Наукові спрямування

Фізика та матеріалознавство, рентгеноструктурний аналіз. Вивчення характеру взаємодії та структури сплавів Fe-C у рідкому стані. Дослідження фазового складу та фазових перетворень у покриттях, які отримані різними методами.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Німецька моварівень В1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Кандидат фізико-математичних наук, доцент

Веселова
Світлана
Іванівна

Дисципліни

Загальна фізика

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 411 (четвертий поверх головного корпусу)

Телефон:

міськ. (056) 756-33-82, 756-33-86

E-mail

fizik@mail.pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

Після закінчення аспірантури у Центральному науково-дослідному інституті чорної металургії ім. Бардіна (м.Москва) захистила дисертацію та отримала науковий ступень кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.07 Фізика твердого тіла. Тема дисертаційної роботи – «Рентгенографічне дослідження структури сплавів Fe-C, Co-C, Ni-C в рідкому стані». З липня 2001 працює за сумісництвом у Лабораторії експериментальних наукових досліджень (ЛЕНД) ПДАБА спочатку керівником наукового сектору, потім завідувачем лабораторії рентгеноструктурного аналізу, а з 2015 по серпень 2017 - завідувачем ЛЕНД. У теперішній час – провідний науковий співробітник ЛЕНД. У 2003 р. пройшла короткострокове підвищення кваліфікації у Міждисциплінарному центрі додаткової професіональної освіти Санкт-Петербурзького державного університету за програмою «Сучасні методи рентгенівського фазового аналізу». Виконала дослідження: фазового складу різних покриттів, що отримані методом плазмового напилення (за госпдоговірною темою); рентгеноструктурні дослідження бетонів , чавунів та ін. На дифрактометрі отримано експериментальні результати, що увійшли в 3 кандидатські та 2 докторські дисертації. Є виконавцем наступних наукових і господарсько-договірних тем кафедри матеріалознавства та обробки матеріалів: у 2009р. госпдоговірна тема №283/3 «Виготовлення комплекту сегментів жарової труби ГТД згідно ТЗ замовника і передача технологій (м. Запоріжжя, КБ «Прогрес»); у 2012р. госпдоговірна тема №296/324; у 2015р. держбюджетна тема № 013U000127; у 2016р. держбюджетна тема № 0116 U 00219. Відповідальна за наукову роботу студентів кафедри фізики, займається підготовкою і організацією щорічних студентських наукових конференцій з фізики. В 2016р.за серію робіт з рентгеноструктурного аналізу стала лауреатом премії ім. К.Ф. Стародубова, нагороджена медаллю та дипломом Міжнародної інженерної академії.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Закінчила з відзнакою фізичний факультет Дніпропетровського державного університету за спеціальністю фізик-металофізик, викладач фізики. Після закінчення аспірантури почала викладацьку діяльність у Державному металургійному інституті. З 1978р. по 1992р. працювала на посадах асистента, старшого викладача, доцента кафедри фізики ДВЗРКУ. У 1989р. отримала диплом доцента кафедри фізики. Була занесена на дошку пошани, визнана кращим викладачем, нагороджена медаллю «За трудовую доблесть». З 1992 р. працює у ПДАБА на посаді доцента кафедрі фізики ПДАБА. За роки праці в академії продовжує підвищувати кваліфікацію лектора, викладача, активно працює над покращенням якості навчального процесу. Неодноразово проходила підвищення кваліфікації у ДНУ та НГУ. У 2015р. пройшла навчання за програмами ТПП Німеччини «Schulungsprogramm zur durchfuhrung von Energieaudits» та «Qulifizierungsprogramm im Umwelt- und Energiebereich» ; у 2016р. успішно пройшла тренінговий курс (107 годин) «Впровадження принципів ресурсоефективного та чистого виробництва на підприємствах згідно методики UNIDO», отримала сертифікати. Застосовує розвиваючі методи навчання на лекціях і практичних заняттях. Займається розробкою і впровадженням інноваційних методів навчання, результати опубліковані в збірниках матеріалів міжнародних конференцій. У ПДАБА видала 10 методичних вказівок для вивчення студентами програмного матеріалу з фізики у співавторстві в викладачами кафедри. Поставила 2 нові лабораторні роботи. Для студентів заочників підготувала навчальний блок, який складається з бланк-конспекту лекцій з фізики та методичних вказівок до практичних занять і до самостійного вирішення студентами задач з фізики. У 2008 р. узагальнила власний досвід проведення практичних занять у методичних рекомендаціях для викладачів для проведення практичних занять з фізики. Займається підготовкою студентів до участі у ІІ турі щорічних Всеукраїнських олімпіад з фізики, у різні роки студенти гр. ПМ Куксенко В., Камишникова К., Щудро А., Щудро Р. показали гарні результати. Неодноразово нагороджена подяками та грамотами ректора ПДАБА за багаторічну плідну працю. В 2017р. за плідну наукову і педагогічну діяльність, упровадження сучасних методів навчання нагороджена почесною грамотою НАН України, МОНУ та Придніпровського наукового центру.

Публікації

За період 1972-2018 рр.  опублікувала 68 науково-практичних та науково-методичних робіт (статті у наукометричних базах Scopus, Google Scholar, тези доповідей, конспекти лекцій, методичні вказівки), зокрема:

1. Большаков В.І., Загородній О.Б., Веселова С.І. Визначення фазового складу ущільнювального покриття основі АФС (алюмофосфатної сполуки) //Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, 2017. – № 2 (227-228). – с.11-20.

2. Большаков В.І., Веселова С.І., Загородній О.Б. Вплив відпалу на фазовий склад ущільнювального покриття на основі АФ С(алюмофосфатної сполуки) // Зб. наукових праць  «Металознавство та термічна обробка металів». –  Дн-вськ, 2015. – №4. – с.20-25.

3. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Фізика» для студентів технічних спеціальностей заочної форми навчання. Друга частина . – Дніпропетровськ, ДВНЗ ПДАБА, 2015– 29с.

4. Галушко Е.И., Галушко И.М., Веселова С.И. Повышение креативного потенциала студентов путем создания творческих групп // Стратегия качества в промышленности и образовании: сб. трудов IX Международной конференции (Варна, 31 мая-7 июня 2013г.).- Днепропетровск-Варна, 2013. – т.3. – с.270-273.

5. Загородний А.Б., Журавель В.И., Волчук В.Н., Веселова С.И., Лясота А.В., Любушкин В.И. Рентгенофазовый анализ защитного покрытия на основе полифосфатов, полученного плазменным напылением // Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Серия: Стародубовские чтения. – Дн-вск, 2012. – №64. – с. 315-318.

6. Галушко І.М., Галушко О.І., Веселова С.І. Деякі сучасні методичні технології вищої освіти // Освіта та наука в умовах глобальних викликів: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. – Судак: ВіТроПринт, 2011. – с.30-33.

7. Синицына Ю.П., Веселова С.И. Фазовоструктурный анализ тонких пленок на основе сульфида железа, полученных методом высокоскоростного испарения // Материаловедение и термическая обработка металлов. – Дн-вск, 2010. – №4. – с.5-12.

8. Большаков В.И., Бобырь С.В., Веселова С.И., Сухомлин В.И. Исследование фазово-структурных превращений в износостойком чугуне 200Г5Х2ТЛ в процессе эксплуатации // Строительство. Материаловедение. Машиностроение: сб. научных трудов. – Дн-вск, 2009. – вып. 48. – ч.1. – с.168-173.

9. Бобырь С.В., Веселова С.И., Синицына Ю.П. Фазовоструктурные превращения в марганцовистом чугуне при ударно-абразивном воздействии // Теория и практика металлургии. – Дн-вск, 2008. – №5-6. – с.67-72.

10. Большаков В.И., Веселова С.И., Волчук В.Н,. Зайцев А.В., Журавель В.И. Определение фазового состава жаростойкого композиционного покрытия // Строительство. Материаловедение. Машиностроение: сб. науч. трудов.- Дн-вск, 2007. – вып.41. – ч.1.- с.126-137.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх