ДВНЗ "Придніпровська державна
академія будівництва та архітектури"

EngРусУкр

Большаков Володимир Іванович

Завідувач кафедри,

Кар'єра

Наукові досягнення


Ректор Придніпровської державної академії будівництва та архітектури

Доктор технічних наук, професор

Дійсний член Академії будівництва України, Академії інженерних наук України. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. Заслужений діяч науки і техніки України. Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України «За особливі заслуги перед Українським народом», орденами «За заслуги» ІІ та ІІІ ступенів, численними відзнаками національних та міжнародних наукових товариств.

Народився 13 травня 1946 р. у м. Дніпропетровську в сім’ї службовців.

У 1969 р. з відзнакою закінчив Дніпропетровський металургійний інститут за спеціальністю «Металознавство і термічна обробка металів». Навчався в аспірантурі Московського інженерно-будівельного інституту імені В. В. Куйбишева. У 1972 р. захистив кандидатську дисертацію в спеціалізованій раді Інституту чорної металургії МЧМ СРСР.

З 1972 р. працює у ПДАБА. За час роботи пройшов шлях від молодшого наукового співробітника до доктора технічних наук (1986), професора (1987), завідувача кафедри (1986) та ректора (1987).

Очоливши ДІБІ, Володимир Іванович зробив рішучий крок — буквально змусив багатьох співробітників вишу активізувати наукову роботу, захистити докторські і кандидатські дисертації. Він особисто підготував 17 докторів і 23 кандидатів технічних наук. За 29 років його ректорства в академії було захищено 81 докторську та 404 кандидатських дисертацій. За останні три десятиліття в академії відбулися значні зміни, зокрема були відкриті: економічний (1992), архітектурний (2003) факультети, кафедра інтенсивного вивчення іноземних мов (2002). Також при найактивнішій участі ректора були організовані й успішно працюють чотири спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій.

Однією з характерних рис діяльності ректора В. І. Большакова є його незмінна універсальна вимога до викладацького складу та наукових працівників академії — постійно зростати в науці, готувати та захищати дисертації, публікувати книги та статті. Причому, реальність здійснення цієї вимоги він демонструє особистим прикладом. За період наукової діяльності співробітники ПДАБА, кандидати наук, доценти можуть мати до 200–300 публікацій, доктори наук, професори — до 500–600. А число авторських і співавторських публікацій Володимира Івановича перевищує 1000 найменувань.

В. І. Большаков є організатором і постійним учасником довготермінових різнотематичних проектів, серед яких: Міжнародна науково-практична конференція «Стародубівські читання» (термін існування — 26 років), Українсько-польський науковий семінар (з механіки) «Теоретичні основи будівництва» (термін існування — 24 роки), Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології життєвого циклу об’єктів житлово-цивільного, промислового й транспортного призначення» (термін існування — 13 років).

Володимир Іванович наділений вражаючою широтою і багатогранністю життєвих, зокрема наукових, інтересів та знань. Завжди цікавиться новими публікаціями не тільки в галузі технічних наук, але й обізнаний із новітніми виданнями з економіки, управління виробництвом, історії та політики, є знавцем новинок художньої літератури. Має величезну бібліотеку та колекції рідкісних марок, листівок і монет.

У керівництві ПДАБА особливу увагу надає налагодженню та розвитку міжнародних зв’язків. Академія належить до числа найбільш активних колективів з інтеграції в європейський і світовий освітній та науковий простір. Зокрема, вона стала членом Великої хартії університетів, входить до складу семи міжнародних асоціацій будівельних та інженерних вишів. Яскравим прикладом такої інтеграції стала участь ПДАБА в європейських проектах за програмою TEMPUS і FP 7. Особливо плідно розвивається освітня і наукова співпраця академії з вишами Франції та Німеччини.

Ректор постійно бере участь в організації одержання грантів за програмою TEMPUS. Так, академією було отримано такі гранти: «TEMPUS-3» — 500000 «Архітектура» (2003–2006), 500000 «Прикладне матеріалознавство» (2005–2008), «TEMPUS-4» — 1200000 «Сталий розвиток міста» (2012–2015).

Творча співдружність ПДАБА і Національного інституту прикладних наук (INSA) (м. Ліон, Франція) — мовні стажування, практикуми, обмін студентськими й викладацькими групами, подвійні захисти дипломів і кандидатських дисертацій (керівництво українських і французьких професорів), триває 26 років.

Величезну подвижницьку роботу в галузі вищої освіти і науки В. І. Большаков проводить як керівник Придніпровського центру Міжнародної інженерної академії (ПЦ МІА), який очолив у 2011 р. У центрі функціонують такі секції: архітектурна, аерокосмічна, металургійна, будівельна, медична, секція історії науки і техніки, секція підготовки інженерно-технічних і науково-педагогічних кадрів. У складі центру — 162 вчених, з яких: 37 дійсних членів (академіків) МІА, 47 членів-кореспондентів, 78 академічних радників. Головна мета ПЦ МІА — сприяння зміцненню інженерного і наукового потенціалу країни, підвищення ефективності його використання для зростання економіки на базі прискорення науково-технічного прогресу, поліпшення добробуту і розвитку соціального життя людей.

У секціях центру працюють відомі науковці регіону, громадські діячі, керівники підприємств і провідних компаній. У Придніпровському центрі трудяться більше ніж 20 академіків і членів-кореспондентів галузевих академій.

В. І. Большаков належить до тих керівників, які використовують усі можливості і законні шляхи підвищення добробуту своїх співробітників. Навіть при значному скороченні фінансування вищої школи в останні роки, у ПДАБА зберігаються максимальні зарплати науково-педагогічних працівників та обслуговуючого персоналу, виплачуються премії, доплати за участь в держбюджетних і госпдоговірних науково-дослідних роботах. З 2001 р. ректорат і профспілковий комітет академії кожного літа організовують оздоровлення студентів і співробітників на Приморській базі відпочинку «Надія» на березі Азовського моря.

Головне в ректорській діяльності Володимира Івановича — новаторство і мудра кадрова політика. Він постійно стежить за передовими напрацюваннями у сфері вищої освіти, аналізує, узагальнює їх і застосовує у академії. «Большаковська команда» — це дієвий штаб ПДАБА, що складається з проректорів, деканів, завідувачів кафедр, керівників численних підрозділів.

Для В. І. Большакова характерне шанобливе ставлення до історії загалом та історії нашої країни, рідного краю, сім’ї, свого вишу, спеціальності зокрема. Ці якості прищеплені йому генетично, виховані батьками і такими видатними представниками рідні (брати матері), як академік АН УРСР К. Ф. Стародубов — всесвітньовідомий учений в галузі металознавства і термообробки металів, і А.Ф. Стародубов — талановитий краєзнавець, перу якого належать багато праць з історії Катеринослава-Дніпропетровська.

Тому не випадкова тяга ректора до висвітлення історії ДІБІ-ПДАБА. Побачили світ кілька книг з цієї тематики. Вони присвячені історії вишу, окремих кафедр і спеціальностей, увічненню пам’яті видатних учених, створенню галерей портретів корифеїв науки, засновників наукових шкіл академії. В книгах, виданих ним безпосередньо, або за його участі, велику роль відіграють ілюстрації.

Особлива сторінка в житті В. І. Большакова належить вивченню історії рідного Дніпропетровська. Тема Малої Батьківщини розкрита ним у декількох книгах, написаних у співавторстві з істориками, краєзнавцями та філологами. Найпопулярнішими краєзнавчими виданнями є: В. І. Большаков, Г. І. Гуляєв, В. С. Мороз «А чи так це було?» (2004); В. І. Большаков, Г. І. Гуляєв, В. С. Мороз «Нариси історії Катеринослава» (у 2-х томах) (2007); В. І. Большаков, Г. І. Гуляєв «Історія Катеринослава в поштових картках і фотографіях» (2009); В. І. Большаков, Т. А. Шпаковська «Катеринослав крізь століття. Альбом поштових листівок Катеринослава 1895–1917» (2011); «Подорож крізь століття (1930–2015)» (історія кафедр ПДАБА) за редакцією В. І. Большакова. Після публікації цих книг Володимира Івановича було прийнято в Спілку письменників Придніпров’я. А в академії, з метою патріотичного виховання й духовного збагачення студентів, розроблений і щорічно здійснюється проект з написання та видання книг з історії науки, а також краєзнавчих досліджень з історії Катеринослава — Дніпропетровська (термін існування — 23 роки).

У черзі благородних справ В. І. Большакова слід згадати його турботу про родини видатних учених і співробітників вишів Дніпропетровщини, які пішли з життя. Як президент Фонду соціального захисту, підтримки і допомоги вченим України та членам їхніх сімей, Володимир Іванович заглиблюється в потреби цих сімей, допомагає у вирішенні наявних труднощів і проблем. Наукова діяльність ректора В. І. Большакова та його наукова школа отримали широке міжнародне визнання.

В. І. Большаков — дійсний член Міжнародної інженерної академії (Москва), Товариства чорної металургії США та Канади, Інституту матеріалів (Англія), Європейського товариства математиків та механіків (Німеччина), Товариства мостів та конструкцій (Швейцарія), Інституту гірничих, металургійних та нафтових інженерів (Канада). Є кавалером ордена Уряду Франції «Пальмова гілка» ІІ ступеня, лауреат Нагороди Ярослава Мудрого АН ВШ України.

Інтереси

Викладає курси

Діяльність в Академії

Публiкацiї

Методичні розробки

Останні файли

© ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", 1997–2018

49600, м. Дніпропетровськ, вул. Чернишевського, 24а. Тел. +38 (056) 745-23-72. postmaster@mail.pgasa.dp.ua


Афиша Днепропетровска