Наукові спрямування

Cтосуються системи екологічного моніторингу забруднення ґрунтів урбоекосистем небезпечними сполуками металів з подальшою розробкою заходів щодо їх детоксикації та відновлення екологічних функцій шляхом створення стійких фітоценозів.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень B1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища

Яковишина
Тетяна
Федорівна

Дисципліни

Загальна екологія та неоекологія

Радіобіологія та радіоекологія

Моніторинг довкілля

Ґрунтознавство

Екотрофологія

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В208 (другий поверх висотного корпусу)

Телефон:

вн. 3-71, міськ. 756 – 33-71

E-mail

yakovyshyna.tatyana@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Яковишина Т.Ф. у 2006 р. захистила дисертаційну роботу «Детоксикація забруднених важкими металами чорноземів звичайних Північного Степу України» на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія. У 2008 р. отримала вчене звання доцента по кафедрі екології та охорони навколишнього середовища. Яковишина Т.Ф. була переможцем конкурсу «Кращий молодий вчений Дніпропетровської області» (2010, 2011 рр.). Дисертаційна робота «Розвиток наукових основ удосконалення системи моніторингу мігрування небезпечних сполук металів у ґрунтах урбоекосистем» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук зі спеціальності 21.06.01 – екологічна безпека (2019) стосувалась вирішення актуальної екологічної проблеми підвищення екологічної безпеки антропогенно трансформованих екосистем, що знаходяться в умовах техногенного пресингу. Яковишиною Т.Ф. було розкрито особливості та закономірності впливу чинників антропогенної діяльності на процеси формування екологічної небезпечності в техногенно навантажених урбоекосистемах внаслідок наявності та мігрування небезпечних сполук металів у порушених міських ґрунтах як квінтесенція наукових основ удосконалення системи їх моніторингу. Приймала участь у низці міжнародних проектів: SEHSI програма TEMPUS «Environmental background of region development: impact of industry and agriculture on region ecological situation» 2015-2016 рр. (Придніпровська державна академія будівництва та архітектури); «Improving the safety of tailings management facilities» (German federal environment ministry, Національний гірничий університет) 2016-2017 рр.; «EcoMining: Development of Integrated PhD Program for Sustainable Mining & Environmental Activities» (German academic exchange service, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка») 2019 р; “Integrated waste management. European experience” (Вінницький національний технічний університет) 2020 р. Міжнародний аудитор з екологічного менеджменту (2011) та управління якістю (2011), який активно впроваджує досвід провідних країн світу щодо ефективного використання природних ресурсів промисловими підприємствами для виробництва продукції і як результат діяльності зменшення шкідливого впливу на навколишнє середовище та стан здоров’я населення. Керівник низки науково-дослідних робіт, серед яких «Інноваційний підхід до розробки методів детоксикації важких металів в ґрунті» та «Науковi основи забезпечення екологічної безпеки техногенно навантажених урбоекосистем». Науковий доробок Яковишиної Т.Ф. складає більш ніж 300 наукових праць, з них майже половина статті опубліковані у фахових виданнях, які входять до переліку ДАК України та наукометричних баз, 27 науково-методичних праць, 4 монографії, 2 навчальних посібника, 6 патентів на винахід. Має досвід роботи вченого секретаря спеціалізованої вченої ради 3,5 роки, а загальний досвід роботи у вченій раді становить 5 років. Входить до редакційної колегії науково-технічного збірника «Автомобільні дороги та дорожнє будівництво» з 2019 р.

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 05/10/2019


Країна: Україна

Назва події:

Міжнародний навчальний проєкт «EcoMining: Development of Integrated PhD Program for Sustainable Mining & Environmental Activities»


Трудова діяльність

Вищу освіту здобула у Придніпровській державній академії будівництва та архітектури за спеціальністю «Екологія та охорони навколишнього середовища» (1995-2000 рр.). З 2000 по 2003 рр. навчалась в аспірантурі, була стипендіатом Кабінету Міністрів України (2001, 2002). Становлення Яковишиної Т.Ф., як фахівця, відбувалося в стінах рідної alma mater – Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, де після закінчення аспірантури вона працювала на кафедрі екології та охорони навколишнього середовища спочатку на посаді асистента (2003-2006 рр.), доцента (2006-2019 рр.), згодом професора (2019-2021 рр.), а з 2021 р. завідувача кафедри.

Публікації

Монографії:

1. Яковишина Т.Ф. Відновлення ґрунтів урбоекосистем, забруднених катіонами екологічно небезпечних металів. Scientific achivements of countries of Europe in the field of natural sciences : колективна монографія. Sandomir (Poland) : Humanities and natural sciences, С. 157-182.

2. Яковишина Т.Ф. Бонітування техногенно навантажених ґрунтів урбоекосистем. Scientific development of Ukraine and EU in the area of natural sciences : колективна монографія. Wroclawek (Poland), 2020. Part С. 701-718.

У наукових фахових виданнях:

3. Яковишина Т. Ф. Екологічна оцінка поліелементного забруднення важкими металами ґрунтів м. Дніпропетровська. Вісник Криворізького національного університету. 2016. Вип. 41. С. 78-83.

4. Яковишина Т. Ф. Нормування поелементного та поліелементного забруднення за допомогою ГДК. Будівництво. Матеріалознавство. Машинобудування. 2016. Вип. 87. С. 152-158.

5. Яковишина Т. Ф. Порівняльний аналіз підходів до екологічної оцінки поліелементного забруднення ґрунтів урбоекосистеми важкими металами. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. 2016. №. 6. С. 24-31.

6. Яковишина Т. Ф. Порівняльний аналіз підходів до визначення екологічного ризику забруднення ґрунтів кадмієм. Наукові праці. Техногенна безпека. Радіобіологія. 2016. Вип. 268, Т. 280. С. 19-24.

7. Яковишина Т. Ф. Екологічне нормування поелементного забруднення ґрунту урбоекосистеми важкими металами за фоновою концентрацією. Вісник Криворізького національного університету. 2017. Вип. 44. С. 19-24.

8. Яковишина Т. Ф. Застосування методів математичної статистики для характеристики поелементного забруднення ґрунтів урбоекосистеми важкими металами. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. 2017. №. 3. С. 79-85.

9. Шматков Г. Г., Яковишина Т. Ф. Система показників комплексної оцінки поліелементного забруднення важкими металами ґрунтів урбоекосистеми. Екологічні науки. – 2018. – Вип. 1(20), Т. 2. – С. 25-29. Особистий внесок: сформульовано мету і задачі дослідження, проведено оцінювання поліелементного забруднення ґрунтів урбоекосистеми м. Дніпро сполуками металів (Pb, Zn, Cd, Cu, Ni).

10. Шматков Г. Г., Яковишина Т. Ф. Комплексний підхід до відновлення ґрунтів урбоекосистем, забруднених катіонами металів. Екологічні науки. – 2018. – Вип. 3(22). – С. 101-105. Особистий внесок: сформульовано мету і задачі дослідження, розроблено наукові основи комплексного підходу до відновлення ґрунтів урбоекосистем, забруднених катіонами металів (Pb, Zn, Cd, Cu, Ni).

11. Петрук Р. В., Яковишина Т. Ф. Аналіз екологічно безпечних методів відновлення забруднених пестицидами ґрунтів. Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. 2019. № 2(20). С. 102-111. Особистий внесок: сформульовано мету і задачі дослідження, проведено аналіз екологічно безпечних методів відновлення забруднених пестицидами ґрунтів.

12. Яковишина Т. Ф. Удосконалення методології бонітування ґрунтів урбоекосистем для оцінювання ступеня їх екологічної безпеки Екологічні науки. 2020. Вип. 3(30), Т. 2. С. 25-29.

У закордонних виданнях:

13. Яковишина Т. Ф. Біотестування токсичності ґрунтів для оцінки ступеня небезпеки забруднення урбоекосистем. Scientific heritage. 2017. №. 17. P. 66-71.

14. Яковишина Т. Ф. Комплексна оцінка поелементного забруднення важкими металами ґрунтів урбоекосистем з урахуванням норм екобезпеки. East european science journal. 2017. №.11 (27). P. 96-103.

15. Яковишина Т. Ф. Удосконалення методики визначення екологічного ризику за умов різних рівнів забруднення свинцем ґрунтів урбоекосистем. Scientific heritage. 2018. №. 24, 1. P. 66-71.

16. Яковишина Т. Ф. Вплив забруднення металами ґрунтів на рівень здоров’я населення урбоекосистем. Znanstvena misel. 2018. №. P. 74-78.

Матеріали міжнародних та національних науково-практичних симпозіумів та конференцій:

17. Яковишина Т., Толошний Р. Нормування забруднення металами ґрунту за сумарним цинковим еквівалентом токсичності. Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 березня 2016 р. Тернопіль, 2016. С. 221-223. Особистий внесок: проаналізовано підходи визначення інтегральних показників поліелементного забруднення сполуками металів, проведено розрахунки сумарного цинкового еквіваленту токсичності ґрунтів м. Дніпро.

18. Яковишина Т. Ф., Толошний Р.І. Оцінка екологічного ризику забруднення Cd ґрунтів м. Дніпро. Радіаційна і техногенно-екологічна безпека людини та довкілля: стан, шляхи і заходи покращення : Матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції, 9-11 червня 2016 р. Миколаїв – Коблеве, 2016. С. 54-56. Особистий внесок: проведено розрахунки екологічного ризику забруднення Cd ґрунтів урбоекосистеми м. Дніпро на підставі токсико-відповіді живих організмів.

19. Яковишина Т. Ф. Індекс антропогенного навантаження на ґрунт урбоекосистем внаслідок забруднення важкими металами. Форум гірників – 2016 : Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції, 5-8 жовтня 2016 р. Дніпро, 2016. Т. 2. С. 224-229.

20. Яковишина Т., Матягіна О. Забруднення Pb ґрунтів урбоекосистеми м. Дніпро. Національне виробництво й економіка в умовах реформування: стан і перспективи інноваційного розвитку та міжрегіональної інтеграції : Збірник наукових праць ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 28 жовтня 2016 р. Кам’янець-Подільський, 2016. С. 113-114. Особистий внесок: розроблено методологію оцінювання поелементного забруднення ґрунтів урбоекосистем сполуками металів.

21. Яковишина Т., Дрогальцева Л. Екологічна оцінка накопичення Cu в ґрунтах урбоекосистем м. Дніпро. Аграрна освіта та наука Поділля : Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції, 14-16 березня 2017 р. – Кам’янець-Подільський, 2017. – Ч. 1. – С. 212-214. Особистий внесок: проведено експериментальні дослідження визначення катіонів Cu2+ у різних витягах, здійснено оцінювання здатності сполук міді до мігрування.

22. Яковишина Т., Абдуліна Л., Богрєєва А. Техногенність Cu в ґрунтах урбоекосистеми м. Дніпро. Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства : Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 27-28 квітня 2017 р. Тернопіль, 2017. С. 138-140. Особистий внесок: обґрунтовано використання показника частки техногенності металу для визначення характеру забруднення в системі моніторингу ґрунтів урбоекосистем, проведено розрахунки з визначення техногенності Cu для ґрунтів м. Дніпро.

23. Яковишина Т. Ф. Вміст Ni в ґрунтах урбоекосистеми м. Дніпро. VI-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю : Збірник наукових праць, 20-22 вересня 2017 р. Вінниця, 2017. С. 223.

24. Яковишина Т. Ф. Характеристика ступеня екологічної небезпеки забруднення ґрунтів урбоекосистеми м. Дніпро свинцем. Актуальні проблеми дослідження довкілля : Матеріали VII Міжнародної наукової конференції, 12-14 жовтня 2017 р. Суми, 2017. С. 241-245.

25. Яковишина Т. Ф. Буферна здатність урбаноземів техногенно навантажених територій. Екологія/Ecology–2019 : VІІ-й Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю, 25–27 вересня, 2019 : збірник наукових праць. – Вінниця: ВНТУ, – С 98.

26. Петрук Р. В., Яковишина Т. Ф. Аналіз методів відновлення забруднених пестицидами грунтів за допомогою рослин. Екологія/Ecology–2019 : VІІ-й Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю, 25–27 вересня, 2019 : збірник наукових праць. – Вінниця: ВНТУ, – С 45. Особистий внесок: обґрунтовано використання рослин для відновлення забруднених пестицидами ґрунтів.

27. Яковишина Т. Ф., Прокоф’єв І. Б. Удосконалення системи моніторингу мігрування екологічно небезпечних сполук металів для ефективного управління якістю грунтів урбоекосистем. Екологія. Довкілля. Енергозбереження. : І Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю присвячена 90-річчю Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 3-4 грудня, 2020 : матеріали конференції. – Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2020. – С. 95-98. Особистий внесок: обґрунтовано систему управління якістю ґрунтів техногенно навантажених урбоекосистем, що зазнали забруднення екологічно небезпечними сполуками металів.

28. Яковишина Т. Ф. Комплексная технология восстановления системы «почва – растение», загрязненной тяжелыми металлами. Современные проблемы охраны природы и устойчивое развитие. : Международная научно-практическая конференция, 16 ноября, 2020 : материалы конференции. – Семей (Казахстан): НАО «Университет имени Шакарима города Семей», 2020. – С. 171-176.

29. Яковишина Т. Ф. Імплементація стандартів «зеленого» будівництва, як інструменту досягнення стійкого розвитку в Україні. Інноваційні технології в будівництві, цивільній інженерії та архітектурі. : XVIІI Міжнародна науково-практична конференція, 26 листопада, 2020 : тези доповідей. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2020. – С. 122.

Навчальний посібник:

30. Shmatkov G., Yakovyshyna T., Franz G. Environmental background of region development: impact of industry and agriculture on region ecological situation : European project within TEMPUS program “Regional sustainable development on the basis of eco-human synergetic interaction (multidisciplinary training course for MSc, PhD and LLL student in engineering)”. Dnipro : SP Blyzniuk, 2016. 2016 p. Особистий внесок: впроваджено авторську методологію моніторингу мігрування небезпечних сполук металів у ґрунтах урбоекосистем.

Патенти:

31. Спосіб фіторемедіації ґрунтів урбоекосистем, забруднених важкими металами : пат. на корисну модель 125583 UA / Т. Ф. Яковишина. – № u201712916; заявл. 02.01.2018; опубл. 10.05.2018, Бюл. № 9.

32. Спосіб відновлення ґрунтів урбоекосистем, забруднених свинцем : пат. на корисну модель 1215555 UA / Т. Ф. Яковишина. – № u201800061; заявл. 26.12.2018; опубл. 10.05.2018, Бюл. № 9.

Методичні вказівки:

33. Яковишина Т. Ф. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу “Загальна екологія та неоекологія” для студентів напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” денної форми навчання / Укладачі: Яковишина Т. Ф., Макарова В. М. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2016 р. – 10 с.

34. Яковишина Т. Ф. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Біологічні аспекти геологічного середовища” для студентів ступеня бакалавра спеціальності 101 – “Екологія” денної форми навчання / Укладач: Яковишина Т. Ф. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2016 р. – 22 с.

35. Яковишина Т. Ф. Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни “Радіобіологія та радіоекологія” для студентів напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”. / Укладач: Яковишина Т. Ф. – Дніпро: ПДАБтаА, 2017 р. – 26 с.

36.Яковишина Т. Ф. Методичні вказівки до практичних робіт з курсу “Моніторинг довкілля” для студентів спеціальності 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” денної форми навчання / Укладач: Яковишина Т. Ф. – Дніпро: ПДАБА, 2017 р. – 19 с.

37. Яковишина Т. Ф. Методичні вказівки до виконання дипломної роботи студентів ступеня магістра спеціальності 101 “Екологія” денної та заочної форм навчання / Укладачі: Шматков Г. Г., Яковишина Т. Ф. – Дніпро: ПДАБА, 2017 р. – 24 с.

38. Яковишина Т. Ф. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу “Моніторинг довкілля” для студентів напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” денної та заочної форм навчання / Укладач: Яковишина Т. Ф. – Дніпро: ПДАБА, 2017 р. – 20 с.

39. Яковишина Т. Ф. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу “Екотрофологія” для студентів ступеня бакалавра спеціальності 101 “Екологія” денної та заочної форм навчання / Укладач: Яковишина Т. Ф. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2018 р. – 10 с.

440. Яковишина Т. Ф. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу “Заповідна справа” для студентів напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” денної та заочної форм навчання / Укладач: Яковишина Т. Ф. – Дніпро: ПДАБА, 2018 р. – 17 с.

41. Яковишина Т. Ф. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу “Оцінка впливу на довкілля” для студентів напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” денної та заочної форм навчання / Укладач: Яковишина Т. Ф. – Дніпро: ПДАБА, 2018 р. – 29 с.

42. Яковишина Т. Ф. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Загальна екологія та неоекологія» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 101 «Екологія» денної та заочної форм навчання / Укладач: Яковишина Т. Ф. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2019. – 13 с.

43. Яковишина Т. Ф. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Ґрунтознавство» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 101 «Екологія» денної та заочної форм навчання / Укладач: ЯковишинаТ.Ф. – Дніпро: ПДАБА, 2020. –16 с.

44. Яковишина Т. Ф. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Ґрунтознавство» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 101 «Екологія» денної та заочної форм навчання / Укладач: ЯковишинаТ.Ф., Ткач Н. О. – Дніпро: ПДАБА, 2020. – 29 с.

45. Яковишина Т. Ф. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Екотрофологія» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 101 – «Екологія» денної та заочної форм навчання / Укладач: Яковишина Т. Ф. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2020 р. – 19 с.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх