"

EngРусУкр

Євсєєва Галина Петрівна

Завідувач кафедри,

Кар'єра


Наукові досягнення

Завідувач кафедри, доктор наук з державного управління

 

1987 р. закінчила Дніпропетровський державний університет, філолог, викладач української мови та літератури. 2002 р. захистила дисертацію на тему “Перифрази мови газет на матеріалі українських газет 80 – 90-х років ХХ ст.” (Дніпропетровський державний університет). Працює в академії з 1993 року. Закінчила докторантуру кафедри права та євроінтеграції ДРІДУ Національної академії державного управління при Президенті України.

Інтереси

соціолінгвістика, психолінгвістика, державне управління в галузі мовної політики.

Викладає курси

університетська освіта, педагогіка вищої школи і Болонський процес, культура наукової мови, українська мова професійного спрямування.

Діяльність в Академії

Відповідальний секретар наукового збірника „Вісник академії”.

Публiкацiї

Євсєєва Г.П. Чинники успішного працевлаштування. Навчальний посібник. Д.: ПДАБА, 2014. – 136 с.

Євсєєва Г.П. Петриківський розпис – перлина народного мистецтва світового рівня. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.–Д.;ПДАБА, 2013, № 11.

 

Євсєєва Г.П. Українська хата як об’єкт матеріально-духовної культури у вивченні історії українського етносу.Україна в етнокультурному вимірі століть. До 175-річчя з дня народження видатного українського етнографа Павла Чубинського. Зб. наук. праць. Відповід. редактор П. М. Чернеча . – К.: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2014. – 405 с.

 

Євсєєва Г.П.«Ще не вмерла України ні слава ні воля!» (До 175-річчя з дня народження видатного українського етнографа Павла Чубинського). Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Д. :ПДАБА, 2014, № 1.

 

Євсєєва Г.П.Національний інформаційний простір України: сучасний стан, проблеми та перспективи (погляд пересічного громадянина).Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Вид-во нац.. університету «Острозька академія. – Вип. 37. – 2014. – 319 с.

 

Євсєєва Г.П. Національно-ідеологічні засади екобудівництва в Україні .Строительство, материаловедение, машиностроение. Сб.науч. труд. : вип.. 69..- Д.: ПГАСА, 2014.

 

Євсєєва Г.П.Одвічна сила мистецтва .Строительство, материаловедение, машиностроение. Сб.науч. труд. : вип.. 69..- Д.: ПГАСА, 2014.

 

 

Євсєєва Г.П.Форми звертань в українських ЗМІ періоду незалежності (на прикладі газет «Голос України», «Слово просвіти», «Урядовий кур’єр», «Літературна Україна»).Шляхи подолання мовних та комунікативних бар’єрів: методика викладання гуманітарних дисциплін студентам немовних спеціальностей: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 6-7 червня 2014 р. / За заг. ред. А. Г. Гудманяна, О. Г. Шостак.– К.: «Талком», 2014.

Євсєєва Г.П.Роль державної мови в національній інтеграції та зміцненні єдності держави. Матеріали науково-практичній конференції «Юг Украины в отечественной и европейскойистории» 25-26 вересня..− 2014 р.− Одесса..

 

Євсєєва Г.П.Сучасна мовна ситуація та етномовний склад населення в Україні.Матеріали науково-практичній конференції «Нова лінгвістична парадигма: теоретичні і прикладні аспекти». – Одеса: ОНУ, 2014.

 

Євсєєва Г. П.Інформаційні технології вищої школи – нормативно-правовий аспект.Строительство, материаловедение, машиностроение.Сб.научн.трудов. Вып. 78.– ГВУЗ ППГАСА, 2014.

 

Євсєєва Г. П. Конституційні принципи мовної політики в Україні. Правові аспекти публічного управління:Теорія та практика:матеріалиVнауково-практичної конференції 12 грудня 2013 р., м. Дніпропетровськ  /за заг. ред. Л. Л. Прокопенка. – Д.: ДРІДУ.

2015

  Євсєєва Г.П., Бабенко В.А. Інноваційні та традиційні технології навчання в умовах інформатизації освіти. // Матеріали міжнародної наукової конференції «Імплементація сучасних технологій навчання у навчальний процес: Матеріали статей міжнародної наукової конференції», К.: НУХТ, 2015. – с. 162 – 169.

 

  Євсєєва Г., Лисенко Г. Особливості викладання краєзнавства у технічному виші. // Фізичне виховання, спорт і туристсько-краєзнавча робота в закладах освіти: Збірник наукових праць. – Додаток до Гуманітарного віснику ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький, ФОП Лукашевич О.М., 2015. – с. 252 – 258.

 

  Євсєєва Г.П., Кривчик Г.Г. Питання про владу в конституційному процесі в Україні (1990 – 2014) // Проблеми політичної історії України. Вип. 10, Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2015. – с. 153 – 161.

 

Євсєєва Г., Бабенко В. Запровадження інформаційних технологій при викладанні гуманітарних дисциплін //Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань». – Харків: РВВХТЕІ КНТЕУ, 2015. –с. 374. – С. 283 – 290.

 

 Євсєєва Г.П., Кривчик Г.Г. Україна і УРСР: дві парадигми економічного розвитку // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.– 2015.– №3 С.58-65.

 

 Євсєєва Г.П., Акімова В.С. Азбука педагогічного красномовства // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.– 2015.– №2 С.64-69.

 

 Євсєєва Г.П., Лисенко Г.І., Волкова С.П. Друга світова війна та Україна: Історія і сучасність розвитку // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.– 2015.– №9 С.70-78.

2016

 Євсєєва Г.П., Большаков В. І., Лисенко Г.І., Волкова С.П. До 100-ліття

будівельно-архітектурної освіти на Дніпропетровщині: від політехнічного інституту до будівельної академії .– 2016.– №1 С.10-25.

 

 Євсєєва Г. П., Большаков В. І., Перетокін А. Г. Розвиток металургійної промисловості в Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст. (1900-1917) // Науковий та інформаційний журнал Металознавство та термічна обробка металів №1 (72), Дніпропетровськ 2016. №1 С. 38-46.

 

 Євсєєва Г., Лисенко Г. Придніпровський регіон як об’єкт в’їзного туризму // Фізичне виховання, спорт і туристсько-краєзнавча робота в закладах освіти: зб. наук. пр. – Додаток до Гуманітарного віснику ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди». – Переяслав-Хмельницький, ФОП Домбровська Я.М., 2016. – 482 с. – С. 354-360.

 Євсєєва Г. П. Історіографія, методика та джерела дослідлення// Історія та традиції українського народного житла Придніпровського регіону.– Дніпропетровськ: ПДАБА, 2016.– 269 с. – С. 11-27.

 

 Євсєєва Г. П. Історико-етнографічний опис Примдніпровського регіоу// Історія та традиції українського народного житла Придніпровського регіону.– Дніпропетровськ: ПДАБА, 2016.– 269 с. – С. 27-50.

 

 Євсєєва Г. П. Будівельні матеріали в українському народному будівництві// Історія та традиції українського народного житла Придніпровського регіону.– Дніпропетровськ: ПДАБА, 2016.– 269 с. – С. 50-72.

 

 Євсєєва Г. П. Технології та обланпя українського традиційного народного хатобудування// Історія та традиції українського народного житла Придніпровського регіону.– Дніпропетровськ: ПДАБА, 2016.– 269 с. – С. 72-105.

 

 Євсєєва Г. П. Єгорова В. С. Сакральні традиції у забудові  української хати// Історія та традиції українського народного житла Придніпровського регіону.– Дніпропетровськ: ПДАБА, 2016.– 269 с. – С. 105-117.

 

 Євсєєва Г. П. Єгорова В. С. Сакральні особливості інтер’єру та оздоблення  української хати// Історія та традиції українського народного житла Придніпровського регіону.– Дніпропетровськ: ПДАБА, 2016.– 269 с. – С. 117-153.

 

 Євсєєва Г. П. Ткач О. В. Фіто і зоосимволіка в українському традиційному хатобудуванні// Історія та традиції українського народного житла Придніпровського регіону.– Дніпропетровськ: ПДАБА, 2016.– 269 с. – С. 153-164.

 

Євсєєва Г. П. Волкова С. П. В. Двір та дворові забудови українців Придніпровського регіонк:  характер та омоблтвоств утримання// Історія та традиції українського народного житла Придніпровського регіону.– Дніпропетровськ: ПДАБА, 2016.– 269 с. – С. 164-183.

 

 Євсєєва Г.П., Бабенко В.А. Запровадження інформаційних технологій при викладанні гуманітарних дисциплін // Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ. – Х.: РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2015.– С. 283 – 290

 

 Євсєєва Г. П., Історія та традиції українського народного житла Придніпровського регіону / Євсєєва Г. П., Савицький М. В. № ISBN 978-966-323-117-4;  УДК301.985(477.63); ББК63.5(4УКР- 4ДНІ); Дніпропетровськ, ПДАБА, 2016.– 269 с. : ілюстр. 5,4

 

 Євсєєва Г. П., Жак О. Д.  магістр Проблеми  та перспективи розвитку залізничного транспорту// Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту: тези доповідей 76-ї Міжнародної науково-практичної конференції. 19-20 травня 2016р. – Дніпропетровськ, 2016.– С.346-348.

 

 

 

 

Євсєєва Г.П., Кахович О.О., Левченко Л.М. Особливості публічного адміністрування в країнах ЄС: уроки для регіонального менеджменту в Україні Економічний простір: Збірник наукових праць. – 2016. – №114.

 

 

Євсєєва Г.П.,Залунін В.Ф., Мащенко С.О. Регіональна економічна політика в сфері енергозбереження: механізм фінансування заходів. Економічний простір: Збірник наукових праць. – 2016. – №111.

 

Євсєєва Г.П., Орловська Ю.В.,  Гончарова К.В. Економічний простір. – 2016. – № 112.

 

Євсєєва Г.П.,Єгорова В.С. Лексикографічні здобутки та перспективи будівельної галузі. Вісник ПДАБА. – 2016. – №9.

 

Большаков В. І.,Савицький М. В.Євсєєва Г.П. Концептуальні підходи до визначення і дослідження наукових шкіл в історії будівельної освіти ПДАБА.   Вісник ПДАБА. – 2016. – №10-11.

 

Большаков В. І.,Євсєєва Г.П.,Перетокін А. Г. ІЧМ – науковий центр розвитку металургійноїпромисловості України. Вісник ПДАБА. – 2017. – №1.

 

 

Євсєєва Г.П.,Перетокін А. Г., Жак О.Д. Творча діяльність та перспективи розвитку архітектурної майстерні «Дольник і К». Вісник ПДАБА. – 2017. – №1.

 

Євсєєва Г.П., Жак О.Д., Мірзоян К. Г.  Толока – вид колективної взаємодопомоги в українському хатобудуванні. Строительство, материаловедение, машиностроение, сб. науч. тр. / ГВУЗ «Приднепров. гос. акад. стр-ва и архитектуры». - Днепро: ГВУЗ ПГАСА, 2017. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Створення високотехнологічних соціоекокомплексів в Україні на основі концепції збалансованого (стійкого) розвитку», (22 – 26 травня 2017 р., м. Львів).

 

 

 

 

 

 


Методичні розробки

1. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з української мови (за професійним спрілкуванням)для студентів заочної форми навчання за напрямом «Економіка»/ Укладач: Євсєєва Г. П. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2009 – 39 с.

2. Методичні вказівки до самостійної роботи з української мови за професійним спілкуваннямдля студентів ПЦБ тамеханічного факультету, спеціальності «Прикладне матеріалознавство» / Укладач: Євсєєва Г.П. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2009. – 33 с.


3.Г.П. Євсєєва. Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу ”Українська мова за професійним спілкуванням” для студентів напряму підготовки 6.060101 „Будівництво”, 2013 р. – 43 с.

4.Г. П. Євсєєва, В.С. Єгорова. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу ”Українська мова за професійним спілкуванням” для студентів напряму підготовки 6.050503 „Машинобудуваня” та 6.050504 „Автомобільний транспорт” заочної форми навчання, 2013 р. – 55 с.

5.Г.П. Євсєєва, Ю.П. Дірявка, Г.Г. Кривчик. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу ”Історія української культури” для студентів напрямів підготовки 6.030503 „Міжнародна економіка” та 6.030504 „Економіка підприємства”, 6.030508 „Фінанси і кредит”, 6.030509 „Облік і аудит” заочної форми навчання, 2014 р. – 49 с.

6.Г.П. Євсєєва, О.В. Христя, М.М. Яланська. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу ”Історія української культури” для студентів напряму підготовки 6.060101 „Будівництво” заочної форми навчання, 2014 р. – 49 с.

 


Останні файли

© ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", 1997–2018

49600, м. Дніпропетровськ, вул. Чернишевського, 24а. Тел. +38 (056) 745-23-72. postmaster@mail.pgasa.dp.ua


Афиша Днепропетровска