Наукові спрямування

Педагогіка, дидактика та методика викладання іноземних мов, лінгвістика та парадигматика, термінологія та термінознавство, порівняльна лінгвістика, мовні картини світу, використання новітніх технологій, форм та методів навчання у викладанні іноземних мов, дистанційне навчання, євроінтеграційні питання.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень В2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Кандидат філологічних наук, доцент

Тютюнник
Віра
Юріївна

Дисципліни

Англійська мова.

Російська мова як іноземна

Українська мова як іноземна

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 403
(четвертий поверх, головний корпус)

Телефон:

міськ. 756-34-77; внутр. 4-09

E-mail

tiutiunnyk.vira@pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

У 1976 році англійське відділення філологічного факультету Дніпропетровського державного університету за спеціальністю «філолог, викладач англійської мови та літератури». З 1987-1990 здобувач при кафедрі російської мови Дніпропетровського державного университету. У 1992 захистила дисертацію та отримала диплом кандидата філологічних наук. Тема дисертації: «Русская акустическая терминология в номинативно-парадигматическом аспекте». У 2012 отримала диплом доцента кафедри інтенсивного навчання іноземним мовам Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

З 1982 по 1991 рік інженер-перекладач, м.н.с. лабораторії градобудівельної акустики ДІСІ. З 2007 по 2011 рік доцент кафедри іноземних мов Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. З 2011 року доцент кафедри Інтенсивного навчання іноземним мовам Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. Автор 2 підручників для середньої загальноосвітніх закладів з питань євроінтеграції; 99 наукових публікацій, з них 33 наукових статей, надрукованих у фахових та реферативних виданнях України, Росії, Швеції; 49 тез доповідей на наукових конференціях та семінарах, з них 23 на міжнародних, конспекти лекцій з лекційних дисциплін кафедр, 30 навчально-методичних видань для вищої школи.

Публікації

1. Тютюнник В.Ю. Некоторые особенности антонимических отношений в русской и английской терминологии урбоэкологии Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Научный журнал. – Т.26 (65) – № 4, часть 1. – Симферополь: Таврический нац. Университет им. В.И. Вернадского, 201 Т.26 (65) – № 4, часть 1. С.324-330 . Збірник належить до списку фахових видань ВАК України

2. Давыденко Ю.Е., Тютюнник В.Ю. Обучение иностранным языкам: психолого-лингвистический аспектю Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури № 11 (Листопад): Дніпропетровськ, 2013 – С.62-68  Збірник  належить до списку фахових видань ВАК України

3. Тютюнник В.Ю., Давиденко Ю.Е. Некоторые особенности антонимических отношений в русской, английской и французской терминологии урбоэкологии. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури №9: Дніпропетровськ, 2014 – С.54-63 Збірник належить до списку фахових видань ВАК України

4. Євсєєва Г.П., Тютюнник В.Ю. Реалізація педагогічних ідей В.Сухомлинського у вивченні мовних дисциплін у вищий школі. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія:Педагогіка і Психологія: Сб.ст. Вип.42.2.2. – Ялта: РИО КГУ, 2014 – С.14-19

5. Давиденко Ю.Є., Тютюнник В.Ю. Особливості функціонування сучасного інтернет-дискурсу Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка. – Серія: Філологічні науки ( мовознавство), випуск 138. – Кіровоград: КДПУ, 2015. С.48-50. Збірник належить до списку фахових видань ВАК України

6. Тютюнник В.Ю., Давиденко Ю.Є. Інтенсивна комунікативна методика як передумова успіху в практичному оволодінні студентами іноземною мовою. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні проблеми сучасних лінгвістичних досліджень та застосування інноваційних технологій викладання мов у вищій школі нефілологічного профілю»( 12 травня 2016 року, Дніпроптровський державний університет внутрішніх справ). – Д. : Адверта, 2016. – 213 с , С.26-33

7. Давиденко Ю.Є, Тютюнник В.Ю. Сучасний інтернет-дискурс:особливості функціювання. Матеріали ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Мови професійної комунікаці: лінгвокультурний, когнитивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти, Київський політехнічний університет, факультет лінгвістики, кафедра теорії, практики та прекладу французької мови, Київ, КПІ, 21 квітня 2016., С.37-39.

8. Давиденко Ю.Є., Тютюнник В.Ю. Языковая картина мира: кросскультурная коммуникация как средство ее формирования. «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» http://www.rae.ru/meo/ Журнал зарегистрирован в Centre International de l’ISSN. ISSN 1996-3947- №2. – 2016, С. 25-29

9. Тютюнник В.Ю., Давиденко Ю.Є. Кондрашова О.В. Новітні технології у викладанні дисципліни «Іноземна мова для професійної діяльності» Наукові записки Національного університету «Острозька академія».- Серія «Філологічна»: збірник наукових праць / Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015.- Вип. 54., С.75-78. Збірник належить до списку фахових видань ВАК України

10. Тютюнник В.Ю., Дегтярьова Ю.В Актуальність «нетрадиційних уроків» з англійської мови як інноваційної форми навчання у немовних вищих навчальних закладах Наукові записки Національного університету «Острозька академія».- Серія «Філологічна»: збірник наукових праць / Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017.- Вип. 64., С.158-162. Збірник належить до списку фахових видань ВАК України

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх