ДВНЗ "Придніпровська державна
академія будівництва та архітектури"

EngРусУкр

Фісуненко Павло Анатолійович

Доцент,

Кар'єра

Документ без названия

доцент кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства, декан економічного факультету.

Кандидат економічних наук (2006 р.), доцент кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства з 2010 р., спеціаліст у сфері економіки підприємств будівельної галузі, фінансування будівництва, інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності підприємств.

Навчався у Придніпровській державній академії будівництва та архітектури (1994 – 1999 рр.), спеціальність «Економіка підприємства». Після закінчення навчався в очній аспірантурі ПДАБА за спеціальністю 08.07.03 – економіка будівництва. З 2002 року працює в Придніпровській державній академії будівництва та архітектури на кафедрі обліку, економіки і управління персоналом підприємства.
У 2006 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.07.03 – економіка будівництва у Харківській національній академії міського господарства Міністерства освіти і науки України. Дисертаційна робота виконувалась на тему «Організаційно-економічний механізм моніторингу ефективності використання фінансових ресурсів будівельного підприємства» під керівництвом д. е. н., проф. Драгуна Л. М.

Автор 46 наукових статей, 24 методичних праць, 35 тез доповідей на конференціях, співавтор 2 навчальних посібників з грифом МОН України.

Наукові досягнення

доцент кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства, декан економічного факультету.

Кандидат економічних наук (2006 р.), доцент по кафедрі обліку, економіки і управління персоналом підприємства (2010 р.), спеціаліст в сфері економіки підприємств будівельної галузі, фінансування будівництва, інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності підприємств.

Навчався у Придніпровській державній академії будівництва та архітектури (1994-1999 рр.), спеціальність «Економіка підприємства». Після закінчення навчався в очній аспірантурі ПДАБА за спеціальністю 08.07.03 – економіка будівництва. З 2002 року працює в Придніпровській державній академії будівництва та архітектури на кафедрі обліку, економіки і управління персоналом підприємства.

Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.07.03 – економіка будівництва у Харківській національній академії міського господарства Міністерства освіти і науки України у 2006 році. Тема дисертаційної роботи – «Організаційно-економічний механізм моніторингу ефективності використання фінансових ресурсів будівельного підприємства». Науковий керівник – д.е.н., професор Драгун Леонід Миколайович.

Інтереси

Викладає курси

1. Економіка підприємства.

2. Планування і контроль на підприємстві.

3. Спецкурс з економіки підприємства.

Діяльність в Академії

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 08.085.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальностей 08.00.03 – економіка і управління національним господарством, 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) та 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

З березня 2015 р. – декан економічного факультету ДВНЗ «ПДАБА».

Публiкацiї

Автор 46 наукових статей, 24 методичних праць, 35 тез доповідей на конференціях, співавтор 2 навчальних посібників з грифом МОН України.

Основні наукові та навчальні праці

1.  Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства /
Ю.В. Орловська, Г.В. Дугінець, П.А. Фісуненко, О.А. Варламова / за заг. редакцією проф. Орловської Ю.В. –Дніпропетровськ, 2010. – 304с.

2. Регіональна економіка: навч. посіб. / [Ю.В.Орловська, Г.В.Дугінець, О.О.Квактун, П.А.Фісуненко]; за заг. ред. д-ра економ. наук, проф. Ю.В.Орловської. – Дніпропетровськ: ДВНЗ «ПДАБА», 2012. – 504 с.

3. Фісуненко П.А. Організаційно-економічний механізм контролю ефективності використання ресурсів підприємства // Вісник соціально-економічних досліджень: збірник наук. праць. – 2013. – №48. – С. 48-55.

4. Фісуненко П.А. Аналіз стану та тенденцій розвитку будівельних підприємств у контексті дослідження їх економічної безпеки // Орловська Ю.В., Фісуненко П.А., Левченко В.Ф. / Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2013. – Вип. 1, Т.1. – С. 248 – 252.

5. Фісуненко П.А., Кобець В.В. Бюджетування як інструмент управлінського планування діяльності підприємства // Економічний форум: наук. журн. / Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк: Вид. від. ЛНТУ, 2013, № 3. – С. 132 – 137.

6. Фісуненко П.А., Кочмар Н.В. Аналіз методик оцінки конкурентоспроможності підприємства // П.А. Фісуненко, Н.В. Кочмар / Місце і роль студентської молоді в прискоренні соціально-економічного розвитку / за ред. Т.М. Берднікової, Н.О. Євтушенко. - Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – С. 174 – 181.

7. Фісуненко П.А. Аналіз методів оцінки вартості підприємства // П.А. Фісуненко, О.О. Климчук, О.В. Руденко / Місце і роль студентської молоді в прискоренні соціально-економічного розвитку / за ред. Т.М. Берднікової, Н.О. Євтушенко. - Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – С. 167 – 174.

8. Фісуненко П.А. До питання визначення показників та критеріїв оцінки економічної безпеки підприємств будіндустрії // С.М. Косячевська, П.А. Фісуненко, Н.М. Богданова / Економіка і організація управління : зб. наук. пр. / Донец. нац. ун-т. – Вінниця, 2014. – № 3(19) – 4(20). – С. 125 – 132.

9. Методичні вказівки щодо виконання практичних завдань з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання / Верхоглядова Н.І., Залунін В.Ф., Нагорний В.В., Фісуненко П.А., Герасимова О.Л. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2013. – 48 с.

10. Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з дисципліни «Планування і контроль на підприємстві» для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» денної та заочної форм навчання / Верхоглядова Н.І., Фісуненко П.А., Зозуля Н.В. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2013. – 36 с.

Методичні розробки


© ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", 1997–2018

49600, м. Дніпропетровськ, вул. Чернишевського, 24а. Тел. +38 (056) 745-23-72. postmaster@mail.pgasa.dp.ua


Афиша Днепропетровска