Наукові спрямування

Cтосуються системи екологічного моніторингу забруднення ґрунтів урбоекосистем небезпечними сполуками металів з подальшою розробкою заходів щодо їх детоксикації та відновлення екологічних функцій шляхом створення стійких фітоценозів.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень B1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

В.о. завідувача кафедри, доктор технічних наук, професор

Яковишина
Тетяна
Федорівна

Дисципліни

Загальна екологія та неоекологія

Радіобіологія та радіоекологія

Моніторинг довкілля

Ґрунтознавство

Екотрофологія

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В208 (другий поверх висотного корпусу)

Телефон:

вн. 3-71, міськ. 756 – 33-71

E-mail

keko@mail.pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

Яковишина Т.Ф. у 2006 р. захистила дисертаційну роботу «Детоксикація забруднених важкими металами чорноземів звичайних Північного Степу України» на здобуття наукового степеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія. У 2008 р. отримала вчене звання доцента кафедри екології та охорони навколишнього середовища. Яковишина Т.Ф. була переможцем конкурсу «Кращий молодий вчений Дніпропетровської області» (2010, 2011 рр.). Дисертаційна робота «Розвиток наукових основ удосконалення системи моніторингу мігрування небезпечних сполук металів у ґрунтах урбоекосистем» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук зі спеціальності 21.06.01 – екологічна безпека (2019) стосувалась вирішення актуальної екологічної проблеми антропогенно трансформованих екосистем, що знаходяться в умовах техногенного пресингу. ЇЇ науковий доробок складає 270 наукових публікацій, з них половину опубліковано у фахових виданнях, які входять до переліку ДАК України та наукометричних баз, 21 науково-методична праця, 4 монографії, 2 навчальних посібника, 6 патентів на винахід. Яковишина Т.Ф. приймала участь у виконанні держбюджетних тем: «Інноваційний підхід до вирішення екологічних проблем Придніпровського регіону. (Розділ «Екологічний моніторинг ґрунту техногенно навантажених урбоекосистем на прикладі м. Дніпропетровська») 2011-2015 рр.» (0111U006478); «Екологічний моніторинг складових техногеннно навантажених урбоекосистем. (Розділ «Екологічна оцінка стану ґрунтів м.Дніпропетровська та шляхи їх відновлення») 2016-2020 рр.» (номер державної реєстрації 0116U004746). Досвід роботи вченого секретаря спеціалізованої вченої ради становить 3,5 роки, загальний досвід роботи у вченій раді – 5 років.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

В 2000 р. після закінчення навчання у Придніпровський державній академії будівництва та архітектури отримала спеціальність еколог та диплом з відзнакою. З 2000 по 2003 рр. навчалась в аспірантурі, була стипендіатом Кабінету Міністрів України (2001, 2002). Після закінчення аспірантури працює на кафедрі екології та охорони навколишнього середовища спочатку на посаді асистента (2003-2006 рр.), потім доцента (2006-2019 рр.), а в теперішній час – професора.

Публікації

1. Яковишина Т. Ф. Порівняльний аналіз підходів до визначення екологічного ризику забруднення ґрунтів кадмієм. Наукові праці. Техногенна безпека. Радіобіологія. 2016. Вип. 268, Т. 280. С. 19-24.

2. Яковишина Т. Ф. Екологічне нормування поелементного забруднення ґрунту  урбоекосистеми важкими металами за фоновою концентрацією. Вісник Криворізького національного університету. 2017. Вип. 44. С. 19-24.

3. Яковишина Т. Ф. Застосування методів математичної статистики для характеристики поелементного забруднення ґрунтів урбоекосистеми важкими металами. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. 2017. №. 3. С. 79-85.

4. Шматков Г. Г., Яковишина Т. Ф. Система показників комплексної оцінки поліелементного забруднення важкими металами ґрунтів урбоекосистеми. Екологічні науки. – 2018. – Вип. 1(20), Т. 2. – С. 25-29. Особистий внесок: сформульовано мету і задачі дослідження, проведено оцінювання поліелементного забруднення ґрунтів урбоекосистеми м. Дніпро сполуками металів (Pb, Zn, Cd, Cu, Ni).

5. Шматков Г. Г., Яковишина Т. Ф. Комплексний підхід до відновлення ґрунтів урбоекосистем, забруднених катіонами металів. Екологічні науки. – 2018. – Вип. 3(22). – С. 101-105. Особистий внесок: сформульовано мету і задачі дослідження, розроблено наукові основи комплексного підходу до відновлення ґрунтів урбоекосистем, забруднених катіонами металів (Pb, Zn, Cd, Cu, Ni).

У закордонних виданнях:

6. Яковишина Т. Ф. Экотоксикологическая оценка городских почв методом биотестирования. UNIVERSUM: Химия и биология. 2015. №. 8 (16). URL: http://7universum.com/ru/nature/arhive/item/2491 (дата звернення 21.10.2018)

7. Яковишина Т. Ф. Біотестування токсичності ґрунтів для оцінки ступеня небезпеки забруднення урбоекосистем. Scientific heritage. 2017. №. 17. P.  66-71.

8. Яковишина Т. Ф. Комплексна оцінка поелементного забруднення важкими металами ґрунтів урбоекосистем з урахуванням норм екобезпеки. East european science journal. 2017. №. 11 (27). P.  96-103.

9. Яковишина Т. Ф. Удосконалення методики визначення екологічного ризику за умов різних рівнів забруднення свинцем ґрунтів урбоекосистем. Scientific heritage. 2018. №. 24, Vol. 1. P.  66-71.

10. Яковишина Т. Ф. Вплив забруднення металами ґрунтів на рівень здоров’я населення урбоекосистем. Znanstvena misel. 2018. №. P. 74-78.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх