ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Комісії з реорганізації ПДАБА, проректор Владислав ДАНІШЕВСЬКИЙ
15.11.2023

Календар сесiї. 1 семестр. 2022/2023 навч.рiк.
.ДАТА / ГРУПА НАЗВА ДИСЦИПЛIНИВИКЛАДАЧЧАСАУД.ВИД
~18 ГРУДНЯ - ПОНЕДIЛОК
АДА-23Нарисна геометрiя, iнженерна i комп.графiкадоц.Сопiльняк А.М.8.00КОНС
АТ-23Нарисна геометрiя та комп. графiкаст.в.Середа С.Ю.8.00КОНС
АУТП-23Вища математикаст.в.Романенко Т.Є.8.00КОНС
БМО-23Нарисна геометрiя та комп. графiкаст.в.Середа С.Ю.8.00КОНС
БМО-23дНарисна геометрiя та комп. графiкаст.в.Середа С.Ю.8.00КОНС
ВВ-23Вища математикадоц.Осипчук М.М.8.00КОНС
ГiЗ-23Iсторiя та культура Українист.в.Волкова С.П.8.00КОНС
ЕКО-23Iсторiя та культура Українист.в.Волкова С.П.8.00КОНС
КМiДМ-23Вища математикаст.в.Романенко Т.Є.8.00КОНС
МАГ-23Математика для економiстiвдоц.Чумак Л.О.8.00КОНС
ПМ-23Вища математикаст.в.Романенко Т.Є.8.00КОНС
ПЦБ-23-1Iсторiя та культура Українидоц.Лисенко Г.I.8.00КОНС
ПЦБ-23-4пХiмiядоц.Амiруллоєва Н.В.8.00КОНС
ТБК-23Нарисна геометрiя, iнженерна i комп.графiкадоц.Сопiльняк А.М.8.00КОНС
ТГПВ-23Нарисна геометрiядоц.Ярова Т.П.8.00КОНС
ФIН-23Математика для економiстiвдоц.Чумак Л.О.8.00КОНС
ЦБ-23Iсторiя та культура Українист.в.Волкова С.П.8.00КОНС
АДА-22Теоретична механiкапроф.Слободянюк С.О8.00КОНС
АДА-22-2Теоретична механiкапроф.Слободянюк С.О8.00КОНС
АТ-22-2Фiзикадоц.Бекетов О.В.8.00КОНС
АУТП-22+стПрикладна механiка i основи конструюваннядоц.Мацевич I.М.8.00КОНС
БМО-22 +стФiзикадоц.Бекетов О.В.8.00КОНС
ВВ-22-1Фiлософiядоц.Савош Г.П.8.00КОНС
ВВ-22-2Технiчна механiка рiдини та газуст.в.Журавльова О.А.8.00КОНС
ГiЗ-22Грунтознавство в землеустр.доц.Ландо Є.О.8.00КОНС
ЕК-22Мiкроекономiкапроф.Орловська Ю.В.8.00КОНС
КМiДМ-22+сОпiр матерiалiвдоц.Карасьов О.Г.8.00КОНС
КН-22-2Комп*ют.схемот.арх.комп.доц.Пономарьова О.А.8.00КОНС
МБ-22Українська мова (за проф.спрям.)доц.Баранник О.Ю.8.00КОНС
МТ-22Українська мова (за проф.спрям.)доц.Баранник О.Ю.8.00КОНС
МТI-22Українська мова (за проф.спрям.)доц.Баранник О.Ю.8.00КОНС
ОО-22Фiнансидоц.Ползiкова Г.В.8.00КОНС
ПД-22Мiкроекономiкапроф.Орловська Ю.В.8.00КОНС
ПУА-22Мiкроекономiкапроф.Орловська Ю.В.8.00КОНС
ПЦБ-22-1Iнновац. пiдпр. та управл. стартап проектамидоц.Бордун М.В.8.00КОНС
ПЦБ-22-2Iнновац. пiдпр. та управл. стартап проектамидоц.Бордун М.В.8.00КОНС
ПЦБ-22-3Iнновац. пiдпр. та управл. стартап проектамидоц.Бордун М.В.8.00КОНС
ПЦБ-22-4пIнновац. пiдпр. та управл. стартап проектамидоц.Бордун М.В.8.00КОНС
ПЦБ-23стIнновац. пiдпр. та управл. стартап проектамидоц.Бордун М.В.8.00КОНС
ТБК-22Iнновац. пiдпр. та управл. стартап проектамидоц.Бордун М.В.8.00КОНС
ТГПВ-22-1Архiтектура будiвель та спорудпроф.Разумова О.В.8.00КОНС
ФIН-22Фiнансидоц.Грабовський I.С.8.00КОНС
ЦБ-22Технiчна механiка рiдини та газуст.в.Журавльова О.А.8.00КОНС
АДА-21Планування дiяльностi буд.органiзацiйпроф.Заяць Є.I.8.00КОНС
АТ-21+стЕлектротехне електр.обл/автдоц.Iльєв I.М.8.00КОНС
АУТП-21+стЕлектротехнiка електронiка та мiкропроцес. технiкадоц.Карасьов Г.Г.8.00КОНС
БМО-21+стЕлектротехнiка електронiка та мiкропроцес. технiкадоц.Карасьов Г.Г.8.00КОНС
ГIЗ-21+стЗемлеустрiйдоц.Кульбака О.М.8.00КОНС
КМiДМ-21+сКомп*ют-iнтегр.технологii при мод.мат-лiвдоц.Живцова Л.I.8.00КОНС
КН-21+стМетоди та системи шт.iнтел.проф. Прокопчук8.00КОНС
ПЦБ-21-2Залiзобетоннi конструкцiїдоц.Титюк А.О.8.00КОНС
ПЦБ-22стПланування дiяльностi буд.органiзацiйпроф.Заяць Є.I.8.00КОНС
ТБК-21Планування дiяльностi буд.органiзацiйпроф.Заяць Є.I.8.00КОНС
АДА-20Проектування транспортних розв*язокдоц.Балашова Ю.Б.8.00КОНС
АТ-20+стТехнiчна експлуатац. автомобiлiвст.в.Богомолов В.В.8.00КОНС
АУТП-20+стВиробничi процеси та обладнання об.\авт.доц.Чумак Л.I.8.00КОНС
БМО-20+стЛiфти та лiфтове господарстводоц.Пантелеєнко В.I.8.00КОНС
КН-20+стДизайн-проєктуванняст.в.Малиновська Т.С.8.00КОНС
ПМ-21стФiзичнi властивостi iметоди дослiдження мат-лiвпроф.Вахрушева В.С8.00КОНС
ПЦБ-20-1Основи та фундаментидоц.Горлач С.М.8.00КОНС
ПЦБ-20-3Основи охорони працi та цивiл.захиступроф.Бєлiков А.С.8.00КОНС
ПЦБ-20-3Основи охорони працi та цивiл.захистудоц.Шаломов В.А.8.00КОНС
ПЦБ-20-4пЗалiзобетоннi конструкцiїдоц.Зезюков Д.М.8.00КОНС
ПЦБ-21стМеталевi конструкцiїдоц.Горбачова Т.А.8.00КОНС
ТБК-20+стОснови управлiння проектамидоц.Гайдар А.М.8.00КОНС
ЦБ-20+стБезпека експлуат.б/сдоц.Рибалка К.А.8.00КОНС
АУТП-23мНаукова iноземна мовадоц.Дружинiна Л.В.8.00КОНС
ВIМ-23мГеотехн.ВIМ проект. в буд-вiпроф.Ковальов В.В.8.00КОНС
ЕКО-23мОптимiзацiя природокористуваннядоц.Полторацька В.М.8.00КОНС
КН-23мМетоди розпiзнавання об'ектiвпроф.Шатов С.В.8.00КОНС
ЛОГ-23мпСистемний аналiздоц.Герасимова О.Л.8.00КОНС
МБ-23мпНаукова iноземна мовадоц.Соколова К.В.8.00КОНС
МЕН-23мпУправлiння розвитком пiдпр.доц.Климчук О.О.8.00КОНС
ОО-23мпУправлiнськi iнф.системи в обл.та оподат.доц.Онищенко В.Є.8.00КОНС
ПД-23мпУправлiння потенцiалом пiдпр. структурдоц.Каширнiкова I.О.8.00КОНС
ПМен-23мпМетодологiя управлiння проектамипроф.Божанова В.Ю.8.00КОНС
ПУА-23мпНаукова iноземна мовадоц.Соколова К.В.8.00КОНС
ТГПВ-23мПромислове теплопостачаннядоц.Солод Л.В.8.00КОНС
ЕЕБ-22мТехн.дiагностикапiдс.м/зб констр.б/спроф.Шехоркiна С.Є.8.00КОНС
ЕКО-22мСистемний аналiз навк.серед.доц.Прокофьева Г.Я.8.00КОНС
ПЦБ-22-1мнОсв.та геотех.проек. пiдзем.прост.доц.Ковба В.В.8.00КОНС
ПЦБ-22-1мнОрганiз. проектуваннядоц.Дьяченко Л.Ю.8.00КОНС
ПЦБ-22-1мнФорм.розр.схем та мат.мод.буд.сист. вр.доц.Волчок Д.Л.8.00КОНС
ПЦБ-22-1мнВрах.динам.навант.та впл.при пр.МК буд.i сп.доц.Чабан В.П.8.00КОНС
ПЦБ-22-1мнIнов.напр.розв.тех.асп. та метод.наук.дос.доц.Дiкарев К.Б.8.00КОНС
ПЦБ-22-1мнОсобл.проект.стал.буд.доц.Шляхов К.В.8.00КОНС
ПЦБ-22-2мнВрах.динам.навант.та впл.при пр.МК буд.i сп.доц.Чабан В.П.8.00КОНС
ПЦБ-22-2мнОрганiз. проектуваннядоц.Дьяченко Л.Ю.8.00КОНС
ПЦБ-22-2мнФорм.розр.схем та мат.мод.буд.сист. вр.доц.Волчок Д.Л.8.00КОНС
ПЦБ-22-2мнIнов.напр.розв.тех.асп. та метод.наук.дос.доц.Дiкарев К.Б.8.00КОНС
ПЦБ-22-2мнОсв.та геотех.проек. пiдзем.прост.доц.Ковба В.В.8.00КОНС
ПЦБ-22-2мнОсобл.проект.стал.буд.доц.Шляхов К.В.8.00КОНС
ТБК-22мНанотехн.наномат.в буд.мат.проф.Дерев*янко В.М.8.00КОНС
_ПЦБ-22-1Iнновац. пiдпр. та управл. стартап проектамидоц.Бордун М.В.10.00IСП
_ПЦБ-22-2Iнновац. пiдпр. та управл. стартап проектамидоц.Бордун М.В.10.00IСП
_ПЦБ-22-3Iнновац. пiдпр. та управл. стартап проектамидоц.Бордун М.В.10.00IСП
_ПЦБ-22-4пIнновац. пiдпр. та управл. стартап проектамидоц.Бордун М.В.10.00IСП
_ПЦБ-23стIнновац. пiдпр. та управл. стартап проектамидоц.Бордун М.В.10.00IСП
_ТБК-22Iнновац. пiдпр. та управл. стартап проектамидоц.Бордун М.В.10.00IСП
_КН-21+стМетоди та системи шт.iнтел.проф. Прокопчук10.00IСП
~19 ГРУДНЯ - ВIВТОРОК
ЕК-23Математика для економiстiвдоц.Чумак Л.О.8.00КОНС
ЛОГ-23Вступ до спецiальностiдоц.Шапа Н.М.8.00КОНС
МБ-23Iсторiя та культура Українист.в.Волкова С.П.8.00КОНС
МЕН-23Вступ до спецiальностiдоц.Шапа Н.М.8.00КОНС
МТ-23Iсторiя та культура Українист.в.Волкова С.П.8.00КОНС
МТI-23Iсторiя та культура Українист.в.Волкова С.П.8.00КОНС
ОО-23Математика для економiстiвдоц.Чумак Л.О.8.00КОНС
ПД-23Математика для економiстiвдоц.Чумак Л.О.8.00КОНС
ПУА-23Вступ до спецiальностi8.00КОНС
ПЦБ-23-2Iсторiя та культура Українидоц.Лисенко Г.I.8.00КОНС
ПЦБ-23-3Хiмiядоц.Амiруллоєва Н.В.8.00КОНС
АТ-22-1+стФiзикадоц.Бекетов О.В.8.00КОНС
ЛОГ-22Українська мова (за проф.спрям.)доц.Баранник О.Ю.8.00КОНС
МАГ-22Мiкроекономiкапроф.Орловська Ю.В.8.00КОНС
МЕН-22Українська мова (за проф.спрям.)доц.Баранник О.Ю.8.00КОНС
ПЦБ-22-3Теоретична механiкапроф.Слободянюк С.О8.00КОНС
ПЦБ-23стПланування мiст та транспортст.в.Трошин М.Ю.8.00КОНС
ТГПВ-22-2Архiтектура будiвель та спорудпроф.Разумова О.В.8.00КОНС
ВВ-21Iнженерна гiдравлiкаст.в.Журавльова О.А.8.00КОНС
ПЦБ-21-1Планування дiяльностi буд.органiзацiйпроф.Заяць Є.I.8.00КОНС
ПЦБ-21-3Технологiя будiвельного виробництвадоц.Капшук О.А.8.00КОНС
ВВ-20+стОхорона працi та цивiльний захистдоц.Шаломов В.А.8.00КОНС
ГIЗ-20Основи охорони працi та цивiльного захистудоц.Шаломов В.А.8.00КОНС
ЕП-20+стПроєктне фiнансуванняпроф.Васильчак С.В.8.00КОНС
ЛОГ-20Проєктне фiнансуванняпроф.Васильчак С.В.8.00КОНС
МЕН-20+стПроєктне фiнансуванняпроф.Васильчак С.В.8.00КОНС
ПУА-20Проєктне фiнансуванняпроф.Васильчак С.В.8.00КОНС
ПЦБ-20-2Металевi конструкцiїдоц.Горбачова Т.А.8.00КОНС
ГIЗ-23мСталевий розвиток мiст i девеломент нерухомостiдоц.Балашова Ю.Б.8.00КОНС
ПМ-23мТеорiя технолог.термiчн.обробки к/спроф.Вахрушева В.С8.00КОНС
ПЦБ-23-1мнГеотехнiчне проектування в буд-вiпроф.Ковальов В.В.8.00КОНС
ФIН-23мпФiнансове плануваннядоц.Грабовський I.С.8.00КОНС
АРХ-22-2мнОснови типологiчного аналiзу в арх-рiдоц.Цимбалова Т.А.8.00КОНС
АРХ-22-2мнКонтроль якостi у енергоеф. буд.та рен.буд.проф.Шехоркiна С.Є.8.00КОНС
АРХ-22-3мнКонтроль якостi у енергоеф. буд.та рен.буд.проф.Шехоркiна С.Є.8.00КОНС
АРХ-22-3мнОснови типологiчного аналiзу в арх-рiдоц.Цимбалова Т.А.8.00КОНС
ЦБ-22мЕкон.аспекти охор.працiдоц.Рибалка К.А.8.00КОНС
_АДА-23Нарисна геометрiя, iнженерна i комп.графiкадоц.Сопiльняк А.М.10.00IСП
_АТ-23Нарисна геометрiя та комп. графiкаст.в.Середа С.Ю.10.00IСП
_АУТП-23Вища математикаст.в.Романенко Т.Є.10.00IСП
_БМО-23Нарисна геометрiя та комп. графiкаст.в.Середа С.Ю.12,00IСП
_БМО-23дНарисна геометрiя та комп. графiкаст.в.Середа С.Ю.12.00IСП
_ВВ-23Вища математикадоц.Осипчук М.М.10.00IСП
_ГiЗ-23Iсторiя та культура Українист.в.Волкова С.П.10.00IСП
_ЕКО-23Iсторiя та культура Українист.в.Волкова С.П.10.00IСП
_КМiДМ-23Вища математикаст.в.Романенко Т.Є.10.00IСП
_МАГ-23Математика для економiстiвдоц.Чумак Л.О.10.00IСП
_ПМ-23Вища математикаст.в.Романенко Т.Є.10.00IСП
_ПЦБ-23-1Iсторiя та культура Українидоц.Лисенко Г.I.10.00IСП
_ПЦБ-23-4пХiмiядоц.Амiруллоєва Н.В.10.00IСП
_ТБК-23Нарисна геометрiя, iнженерна i комп.графiкадоц.Сопiльняк А.М.12,00IСП
_ТГПВ-23Нарисна геометрiядоц.Ярова Т.П.10.00IСП
_ФIН-23Математика для економiстiвдоц.Чумак Л.О.10.00IСП
_ЦБ-23Iсторiя та культура Українист.в.Волкова С.П.10.00IСП
_АДА-22Теоретична механiкапроф.Слободянюк С.О10.00IСП
_АДА-22-2Теоретична механiкапроф.Слободянюк С.О10.00IСП
_АТ-22-2Фiзикадоц.Бекетов О.В.10.00IСП
_АУТП-22+стПрикладна механiка i основи конструюваннядоц.Мацевич I.М.10.00IСП
_БМО-22 +стФiзикадоц.Бекетов О.В.10.00IСП
_ВВ-22-1Фiлософiядоц.Савош Г.П.10.00IСП
_ВВ-22-2Технiчна механiка рiдини та газуст.в.Журавльова О.А.10.00IСП
_ГiЗ-22Грунтознавство в землеустр.доц.Ландо Є.О.10.00IСП
_ЕК-22Мiкроекономiкапроф.Орловська Ю.В.10.00IСП
_КМiДМ-22+сОпiр матерiалiвдоц.Карасьов О.Г.10.00IСП
_КН-22-2Комп*ют.схемот.арх.комп.доц.Пономарьова О.А.10.00IСП
_МБ-22Українська мова (за проф.спрям.)доц.Баранник О.Ю.10.00IСП
_МТ-22Українська мова (за проф.спрям.)доц.Баранник О.Ю.10.00IСП
_МТI-22Українська мова (за проф.спрям.)доц.Баранник О.Ю.10.00IСП
_ОО-22Фiнансидоц.Ползiкова Г.В.10.00IСП
_ПД-22Мiкроекономiкапроф.Орловська Ю.В.10.00IСП
_ПУА-22Мiкроекономiкапроф.Орловська Ю.В.10.00IСП
_ТГПВ-22-1Архiтектура будiвель та спорудпроф.Разумова О.В.10.00IСП
_ФIН-22Фiнансидоц.Грабовський I.С.10.00IСП
_ЦБ-22Технiчна механiка рiдини та газуст.в.Журавльова О.А.10.00IСП
_АДА-21Планування дiяльностi буд.органiзацiйпроф.Заяць Є.I.10.00IСП
_АТ-21+стЕлектротехне електр.обл/автдоц.Iльєв I.М.10.00IСП
_АУТП-21+стЕлектротехнiка електронiка та мiкропроцес. технiкадоц.Карасьов Г.Г.10.00IСП
_БМО-21+стЕлектротехнiка електронiка та мiкропроцес. технiкадоц.Карасьов Г.Г.10.00IСП
_ГIЗ-21+стЗемлеустрiйдоц.Кульбака О.М.10.00IСП
_КМiДМ-21+сКомп*ют-iнтегр.технологii при мод.мат-лiвдоц.Живцова Л.I.10.00IСП
_ПЦБ-21-2Залiзобетоннi конструкцiїдоц.Титюк А.О.10.00IСП
_ПЦБ-22стПланування дiяльностi буд.органiзацiйпроф.Заяць Є.I.10.00IСП
_ТБК-21Планування дiяльностi буд.органiзацiйпроф.Заяць Є.I.10.00IСП
_АДА-20Проектування транспортних розв*язокдоц.Балашова Ю.Б.10.00IСП
_АТ-20+стТехнiчна експлуатац. автомобiлiвст.в.Богомолов В.В.10.00IСП
_АУТП-20+стВиробничi процеси та обладнання об.\авт.доц.Чумак Л.I.10.00IСП
_БМО-20+стЛiфти та лiфтове господарстводоц.Пантелеєнко В.I.10.00IСП
_КН-20+стДизайн-проєктуванняст.в.Малиновська Т.С.10.00IСП
_ПМ-21стФiзичнi властивостi iметоди дослiдження мат-лiвпроф.Вахрушева В.С10.00IСП
_ПЦБ-20-1Основи та фундаментидоц.Горлач С.М.10.00IСП
_ПЦБ-20-3Основи охорони працi та цивiл.захистудоц.Шаломов В.А.10.00IСП
_ПЦБ-20-3Основи охорони працi та цивiл.захиступроф.Бєлiков А.С.10.00IСП
_ПЦБ-20-4пЗалiзобетоннi конструкцiїдоц.Зезюков Д.М.10.00IСП
_ПЦБ-21стМеталевi конструкцiїдоц.Горбачова Т.А.10.00IСП
_ТБК-20+стОснови управлiння проектамидоц.Гайдар А.М.10.00IСП
_ЦБ-20+стБезпека експлуат.б/сдоц.Рибалка К.А.10.00IСП
_АУТП-23мНаукова iноземна мовадоц.Дружинiна Л.В.10.00IСП
_ВIМ-23мГеотехн.ВIМ проект. в буд-вiпроф.Ковальов В.В.10.00IСП
_ЕКО-23мОптимiзацiя природокористуваннядоц.Полторацька В.М.10.00IСП
_КН-23мМетоди розпiзнавання об'ектiвпроф.Шатов С.В.10.00IСП
_ЛОГ-23мпСистемний аналiздоц.Герасимова О.Л.10.00IСП
_МБ-23мпНаукова iноземна мовадоц.Соколова К.В.10.00IСП
_МЕН-23мпУправлiння розвитком пiдпр.доц.Климчук О.О.10.00IСП
_ОО-23мпУправлiнськi iнф.системи в обл.та оподат.доц.Онищенко В.Є.10.00IСП
_ПД-23мпУправлiння потенцiалом пiдпр. структурдоц.Каширнiкова I.О.10.00IСП
_ПМен-23мпМетодологiя управлiння проектамипроф.Божанова В.Ю.10.00IСП
_ПУА-23мпНаукова iноземна мовадоц.Соколова К.В.10.00IСП
_ТГПВ-23мПромислове теплопостачаннядоц.Солод Л.В.10.00IСП
_ЕЕБ-22мТехн.дiагностикапiдс.м/зб констр.б/спроф.Шехоркiна С.Є.10.00IСП
_ЕКО-22мСистемний аналiз навк.серед.доц.Прокофьева Г.Я.10.00IСП
_ПЦБ-22-1мнОсв.та геотех.проек. пiдзем.прост.доц.Ковба В.В.10.00IСП
_ПЦБ-22-1мнОсобл.проект.стал.буд.доц.Шляхов К.В.10.00IСП
_ПЦБ-22-1мнОрганiз. проектуваннядоц.Дьяченко Л.Ю.10.00IСП
_ПЦБ-22-1мнФорм.розр.схем та мат.мод.буд.сист. вр.доц.Волчок Д.Л.10.00IСП
_ПЦБ-22-1мнIнов.напр.розв.тех.асп. та метод.наук.дос.доц.Дiкарев К.Б.10.00IСП
_ПЦБ-22-1мнВрах.динам.навант.та впл.при пр.МК буд.i сп.доц.Чабан В.П.10.00IСП
_ПЦБ-22-2мнIнов.напр.розв.тех.асп. та метод.наук.дос.доц.Дiкарев К.Б.10.00IСП
_ПЦБ-22-2мнВрах.динам.навант.та впл.при пр.МК буд.i сп.доц.Чабан В.П.10.00IСП
_ПЦБ-22-2мнОсв.та геотех.проек. пiдзем.прост.доц.Ковба В.В.10.00IСП
_ПЦБ-22-2мнФорм.розр.схем та мат.мод.буд.сист. вр.доц.Волчок Д.Л.10.00IСП
_ПЦБ-22-2мнОрганiз. проектуваннядоц.Дьяченко Л.Ю.10.00IСП
_ПЦБ-22-2мнОсобл.проект.стал.буд.доц.Шляхов К.В.10.00IСП
_ТБК-22мНанотехн.наномат.в буд.мат.проф.Дерев*янко В.М.10.00IСП
~20 ГРУДНЯ - СЕРЕДА
КН-23Iсторiя та культура Українист.в.Волкова С.П.8.00КОНС
КН-22-1+стКомп*ют.схемот.арх.комп.доц.Пономарьова О.А.8.00КОНС
ПЦБ-22-1Планування мiст та транспортст.в.Трошин М.Ю.8.00КОНС
ПЦБ-22-4пТеоретична механiкапроф.Слободянюк С.О8.00КОНС
ЕКО-21Економiка природокористуваннядоц.Полторацька В.М.8.00КОНС
ЛОГ-21+стГрошi та кредитдоц.Грабовський I.С.8.00КОНС
МАГ-21+стПроектування комплексу маркетингупроф.Васильчак С.В.8.00КОНС
МБ-21Грошi та кредитдоц.Грабовський I.С.8.00КОНС
МЕН-21+стГрошi та кредитдоц.Грабовський I.С.8.00КОНС
ОО-21+стЕкономiка пiдприємствапроф.Фiсуненко П.А.8.00КОНС
ПД-21+стГрошi та кредитдоц.Грабовський I.С.8.00КОНС
ПЦБ-21-4пПланування дiяльностi буд.органiзацiйпроф.Заяць Є.I.8.00КОНС
ТГПВ-21+стТеплогенеруючи установкидоц.Прокофьева Г.Я.8.00КОНС
ФIН-21+стЕкономiка пiдприємствапроф.Фiсуненко П.А.8.00КОНС
АРХ-20-1Сучасне архiтектурне формоутвореннядоц.Ревський I.С.8.00КОНС
ЕКО-20Нормування антропогенного навантаженнядоц.Ткач Н.О.8.00КОНС
МАГ-20Маркетинговi дослiдженняст.в.Галушко О.I.8.00КОНС
ОО-20+стБiзнес-податки та оподаткуваннядоц.Олiнiченко I.В.8.00КОНС
ФIН-20Бiзнес-податки та оподаткуваннядоц.Олiнiченко I.В.8.00КОНС
АДА-23мС.к.з проект.реконст.автом.дор.аеродр.доц.Балашова Ю.Б.8.00КОНС
АРХ-23-2мнНормативно-правовi основи арх.проект.доц.Харченко К.С.8.00КОНС
БМО-23мБудiвельнi та дорож.маш.пiдв.ефективн.проф.Шатов С.В.8.00КОНС
ВВ-23мОбробка води в системахзв.ВВдоц.Нечитайло М.П.8.00КОНС
ЕМ-23мНаукова iноземна мовадоц.Соколова К.В.8.00КОНС
ПЦБ-23-2мпОхорона працi в галузiдоц.Клименко Г.О.8.00КОНС
ПЦБ-23-3мпОхорона працi в галузiдоц.Клименко Г.О.8.00КОНС
ТБК-23мНаукова iноземна мовадоц.Дружинiна Л.В.8.00КОНС
ЦБ-23мПожежна профiлактикадоц.Пилипенко О.В.8.00КОНС
БМО-22мнТеорiя i практика вантажкр.проф.Колiсник М.П.8.00КОНС
ГIЗ-22мНаукова iноземна мовадоц.Шашкiна Н.I.8.00КОНС
ДН-22-1мнОцiнка зiмельних дiлянокпроф.Кiрiчек Ю.О.8.00КОНС
ДН-22-2мнОцiнка зiмельних дiлянокпроф.Кiрiчек Ю.О.8.00КОНС
ПМ-22мнФункцiональнi матерiалидоц.Грузiн Н.В.8.00КОНС
_ЕК-23Математика для економiстiвдоц.Чумак Л.О.10.00IСП
_ЛОГ-23Вступ до спецiальностiдоц.Шапа Н.М.10.00IСП
_МБ-23Iсторiя та культура Українист.в.Волкова С.П.10.00IСП
_МЕН-23Вступ до спецiальностiдоц.Шапа Н.М.10.00IСП
_МТ-23Iсторiя та культура Українист.в.Волкова С.П.10.00IСП
_МТI-23Iсторiя та культура Українист.в.Волкова С.П.10.00IСП
_ОО-23Математика для економiстiвдоц.Чумак Л.О.10.00IСП
_ПД-23Математика для економiстiвдоц.Чумак Л.О.10.00IСП
_ПУА-23Вступ до спецiальностi10.00IСП
_ПЦБ-23-2Iсторiя та культура Українидоц.Лисенко Г.I.10.00IСП
_ПЦБ-23-3Хiмiядоц.Амiруллоєва Н.В.10.00IСП
_АТ-22-1+стФiзикадоц.Бекетов О.В.10.00IСП
_ЛОГ-22Українська мова (за проф.спрям.)доц.Баранник О.Ю.10.00IСП
_МАГ-22Мiкроекономiкапроф.Орловська Ю.В.10.00IСП
_МЕН-22Українська мова (за проф.спрям.)доц.Баранник О.Ю.10.00IСП
_ПЦБ-22-3Теоретична механiкапроф.Слободянюк С.О10.00IСП
_ПЦБ-23стПланування мiст та транспортст.в.Трошин М.Ю.10.00IСП
_ТГПВ-22-2Архiтектура будiвель та спорудпроф.Разумова О.В.10.00IСП
_ВВ-21Iнженерна гiдравлiкаст.в.Журавльова О.А.10.00IСП
_ПЦБ-21-1Планування дiяльностi буд.органiзацiйпроф.Заяць Є.I.10.00IСП
_ПЦБ-21-3Технологiя будiвельного виробництвадоц.Капшук О.А.10.00IСП
_ВВ-20+стОхорона працi та цивiльний захистдоц.Шаломов В.А.10.00IСП
_ГIЗ-20Основи охорони працi та цивiльного захистудоц.Шаломов В.А.10.00IСП
_ЕП-20+стПроєктне фiнансуванняпроф.Васильчак С.В.10.00IСП
_ЛОГ-20Проєктне фiнансуванняпроф.Васильчак С.В.10.00IСП
_МЕН-20+стПроєктне фiнансуванняпроф.Васильчак С.В.10.00IСП
_ПУА-20Проєктне фiнансуванняпроф.Васильчак С.В.10.00IСП
_ПЦБ-20-2Металевi конструкцiїдоц.Горбачова Т.А.10.00IСП
_ГIЗ-23мСталевий розвиток мiст i девеломент нерухомостiдоц.Балашова Ю.Б.10.00IСП
_ПМ-23мТеорiя технолог.термiчн.обробки к/спроф.Вахрушева В.С10.00IСП
_ПЦБ-23-1мнГеотехнiчне проектування в буд-вiпроф.Ковальов В.В.10.00IСП
_ФIН-23мпФiнансове плануваннядоц.Грабовський I.С.10.00IСП
_АРХ-22-2мнКонтроль якостi у енергоеф. буд.та рен.буд.проф.Шехоркiна С.Є.10.00IСП
_АРХ-22-2мнОснови типологiчного аналiзу в арх-рiдоц.Цимбалова Т.А.10.00IСП
_АРХ-22-3мнКонтроль якостi у енергоеф. буд.та рен.буд.проф.Шехоркiна С.Є.10.00IСП
_АРХ-22-3мнОснови типологiчного аналiзу в арх-рiдоц.Цимбалова Т.А.10.00IСП
_ЦБ-22мЕкон.аспекти охор.працiдоц.Рибалка К.А.10.00IСП
~21 ГРУДНЯ - ЧЕТВЕР
АТ-23Iсторiя та культура Українист.в.Волкова С.П.8.00КОНС
АУТП-23Нарисна геометрiя та iнженерна графiкаст.в.Середа С.Ю.8.00КОНС
БМО-23Iсторiя та культура Українист.в.Волкова С.П.8.00КОНС
БМО-23дIсторiя та культура Українист.в.Волкова С.П.8.00КОНС
ВВ-23Хiмiядоц.Амiруллоєва Н.В.8.00КОНС
КМiДМ-23Нарисна геометрiя та iнженерна графiкаст.в.Середа С.Ю.8.00КОНС
ПМ-23Нарисна геометрiя та iнженерна графiкаст.в.Середа С.Ю.8.00КОНС
ЦБ-23Хiмiядоц.Амiруллоєва Н.В.8.00КОНС
АУТП-22+стВища математикаст.в.Романенко Т.Є.8.00КОНС
ВВ-22-1Грунтознавство та механ.грунтiвпроф.Ковальов В.В.8.00КОНС
ВВ-22-1Iнженерна геологiядоц.Горлач С.М.8.00КОНС
ВВ-22-2Iнженерна геологiядоц.Горлач С.М.8.00КОНС
ВВ-22-2Грунтознавство та механ.грунтiвпроф.Ковальов В.В.8.00КОНС
ЕК-22Дослiдження ринкудоц.Каширнiкова I.О.8.00КОНС
ЕКО-22Фiлософiядоц.Савош Г.П.8.00КОНС
КМiДМ-22+сВища математикаст.в.Романенко Т.Є.8.00КОНС
ЛОГ-22Менеджментпроф.Вечеров В.Т.8.00КОНС
МБ-22Мiкроекономiкапроф.Орловська Ю.В.8.00КОНС
МЕН-22Менеджментпроф.Вечеров В.Т.8.00КОНС
МТ-22Мiкроекономiкапроф.Орловська Ю.В.8.00КОНС
МТI-22Мiкроекономiкапроф.Орловська Ю.В.8.00КОНС
ОО-22Основи бухгалтерського облiкупроф.Фесенко В.В.8.00КОНС
ПД-22Дослiдження ринкудоц.Каширнiкова I.О.8.00КОНС
ПЦБ-22-2Теоретична механiкапроф.Слободянюк С.О8.00КОНС
ТБК-22Будiвельне матерiалознавстводоц.Бондаренко С.В.8.00КОНС
ФIН-22Грошi та кредитдоц.Грабовський I.С.8.00КОНС
ЦБ-22Фiлософiядоц.Савош Г.П.8.00КОНС
АТ-21+стЕлектротехнiка електронiка та мiкропроцес. технiкадоц.Карасьов Г.Г.8.00КОНС
АУТП-21+стЗастосуваннячислових методiв сист.авт.доц.Пономарьова О.А.8.00КОНС
ГIЗ-21+стЗемлевпорядне проектуваннядоц.Кульбака О.М.8.00КОНС
КМiДМ-21+сФiзичнi властивостi iметоди дослiдження мат-лiвпроф.Вахрушева В.С8.00КОНС
КН-21+стПрограмування на Javaдоц.Шибко О.М.8.00КОНС
ЦБ-21+стПрофiлактика вироб.травматизьу профз.доц.Мещерякова I.В.8.00КОНС
АРХ-20-4пЛандшафтна архiтектураст.в.Бондаренко О.I.8.00КОНС
АРХ-20-5пСучасне архiтектурне формоутвореннядоц.Ревський I.С.8.00КОНС
АТ-20+стОснови бiзнесупроф.Божанова В.Ю.8.00КОНС
АУТП-20+стЕлектропостачання в пр.пiдпр.доц.Живцова Л.I.8.00КОНС
КН-20+стТехнологii комп*ют.проентуваннядоц.Iльєв I.М.8.00КОНС
ПМ-21стОснови корозii металiв та довговiчнiстьдоц.Грузiн Н.В.8.00КОНС
ПЦБ-20-1Основи охорони працi та цивiл.захистудоц.Шаломов В.А.8.00КОНС
ПЦБ-20-1Основи охорони працi та цивiл.захиступроф.Бєлiков А.С.8.00КОНС
ПЦБ-20-3Залiзобетоннi конструкцiїдоц.Зезюков Д.М.8.00КОНС
ПЦБ-20-4пОснови та фундаментидоц.Горлач С.М.9.00КОНС
ТГПВ-20+стТБВдоц.Мартиш О.П.8.00КОНС
АРХ-23-1мпНормативно-правовi основи арх.проект.доц.Харченко К.С.8.00КОНС
АТ-23мНаукова iноземна мовадоц.Дружинiна Л.В.8.00КОНС
АУТП-23мОхорона працi в галузiдоц.Рибалка К.А.8.00КОНС
ДН-23-1мнУправлiння девелоперськими проектамипроф.Фiсуненко П.А.8.00КОНС
ДН-23-2мнУправлiння девелоперськими проектамипроф.Фiсуненко П.А.8.00КОНС
ЕКО-23мСтратегiя сталого розвиткудоц.Ткач Н.О.8.00КОНС
КН-23мОснови обчислювального iнтелектупр.Прокопчук8.00КОНС
ЛОГ-23мпЛогiстичний менеджментпроф.Поповиченко I.В.8.00КОНС
МЕН-23мпЛогiстичний менеджментпроф.Поповиченко I.В.8.00КОНС
ПМен-23мпЛогiстичний менеджментпроф.Поповиченко I.В.8.00КОНС
АДА-22мСк.з проект.рекон.авт.дор.аеродр.доц.Балашова Ю.Б.8.00КОНС
ЕЕБ-22мТехн.засоби обстеж.енергоауд.б/сдоц.Юрченко Є.Л.8.00КОНС
ЕКО-22мБiометрiяпроф.Яковишина Т.Ф.8.00КОНС
ТБК-22мАналiз технологiй та мод.в буд.мат-вупроф.Дерев*янко В.М.8.00КОНС
ТГПВ-22мАльтер.тепл.обл.систем ц/iн.доц.Прокофьева Г.Я.8.00КОНС
_КН-23Iсторiя та культура Українист.в.Волкова С.П.10.00IСП
_КН-22-1+стКомп*ют.схемот.арх.комп.доц.Пономарьова О.А.10.00IСП
_ПЦБ-22-1Планування мiст та транспортст.в.Трошин М.Ю.10.00IСП
_ПЦБ-22-4пТеоретична механiкапроф.Слободянюк С.О10.00IСП
_ЕКО-21Економiка природокористуваннядоц.Полторацька В.М.10.00IСП
_ЛОГ-21+стГрошi та кредитдоц.Грабовський I.С.10.00IСП
_МАГ-21+стПроектування комплексу маркетингупроф.Васильчак С.В.10.00IСП
_МБ-21Грошi та кредитдоц.Грабовський I.С.10.00IСП
_МЕН-21+стГрошi та кредитдоц.Грабовський I.С.10.00IСП
_ОО-21+стЕкономiка пiдприємствапроф.Фiсуненко П.А.10.00IСП
_ПД-21+стГрошi та кредитдоц.Грабовський I.С.10.00IСП
_ПЦБ-21-4пПланування дiяльностi буд.органiзацiйпроф.Заяць Є.I.10.00IСП
_ТГПВ-21+стТеплогенеруючи установкидоц.Прокофьева Г.Я.10.00IСП
_ФIН-21+стЕкономiка пiдприємствапроф.Фiсуненко П.А.10.00IСП
_АРХ-20-1Сучасне архiтектурне формоутвореннядоц.Ревський I.С.10.00IСП
_ЕКО-20Нормування антропогенного навантаженнядоц.Ткач Н.О.10.00IСП
_МАГ-20Маркетинговi дослiдженняст.в.Галушко О.I.10.00IСП
_ОО-20+стБiзнес-податки та оподаткуваннядоц.Олiнiченко I.В.10.00IСП
_ФIН-20Бiзнес-податки та оподаткуваннядоц.Олiнiченко I.В.10.00IСП
_АДА-23мС.к.з проект.реконст.автом.дор.аеродр.доц.Балашова Ю.Б.10.00IСП
_АРХ-23-2мнНормативно-правовi основи арх.проект.доц.Харченко К.С.10.00IСП
_БМО-23мБудiвельнi та дорож.маш.пiдв.ефективн.проф.Шатов С.В.10.00IСП
_ВВ-23мОбробка води в системахзв.ВВдоц.Нечитайло М.П.10.00IСП
_ЕМ-23мНаукова iноземна мовадоц.Соколова К.В.10.00IСП
_ПЦБ-23-2мпОхорона працi в галузiдоц.Клименко Г.О.10.00IСП
_ПЦБ-23-3мпОхорона працi в галузiдоц.Клименко Г.О.10.00IСП
_ТБК-23мНаукова iноземна мовадоц.Дружинiна Л.В.10.00IСП
_ЦБ-23мПожежна профiлактикадоц.Пилипенко О.В.10.00IСП
_БМО-22мнТеорiя i практика вантажкр.проф.Колiсник М.П.10.00IСП
_ГIЗ-22мНаукова iноземна мовадоц.Шашкiна Н.I.10.00IСП
_ДН-22-1мнОцiнка зiмельних дiлянокпроф.Кiрiчек Ю.О.12.00IСП
_ДН-22-2мнОцiнка зiмельних дiлянокпроф.Кiрiчек Ю.О.10.00IСП
_ПМ-22мнФункцiональнi матерiалидоц.Грузiн Н.В.10.00IСП
~22 ГРУДНЯ - П`ЯТНИЦЯ
АДА-23Вища математикадоц.Чумак Л.О.8.00КОНС
ГiЗ-23Фiзикаст.в.Волнянська I.П.8.00КОНС
ЕК-23Полiтекономiядоц.Шевцова С.А.8.00КОНС
ЕКО-23Фiзикаст.в.Волнянська I.П.8.00КОНС
ЛОГ-23Iсторiя та культура Українист.в.Волкова С.П.8.00КОНС
МАГ-23Вступ до спецiальностiдоц.Морозова Є.П.8.00КОНС
МБ-23Вступ до спецiальностiас.Плотка Л.В.8.00КОНС
МЕН-23Iсторiя та культура Українист.в.Волкова С.П.8.00КОНС
МТ-23Вступ до спецiальностiас.Плотка Л.В.8.00КОНС
МТI-23Вступ до спецiальностiас.Плотка Л.В.8.00КОНС
ОО-23Полiтекономiядоц.Шевцова С.А.8.00КОНС
ПД-23Полiтекономiядоц.Шевцова С.А.8.00КОНС
ПУА-23Iсторiя та культура Українист.в.Волкова С.П.8.00КОНС
ПЦБ-23-1Хiмiядоц.Амiруллоєва Н.В.8.00КОНС
ПЦБ-23-4пIсторiя та культура Українидоц.Лисенко Г.I.8.00КОНС
ТБК-23Вища математикадоц.Чумак Л.О.8.00КОНС
ТГПВ-23Iнформатикадоц.Шибко О.М.8.00КОНС
ФIН-23Цифрова грамотнiсть в бiзнесiдоц.Свiчкар Н.М.8.00КОНС
АДА-22Будiвельне матерiалознавстводоц.Бондаренко С.В.8.00КОНС
АДА-22-2Будiвельне матерiалознавстводоц.Бондаренко С.В.8.00КОНС
АТ-22-1+стВища математикаст.в.Романенко Т.Є.8.00КОНС
АТ-22-2Теоретична механiкадоц.Буратинський А.П.8.00КОНС
БМО-22 +стТеоретична механiкадоц.Буратинський А.П.8.00КОНС
ГiЗ-22Фiлософiядоц.Савош Г.П.8.00КОНС
КН-22-2Теор.ймовiр.ймовiр.процст.в.Кривенкова Л.Ю.8.00КОНС
МАГ-22Аналiз маркетингового середовищаст.в.Галушко О.I.8.00КОНС
ПУА-22Адмiнiстративно- терiтор. устрiй державипроф.Вечеров В.Т.8.00КОНС
ПЦБ-22-3Планування мiст та транспортст.в.Трошин М.Ю.8.00КОНС
ТГПВ-22-1Iнженерна геологiядоц.Грабовець О.М.8.00КОНС
ТГПВ-22-1Грунтознавство та мех.грунтiвдоц.Горлач С.М.8.00КОНС
ТГПВ-22-2Iнженерна геологiядоц.Грабовець О.М.8.00КОНС
ТГПВ-22-2Грунтознавство та мех.грунтiвдоц.Горлач С.М.8.00КОНС
АДА-21Будiвельна механiкадоц.Варяничко М.О.8.00КОНС
БМО-21+стВзаемозам.стандарт. та технiчнi вимiрюванняст.в.Загороднiй О.Б.8.00КОНС
ПЦБ-21-2Планування дiяльностi буд.органiзацiйпроф.Заяць Є.I.8.00КОНС
ПЦБ-22стТехнологiя будiвельного виробництвадоц.Капшук О.А.8.00КОНС
ТБК-21Будiвельна механiкадоц.Варяничко М.О.8.00КОНС
АДА-20ОтаФдоц.Горлач С.М.9.00КОНС
БМО-20+стМашини для земляних робiтдоц.Кроль Р.М.8.00КОНС
ГIЗ-20Автомобiльнi дорогидоц.Трегуб О.В.8.00КОНС
ПЦБ-20-2Основи охорони працi та цивiл.захиступроф.Бєлiков А.С.8.00КОНС
ПЦБ-20-2Основи охорони працi та цивiл.захистудоц.Шаломов В.А.8.00КОНС
ПЦБ-21стОснови та фундаментидоц.Горлач С.М.9.00КОНС
ТБК-20+стТеплот.та теплот.обладнаннядоц.Мосьпан В.I.8.00КОНС
ЦБ-20+стОрган.наглядов.дiяльностiдоц.Берлов О.В.8.00КОНС
ВIМ-23мОхорона працi в галузiдоц.Клименко Г.О.8.00КОНС
МАГ-23мпIнновацiйний розвиток пiдприємствапроф.Васильчак С.В.8.00КОНС
МБ-23мпДипломатична та консульська службаас.Зюзя А.О.8.00КОНС
ОО-23мпОблiк i оподаткування в буд.гал.доц.Загорельська Т.Ю.8.00КОНС
ПД-23мпЕконом.управлiння у бiзнес- структурахдоц.Спiрiдонова К.О.8.00КОНС
ПМ-23мТеорiя i технологiя контр.прокатки б/спроф.Вахрушева В.С8.00КОНС
ПУА-23мпСтратегiчне та проектне управлiннядоц.Корнiєвський С.В.8.00КОНС
ТГПВ-23мЕнергоресурсозб.енергоаудитдоц.Голякова I.В.8.00КОНС
ПЦБ-22-1мнОсн.розр. буд.i спор. при динам.навант.доц.Чабан В.П.8.00КОНС
ПЦБ-22-2мнОсн.розр. буд.i спор. при динам.навант.доц.Чабан В.П.8.00КОНС
_АТ-23Iсторiя та культура Українист.в.Волкова С.П.12.00IСП
_АУТП-23Нарисна геометрiя та iнженерна графiкаст.в.Середа С.Ю.10.00IСП
_БМО-23Iсторiя та культура Українист.в.Волкова С.П.10.00IСП
_БМО-23дIсторiя та культура Українист.в.Волкова С.П.10.00IСП
_ВВ-23Хiмiядоц.Амiруллоєва Н.В.10.00IСП
_КМiДМ-23Нарисна геометрiя та iнженерна графiкаст.в.Середа С.Ю.10.00IСП
_ПМ-23Нарисна геометрiя та iнженерна графiкаст.в.Середа С.Ю.10.00IСП
_ЦБ-23Хiмiядоц.Амiруллоєва Н.В.10.00IСП
_АУТП-22+стВища математикаст.в.Романенко Т.Є.10.00IСП
_ВВ-22-1Iнженерна геологiядоц.Горлач С.М.10.00IСП
_ВВ-22-1Грунтознавство та механ.грунтiвпроф.Ковальов В.В.10.00IСП
_ВВ-22-2Iнженерна геологiядоц.Горлач С.М.10.00IСП
_ВВ-22-2Грунтознавство та механ.грунтiвпроф.Ковальов В.В.10.00IСП
_ЕК-22Дослiдження ринкудоц.Каширнiкова I.О.10.00IСП
_ЕКО-22Фiлософiядоц.Савош Г.П.10.00IСП
_КМiДМ-22+сВища математикаст.в.Романенко Т.Є.10.00IСП
_ЛОГ-22Менеджментпроф.Вечеров В.Т.10.00IСП
_МБ-22Мiкроекономiкапроф.Орловська Ю.В.10.00IСП
_МЕН-22Менеджментпроф.Вечеров В.Т.10.00IСП
_МТ-22Мiкроекономiкапроф.Орловська Ю.В.10.00IСП
_МТI-22Мiкроекономiкапроф.Орловська Ю.В.10.00IСП
_ОО-22Основи бухгалтерського облiкупроф.Фесенко В.В.10.00IСП
_ПД-22Дослiдження ринкудоц.Каширнiкова I.О.10.00IСП
_ПЦБ-22-2Теоретична механiкапроф.Слободянюк С.О10.00IСП
_ТБК-22Будiвельне матерiалознавстводоц.Бондаренко С.В.10.00IСП
_ФIН-22Грошi та кредитдоц.Грабовський I.С.10.00IСП
_ЦБ-22Фiлософiядоц.Савош Г.П.10.00IСП
_АТ-21+стЕлектротехнiка електронiка та мiкропроцес. технiкадоц.Карасьов Г.Г.10.00IСП
_АУТП-21+стЗастосуваннячислових методiв сист.авт.доц.Пономарьова О.А.10.00IСП
_ГIЗ-21+стЗемлевпорядне проектуваннядоц.Кульбака О.М.10.00IСП
_КМiДМ-21+сФiзичнi властивостi iметоди дослiдження мат-лiвпроф.Вахрушева В.С10.00IСП
_КН-21+стПрограмування на Javaдоц.Шибко О.М.10.00IСП
_ЦБ-21+стПрофiлактика вироб.травматизьу профз.доц.Мещерякова I.В.10.00IСП
_АРХ-20-4пЛандшафтна архiтектураст.в.Бондаренко О.I.10.00IСП
_АРХ-20-5пСучасне архiтектурне формоутвореннядоц.Ревський I.С.10.00IСП
_АТ-20+стОснови бiзнесупроф.Божанова В.Ю.10.00IСП
_АУТП-20+стЕлектропостачання в пр.пiдпр.доц.Живцова Л.I.10.00IСП
_КН-20+стТехнологii комп*ют.проентуваннядоц.Iльєв I.М.10.00IСП
_ПМ-21стОснови корозii металiв та довговiчнiстьдоц.Грузiн Н.В.10.00IСП
_ПЦБ-20-1Основи охорони працi та цивiл.захиступроф.Бєлiков А.С.10.00IСП
_ПЦБ-20-1Основи охорони працi та цивiл.захистудоц.Шаломов В.А.10.00IСП
_ПЦБ-20-3Залiзобетоннi конструкцiїдоц.Зезюков Д.М.10.00IСП
_ПЦБ-20-4пОснови та фундаментидоц.Горлач С.М.12.00IСП
_ТГПВ-20+стТБВдоц.Мартиш О.П.10.00IСП
_АРХ-23-1мпНормативно-правовi основи арх.проект.доц.Харченко К.С.10.00IСП
_АТ-23мНаукова iноземна мовадоц.Дружинiна Л.В.10.00IСП
_АУТП-23мОхорона працi в галузiдоц.Рибалка К.А.10.00IСП
_ДН-23-1мнУправлiння девелоперськими проектамипроф.Фiсуненко П.А.10.00IСП
_ДН-23-2мнУправлiння девелоперськими проектамипроф.Фiсуненко П.А.10.00IСП
_ЕКО-23мСтратегiя сталого розвиткудоц.Ткач Н.О.10.00IСП
_КН-23мОснови обчислювального iнтелектупр.Прокопчук10.00IСП
_ЛОГ-23мпЛогiстичний менеджментпроф.Поповиченко I.В.10.00IСП
_МЕН-23мпЛогiстичний менеджментпроф.Поповиченко I.В.10.00IСП
_ПМен-23мпЛогiстичний менеджментпроф.Поповиченко I.В.10.00IСП
_АДА-22мСк.з проект.рекон.авт.дор.аеродр.доц.Балашова Ю.Б.10.00IСП
_ЕЕБ-22мТехн.засоби обстеж.енергоауд.б/сдоц.Юрченко Є.Л.10.00IСП
_ЕКО-22мБiометрiяпроф.Яковишина Т.Ф.10.00IСП
_ТБК-22мАналiз технологiй та мод.в буд.мат-вупроф.Дерев*янко В.М.10.00IСП
_ТГПВ-22мАльтер.тепл.обл.систем ц/iн.доц.Прокофьева Г.Я.10.00IСП
~23 ГРУДНЯ - СУБОТА
АТ-23Вища математикаст.в.Романенко Т.Є.8.00КОНС
АУТП-23Iсторiя та культура Українист.в.Волкова С.П.8.00КОНС
БМО-23Вища математикаст.в.Романенко Т.Є.8.00КОНС
БМО-23дВища математикаст.в.Романенко Т.Є.8.00КОНС
КМiДМ-23Iсторiя та культура Українист.в.Волкова С.П.8.00КОНС
КН-23Дискретна математикадоц.Осипчук М.М.8.00КОНС
ПМ-23Iсторiя та культура Українист.в.Волкова С.П.8.00КОНС
ПЦБ-23-2Хiмiядоц.Амiруллоєва Н.В.8.00КОНС
ПЦБ-23-3Iсторiя та культура Українидоц.Лисенко Г.I.8.00КОНС
КН-22-1+стТеор.ймовiр.ймовiр.процст.в.Кривенкова Л.Ю.8.00КОНС
ПЦБ-22-1Будiвельне матерiалознавстводоц.Бондаренко С.В.8.00КОНС
ПЦБ-22-2Планування мiст та транспортст.в.Трошин М.Ю.8.00КОНС
ПЦБ-23стТеоретична механiкапроф.Слободянюк С.О8.00КОНС
ТБК-22Архiтектура будiвель та спорудст.в.Тимошенко Л.О.8.00КОНС
ВВ-21Гiдрологiя i гiдрометрiядоц.Нестерова О.В.8.00КОНС
ЕКО-21Органiзацiя управл.природоох.дiяльностiдоц.Полторацька В.М.8.00КОНС
ЛОГ-21+стЕкономiка пiдприємствапроф.Фiсуненко П.А.8.00КОНС
МАГ-21+стЕкономiка пiдприємствапроф.Фiсуненко П.А.8.00КОНС
МБ-21Економiка пiдприємствапроф.Фiсуненко П.А.8.00КОНС
МЕН-21+стЕкономiка пiдприємствапроф.Фiсуненко П.А.8.00КОНС
ОО-21+стФiнансовий облiкдоц.Онищенко В.Є.8.00КОНС
ПД-21+стУправлiння пiдприємницькими ризикамидоц.Герасимова О.Л.8.00КОНС
ПЦБ-21-1Будiвельна механiкадоц.Кожемякiна I.Ф8.00КОНС
ПЦБ-21-3Залiзобетоннi конструкцiїдоц.Титюк А.О.8.00КОНС
ПЦБ-21-4пТехнологiя будiвельного виробництвадоц.Капшук О.А.8.00КОНС
ТГПВ-21+стIнженернi мережiдоц.Колесник I.О.8.00КОНС
ФIН-21+стФiнансова дiяльнiсть суб`єктiв господ.доц.Ползiкова Г.В.8.00КОНС
АУТП-20+стКомп`ютернi мережiдоц.Iльєв I.М.8.00КОНС
ВВ-20+стТБВдоц.Мартиш О.П.8.00КОНС
ЕКО-20Еколог.аспекти реконстр.пiдг.мiск.серед.доц.Ткач Н.О.8.00КОНС
ЕП-20+стАналiз та прогнозування бiржового ринкудоц.Ступнiкер Г.Л.8.00КОНС
ЛОГ-20Потенцiал i розвиток пiдприємствадоц.Каширнiкова I.О.8.00КОНС
МАГ-20Потенцiал i розвиток пiдприємствадоц.Каширнiкова I.О.8.00КОНС
МЕН-20+стПотенцiал i розвиток пiдприємствадоц.Каширнiкова I.О.8.00КОНС
ОО-20+стПотенцiал i розвиток пiдприємствадоц.Каширнiкова I.О.8.00КОНС
ПМ-21стМеханiчнi властивостi та конструкцiйна мiцн мат-впроф.Губенко С.I.8.00КОНС
ПУА-20Потенцiал i розвиток пiдприємствадоц.Каширнiкова I.О.8.00КОНС
ПЦБ-20-3Основи та фундаментидоц.Горлач С.М.8.00КОНС
ПЦБ-20-4пОснови охорони працi та цивiл.захистудоц.Шаломов В.А.8.00КОНС
ПЦБ-20-4пОснови охорони працi та цивiл.захиступроф.Бєлiков А.С.8.00КОНС
ФIН-20Потенцiал i розвиток пiдприємствадоц.Каширнiкова I.О.8.00КОНС
АДА-23мС.к. зi зведення буд.спор.та об.цiв.iнж.доц.Ганник М.I.8.00КОНС
АТ-23мОхорона працi в галузiдоц.Рибалка К.А.8.00КОНС
АУТП-23мАвтоматизацiя технол.процесiв i виробництв б.м.доц.Чумак Л.I.8.00КОНС
ДН-23-1мнСтратегiчний маркетингст.в.Галушко О.I.8.00КОНС
ДН-23-2мнСтратегiчний маркетингст.в.Галушко О.I.8.00КОНС
ЕМ-23мПрактика ЄСзелене пiдпр.доц.Юрченко Є.Л.8.00КОНС
КН-23мРадiйнiсть складних системдоц.Бекетов О.В.8.00КОНС
МАГ-23мпСтратегiчний маркетингст.в.Галушко О.I.8.00КОНС
ПЦБ-23-1мнОхорона працi в галузiдоц.Клименко Г.О.8.00КОНС
ПЦБ-23-2мпГеотехнiчне проектування в буд-вiпроф.Ковальов В.В.8.00КОНС
ПЦБ-23-3мпГеотехнiчне проектування в буд-вiпроф.Ковальов В.В.8.00КОНС
ТБК-23мПроект.пiдпр.б/к виробiв та мат.доц.Мосьпан В.I.8.00КОНС
ФIН-23мпБанкiвський та страхов.менеджментдоц.Загорельська Т.Ю.8.00КОНС
ЦБ-23мОхорона працi в буд. галузiдоц.Пилипенко О.В.8.00КОНС
БМО-22мнОснови наук. дослiджень i патентознавстводоц.Голубченко О.I.8.00КОНС
ГIЗ-22мМонiторинг та охорона земельдоц.Гряник В.О.8.00КОНС
ДН-22-1мнМаркетинг ринку нерухомостiдоц.Морозова Є.П.8.00КОНС
ДН-22-2мнМаркетинг ринку нерухомостiдоц.Морозова Є.П.8.00КОНС
ПМ-22мнНауково-досл.робота..проф.Волчук В.М.8.00КОНС
ЦБ-22мЕксперт.з охор.працi...доц.Гiльов В.В.8.00КОНС
_АДА-23Вища математикадоц.Чумак Л.О.12,00IСП
_ГiЗ-23Фiзикаст.в.Волнянська I.П.10.00IСП
_ЕК-23Полiтекономiядоц.Шевцова С.А.10.00IСП
_ЕКО-23Фiзикаст.в.Волнянська I.П.10.00IСП
_ЛОГ-23Iсторiя та культура Українист.в.Волкова С.П.10.00IСП
_МАГ-23Вступ до спецiальностiдоц.Морозова Є.П.10.00IСП
_МБ-23Вступ до спецiальностiас.Плотка Л.В.10.00IСП
_МЕН-23Iсторiя та культура Українист.в.Волкова С.П.10.00IСП
_МТ-23Вступ до спецiальностiас.Плотка Л.В.10.00IСП
_МТI-23Вступ до спецiальностiас.Плотка Л.В.10.00IСП
_ОО-23Полiтекономiядоц.Шевцова С.А.10.00IСП
_ПД-23Полiтекономiядоц.Шевцова С.А.10.00IСП
_ПУА-23Iсторiя та культура Українист.в.Волкова С.П.10.00IСП
_ПЦБ-23-1Хiмiядоц.Амiруллоєва Н.В.10.00IСП
_ПЦБ-23-4пIсторiя та культура Українидоц.Лисенко Г.I.10.00IСП
_ТБК-23Вища математикадоц.Чумак Л.О.10.00IСП
_ТГПВ-23Iнформатикадоц.Шибко О.М.10.00IСП
_ФIН-23Цифрова грамотнiсть в бiзнесiдоц.Свiчкар Н.М.10.00IСП
_АДА-22Будiвельне матерiалознавстводоц.Бондаренко С.В.10.00IСП
_АДА-22-2Будiвельне матерiалознавстводоц.Бондаренко С.В.10.00IСП
_АТ-22-1+стВища математикаст.в.Романенко Т.Є.10.00IСП
_АТ-22-2Теоретична механiкадоц.Буратинський А.П.10.00IСП
_БМО-22 +стТеоретична механiкадоц.Буратинський А.П.10.00IСП
_ГiЗ-22Фiлософiядоц.Савош Г.П.10.00IСП
_КН-22-2Теор.ймовiр.ймовiр.процст.в.Кривенкова Л.Ю.10.00IСП
_МАГ-22Аналiз маркетингового середовищаст.в.Галушко О.I.10.00IСП
_ПУА-22Адмiнiстративно- терiтор. устрiй державипроф.Вечеров В.Т.10.00IСП
_ПЦБ-22-3Планування мiст та транспортст.в.Трошин М.Ю.10.00IСП
_ТГПВ-22-1Iнженерна геологiядоц.Грабовець О.М.10.00IСП
_ТГПВ-22-1Грунтознавство та мех.грунтiвдоц.Горлач С.М.10.00IСП
_ТГПВ-22-2Iнженерна геологiядоц.Грабовець О.М.10.00IСП
_ТГПВ-22-2Грунтознавство та мех.грунтiвдоц.Горлач С.М.10.00IСП
_АДА-21Будiвельна механiкадоц.Варяничко М.О.10.00IСП
_БМО-21+стВзаемозам.стандарт. та технiчнi вимiрюванняст.в.Загороднiй О.Б.10.00IСП
_ПЦБ-21-2Планування дiяльностi буд.органiзацiйпроф.Заяць Є.I.10.00IСП
_ПЦБ-22стТехнологiя будiвельного виробництвадоц.Капшук О.А.10.00IСП
_ТБК-21Будiвельна механiкадоц.Варяничко М.О.10.00IСП
_АДА-20ОтаФдоц.Горлач С.М.12.00IСП
_БМО-20+стМашини для земляних робiтдоц.Кроль Р.М.10.00IСП
_ГIЗ-20Автомобiльнi дорогидоц.Трегуб О.В.10.00IСП
_ПЦБ-20-2Основи охорони працi та цивiл.захистудоц.Шаломов В.А.10.00IСП
_ПЦБ-20-2Основи охорони працi та цивiл.захиступроф.Бєлiков А.С.10.00IСП
_ПЦБ-21стОснови та фундаментидоц.Горлач С.М.12.00IСП
_ТБК-20+стТеплот.та теплот.обладнаннядоц.Мосьпан В.I.10.00IСП
_ЦБ-20+стОрган.наглядов.дiяльностiдоц.Берлов О.В.10.00IСП
_ВIМ-23мОхорона працi в галузiдоц.Клименко Г.О.10.00IСП
_МАГ-23мпIнновацiйний розвиток пiдприємствапроф.Васильчак С.В.10.00IСП
_МБ-23мпДипломатична та консульська службаас.Зюзя А.О.10.00IСП
_ОО-23мпОблiк i оподаткування в буд.гал.доц.Загорельська Т.Ю.10.00IСП
_ПД-23мпЕконом.управлiння у бiзнес- структурахдоц.Спiрiдонова К.О.10.00IСП
_ПМ-23мТеорiя i технологiя контр.прокатки б/спроф.Вахрушева В.С10.00IСП
_ПУА-23мпСтратегiчне та проектне управлiннядоц.Корнiєвський С.В.10.00IСП
_ТГПВ-23мЕнергоресурсозб.енергоаудитдоц.Голякова I.В.10.00IСП
_ПЦБ-22-1мнОсн.розр. буд.i спор. при динам.навант.доц.Чабан В.П.10.00IСП
_ПЦБ-22-2мнОсн.розр. буд.i спор. при динам.навант.доц.Чабан В.П.10.00IСП
~26 ГРУДНЯ - ВIВТОРОК
АРХ-23-1Нарисна геометрiядоц.Ярова Т.П.8.00КОНС
АРХ-23-2Iсторiя мистецтвпроф.Ревський С.Б.8.00КОНС
ГiЗ-23Вища математикадоц.Осипчук М.М.8.00КОНС
ДС-23Iсторiя i теорiя мистецтвадоц.Ревський I.С.8.00КОНС
ЕК-23Основи архiтектурипроф.Захаров Ю.I.8.00КОНС
КЕР-23Вступ до спецiальностiдоц.Лисенко Г.I.8.00КОНС
МАГ-23Полiтекономiядоц.Шевцова С.А.8.00КОНС
ОО-23Основи архiтектурипроф.Захаров Ю.I.8.00КОНС
ПД-23Основи архiтектурипроф.Захаров Ю.I.8.00КОНС
ТГПВ-23Iсторiя та культура Українист.в.Волкова С.П.8.00КОНС
УМЛ-23Вступ до мовознавствадоц.Баранник О.Ю.8.00КОНС
ФIН-23Полiтекономiядоц.Шевцова С.А.8.00КОНС
ЦБ-23Вища математикадоц.Осипчук М.М.8.00КОНС
АРХ-22-5пIсторiя архiтектури та мiстобудуванняст.в.Кулiченко Н.В.8.00КОНС
АТ-22-2Вища математикаст.в.Романенко Т.Є.8.00КОНС
АУТП-22+стФiзикадоц.Бекетов О.В.8.00КОНС
БМО-22 +стВища математикаст.в.Романенко Т.Є.8.00КОНС
ВВ-22-1Архiтектура будiвель та спорудпроф.Разумова О.В.8.00КОНС
ЕК-22Менеджментпроф.Вечеров В.Т.8.00КОНС
КМiДМ-22+сФiзикадоц.Бекетов О.В.8.00КОНС
ОМ-22Пластична анатомiя i анат.рисунокас.Тимошенко В.М.8.00КОНС
ОО-22Мiкроекономiкапроф.Орловська Ю.В.8.00КОНС
ПД-22Менеджментпроф.Вечеров В.Т.8.00КОНС
ПУА-22Менеджментпроф.Вечеров В.Т.8.00КОНС
ПЦБ-22-4пАрхiтектура будiвель та спорудст.в.Тимошенко Л.О.8.00КОНС
ТГПВ-22-1Технiчна термодинамiкаст.в.Березюк Г.Г.8.00КОНС
ФIН-22Мiкроекономiкапроф.Орловська Ю.В.8.00КОНС
ЦБ-22Техногенна безпекадоц.Мещерякова I.В.8.00КОНС
АРХ-21-1Фiлософiядоц.Плаксiна О.I.8.00КОНС
АРХ-21-2Фiлософiядоц.Плаксiна О.I.8.00КОНС
АРХ-21-5пАрхiтектурна фiзика (свiтл. акуст.)проф.Саньков П.М.8.00КОНС
АУТП-21+стОснови цифровоi технiкiдоц.Ужеловский А.В.8.00КОНС
ГIЗ-21+стВища геодезiядоц.Бєгiчев С.В.8.00КОНС
ДС-21Матерiали, технологiї, екологiядоц.Грабовець О.М.8.00КОНС
КМiДМ-21+сФiзика руйнування конструкцiйних матерiалiвпроф.Губенко С.I.8.00КОНС
ТБК-21В*яжучi речовинипроф.Дерев*янко В.М.8.00КОНС
АДА-20Основи охорони працi та цивiльного захиступроф.Бєлiков А.С.8.00КОНС
КН-20+стIнтелектуальний аналiз данихст.в.Кривенкова Л.Ю.8.00КОНС
ПЦБ-20-1Металевi конструкцiїдоц.Горбачова Т.А.8.00КОНС
ПЦБ-20-2Основи та фундаментидоц.Горлач С.М.8.00КОНС
ПЦБ-21стОснови охорони працi та цивiл.захистудоц.Шаломов В.А.8.00КОНС
ПЦБ-21стОснови охорони працi та цивiл.захиступроф.Бєлiков А.С.8.00КОНС
ТБК-20+стОснови охорони працi та цивiльного захиступроф.Бєлiков А.С.8.00КОНС
АРХ-23-1мпТипологiя архiтектурного середовищадоц.Товстик Т.М.8.00КОНС
АРХ-23-1мпАрхiтектура громад. i пром. комплексiвдоц.Невгомонний Г.У.8.00КОНС
АРХ-23-2мнАрхiтектура громад. i пром. комплексiвдоц.Невгомонний Г.У.8.00КОНС
АРХ-23-2мнТипологiя архiтектурного середовищадоц.Товстик Т.М.8.00КОНС
БМО-23мОхорона працi в галузiдоц.Рибалка К.А.8.00КОНС
ГIЗ-23мТопог.геодез. картогр.забезпеч.доц.Iшутiна Г.С.8.00КОНС
ЕКО-23мЗеленi технол.створ.урбоек.доц.Полторацька В.М.8.00КОНС
ПМ-23мОхорона працi в галузiдоц.Рибалка К.А.8.00КОНС
ТГПВ-23мМодернiзацiя.реконстр.рем.вiд.роботи в ц/iдоц.Петренко А. О.8.00КОНС
АДА-22мРесурсзб.методипроект.авт.дор.аеродр.доц.Трегуб О.В.8.00КОНС
АРХ-22-2мнНаукова iноземна мовадоц.Суворова С.А.8.00КОНС
АРХ-22-3мнНаукова iноземна мовадоц.Суворова С.А.8.00КОНС
ВВ-22мОпт.та над.систем под.розп.водидоц.Шарков В.В.8.00КОНС
ТБК-22мПрогр.технол.та модер.вироб.б/мдоц.Мосьпан В.I.8.00КОНС
ТГПВ-22мУдоск.систем теплог.вент.кон.доц.Колесник I.О.8.00КОНС
_АТ-23Вища математикаст.в.Романенко Т.Є.10.00IСП
_АУТП-23Iсторiя та культура Українист.в.Волкова С.П.10.00IСП
_БМО-23Вища математикаст.в.Романенко Т.Є.12.00IСП
_БМО-23дВища математикаст.в.Романенко Т.Є.12.00IСП
_КМiДМ-23Iсторiя та культура Українист.в.Волкова С.П.10.00IСП
_КН-23Дискретна математикадоц.Осипчук М.М.10.00IСП
_ПМ-23Iсторiя та культура Українист.в.Волкова С.П.10.00IСП
_ПЦБ-23-2Хiмiядоц.Амiруллоєва Н.В.10.00IСП
_ПЦБ-23-3Iсторiя та культура Українидоц.Лисенко Г.I.10.00IСП
_ЕКО-22Фiзична та колоiдна хiмiядоц.Амiруллоєва Н.В.8.00IСП
_КН-22-1+стТеор.ймовiр.ймовiр.процст.в.Кривенкова Л.Ю.10.00IСП
_ПЦБ-22-1Будiвельне матерiалознавстводоц.Бондаренко С.В.10.00IСП
_ПЦБ-22-2Планування мiст та транспортст.в.Трошин М.Ю.10.00IСП
_ПЦБ-23стТеоретична механiкапроф.Слободянюк С.О10.00IСП
_ТБК-22Архiтектура будiвель та спорудст.в.Тимошенко Л.О.10.00IСП
_ВВ-21Гiдрологiя i гiдрометрiядоц.Нестерова О.В.10.00IСП
_ЕКО-21Органiзацiя управл.природоох.дiяльностiдоц.Полторацька В.М.10.00IСП
_ЛОГ-21+стЕкономiка пiдприємствапроф.Фiсуненко П.А.10.00IСП
_МАГ-21+стЕкономiка пiдприємствапроф.Фiсуненко П.А.10.00IСП
_МБ-21Економiка пiдприємствапроф.Фiсуненко П.А.10.00IСП
_МЕН-21+стЕкономiка пiдприємствапроф.Фiсуненко П.А.10.00IСП
_ОО-21+стФiнансовий облiкдоц.Онищенко В.Є.10.00IСП
_ПД-21+стУправлiння пiдприємницькими ризикамидоц.Герасимова О.Л.10.00IСП
_ПЦБ-21-1Будiвельна механiкадоц.Кожемякiна I.Ф10.00IСП
_ПЦБ-21-3Залiзобетоннi конструкцiїдоц.Титюк А.О.10.00IСП
_ПЦБ-21-4пТехнологiя будiвельного виробництвадоц.Капшук О.А.10.00IСП
_ТГПВ-21+стIнженернi мережiдоц.Колесник I.О.10.00IСП
_ФIН-21+стФiнансова дiяльнiсть суб`єктiв господ.доц.Ползiкова Г.В.10.00IСП
_АУТП-20+стКомп`ютернi мережiдоц.Iльєв I.М.10.00IСП
_ВВ-20+стТБВдоц.Мартиш О.П.10.00IСП
_ЕКО-20Еколог.аспекти реконстр.пiдг.мiск.серед.доц.Ткач Н.О.10.00IСП
_ЕП-20+стАналiз та прогнозування бiржового ринкудоц.Ступнiкер Г.Л.10.00IСП
_ЛОГ-20Потенцiал i розвиток пiдприємствадоц.Каширнiкова I.О.10.00IСП
_МАГ-20Потенцiал i розвиток пiдприємствадоц.Каширнiкова I.О.10.00IСП
_МЕН-20+стПотенцiал i розвиток пiдприємствадоц.Каширнiкова I.О.10.00IСП
_ОО-20+стПотенцiал i розвиток пiдприємствадоц.Каширнiкова I.О.10.00IСП
_ПМ-21стМеханiчнi властивостi та конструкцiйна мiцн мат-впроф.Губенко С.I.10.00IСП
_ПУА-20Потенцiал i розвиток пiдприємствадоц.Каширнiкова I.О.10.00IСП
_ПЦБ-20-3Основи та фундаментидоц.Горлач С.М.10.00IСП
_ПЦБ-20-4пОснови охорони працi та цивiл.захистудоц.Шаломов В.А.10.00IСП
_ПЦБ-20-4пОснови охорони працi та цивiл.захиступроф.Бєлiков А.С.10.00IСП
_ФIН-20Потенцiал i розвиток пiдприємствадоц.Каширнiкова I.О.10.00IСП
_АДА-23мС.к. зi зведення буд.спор.та об.цiв.iнж.доц.Ганник М.I.10.00IСП
_АТ-23мОхорона працi в галузiдоц.Рибалка К.А.10.00IСП
_АУТП-23мАвтоматизацiя технол.процесiв i виробництв б.м.доц.Чумак Л.I.10.00IСП
_ДН-23-1мнСтратегiчний маркетингст.в.Галушко О.I.10.00IСП
_ДН-23-2мнСтратегiчний маркетингст.в.Галушко О.I.10.00IСП
_ЕМ-23мПрактика ЄСзелене пiдпр.доц.Юрченко Є.Л.10.00IСП
_КН-23мРадiйнiсть складних системдоц.Бекетов О.В.10.00IСП
_МАГ-23мпСтратегiчний маркетингст.в.Галушко О.I.10.00IСП
_ПЦБ-23-1мнОхорона працi в галузiдоц.Клименко Г.О.10.00IСП
_ПЦБ-23-2мпГеотехнiчне проектування в буд-вiпроф.Ковальов В.В.10.00IСП
_ПЦБ-23-3мпГеотехнiчне проектування в буд-вiпроф.Ковальов В.В.10.00IСП
_ТБК-23мПроект.пiдпр.б/к виробiв та мат.доц.Мосьпан В.I.10.00IСП
_ФIН-23мпБанкiвський та страхов.менеджментдоц.Загорельська Т.Ю.10.00IСП
_ЦБ-23мОхорона працi в буд. галузiдоц.Пилипенко О.В.10.00IСП
_БМО-22мнОснови наук. дослiджень i патентознавстводоц.Голубченко О.I.10.00IСП
_ГIЗ-22мМонiторинг та охорона земельдоц.Гряник В.О.10.00IСП
_ДН-22-1мнМаркетинг ринку нерухомостiдоц.Морозова Є.П.10.00IСП
_ДН-22-2мнМаркетинг ринку нерухомостiдоц.Морозова Є.П.12.00IСП
_ПМ-22мнНауково-досл.робота..проф.Волчук В.М.10.00IСП
_ЦБ-22мЕксперт.з охор.працi...доц.Гiльов В.В.10.00IСП
~27 ГРУДНЯ - СЕРЕДА
АДА-23Iсторiя та культура Українидоц.Лисенко Г.I.8.00КОНС
АРХ-23-5пНарисна геометрiядоц.Ярова Т.П.8.00КОНС
ВВ-23Iсторiя та культура Українист.в.Волкова С.П.8.00КОНС
ЕКО-23Геологiя з основами геоморфологiїдоц.Грабовець О.М.8.00КОНС
ЛОГ-23Математика для економiстiвдоц.Чумак Л.О.8.00КОНС
МБ-23Полiтекономiядоц.Шевцова С.А.8.00КОНС
МЕН-23Математика для економiстiвдоц.Чумак Л.О.8.00КОНС
МТ-23Полiтекономiядоц.Шевцова С.А.8.00КОНС
МТI-23Полiтекономiядоц.Шевцова С.А.8.00КОНС
ОМ-23Iсторiя i теорiя мистецтва та архiтектуридоц.Ревський I.С.8.00КОНС
ПУА-23Математика для економiстiвдоц.Чумак Л.О.8.00КОНС
ТБК-23Iсторiя та культура Українидоц.Лисенко Г.I.8.00КОНС
АДА-22Геодезичне забесп. буд.процесiвдоц.Дем*яненко В.В.8.00КОНС
АДА-22-2Геодезичне забесп. буд.процесiвдоц.Дем*яненко В.В.8.00КОНС
АРХ-22-1Iсторiя архiтектури та мiстобудуванняст.в.Кулiченко Н.В.8.00КОНС
АРХ-22-4пМатерiалознавствопроф.Дерев*янко В.М.8.00КОНС
АТ-22-1+стОпiр матерiалiвдоц.Карасьов О.Г.8.00КОНС
ВВ-22-2Архiтектура будiвель та спорудпроф.Разумова О.В.8.00КОНС
ГiЗ-22Вища математикадоц.Осипчук М.М.8.00КОНС
ДС-22Iсторiя i теорiя мистецтвапроф.Ревський С.Б.8.00КОНС
ЕКО-22Фiзична та колоiдна хiмiядоц.Амiруллоєва Н.В.10.00КОНС
КН-22-2Фiлософiядоц.Бiлополий В.В.8.00КОНС
ЛОГ-22Мiкроекономiкапроф.Орловська Ю.В.8.00КОНС
МАГ-22Українська мова (за проф.спрям.)доц.Баранник О.Ю.8.00КОНС
МБ-22Менеджментпроф.Вечеров В.Т.8.00КОНС
МЕН-22Мiкроекономiкапроф.Орловська Ю.В.8.00КОНС
МТ-22Менеджментпроф.Вечеров В.Т.8.00КОНС
МТI-22Менеджментпроф.Вечеров В.Т.8.00КОНС
ПЦБ-22-3Будiвельне матерiалознавстводоц.Бондаренко С.В.8.00КОНС
ТГПВ-22-2Технiчна термодинамiкаст.в.Березюк Г.Г.8.00КОНС
АДА-21Iнженернi вишукування та проект.авт.дор.доц.Трегуб О.В.8.00КОНС
АРХ-21-4пФiлософiядоц.Плаксiна О.I.8.00КОНС
АТ-21+стСтандарт.квалiм.якiстьвиг.д/авт.доц.Лиходiй О.С.8.00КОНС
КН-21+стМатем.методи дослiдження операцiйдоц.Вельмагiна Н.О.8.00КОНС
ПЦБ-22стБудiвельна механiкадоц.Кожемякiна I.Ф8.00КОНС
ЦБ-21+стМКдоц.Горбачова Т.А.8.00КОНС
АРХ-20-1Ландшафтна архiтектураст.в.Бондаренко О.I.8.00КОНС
АРХ-20-5пДизайн архiтектурного середовищаст.в.Куницька Я.С.8.00КОНС
АТ-20+стОснови охорони працi та цивiльного захистудоц.Рибалка К.А.8.00КОНС
ГIЗ-20Iнженерна геодезiядоц.Iшутiна Г.С.8.00КОНС
ТГПВ-20+стОснови охорони працi та цивiльного захистудоц.Шаломов В.А.8.00КОНС
ЦБ-20+стУправлiння цивiльною безпекаюдоц.Налисько М.М.8.00КОНС
ВIМ-23мВIМ пректування ЗБК б/с спец.пр.доц.Зiнкевич О.Г.8.00КОНС
ВВ-23мМодернiзацiя.реконстр.рем.вiд.роботи в ВВдоц.Шарков В.В.8.00КОНС
ЛОГ-23мпIнформ. системи i технологiї в менеджментiдоц.Ступнiкер Г.Л.8.00КОНС
МЕН-23мпIнформ. системи i технологiї в менеджментiдоц.Ступнiкер Г.Л.8.00КОНС
ПМен-23мпIнформ. системи i технологiї в менеджментiдоц.Ступнiкер Г.Л.8.00КОНС
ПУА-23мпУправлiння публiчними фiнансамидоц.Грабовський I.С.8.00КОНС
ЕЕБ-22мОснови проект.енергоеф.буд.доц.Коваль О.О.8.00КОНС
ЕКО-22мМетодика наукових досл.проф.Яковишина Т.Ф.8.00КОНС
ПЦБ-22-1мнОрг.рекон. та вiдн.iнж. мереж та спор.проф.Кравчуновська Т.С.8.00КОНС
ПЦБ-22-1мнIнж. захист i пiдг. територiйдоц.Загiльский В.А.8.00КОНС
ПЦБ-22-1мнКомп.модел.буд.i спор.iз ЗБКдоц.Сопiльняк А.М.8.00КОНС
ПЦБ-22-1мнКомп.модел. МК буд.i спор.доц.Давидов I.I.8.00КОНС
ПЦБ-22-1мнЕнергоеф. та екол. техн. в буд.проф.Папiрник Р.Б.8.00КОНС
ПЦБ-22-2мнIнж. захист i пiдг. територiйдоц.Загiльский В.А.8.00КОНС
ПЦБ-22-2мнОрг.рекон. та вiдн.iнж. мереж та спор.проф.Кравчуновська Т.С.8.00КОНС
ПЦБ-22-2мнКомп.модел.буд.i спор.iз ЗБКдоц.Сопiльняк А.М.8.00КОНС
ПЦБ-22-2мнКомп.модел. МК буд.i спор.доц.Давидов I.I.8.00КОНС
ПЦБ-22-2мнЕнергоеф. та екол. техн. в буд.проф.Папiрник Р.Б.8.00КОНС
_АРХ-23-1Нарисна геометрiядоц.Ярова Т.П.10.00IСП
_АРХ-23-2Iсторiя мистецтвпроф.Ревський С.Б.10.00IСП
_ГiЗ-23Вища математикадоц.Осипчук М.М.10.00IСП
_ДС-23Iсторiя i теорiя мистецтвадоц.Ревський I.С.10.00IСП
_ЕК-23Основи архiтектурипроф.Захаров Ю.I.10.00IСП
_КЕР-23Вступ до спецiальностiдоц.Лисенко Г.I.10.00IСП
_МАГ-23Полiтекономiядоц.Шевцова С.А.10.00IСП
_ОО-23Основи архiтектурипроф.Захаров Ю.I.10.00IСП
_ПД-23Основи архiтектурипроф.Захаров Ю.I.10.00IСП
_ТГПВ-23Iсторiя та культура Українист.в.Волкова С.П.10.00IСП
_УМЛ-23Вступ до мовознавствадоц.Баранник О.Ю.10.00IСП
_ФIН-23Полiтекономiядоц.Шевцова С.А.10.00IСП
_ЦБ-23Вища математикадоц.Осипчук М.М.10.00IСП
_АРХ-22-5пIсторiя архiтектури та мiстобудуванняст.в.Кулiченко Н.В.10.00IСП
_АТ-22-2Вища математикаст.в.Романенко Т.Є.10.00IСП
_АУТП-22+стФiзикадоц.Бекетов О.В.10.00IСП
_БМО-22 +стВища математикаст.в.Романенко Т.Є.10.00IСП
_ВВ-22-1Архiтектура будiвель та спорудпроф.Разумова О.В.10.00IСП
_ЕК-22Менеджментпроф.Вечеров В.Т.10.00IСП
_КМiДМ-22+сФiзикадоц.Бекетов О.В.10.00IСП
_ОМ-22Пластична анатомiя i анат.рисунокас.Тимошенко В.М.10.00IСП
_ОО-22Мiкроекономiкапроф.Орловська Ю.В.10.00IСП
_ПД-22Менеджментпроф.Вечеров В.Т.10.00IСП
_ПУА-22Менеджментпроф.Вечеров В.Т.10.00IСП
_ПЦБ-22-4пАрхiтектура будiвель та спорудст.в.Тимошенко Л.О.10.00IСП
_ТГПВ-22-1Технiчна термодинамiкаст.в.Березюк Г.Г.10.00IСП
_ФIН-22Мiкроекономiкапроф.Орловська Ю.В.10.00IСП
_ЦБ-22Техногенна безпекадоц.Мещерякова I.В.10.00IСП
_АРХ-21-1Фiлософiядоц.Плаксiна О.I.10.00IСП
_АРХ-21-2Фiлософiядоц.Плаксiна О.I.10.00IСП
_АРХ-21-5пАрхiтектурна фiзика (свiтл. акуст.)проф.Саньков П.М.10.00IСП
_АУТП-21+стОснови цифровоi технiкiдоц.Ужеловский А.В.10.00IСП
_ГIЗ-21+стВища геодезiядоц.Бєгiчев С.В.10.00IСП
_ДС-21Матерiали, технологiї, екологiядоц.Грабовець О.М.10.00IСП
_КМiДМ-21+сФiзика руйнування конструкцiйних матерiалiвпроф.Губенко С.I.10.00IСП
_ТБК-21В*яжучi речовинипроф.Дерев*янко В.М.10.00IСП
_АДА-20Основи охорони працi та цивiльного захиступроф.Бєлiков А.С.10.00IСП
_КН-20+стIнтелектуальний аналiз данихст.в.Кривенкова Л.Ю.10.00IСП
_ПЦБ-20-1Металевi конструкцiїдоц.Горбачова Т.А.10.00IСП
_ПЦБ-20-2Основи та фундаментидоц.Горлач С.М.10.00IСП
_ПЦБ-21стОснови охорони працi та цивiл.захиступроф.Бєлiков А.С.10.00IСП
_ПЦБ-21стОснови охорони працi та цивiл.захистудоц.Шаломов В.А.10.00IСП
_ТБК-20+стОснови охорони працi та цивiльного захиступроф.Бєлiков А.С.10.00IСП
_АРХ-23-1мпТипологiя архiтектурного середовищадоц.Товстик Т.М.10.00IСП
_АРХ-23-1мпАрхiтектура громад. i пром. комплексiвдоц.Невгомонний Г.У.10.00IСП
_АРХ-23-2мнАрхiтектура громад. i пром. комплексiвдоц.Невгомонний Г.У.10.00IСП
_АРХ-23-2мнТипологiя архiтектурного середовищадоц.Товстик Т.М.10.00IСП
_БМО-23мОхорона працi в галузiдоц.Рибалка К.А.10.00IСП
_ГIЗ-23мТопог.геодез. картогр.забезпеч.доц.Iшутiна Г.С.10.00IСП
_ЕКО-23мЗеленi технол.створ.урбоек.доц.Полторацька В.М.10.00IСП
_ПМ-23мОхорона працi в галузiдоц.Рибалка К.А.10.00IСП
_ТГПВ-23мМодернiзацiя.реконстр.рем.вiд.роботи в ц/iдоц.Петренко А. О.10.00IСП
_АРХ-22-2мнНаукова iноземна мовадоц.Суворова С.А.10.00IСП
_АРХ-22-3мнНаукова iноземна мовадоц.Суворова С.А.10.00IСП
_ВВ-22мОпт.та над.систем под.розп.водидоц.Шарков В.В.10.00IСП
_ТБК-22мПрогр.технол.та модер.вироб.б/мдоц.Мосьпан В.I.10.00IСП
_ТГПВ-22мУдоск.систем теплог.вент.кон.доц.Колесник I.О.10.00IСП
~28 ГРУДНЯ - ЧЕТВЕР
АРХ-23-2Iсторiя та культура Українист.в.Волкова С.П.8.00КОНС
АРХ-23-4пНарисна геометрiядоц.Ярова Т.П.8.00КОНС
ПЦБ-23-1Нарисна геометрiя, iнженерна i комп.графiкадоц.Сопiльняк А.М.8.00КОНС
ПЦБ-23-4пВища математикадоц.Чумак Л.О.8.00КОНС
АРХ-22-2Арх.конструкцiї будiвель i споруд (цив.)проф.Разумова О.В.8.00КОНС
КН-22-1+стФiлософiядоц.Бiлополий В.В.8.00КОНС
ТБК-22Теоретична механiкапроф.Слободянюк С.О8.00КОНС
БМО-21+стОснови автоматизацii машин i робототехнiкидоц.Ужеловский А.В.8.00КОНС
ВВ-21Гiдротехнiчнi спорудидоц.Нестерова О.В.8.00КОНС
ЕКО-21Стратегiчна екологiчна оцiнкадоц.Ткач Н.О.8.00КОНС
ЛОГ-21+стОснови iнновацiйної дiяльностiдоц.Котуранова Т.В.8.00КОНС
МАГ-21+стОснови бiзнесупроф.Божанова В.Ю.8.00КОНС
МБ-21Основи бiзнесупроф.Божанова В.Ю.8.00КОНС
МЕН-21+стОснови iнновацiйної дiяльностiдоц.Котуранова Т.В.8.00КОНС
ОО-21+стМiжнародний бiзнесдоц.Ступнiкер Г.Л.8.00КОНС
ПД-21+стМiжнародний бiзнесдоц.Ступнiкер Г.Л.8.00КОНС
ПЦБ-21-2Будiвельна механiкадоц.Кожемякiна I.Ф8.00КОНС
ПЦБ-21-4пЗалiзобетоннi конструкцiїдоц.Титюк А.О.8.00КОНС
ФIН-21+стМiжнародний бiзнесдоц.Ступнiкер Г.Л.8.00КОНС
АРХ-20-4пСучасне архiтектурне формоутвореннядоц.Ревський I.С.8.00КОНС
АУТП-20+стОснови охорони працi та цивiльного захистудоц.Рибалка К.А.8.00КОНС
БМО-20+стОснови охорони працi та цивiльного захистудоц.Рибалка К.А.8.00КОНС
ЕКО-20Адаптацiя ЄС до змiн клiматупроф.Яковишина Т.Ф.8.00КОНС
ЕП-20+стСтратегiя пiдприємствпроф.Вечеров В.Т.8.00КОНС
МАГ-20Стратегiя пiдприємствпроф.Вечеров В.Т.8.00КОНС
ОО-20+стСтратегiя пiдприємствпроф.Вечеров В.Т.8.00КОНС
ПМ-21стОснови охорони працi та цивiльного захистудоц.Рибалка К.А.8.00КОНС
ПУА-20Стратегiя пiдприємствпроф.Вечеров В.Т.8.00КОНС
ПЦБ-20-3Органiзацiя будiвництвадоц.Дьяченко Л.Ю.8.00КОНС
ФIН-20Стратегiя пiдприємствпроф.Вечеров В.Т.8.00КОНС
АДА-23мОхорона працi в галузiдоц.Клименко Г.О.8.00КОНС
ДН-23-1мнРинковi дослiдження та стратег. аналiздоц.Онищенко В.Є.8.00КОНС
ДН-23-2мнМаркетинговий менеджментдоц.Морозова Є.П.8.00КОНС
ЕМ-23мЕнергетiчний баланс будiвельдоц.Адегов О.В.8.00КОНС
МАГ-23мпРинковi дослiдження та стратег. аналiздоц.Онищенко В.Є.8.00КОНС
МБ-23мпМiжнароднi стратегiї економ. розвиткудоц.Чала В.С.8.00КОНС
ОО-23мпПiдготовка звiтностi для управлiннядоц.Свiчкар Н.М.8.00КОНС
ПД-23мпУправлiння вартiстю пiдприємств буд. гал.доц.Герасимова О.Л.8.00КОНС
ПЦБ-23-1мнНовiтнi технологiї буд. виробництвадоц.Дiкарев К.Б.8.00КОНС
ПЦБ-23-1мнОрганiзацiя спорудж. висот.будiвельпроф.Заяць Є.I.8.00КОНС
ПЦБ-23-1мнРацiонал. проєктування ЗБ та ККдоц.Зiнкевич О.Г.8.00КОНС
ПЦБ-23-1мнПроектув.МК буд.i спор. пiдв.рiвня вiдп.доц.Давидов I.I.8.00КОНС
ПЦБ-23-1мнОсобливостi проект. ОiФ в склад. геол.ум.доц.Нажа П.М.8.00КОНС
ПЦБ-23-2мпРацiонал. проєктування ЗБ та ККдоц.Зiнкевич О.Г.8.00КОНС
ПЦБ-23-2мпОсн.розр. та проек.конст. мостов.спор.доц.Давидов I.I.8.00КОНС
ПЦБ-23-2мпОсобливостi проект. ОiФ в склад. геол.ум.доц.Нажа П.М.8.00КОНС
ПЦБ-23-2мпНовiтнi технологiї буд. виробництвадоц.Дiкарев К.Б.8.00КОНС
ПЦБ-23-2мпОрганiзацiя спорудж. висот.будiвельпроф.Заяць Є.I.8.00КОНС
ПЦБ-23-3мпРацiонал. проєктування ЗБ та ККдоц.Зiнкевич О.Г.8.00КОНС
ПЦБ-23-3мпОсобливостi проект. ОiФ в склад. геол.ум.доц.Нажа П.М.8.00КОНС
ПЦБ-23-3мпНовiтнi технологiї буд. виробництвадоц.Дiкарев К.Б.8.00КОНС
ПЦБ-23-3мпОрганiзацiя спорудж. висот.будiвельпроф.Заяць Є.I.8.00КОНС
ПЦБ-23-3мпОсн.розр. та проек.конст. мостов.спор.доц.Давидов I.I.8.00КОНС
ТБК-23мЕксплуатацiя споруд в/пдоц.Колохов В.В.8.00КОНС
ФIН-23мпПiдготовка звiтностi для управлiннядоц.Свiчкар Н.М.8.00КОНС
ЦБ-23мСистеа управл охор.пр.доц.Налисько М.М.8.00КОНС
БМО-22мнСучаснi методи конструюваннядоц.Спiльник М.А.8.00КОНС
ГIЗ-22мТеорiя науки та методологiя досл.доц.Бєгiчев С.В.8.00КОНС
ДН-22-1мнОрган. i управ.експлуат. об*єкт.нерух.проф.Кравчуновська Т.С.8.00КОНС
ДН-22-2мнОрган. i управ.експлуат. об*єкт.нерух.проф.Кравчуновська Т.С.8.00КОНС
ПМ-22мнПробл.реконстр. 5-ти поверхов. будин. будов. 60-70проф.Волчук В.М.8.00КОНС
_АДА-23Iсторiя та культура Українидоц.Лисенко Г.I.10.00IСП
_АРХ-23-5пНарисна геометрiядоц.Ярова Т.П.10.00IСП
_ВВ-23Iсторiя та культура Українист.в.Волкова С.П.10.00IСП
_ЕКО-23Геологiя з основами геоморфологiїдоц.Грабовець О.М.10.00IСП
_ЛОГ-23Математика для економiстiвдоц.Чумак Л.О.10.00IСП
_МБ-23Полiтекономiядоц.Шевцова С.А.10.00IСП
_МЕН-23Математика для економiстiвдоц.Чумак Л.О.10.00IСП
_МТ-23Полiтекономiядоц.Шевцова С.А.10.00IСП
_МТI-23Полiтекономiядоц.Шевцова С.А.10.00IСП
_ОМ-23Iсторiя i теорiя мистецтва та архiтектуридоц.Ревський I.С.10.00IСП
_ПУА-23Математика для економiстiвдоц.Чумак Л.О.10.00IСП
_ТБК-23Iсторiя та культура Українидоц.Лисенко Г.I.12,00IСП
_АДА-22Геодезичне забесп. буд.процесiвдоц.Дем*яненко В.В.10.00IСП
_АДА-22-2Геодезичне забесп. буд.процесiвдоц.Дем*яненко В.В.10.00IСП
_АРХ-22-1Iсторiя архiтектури та мiстобудуванняст.в.Кулiченко Н.В.10.00IСП
_АРХ-22-4пМатерiалознавствопроф.Дерев*янко В.М.10.00IСП
_АТ-22-1+стОпiр матерiалiвдоц.Карасьов О.Г.10.00IСП
_ВВ-22-2Архiтектура будiвель та спорудпроф.Разумова О.В.10.00IСП
_ГiЗ-22Вища математикадоц.Осипчук М.М.10.00IСП
_ДС-22Iсторiя i теорiя мистецтвапроф.Ревський С.Б.10.00IСП
_КН-22-2Фiлософiядоц.Бiлополий В.В.10.00IСП
_ЛОГ-22Мiкроекономiкапроф.Орловська Ю.В.10.00IСП
_МАГ-22Українська мова (за проф.спрям.)доц.Баранник О.Ю.10.00IСП
_МБ-22Менеджментпроф.Вечеров В.Т.10.00IСП
_МЕН-22Мiкроекономiкапроф.Орловська Ю.В.10.00IСП
_МТ-22Менеджментпроф.Вечеров В.Т.10.00IСП
_МТI-22Менеджментпроф.Вечеров В.Т.10.00IСП
_ПЦБ-22-3Будiвельне матерiалознавстводоц.Бондаренко С.В.10.00IСП
_ТГПВ-22-2Технiчна термодинамiкаст.в.Березюк Г.Г.10.00IСП
_АДА-21Iнженернi вишукування та проект.авт.дор.доц.Трегуб О.В.10.00IСП
_АРХ-21-4пФiлософiядоц.Плаксiна О.I.10.00IСП
_АТ-21+стСтандарт.квалiм.якiстьвиг.д/авт.доц.Лиходiй О.С.10.00IСП
_КН-21+стМатем.методи дослiдження операцiйдоц.Вельмагiна Н.О.10.00IСП
_ПЦБ-22стБудiвельна механiкадоц.Кожемякiна I.Ф10.00IСП
_ЦБ-21+стМКдоц.Горбачова Т.А.10.00IСП
_АРХ-20-1Ландшафтна архiтектураст.в.Бондаренко О.I.10.00IСП
_АРХ-20-5пДизайн архiтектурного середовищаст.в.Куницька Я.С.10.00IСП
_АТ-20+стОснови охорони працi та цивiльного захистудоц.Рибалка К.А.10.00IСП
_ГIЗ-20Iнженерна геодезiядоц.Iшутiна Г.С.10.00IСП
_ТГПВ-20+стОснови охорони працi та цивiльного захистудоц.Шаломов В.А.10.00IСП
_ЦБ-20+стУправлiння цивiльною безпекаюдоц.Налисько М.М.10.00IСП
_ВIМ-23мВIМ пректування ЗБК б/с спец.пр.доц.Зiнкевич О.Г.10.00IСП
_ВВ-23мМодернiзацiя.реконстр.рем.вiд.роботи в ВВдоц.Шарков В.В.10.00IСП
_ЛОГ-23мпIнформ. системи i технологiї в менеджментiдоц.Ступнiкер Г.Л.10.00IСП
_МЕН-23мпIнформ. системи i технологiї в менеджментiдоц.Ступнiкер Г.Л.10.00IСП
_ПМен-23мпIнформ. системи i технологiї в менеджментiдоц.Ступнiкер Г.Л.10.00IСП
_ПУА-23мпУправлiння публiчними фiнансамидоц.Грабовський I.С.10.00IСП
_АДА-22мРесурсзб.методипроект.авт.дор.аеродр.доц.Трегуб О.В.10.00IСП
_ЕЕБ-22мОснови проект.енергоеф.буд.доц.Коваль О.О.10.00IСП
_ЕКО-22мМетодика наукових досл.проф.Яковишина Т.Ф.10.00IСП
_ПЦБ-22-1мнОрг.рекон. та вiдн.iнж. мереж та спор.проф.Кравчуновська Т.С.10.00IСП
_ПЦБ-22-1мнКомп.модел. МК буд.i спор.доц.Давидов I.I.10.00IСП
_ПЦБ-22-1мнIнж. захист i пiдг. територiйдоц.Загiльский В.А.10.00IСП
_ПЦБ-22-1мнКомп.модел.буд.i спор.iз ЗБКдоц.Сопiльняк А.М.10.00IСП
_ПЦБ-22-1мнЕнергоеф. та екол. техн. в буд.проф.Папiрник Р.Б.10.00IСП
_ПЦБ-22-2мнОрг.рекон. та вiдн.iнж. мереж та спор.проф.Кравчуновська Т.С.10.00IСП
_ПЦБ-22-2мнЕнергоеф. та екол. техн. в буд.проф.Папiрник Р.Б.10.00IСП
_ПЦБ-22-2мнКомп.модел.буд.i спор.iз ЗБКдоц.Сопiльняк А.М.10.00IСП
_ПЦБ-22-2мнIнж. захист i пiдг. територiйдоц.Загiльский В.А.10.00IСП
_ПЦБ-22-2мнКомп.модел. МК буд.i спор.доц.Давидов I.I.10.00IСП
~29 ГРУДНЯ - П`ЯТНИЦЯ
АРХ-23-1Iсторiя мистецтвпроф.Ревський С.Б.8.00КОНС
АТ-23Iнформатикаст.в.Пономарьов С.М.8.00КОНС
АУТП-23Хiмiядоц.Амiруллоєва Н.В.8.00КОНС
БМО-23Iнформатикаст.в.Пономарьов С.М.8.00КОНС
БМО-23дКомп.техн.прогр.ст.в.Пономарьов С.М.9.00КОНС
ДС-23Iсторiя та культура Українист.в.Волкова С.П.8.00КОНС
КЕР-23Iсторич. витоки євроiнтегр.Українидоц.Бабенко В.А.8.00КОНС
КМiДМ-23Хiмiядоц.Амiруллоєва Н.В.8.00КОНС
КН-23Лiнiйна алгебра та аналiт.геометрiядоц.Вельмагiна Н.О.8.00КОНС
МАГ-23Основи архiтектурипроф.Захаров Ю.I.8.00КОНС
ПМ-23Хiмiядоц.Амiруллоєва Н.В.8.00КОНС
ПЦБ-23-2Вища математикадоц.Чумак Л.О.8.00КОНС
ПЦБ-23-3Нарисна геометрiя, iнженерна i комп.графiкадоц.Сопiльняк А.М.8.00КОНС
УМЛ-23Вступ до лiтературознавствадоц.Богуславська Л.Г.8.00КОНС
ФIН-23Основи архiтектурипроф.Захаров Ю.I.8.00КОНС
АРХ-22-5пМатерiалознавствопроф.Дерев*янко В.М.8.00КОНС
ОМ-22Iсторiя мистецтва та арх.Українидоц.Ревський I.С.8.00КОНС
ПЦБ-22-1Теоретична механiкапроф.Слободянюк С.О8.00КОНС
ПЦБ-22-2Будiвельне матерiалознавстводоц.Бондаренко С.В.8.00КОНС
ПЦБ-23стАрхiтектура будiвель та спорудст.в.Тимошенко Л.О.8.00КОНС
АРХ-21-5пТеорiя архiтектурного проєктуваннядоц.Цимбалова Т.А.8.00КОНС
ПЦБ-21-1Залiзобетоннi конструкцiїдоц.Титюк А.О.8.00КОНС
ПЦБ-21-3Будiвельна механiкадоц.Кожемякiна I.Ф8.00КОНС
ТБК-21Виробнича база будiвництвадоц.Дехта Т.М.8.00КОНС
ТГПВ-21+стАеродинамiка вентиляцiiдоц.Каспiйцева В.Ю.8.00КОНС
АДА-20ТБД та аеродромiвдоц.Ганник М.I.8.00КОНС
ЛОГ-20Офiс-менеджментпроф.Божанова В.Ю.8.00КОНС
МЕН-20+стОфiс-менеджментпроф.Божанова В.Ю.8.00КОНС
ПЦБ-20-2Залiзобетоннi конструкцiїдоц.Зезюков Д.М.8.00КОНС
ПЦБ-20-4пОрганiзацiя будiвництвадоц.Дьяченко Л.Ю.8.00КОНС
АТ-23мТриботехнiкадоц.Колеснiкова Т.М.8.00КОНС
АУТП-23мКомп`ютернi технологii проект.досл.системдоц.Ужеловський В.О.8.00КОНС
КН-23мТеорiя комп`ютерного проектування складних об`єктiпроф.Єршова Н.М.8.00КОНС
ЦБ-22мПромислова безпекадоц.Клименко Г.О.8.00КОНС
_АРХ-23-2Iсторiя та культура Українист.в.Волкова С.П.10.00IСП
_АРХ-23-4пНарисна геометрiядоц.Ярова Т.П.10.00IСП
_ПЦБ-23-1Нарисна геометрiя, iнженерна i комп.графiкадоц.Сопiльняк А.М.10.00IСП
_ПЦБ-23-4пВища математикадоц.Чумак Л.О.10.00IСП
_АРХ-22-2Арх.конструкцiї будiвель i споруд (цив.)проф.Разумова О.В.10.00IСП
_КН-22-1+стФiлософiядоц.Бiлополий В.В.10.00IСП
_ТБК-22Теоретична механiкапроф.Слободянюк С.О10.00IСП
_БМО-21+стОснови автоматизацii машин i робототехнiкидоц.Ужеловский А.В.10.00IСП
_ВВ-21Гiдротехнiчнi спорудидоц.Нестерова О.В.10.00IСП
_ЕКО-21Стратегiчна екологiчна оцiнкадоц.Ткач Н.О.10.00IСП
_ЛОГ-21+стОснови iнновацiйної дiяльностiдоц.Котуранова Т.В.10.00IСП
_МАГ-21+стОснови бiзнесупроф.Божанова В.Ю.10.00IСП
_МБ-21Основи бiзнесупроф.Божанова В.Ю.10.00IСП
_МЕН-21+стОснови iнновацiйної дiяльностiдоц.Котуранова Т.В.10.00IСП
_ОО-21+стМiжнародний бiзнесдоц.Ступнiкер Г.Л.10.00IСП
_ПД-21+стМiжнародний бiзнесдоц.Ступнiкер Г.Л.10.00IСП
_ПЦБ-21-2Будiвельна механiкадоц.Кожемякiна I.Ф10.00IСП
_ПЦБ-21-4пЗалiзобетоннi конструкцiїдоц.Титюк А.О.10.00IСП
_ФIН-21+стМiжнародний бiзнесдоц.Ступнiкер Г.Л.10.00IСП
_АРХ-20-4пСучасне архiтектурне формоутвореннядоц.Ревський I.С.10.00IСП
_АУТП-20+стОснови охорони працi та цивiльного захистудоц.Рибалка К.А.10.00IСП
_БМО-20+стОснови охорони працi та цивiльного захистудоц.Рибалка К.А.10.00IСП
_ЕКО-20Адаптацiя ЄС до змiн клiматупроф.Яковишина Т.Ф.10.00IСП
_ЕП-20+стСтратегiя пiдприємствпроф.Вечеров В.Т.10.00IСП
_МАГ-20Стратегiя пiдприємствпроф.Вечеров В.Т.10.00IСП
_ОО-20+стСтратегiя пiдприємствпроф.Вечеров В.Т.10.00IСП
_ПМ-21стОснови охорони працi та цивiльного захистудоц.Рибалка К.А.10.00IСП
_ПУА-20Стратегiя пiдприємствпроф.Вечеров В.Т.10.00IСП
_ПЦБ-20-3Органiзацiя будiвництвадоц.Дьяченко Л.Ю.10.00IСП
_ФIН-20Стратегiя пiдприємствпроф.Вечеров В.Т.10.00IСП
_АДА-23мОхорона працi в галузiдоц.Клименко Г.О.10.00IСП
_ДН-23-1мнРинковi дослiдження та стратег. аналiздоц.Онищенко В.Є.10.00IСП
_ДН-23-2мнМаркетинговий менеджментдоц.Морозова Є.П.10.00IСП
_ЕМ-23мЕнергетiчний баланс будiвельдоц.Адегов О.В.10.00IСП
_МАГ-23мпРинковi дослiдження та стратег. аналiздоц.Онищенко В.Є.10.00IСП
_МБ-23мпМiжнароднi стратегiї економ. розвиткудоц.Чала В.С.10.00IСП
_ОО-23мпПiдготовка звiтностi для управлiннядоц.Свiчкар Н.М.10.00IСП
_ПД-23мпУправлiння вартiстю пiдприємств буд. гал.доц.Герасимова О.Л.10.00IСП
_ПЦБ-23-1мнОрганiзацiя спорудж. висот.будiвельпроф.Заяць Є.I.10.00IСП
_ПЦБ-23-1мнРацiонал. проєктування ЗБ та ККдоц.Зiнкевич О.Г.10.00IСП
_ПЦБ-23-1мнПроектув.МК буд.i спор. пiдв.рiвня вiдп.доц.Давидов I.I.10.00IСП
_ПЦБ-23-1мнОсобливостi проект. ОiФ в склад. геол.ум.доц.Нажа П.М.10.00IСП
_ПЦБ-23-1мнНовiтнi технологiї буд. виробництвадоц.Дiкарев К.Б.10.00IСП
_ПЦБ-23-2мпРацiонал. проєктування ЗБ та ККдоц.Зiнкевич О.Г.10.00IСП
_ПЦБ-23-2мпОсн.розр. та проек.конст. мостов.спор.доц.Давидов I.I.10.00IСП
_ПЦБ-23-2мпОсобливостi проект. ОiФ в склад. геол.ум.доц.Нажа П.М.10.00IСП
_ПЦБ-23-2мпНовiтнi технологiї буд. виробництвадоц.Дiкарев К.Б.10.00IСП
_ПЦБ-23-2мпОрганiзацiя спорудж. висот.будiвельпроф.Заяць Є.I.10.00IСП
_ПЦБ-23-3мпНовiтнi технологiї буд. виробництвадоц.Дiкарев К.Б.10.00IСП
_ПЦБ-23-3мпРацiонал. проєктування ЗБ та ККдоц.Зiнкевич О.Г.10.00IСП
_ПЦБ-23-3мпОсн.розр. та проек.конст. мостов.спор.доц.Давидов I.I.10.00IСП
_ПЦБ-23-3мпОсобливостi проект. ОiФ в склад. геол.ум.доц.Нажа П.М.10.00IСП
_ПЦБ-23-3мпОрганiзацiя спорудж. висот.будiвельпроф.Заяць Є.I.10.00IСП
_ТБК-23мЕксплуатацiя споруд в/п.доц.Колохов В.В.10.00IСП
_ФIН-23мпПiдготовка звiтностi для управлiннядоц.Свiчкар Н.М.10.00IСП
_ЦБ-23мСистеа управл охор.пр.доц.Налисько М.М.10.00IСП
_БМО-22мнСучаснi методи конструюваннядоц.Спiльник М.А.10.00IСП
_ГIЗ-22мТеорiя науки та методологiя досл.доц.Бєгiчев С.В.10.00IСП
_ДН-22-1мнОрган. i управ.експлуат. об*єкт.нерух.проф.Кравчуновська Т.С.12.00IСП
_ДН-22-2мнОрган. i управ.експлуат. об*єкт.нерух.проф.Кравчуновська Т.С.10.00IСП
_ПМ-22мнПробл.реконстр. 5-ти поверхов. будин. будов. 60-70проф.Волчук В.М.10.00IСП
~30 ГРУДНЯ - СУБОТА
АРХ-23-5пIсторiя мистецтвпроф.Ревський С.Б.8.00КОНС
ВВ-23Нарисна геометрiядоц.Ярова Т.П.8.00КОНС
ГiЗ-23Топографiядоц.Iшутiна Г.С.8.00КОНС
ЕК-23Iсторiя та культура Українист.в.Волкова С.П.8.00КОНС
ЛОГ-23Полiтекономiядоц.Шевцова С.А.8.00КОНС
МБ-23Основи архiтектурипроф.Захаров Ю.I.8.00КОНС
МЕН-23Полiтекономiядоц.Шевцова С.А.8.00КОНС
МТ-23Основи архiтектурипроф.Захаров Ю.I.8.00КОНС
МТI-23Основи архiтектурипроф.Захаров Ю.I.8.00КОНС
ОМ-23Композицiядоц.Половна-Васильєва8.00КОНС
ОО-23Iсторiя та культура Українист.в.Волкова С.П.8.00КОНС
ПД-23Iсторiя та культура Українист.в.Волкова С.П.8.00КОНС
ПУА-23Полiтекономiядоц.Шевцова С.А.8.00КОНС
ТГПВ-23Вища математикадоц.Осипчук М.М.8.00КОНС
УМЛ-23Україн.мова i Європ.лiнгвокульт.конт.доц.Богуславська Л.Г.8.00КОНС
ЦБ-23Нарисна геометрiядоц.Ярова Т.П.8.00КОНС
АРХ-22-1Матерiалознавствопроф.Дерев*янко В.М.8.00КОНС
АРХ-22-2Iсторiя архiтектури та мiстобудуванняст.в.Кулiченко Н.В.8.00КОНС
АРХ-22-4пАрх.конструкцiї будiвель i споруд (цив.)проф.Разумова О.В.8.00КОНС
АТ-22-2Опiр матерiалiвдоц.Карасьов О.Г.8.00КОНС
АУТП-22+стМетрологiя. Технолог.вимiрювання та приладидоц.Ткачов В.С.8.00КОНС
БМО-22 +стОпiр матерiалiвдоц.Карасьов О.Г.8.00КОНС
ДС-22Формоутворення i худож. конструюваннядоц.Янковська Л.Є.8.00КОНС
ЕК-22Комерцiйна дiяльнiсть та товарознав.доц.Ступнiкер Г.Л.8.00КОНС
ЕКО-22Загальна екологiя та неоекологiяпроф.Яковишина Т.Ф.8.00КОНС
КМiДМ-22+сТеоретична механiкадоц.Буратинський А.П.8.00КОНС
КН-22-2Дiференцiйнi рiвняннядоц.Вельмагiна Н.О.8.00КОНС
ЛОГ-22Основи логiстичного бiзнесупроф.Божанова В.Ю.8.00КОНС
МАГ-22Менеджментпроф.Вечеров В.Т.8.00КОНС
МБ-22Iноземна мова (за проф.спрям.)8.00КОНС
МЕН-22Основи бiзнесупроф.Божанова В.Ю.8.00КОНС
МТ-22Iноземна мова (за проф.спрям.)8.00КОНС
МТI-22Iноземна мова (за проф.спрям.)8.00КОНС
ОО-22Українська мова (за проф.спрям.)доц.Баранник О.Ю.8.00КОНС
ПД-22Комерцiйна дiяльнiсть та товарознав.доц.Ступнiкер Г.Л.8.00КОНС
ПУА-22Публiчне управлiння та адмiнiструваннядоц.Кахович О.О.8.00КОНС
ПЦБ-22-3Архiтектура будiвель та спорудст.в.Тимошенко Л.О.8.00КОНС
ПЦБ-22-4пПланування мiст та транспортст.в.Трошин М.Ю.8.00КОНС
ТБК-22Фiзична хiмiя i хiмiя силiкатiвдоц.Амiруллоєва Н.В.8.00КОНС
ТГПВ-22-1Фiлософiядоц.Савош Г.П.8.00КОНС
ТГПВ-22-2Основи гiдравлiки, водопостач.та водовiдведенняст.в.Журавльова О.А.8.00КОНС
ФIН-22Українська мова (за проф.спрям.)доц.Баранник О.Ю.8.00КОНС
ЦБ-22Електробезпекадоц.Крекнiн К.А.8.00КОНС
АРХ-21-1Архiтектурна фiзика (свiтл. акуст.)проф.Саньков П.М.8.00КОНС
АРХ-21-2Архiтектурна фiзика (свiтл. акуст.)проф.Саньков П.М.8.00КОНС
АРХ-21-4пТеорiя архiтектурного проєктуваннядоц.Цимбалова Т.А.8.00КОНС
АТ-21+стЕлементи розрах.двiгунiв вн.зг.доц.Колеснiкова Т.М.8.00КОНС
АУТП-21+стТеорiя автоматичного керуваннядоц.Ужеловський В.О.8.00КОНС
ГIЗ-21+стГеоiнформ.системи та бази данихдоц.Бєгiчев С.В.8.00КОНС
ДС-21Основи ергономiкиас.Суворова Т.О.8.00КОНС
КМiДМ-21+сКомп`ютерна iнженерiя матерiалiвпроф.Волчук В.М.8.00КОНС
ПЦБ-21-2Технологiя будiвельного виробництвадоц.Капшук О.А.8.00КОНС
ЦБ-21+стБезпека потенцiйно небез.технологiйдоц.Мацук З.М.8.00КОНС
АТ-20+стОснови технiчноi дiагностики автомобiлiвас.Гела Р.О.8.00КОНС
ВВ-20+стНасоснi та повiтродувнi станцiiдоц.Нечитайло М.П.8.00КОНС
ГIЗ-20Державний земельний кадастрпроф.Боклаг В.А.8.00КОНС
КН-20+стОперацiйнi системидоц.Пономарьова О.А.8.00КОНС
ПЦБ-20-1Залiзобетоннi конструкцiїдоц.Зезюков Д.М.8.00КОНС
ПЦБ-21стОрганiзацiя будiвництвадоц.Дьяченко Л.Ю.8.00КОНС
ТБК-20+стБетони та будiвельнi розчинидоц.Дехта Т.М.8.00КОНС
ТГПВ-20+стГазопостачанняст.в.Березюк Г.Г.8.00КОНС
ТГПВ-20+стГазопостачаннядоц.Ткачова В.В.8.00КОНС
ЦБ-20+стРозслiдув.облiк нещасних випадкiвдоц.Налисько М.М.8.00КОНС
АРХ-23-1мпОснови урбанiстикидоц.Мерилова I.О.8.00КОНС
БМО-23мНаукова iноземна мовадоц.Соколова К.В.8.00КОНС
ВIМ-23мВIМ технологii проект.iнж.мереж ком.доц.Ляховецька М.М.8.00КОНС
ВВ-23мОчистка промислових сточних воддоц.Нагорна О.К.8.00КОНС
ГIЗ-23мОхорона працi в галузiдоц.Шаломов В.А.8.00КОНС
ЕКО-23мЕкологiчний менеджмент та аудiтдоц.Тимошенко О.А.8.00КОНС
ПМ-23мНаукова iноземна мовадоц.Соколова К.В.8.00КОНС
ПУА-23мпОрганiзац.правовi засади ПУ та Адоц.Корнiєвський С.В.8.00КОНС
ТГПВ-23мВентиляцiя промисл. споруддоц.Колесник I.О.8.00КОНС
АРХ-22-2мнIнновацiйнi методи в арх.-мiстобуд. дiяльн.доц.Товстик Т.М.8.00КОНС
АРХ-22-3мнIнновацiйнi методи в арх.-мiстобуд. дiяльн.доц.Товстик Т.М.8.00КОНС
ЕКО-22мПiдвищ.екологiч.безпеки урб.доц.Гiльов В.В.8.00КОНС
ПЦБ-22-1мнОсоб.проек. буд.i спор. в ум.сейсм.проф.Нiкiфорова Т.Д.8.00КОНС
ПЦБ-22-1мнТехнолог.звед. багатофункц. будiвельдоц.Несевря П.I.8.00КОНС
ПЦБ-22-1мнОрг.буд.вироб. при реконст. дiюч. пiдпр.доц.Мартиш О.О.8.00КОНС
ПЦБ-22-1мнМониторiнг стану ОiФдоц.Загiльский В.А.8.00КОНС
ПЦБ-22-1мнТехнол. виготовлення МКпроф.Єгоров Є.А.8.00КОНС
ПЦБ-22-2мнМониторiнг стану ОiФдоц.Загiльский В.А.8.00КОНС
ПЦБ-22-2мнОрг.буд.вироб. при реконст. дiюч. пiдпр.доц.Мартиш О.О.8.00КОНС
ПЦБ-22-2мнОсоб.проек. буд.i спор. в ум.сейсм.проф.Нiкiфорова Т.Д.8.00КОНС
ПЦБ-22-2мнТехнол. виготовлення МКпроф.Єгоров Є.А.8.00КОНС
ПЦБ-22-2мнТехнолог.звед. багатофункц. будiвельдоц.Несевря П.I.8.00КОНС
ТБК-22мТехнол.виготовл.та заст.сухих буд.сум.доц.Бондаренко С.В.8.00КОНС
_АРХ-23-1Iсторiя мистецтвпроф.Ревський С.Б.10.00IСП
_АТ-23Iнформатикаст.в.Пономарьов С.М.10.00IСП
_АУТП-23Хiмiядоц.Амiруллоєва Н.В.10.00IСП
_БМО-23Iнформатикаст.в.Пономарьов С.М.10.00IСП
_БМО-23дКомп.техн.прогр.ст.в.Пономарьов С.М.12,00IСП
_ДС-23Iсторiя та культура Українист.в.Волкова С.П.10.00IСП
_КЕР-23Iсторич. витоки євроiнтегр.Українидоц.Бабенко В.А.10.00IСП
_КМiДМ-23Хiмiядоц.Амiруллоєва Н.В.10.00IСП
_КН-23Лiнiйна алгебра та аналiт.геометрiядоц.Вельмагiна Н.О.10.00IСП
_МАГ-23Основи архiтектурипроф.Захаров Ю.I.10.00IСП
_ПМ-23Хiмiядоц.Амiруллоєва Н.В.10.00IСП
_ПЦБ-23-2Вища математикадоц.Чумак Л.О.10.00IСП
_ПЦБ-23-3Нарисна геометрiя, iнженерна i комп.графiкадоц.Сопiльняк А.М.10.00IСП
_УМЛ-23Вступ до лiтературознавствадоц.Богуславська Л.Г.10.00IСП
_ФIН-23Основи архiтектурипроф.Захаров Ю.I.10.00IСП
_АРХ-22-5пМатерiалознавствопроф.Дерев*янко В.М.10.00IСП
_ОМ-22Iсторiя мистецтва та арх.Українидоц.Ревський I.С.10.00IСП
_ПЦБ-22-1Теоретична механiкапроф.Слободянюк С.О10.00IСП
_ПЦБ-22-2Будiвельне матерiалознавстводоц.Бондаренко С.В.10.00IСП
_ПЦБ-23стАрхiтектура будiвель та спорудст.в.Тимошенко Л.О.10.00IСП
_АРХ-21-5пТеорiя архiтектурного проєктуваннядоц.Цимбалова Т.А.10.00IСП
_ПЦБ-21-1Залiзобетоннi конструкцiїдоц.Титюк А.О.10.00IСП
_ПЦБ-21-3Будiвельна механiкадоц.Кожемякiна I.Ф10.00IСП
_ТБК-21Виробнича база будiвництвадоц.Дехта Т.М.10.00IСП
_ТГПВ-21+стАеродинамiка вентиляцiiдоц.Каспiйцева В.Ю.10.00IСП
_АДА-20ТБД та аеродромiвдоц.Ганник М.I.10.00IСП
_ЛОГ-20Офiс-менеджментпроф.Божанова В.Ю.10.00IСП
_МЕН-20+стОфiс-менеджментпроф.Божанова В.Ю.10.00IСП
_ПЦБ-20-2Залiзобетоннi конструкцiїдоц.Зезюков Д.М.10.00IСП
_ПЦБ-20-4пОрганiзацiя будiвництвадоц.Дьяченко Л.Ю.10.00IСП
_АТ-23мТриботехнiкадоц.Колеснiкова Т.М.10.00IСП
_АУТП-23мКомп`ютернi технологii проект.досл.системдоц.Ужеловський В.О.10.00IСП
_КН-23мТеорiя комп`ютерного проектування складних об`єктiпроф.Єршова Н.М.10.00IСП
_ЦБ-22мПромислова безпекадоц.Клименко Г.О.10.00IСП
~2 СIЧНЯ - ВIВТОРОК
АДА-23Хiмiядоц.Амiруллоєва Н.В.8.00КОНС
АРХ-23-1Iсторiя та культура Українист.в.Волкова С.П.8.00КОНС
АРХ-23-2Нарисна геометрiядоц.Ярова Т.П.8.00КОНС
АРХ-23-4пIсторiя мистецтвпроф.Ревський С.Б.8.00КОНС
АУТП-23Осн.прогр.сист.авт.ст.в.Пономарьов С.М.8.00КОНС
ЕКО-23Вступ до фахудоц.Гiльов В.В.8.00КОНС
КЕР-23Iстор.перв.сусп.та iстор.археолог.доц.Бабенко В.А.8.00КОНС
ПЦБ-23-1Вища математикадоц.Чумак Л.О.8.00КОНС
ПЦБ-23-4пНарисна геометрiя, iнженерна i комп.графiкадоц.Сопiльняк А.М.8.00КОНС
ТБК-23Хiмiядоц.Амiруллоєва Н.В.8.00КОНС
АДА-22Архiтектура будiвель та спорудст.в.Тимошенко Л.О.8.00КОНС
АДА-22-2Архiтектура будiвель та спорудст.в.Тимошенко Л.О.8.00КОНС
АТ-22-1+стТеоретична механiкадоц.Буратинський А.П.8.00КОНС
ВВ-22-1Технiчна механiка рiдини та газуст.в.Журавльова О.А.8.00КОНС
ВВ-22-2Фiлософiядоц.Савош Г.П.8.00КОНС
ГiЗ-22Геодезiядоц.Iшутiна Г.С.8.00КОНС
КН-22-1+стДiференцiйнi рiвняннядоц.Вельмагiна Н.О.8.00КОНС
ПЦБ-23стБудiвельне матерiалознавстводоц.Бондаренко С.В.8.00КОНС
АДА-21ТБВ/ВБВдоц.Ганник М.I.8.00КОНС
ЕКО-21Радiоекологiя i радiобiологiяпроф.Яковишина Т.Ф.8.00КОНС
КН-21+стБази даннихпроф.Базилевич Ю.М.8.00КОНС
ЛОГ-21+стМiжнародний бiзнесдоц.Ступнiкер Г.Л.8.00КОНС
МАГ-21+стМiжнародний бiзнесдоц.Ступнiкер Г.Л.8.00КОНС
МБ-21Зелена економ.в стратег. мiжнар.бiзн.ас.Глущенко Г.В.8.00КОНС
МЕН-21+стМiжнародний бiзнесдоц.Ступнiкер Г.Л.8.00КОНС
ОО-21+стОснови бiзнесупроф.Божанова В.Ю.8.00КОНС
ПД-21+стОснови бiзнесупроф.Божанова В.Ю.8.00КОНС
ПЦБ-21-3Планування дiяльностi буд.органiзацiйпроф.Заяць Є.I.8.00КОНС
ПЦБ-21-4пБудiвельна механiкадоц.Кожемякiна I.Ф8.00КОНС
ПЦБ-22стЗалiзобетоннi конструкцiїдоц.Титюк А.О.8.00КОНС
ТБК-21ЗБКдоц.Котов М.А.8.00КОНС
ФIН-21+стОснови бiзнесупроф.Божанова В.Ю.8.00КОНС
АДА-20Трранспортно-експл.якостi авт\дор.доц.Дем*яненко В.В.8.00КОНС
АРХ-20-1Дизайн архiтектурного середовищаст.в.Куницька Я.С.8.00КОНС
АРХ-20-5пЛандшафтна архiтектураст.в.Бондаренко О.I.8.00КОНС
ПМ-21стЕкспертнi дослiдження причин руйнування мат-лiвпроф.Волчук В.М.8.00КОНС
ПУА-20Державна полiтикадоц.Кахович О.О.8.00КОНС
ПЦБ-20-2Органiзацiя будiвництвадоц.Дьяченко Л.Ю.8.00КОНС
ПЦБ-20-3Металевi конструкцiїдоц.Горбачова Т.А.8.00КОНС
АРХ-23-2мнОснови урбанiстикидоц.Мерилова I.О.8.00КОНС
АТ-23мПроектування пiдприємств автом.трансп.засоб. CADдоц.Лиходiй О.С.8.00КОНС
АУТП-23мПроектування монтаж та експлуатацiя систем автом.доц.Живцова Л.I.8.00КОНС
ЕМ-23мОхорона працi в галузiдоц.Клименко Г.О.8.00КОНС
ОО-23мпФiнансовий менеджментдоц.Свiчкар Н.М.8.00КОНС
ПД-23мпЕкономiчна дiагностикадоц.Стенiчева I.Б.8.00КОНС
ПМен-23мпМоделi i методи планування проектних дiйдоц.Черчата А.О.8.00КОНС
ПЦБ-23-1мнСистеми автоматизованного проект.доц.Ковба В.В.8.00КОНС
ПЦБ-23-1мнСистеми автоматизованного проект.доц.Зезюков Д.М.8.00КОНС
ПЦБ-23-1мнСистеми автоматизованного проект.доц.Чашин Д.Ю.8.00КОНС
ПЦБ-23-1мнСистеми автоматизованного проект.доц.Капшук О.А.8.00КОНС
ПЦБ-23-1мнСистеми автоматизованного проект.доц.Давидов I.I.8.00КОНС
ПЦБ-23-2мпСистеми автоматизованного проект.доц.Капшук О.А.8.00КОНС
ПЦБ-23-2мпСистеми автоматизованного проект.доц.Ковба В.В.8.00КОНС
ПЦБ-23-2мпСистеми автоматизованного проект.доц.Давидов I.I.8.00КОНС
ПЦБ-23-2мпСистеми автоматизованного проект.доц.Зезюков Д.М.8.00КОНС
ПЦБ-23-2мпСистеми автоматизованного проект.доц.Чашин Д.Ю.8.00КОНС
ПЦБ-23-3мпСистеми автоматизованного проект.доц.Чашин Д.Ю.8.00КОНС
ПЦБ-23-3мпСистеми автоматизованного проект.доц.Зезюков Д.М.8.00КОНС
ПЦБ-23-3мпСистеми автоматизованного проект.доц.Давидов I.I.8.00КОНС
ПЦБ-23-3мпСистеми автоматизованного проект.доц.Ковба В.В.8.00КОНС
ПЦБ-23-3мпСистеми автоматизованного проект.доц.Капшук О.А.8.00КОНС
ТБК-23мОхорона працi в галузiдоц.Клименко Г.О.8.00КОНС
ФIН-23мпФiнансовий менеджментдоц.Свiчкар Н.М.8.00КОНС
ЦБ-23мЦивiльний захистдоц.Шаломов В.А.8.00КОНС
АДА-22мМеханiка земл.полотна дор.од.проф.Кiрiчек Ю.О.8.00КОНС
БМО-22мнВикористання сучасних комп.технологiйдоц.Спiльник М.А.8.00КОНС
ГIЗ-22мОрганiзацiя наук.досл.роб.маг.доц.Бєгiчев С.В.8.00КОНС
ЕЕБ-22мОснови розробки проектiв енер.буд.доц.Коваль О.О.8.00КОНС
ЦБ-22мНаук-досл.робота в гал.безп.о/пдоц.Берлов О.В.8.00КОНС
_АРХ-23-5пIсторiя мистецтвпроф.Ревський С.Б.10.00IСП
_ВВ-23Нарисна геометрiядоц.Ярова Т.П.10.00IСП
_ГiЗ-23Топографiядоц.Iшутiна Г.С.10.00IСП
_ЕК-23Iсторiя та культура Українист.в.Волкова С.П.10.00IСП
_ЛОГ-23Полiтекономiядоц.Шевцова С.А.10.00IСП
_МБ-23Основи архiтектурипроф.Захаров Ю.I.10.00IСП
_МЕН-23Полiтекономiядоц.Шевцова С.А.10.00IСП
_МТ-23Основи архiтектурипроф.Захаров Ю.I.10.00IСП
_МТI-23Основи архiтектурипроф.Захаров Ю.I.10.00IСП
_ОМ-23Композицiядоц.Половна-Васильєва10.00IСП
_ОО-23Iсторiя та культура Українист.в.Волкова С.П.10.00IСП
_ПД-23Iсторiя та культура Українист.в.Волкова С.П.10.00IСП
_ПУА-23Полiтекономiядоц.Шевцова С.А.10.00IСП
_ТГПВ-23Вища математикадоц.Осипчук М.М.10.00IСП
_УМЛ-23Україн.мова i Європ.лiнгвокульт.конт.доц.Богуславська Л.Г.10.00IСП
_ЦБ-23Нарисна геометрiядоц.Ярова Т.П.10.00IСП
_АРХ-22-1Матерiалознавствопроф.Дерев*янко В.М.10.00IСП
_АРХ-22-2Iсторiя архiтектури та мiстобудуванняст.в.Кулiченко Н.В.10.00IСП
_АРХ-22-4пАрх.конструкцiї будiвель i споруд (цив.)проф.Разумова О.В.10.00IСП
_АТ-22-2Опiр матерiалiвдоц.Карасьов О.Г.10.00IСП
_АУТП-22+стМетрологiя. Технолог.вимiрювання та приладидоц.Ткачов В.С.10.00IСП
_БМО-22 +стОпiр матерiалiвдоц.Карасьов О.Г.10.00IСП
_ДС-22Формоутворення i худож. конструюваннядоц.Янковська Л.Є.10.00IСП
_ЕК-22Комерцiйна дiяльнiсть та товарознав.доц.Ступнiкер Г.Л.10.00IСП
_ЕКО-22Загальна екологiя та неоекологiяпроф.Яковишина Т.Ф.8.00IСП
_КМiДМ-22+сТеоретична механiкадоц.Буратинський А.П.10.00IСП
_КН-22-2Дiференцiйнi рiвняннядоц.Вельмагiна Н.О.10.00IСП
_ЛОГ-22Основи логiстичного бiзнесупроф.Божанова В.Ю.10.00IСП
_МАГ-22Менеджментпроф.Вечеров В.Т.10.00IСП
_МБ-22Iноземна мова (за проф.спрям.)10.00IСП
_МЕН-22Основи бiзнесупроф.Божанова В.Ю.10.00IСП
_МТ-22Iноземна мова (за проф.спрям.)10.00IСП
_МТI-22Iноземна мова (за проф.спрям.)10.00IСП
_ОО-22Українська мова (за проф.спрям.)доц.Баранник О.Ю.10.00IСП
_ПД-22Комерцiйна дiяльнiсть та товарознав.доц.Ступнiкер Г.Л.10.00IСП
_ПУА-22Публiчне управлiння та адмiнiструваннядоц.Кахович О.О.10.00IСП
_ПЦБ-22-3Архiтектура будiвель та спорудст.в.Тимошенко Л.О.10.00IСП
_ПЦБ-22-4пПланування мiст та транспортст.в.Трошин М.Ю.10.00IСП
_ТБК-22Фiзична хiмiя i хiмiя силiкатiвдоц.Амiруллоєва Н.В.10.00IСП
_ТГПВ-22-1Фiлософiядоц.Савош Г.П.10.00IСП
_ТГПВ-22-2Основи гiдравлiки, водопостач.та водовiдведенняст.в.Журавльова О.А.10.00IСП
_ФIН-22Українська мова (за проф.спрям.)доц.Баранник О.Ю.10.00IСП
_ЦБ-22Електробезпекадоц.Крекнiн К.А.10.00IСП
_АРХ-21-1Архiтектурна фiзика (свiтл. акуст.)проф.Саньков П.М.10.00IСП
_АРХ-21-2Архiтектурна фiзика (свiтл. акуст.)проф.Саньков П.М.10.00IСП
_АРХ-21-4пТеорiя архiтектурного проєктуваннядоц.Цимбалова Т.А.10.00IСП
_АТ-21+стЕлементи розрах.двiгунiв вн.зг.доц.Колеснiкова Т.М.10.00IСП
_АУТП-21+стТеорiя автоматичного керуваннядоц.Ужеловський В.О.10.00IСП
_ГIЗ-21+стГеоiнформ.системи та бази данихдоц.Бєгiчев С.В.10.00IСП
_ДС-21Основи ергономiкиас.Суворова Т.О.10.00IСП
_КМiДМ-21+сКомп`ютерна iнженерiя матерiалiвпроф.Волчук В.М.10.00IСП
_ПЦБ-21-2Технологiя будiвельного виробництвадоц.Капшук О.А.10.00IСП
_ЦБ-21+стБезпека потенцiйно небез.технологiйдоц.Мацук З.М.10.00IСП
_АТ-20+стОснови технiчноi дiагностики автомобiлiвас.Гела Р.О.10.00IСП
_ВВ-20+стНасоснi та повiтродувнi станцiiдоц.Нечитайло М.П.10.00IСП
_ГIЗ-20Державний земельний кадастрпроф.Боклаг В.А.10.00IСП
_КН-20+стОперацiйнi системидоц.Пономарьова О.А.10.00IСП
_ПЦБ-20-1Залiзобетоннi конструкцiїдоц.Зезюков Д.М.10.00IСП
_ПЦБ-21стОрганiзацiя будiвництвадоц.Дьяченко Л.Ю.10.00IСП
_ТБК-20+стБетони та будiвельнi розчинидоц.Дехта Т.М.10.00IСП
_ТГПВ-20+стГазопостачаннядоц.Ткачова В.В.10.00IСП
_ТГПВ-20+стГазопостачанняст.в.Березюк Г.Г.10.00IСП
_ЦБ-20+стРозслiдув.облiк нещасних випадкiвдоц.Налисько М.М.10.00IСП
_АРХ-23-1мпОснови урбанiстикидоц.Мерилова I.О.10.00IСП
_БМО-23мНаукова iноземна мовадоц.Соколова К.В.10.00IСП
_ВIМ-23мВIМ технологii проект.iнж.мереж ком.доц.Ляховецька М.М.10.00IСП
_ВВ-23мОчистка промислових сточних воддоц.Нагорна О.К.10.00IСП
_ГIЗ-23мОхорона працi в галузiдоц.Шаломов В.А.10.00IСП
_ЕКО-23мЕкологiчний менеджмент та аудiтдоц.Тимошенко О.А.10.00IСП
_ПМ-23мНаукова iноземна мовадоц.Соколова К.В.10.00IСП
_ПУА-23мпОрганiзац.правовi засади ПУ та Адоц.Корнiєвський С.В.10.00IСП
_ТГПВ-23мВентиляцiя промисл. споруддоц.Колесник I.О.10.00IСП
_АРХ-22-2мнIнновацiйнi методи в арх.-мiстобуд. дiяльн.доц.Товстик Т.М.10.00IСП
_АРХ-22-3мнIнновацiйнi методи в арх.-мiстобуд. дiяльн.доц.Товстик Т.М.10.00IСП
_ЕКО-22мПiдвищ.екологiч.безпеки урб.доц.Гiльов В.В.10.00IСП
_ПЦБ-22-1мнОрг.буд.вироб. при реконст. дiюч. пiдпр.доц.Мартиш О.О.10.00IСП
_ПЦБ-22-1мнТехнолог.звед. багатофункц. будiвельдоц.Несевря П.I.10.00IСП
_ПЦБ-22-1мнМониторiнг стану ОiФдоц.Загiльский В.А.10.00IСП
_ПЦБ-22-1мнТехнол. виготовлення МКпроф.Єгоров Є.А.10.00IСП
_ПЦБ-22-1мнОсоб.проек. буд.i спор. в ум.сейсм.проф.Нiкiфорова Т.Д.10.00IСП
_ПЦБ-22-2мнМониторiнг стану ОiФдоц.Загiльский В.А.10.00IСП
_ПЦБ-22-2мнОрг.буд.вироб. при реконст. дiюч. пiдпр.доц.Мартиш О.О.10.00IСП
_ПЦБ-22-2мнТехнол. виготовлення МКпроф.Єгоров Є.А.10.00IСП
_ПЦБ-22-2мнОсоб.проек. буд.i спор. в ум.сейсм.проф.Нiкiфорова Т.Д.10.00IСП
_ПЦБ-22-2мнТехнолог.звед. багатофункц. будiвельдоц.Несевря П.I.10.00IСП
_ТБК-22мТехнол.виготовл.та заст.сухих буд.сум.доц.Бондаренко С.В.10.00IСП
_ТГПВ-22мАналiз та фiзико-мат.модел.доц.Солод Л.В.10.00IСП
~3 СIЧНЯ - СЕРЕДА
АТ-23Осн.кон.суч.авт.доц.Лиходiй О.С.8.00КОНС
БМО-23Хiмiядоц.Амiруллоєва Н.В.8.00КОНС
БМО-23дХiмiядоц.Амiруллоєва Н.В.8.00КОНС
ДС-23Прикладна математикадоц.Вельмагiна Н.О.8.00КОНС
КМiДМ-23Iнформатикаст.в.Пономарьов С.М.8.00КОНС
КН-23Основи обчислювальноi технiкидоц.Шибко О.М.8.00КОНС
МАГ-23Iсторiя та культура Українист.в.Волкова С.П.8.00КОНС
ПМ-23Iнформатикаст.в.Пономарьов С.М.8.00КОНС
ПЦБ-23-2Нарисна геометрiя, iнженерна i комп.графiкадоц.Сопiльняк А.М.8.00КОНС
ПЦБ-23-3Вища математикадоц.Чумак Л.О.8.00КОНС
УМЛ-23Усна народна творчiстьдоц.Рощина Ю.М.8.00КОНС
ФIН-23Iсторiя та культура Українист.в.Волкова С.П.8.00КОНС
АРХ-22-5пАрх.конструкцiї будiвель i споруд (цив.)проф.Разумова О.В.8.00КОНС
ОМ-22Фiлософiядоц.Бiлополий В.В.8.00КОНС
ПЦБ-22-1Архiтектура будiвель та спорудст.в.Тимошенко Л.О.8.00КОНС
АРХ-21-5пФiлософiядоц.Плаксiна О.I.8.00КОНС
БМО-21+стТеоретичнi основи теплотехнiкидоц.Колеснiкова Т.М.8.00КОНС
ВВ-21Роздiлення рiдких систем в спор.ВВдоц.Нагорна О.К.8.00КОНС
ПЦБ-21-1Технологiя будiвельного виробництвадоц.Капшук О.А.8.00КОНС
ТГПВ-21+стБудiвельна теплофiзiкадоц.Колесник I.О.8.00КОНС
АРХ-20-4пДизайн архiтектурного середовищаст.в.Куницька Я.С.8.00КОНС
АУТП-20+стТехнiчнi засоби автоматизацiiпроф.Базилевич Ю.М.8.00КОНС
БМО-20+стЕкономiка пiдприємствадоц.Ступнiкер Г.Л.8.00КОНС
ЕКО-20Урбоекологiядоц.Гiльов В.В.8.00КОНС
ЕП-20+стРегiональна економiкадоц.Стенiчева I.Б.8.00КОНС
ЛОГ-20Регiональна економiкадоц.Стенiчева I.Б.8.00КОНС
МАГ-20Регiональна економiкадоц.Стенiчева I.Б.8.00КОНС
МЕН-20+стРегiональна економiкадоц.Стенiчева I.Б.8.00КОНС
ОО-20+стРегiональна економiкадоц.Стенiчева I.Б.8.00КОНС
ПЦБ-20-4пМеталевi конструкцiїдоц.Горбачова Т.А.8.00КОНС
ФIН-20Регiональна економiкадоц.Стенiчева I.Б.8.00КОНС
АДА-23мСучаснi напрями розвитку буд.галузiпроф.Заяць Є.I.8.00КОНС
ДН-23-1мнОхорона працi в галузiдоц.Клименко Г.О.8.00КОНС
ДН-23-2мнОхорона працi в галузiдоц.Клименко Г.О.8.00КОНС
КН-23мМетоди математичного i комп'ют.модел.проф.Єршова Н.М.8.00КОНС
ЛОГ-23мпУправлiння проєктамипроф.Божанова В.Ю.8.00КОНС
МАГ-23мпРекламний менеджментпроф.Мойсеєнко I.П.8.00КОНС
МБ-23мпГлобал.економiка та сучас. пробл. МЕБас.Глущенко Г.В.8.00КОНС
МЕН-23мпУправлiння проєктамипроф.Божанова В.Ю.8.00КОНС
ДН-22-1мнЕкспертиза проект.документацiїдоц.Чашин Д.Ю.8.00КОНС
ДН-22-2мнIнжинiрiнг в будiвництвiдоц.Чашин Д.Ю.9.00КОНС
ПМ-22мнПроблеми надiйностi та довгов. констр. та вир.проф.Вахрушева В.С8.00КОНС
_АДА-23Хiмiядоц.Амiруллоєва Н.В.12,00IСП
_АРХ-23-1Iсторiя та культура Українист.в.Волкова С.П.10.00IСП
_АРХ-23-2Нарисна геометрiядоц.Ярова Т.П.10.00IСП
_АРХ-23-4пIсторiя мистецтвпроф.Ревський С.Б.10.00IСП
_АУТП-23Осн.прогр.сист.авт.ст.в.Пономарьов С.М.10.00IСП
_ЕКО-23Вступ до фахудоц.Гiльов В.В.10.00IСП
_КЕР-23Iстор.перв.сусп.та iстор.археолог.доц.Бабенко В.А.10.00IСП
_ПЦБ-23-1Вища математикадоц.Чумак Л.О.10.00IСП
_ПЦБ-23-4пНарисна геометрiя, iнженерна i комп.графiкадоц.Сопiльняк А.М.10.00IСП
_ТБК-23Хiмiядоц.Амiруллоєва Н.В.10.00IСП
_АДА-22Архiтектура будiвель та спорудст.в.Тимошенко Л.О.10.00IСП
_АДА-22-2Архiтектура будiвель та спорудст.в.Тимошенко Л.О.10.00IСП
_АТ-22-1+стТеоретична механiкадоц.Буратинський А.П.10.00IСП
_ВВ-22-1Технiчна механiка рiдини та газуст.в.Журавльова О.А.10.00IСП
_ВВ-22-2Фiлософiядоц.Савош Г.П.10.00IСП
_ГiЗ-22Геодезiядоц.Iшутiна Г.С.10.00IСП
_КН-22-1+стДiференцiйнi рiвняннядоц.Вельмагiна Н.О.10.00IСП
_ПЦБ-23стБудiвельне матерiалознавстводоц.Бондаренко С.В.10.00IСП
_АДА-21ТБВ/ВБВдоц.Ганник М.I.10.00IСП
_ЕКО-21Радiоекологiя i радiобiологiяпроф.Яковишина Т.Ф.10.00IСП
_КН-21+стБази даннихпроф.Базилевич Ю.М.10.00IСП
_ЛОГ-21+стМiжнародний бiзнесдоц.Ступнiкер Г.Л.10.00IСП
_МАГ-21+стМiжнародний бiзнесдоц.Ступнiкер Г.Л.10.00IСП
_МБ-21Зелена економ.в стратег. мiжнар.бiзн.ас.Глущенко Г.В.10.00IСП
_МЕН-21+стМiжнародний бiзнесдоц.Ступнiкер Г.Л.10.00IСП
_ОО-21+стОснови бiзнесупроф.Божанова В.Ю.10.00IСП
_ПД-21+стОснови бiзнесупроф.Божанова В.Ю.10.00IСП
_ПЦБ-21-3Планування дiяльностi буд.органiзацiйпроф.Заяць Є.I.10.00IСП
_ПЦБ-21-4пБудiвельна механiкадоц.Кожемякiна I.Ф10.00IСП
_ПЦБ-22стЗалiзобетоннi конструкцiїдоц.Титюк А.О.10.00IСП
_ТБК-21ЗБКдоц.Котов М.А.10.00IСП
_ФIН-21+стОснови бiзнесупроф.Божанова В.Ю.10.00IСП
_АДА-20Трранспортно-експл.якостi авт\дор.доц.Дем*яненко В.В.10.00IСП
_АРХ-20-1Дизайн архiтектурного середовищаст.в.Куницька Я.С.10.00IСП
_АРХ-20-5пЛандшафтна архiтектураст.в.Бондаренко О.I.10.00IСП
_ПМ-21стЕкспертнi дослiдження причин руйнування мат-лiвпроф.Волчук В.М.10.00IСП
_ПУА-20Державна полiтикадоц.Кахович О.О.10.00IСП
_ПЦБ-20-2Органiзацiя будiвництвадоц.Дьяченко Л.Ю.10.00IСП
_ПЦБ-20-3Металевi конструкцiїдоц.Горбачова Т.А.10.00IСП
_АРХ-23-2мнОснови урбанiстикидоц.Мерилова I.О.10.00IСП
_АТ-23мПроектування пiдприємств автом.трансп.засоб. CADдоц.Лиходiй О.С.10.00IСП
_АУТП-23мПроектування монтаж та експлуатацiя систем автом.доц.Живцова Л.I.10.00IСП
_ЕМ-23мОхорона працi в галузiдоц.Клименко Г.О.10.00IСП
_ОО-23мпФiнансовий менеджментдоц.Свiчкар Н.М.10.00IСП
_ПД-23мпЕкономiчна дiагностикадоц.Стенiчева I.Б.10.00IСП
_ПМен-23мпМоделi i методи планування проектних дiйдоц.Черчата А.О.10.00IСП
_ПЦБ-23-1мнСистеми автоматизованного проект.доц.Чашин Д.Ю.10.00IСП
_ПЦБ-23-1мнСистеми автоматизованного проект.доц.Зезюков Д.М.10.00IСП
_ПЦБ-23-1мнСистеми автоматизованного проект.доц.Давидов I.I.10.00IСП
_ПЦБ-23-1мнСистеми автоматизованного проект.доц.Капшук О.А.10.00IСП
_ПЦБ-23-1мнСистеми автоматизованного проект.доц.Ковба В.В.10.00IСП
_ПЦБ-23-2мпСистеми автоматизованного проект.доц.Чашин Д.Ю.10.00IСП
_ПЦБ-23-2мпСистеми автоматизованного проект.доц.Капшук О.А.10.00IСП
_ПЦБ-23-2мпСистеми автоматизованного проект.доц.Зезюков Д.М.10.00IСП
_ПЦБ-23-2мпСистеми автоматизованного проект.доц.Ковба В.В.10.00IСП
_ПЦБ-23-2мпСистеми автоматизованного проект.доц.Давидов I.I.10.00IСП
_ПЦБ-23-3мпСистеми автоматизованного проект.доц.Чашин Д.Ю.10.00IСП
_ПЦБ-23-3мпСистеми автоматизованного проект.доц.Зезюков Д.М.10.00IСП
_ПЦБ-23-3мпСистеми автоматизованного проект.доц.Капшук О.А.10.00IСП
_ПЦБ-23-3мпСистеми автоматизованного проект.доц.Давидов I.I.10.00IСП
_ПЦБ-23-3мпСистеми автоматизованного проект.доц.Ковба В.В.10.00IСП
_ТБК-23мОхорона працi в галузiдоц.Клименко Г.О.10.00IСП
_ФIН-23мпФiнансовий менеджментдоц.Свiчкар Н.М.10.00IСП
_ЦБ-23мЦивiльний захистдоц.Шаломов В.А.10.00IСП
_АДА-22мМеханiка земл.полотна дор.од.проф.Кiрiчек Ю.О.10.00IСП
_БМО-22мнВикористання сучасних комп.технологiйдоц.Спiльник М.А.10.00IСП
_ЕЕБ-22мОснови розробки проектiв енер.буд.доц.Коваль О.О.10.00IСП
_ЦБ-22мНаук-досл.робота в гал.безп.о/пдоц.Берлов О.В.10.00IСП
~4 СIЧНЯ - ЧЕТВЕР
АРХ-23-4пIсторiя та культура Українист.в.Волкова С.П.8.00КОНС
АРХ-23-5пIсторiя та культура Українист.в.Волкова С.П.8.00КОНС
ВВ-23Iнформатикадоц.Шибко О.М.8.00КОНС
ГiЗ-23Iнформатика та програмуваннядоц.Пономарьова О.А.8.00КОНС
ЕК-23Вступ до спецiальностiдоц.Ступнiкер Г.Л.8.00КОНС
ЛОГ-23Основи архiтектурипроф.Захаров Ю.I.8.00КОНС
МБ-23Математика для економiстiвдоц.Чумак Л.О.8.00КОНС
МЕН-23Основи архiтектурипроф.Захаров Ю.I.8.00КОНС
МТ-23Математика для економiстiвдоц.Чумак Л.О.8.00КОНС
МТI-23Математика для економiстiвдоц.Чумак Л.О.8.00КОНС
ОО-23Роль бухгалтера в бiзнес- середовищiдоц.Свiчкар Н.М.8.00КОНС
ПД-23Вступ до спецiальностiдоц.Ступнiкер Г.Л.8.00КОНС
ПУА-23Основи архiтектурипроф.Захаров Ю.I.8.00КОНС
ТГПВ-23Хiмiядоц.Амiруллоєва Н.В.8.00КОНС
ЦБ-23Iнформатикадоц.Шибко О.М.8.00КОНС
АРХ-22-1Арх.конструкцiї будiвель i споруд (цив.)проф.Разумова О.В.8.00КОНС
АРХ-22-2Матерiалознавствопроф.Дерев*янко В.М.8.00КОНС
АРХ-22-4пIсторiя архiтектури та мiстобудуванняст.в.Кулiченко Н.В.8.00КОНС
ДС-22Фiлософiядоц.Бiлополий В.В.8.00КОНС
ЕК-22Українська мова (за проф.спрям.)доц.Баранник О.Ю.8.00КОНС
ЕКО-22Метрологiя i клiматологiядоц.Гiльов В.В.8.00КОНС
ЛОГ-22Теорiя органiзацiїдоц.Уфiмцева О.Ю.8.00КОНС
МАГ-22Маркетингдоц.Морозова Є.П.8.00КОНС
МБ-22Мiжнародна економiкаас.Глущенко Г.В.8.00КОНС
МЕН-22Теорiя органiзацiїдоц.Уфiмцева О.Ю.8.00КОНС
МТ-22Мiжнароднi економ. вiдносини: теор. i прак.ас.Глущенко Г.В.9.00КОНС
МТI-22Мiжнароднi економ. вiдносини: теор. i прак.ас.Глущенко Г.В.9.00КОНС
ОО-22Менеджментпроф.Вечеров В.Т.8.00КОНС
ПД-22Українська мова (за проф.спрям.)доц.Баранник О.Ю.8.00КОНС
ПУА-22Українська мова (за проф.спрям.)доц.Баранник О.Ю.8.00КОНС
ПЦБ-22-2Архiтектура будiвель та спорудст.в.Тимошенко Л.О.8.00КОНС
ПЦБ-22-4пБудiвельне матерiалознавстводоц.Бондаренко С.В.8.00КОНС
ТГПВ-22-1Основи гiдравлiки, водопостач.та водовiдведенняст.в.Журавльова О.А.8.00КОНС
ТГПВ-22-2Фiлософiядоц.Савош Г.П.8.00КОНС
ФIН-22Менеджментпроф.Вечеров В.Т.8.00КОНС
АРХ-21-1Теорiя архiтектурного проєктуваннядоц.Цимбалова Т.А.8.00КОНС
АРХ-21-2Теорiя архiтектурного проєктуваннядоц.Цимбалова Т.А.8.00КОНС
АРХ-21-4пАрхiтектурна фiзика (свiтл. акуст.)проф.Саньков П.М.8.00КОНС
АТ-21+стТеоретичнi основи теплотехнiкидоц.Колеснiкова Т.М.8.00КОНС
АУТП-21+стАвтоматизирований електропривiддоц.Ужеловський В.О.8.00КОНС
ГIЗ-21+стФотограм.та дистанцiйне зон.доц.Iшутiна Г.С.8.00КОНС
ДС-21Методологiя дизайнудоц.Янковська Л.Є.8.00КОНС
КМiДМ-21+сКомп`ютерне планування експер.в мат-вiпроф.Волчук В.М.8.00КОНС
ЦБ-21+стЗБКдоц.Махiнько М.М.8.00КОНС
АТ-20+стТехнолог.обладнаня для обс.рем.авт.доц.Стадник В.Л.8.00КОНС
ВВ-20+стВодопостачаннядоц.Нечитайло М.П.8.00КОНС
ГIЗ-20Мiстобудiвний кадастрпроф.Боклаг В.А.8.00КОНС
ПЦБ-20-1Органiзацiя будiвництвадоц.Дьяченко Л.Ю.8.00КОНС
ПЦБ-21стЗалiзобетоннi конструкцiїдоц.Зезюков Д.М.8.00КОНС
ТГПВ-20+стКондицiювання повiтрядоц.Петренко А. О.8.00КОНС
ЦБ-20+стПсiхологiя працi та ii безпекидоц.Крекнiн К.А.8.00КОНС
БМО-23мСервiс i дiагностика будiвельноi технiкидоц.Лиходiй О.С.8.00КОНС
ВIМ-23мВIМ проектув.МК вiдповiдал.б/сдоц.Давидов I.I.8.00КОНС
ВВ-23мОхорона працi в галузiдоц.Мещерякова I.В.8.00КОНС
ГIЗ-23мЗакон.забеспеч.веденння кад.доц.Кульбака В.М.8.00КОНС
ЕКО-23мГеоiнформацiйнi системи в екологiiдоц.Тимошенко О.А.8.00КОНС
ПМ-23мТеоретичнi основи розр.суч.буд.системпроф.Вахрушева В.С8.00КОНС
ТГПВ-23мОхорона працi в галузiдоц.Мещерякова I.В.8.00КОНС
ТБК-22мСпец.технол.вигот.ЗБКдоц.Колохов В.В.8.00КОНС
ТГПВ-22мТеор.наук.експер.досл.в галузiдоц.Ляховецька М.М.8.00КОНС
_АТ-23Осн.кон.суч.авт.доц.Лиходiй О.С.10.00IСП
_БМО-23Хiмiядоц.Амiруллоєва Н.В.10.00IСП
_БМО-23дХiмiядоц.Амiруллоєва Н.В.10.00IСП
_ДС-23Прикладна математикадоц.Вельмагiна Н.О.10.00IСП
_КМiДМ-23Iнформатикаст.в.Пономарьов С.М.10.00IСП
_КН-23Основи обчислювальноi технiкидоц.Шибко О.М.10.00IСП
_МАГ-23Iсторiя та культура Українист.в.Волкова С.П.10.00IСП
_ПМ-23Iнформатикаст.в.Пономарьов С.М.10.00IСП
_ПЦБ-23-2Нарисна геометрiя, iнженерна i комп.графiкадоц.Сопiльняк А.М.10.00IСП
_ПЦБ-23-3Вища математикадоц.Чумак Л.О.10.00IСП
_УМЛ-23Усна народна творчiстьдоц.Рощина Ю.М.10.00IСП
_ФIН-23Iсторiя та культура Українист.в.Волкова С.П.10.00IСП
_АРХ-22-5пАрх.конструкцiї будiвель i споруд (цив.)проф.Разумова О.В.10.00IСП
_ОМ-22Фiлософiядоц.Бiлополий В.В.10.00IСП
_ПЦБ-22-1Архiтектура будiвель та спорудст.в.Тимошенко Л.О.10.00IСП
_АРХ-21-5пФiлософiядоц.Плаксiна О.I.10.00IСП
_БМО-21+стТеоретичнi основи теплотехнiкидоц.Колеснiкова Т.М.10.00IСП
_ВВ-21Роздiлення рiдких систем в спор.ВВдоц.Нагорна О.К.10.00IСП
_ПЦБ-21-1Технологiя будiвельного виробництвадоц.Капшук О.А.10.00IСП
_ТГПВ-21+стБудiвельна теплофiзiкадоц.Колесник I.О.10.00IСП
_АРХ-20-4пДизайн архiтектурного середовищаст.в.Куницька Я.С.10.00IСП
_АУТП-20+стТехнiчнi засоби автоматизацiiпроф.Базилевич Ю.М.10.00IСП
_БМО-20+стЕкономiка пiдприємствадоц.Ступнiкер Г.Л.10.00IСП
_ЕКО-20Урбоекологiядоц.Гiльов В.В.10.00IСП
_ЕП-20+стРегiональна економiкадоц.Стенiчева I.Б.10.00IСП
_ЛОГ-20Регiональна економiкадоц.Стенiчева I.Б.10.00IСП
_МАГ-20Регiональна економiкадоц.Стенiчева I.Б.10.00IСП
_МЕН-20+стРегiональна економiкадоц.Стенiчева I.Б.10.00IСП
_ОО-20+стРегiональна економiкадоц.Стенiчева I.Б.10.00IСП
_ПЦБ-20-4пМеталевi конструкцiїдоц.Горбачова Т.А.10.00IСП
_ФIН-20Регiональна економiкадоц.Стенiчева I.Б.10.00IСП
_АДА-23мСучаснi напрями розвитку буд.галузiпроф.Заяць Є.I.10.00IСП
_ДН-23-1мнОхорона працi в галузiдоц.Клименко Г.О.10.00IСП
_ДН-23-2мнОхорона працi в галузiдоц.Клименко Г.О.10.00IСП
_КН-23мМетоди математичного i комп'ют.модел.проф.Єршова Н.М.10.00IСП
_ЛОГ-23мпУправлiння проєктамипроф.Божанова В.Ю.10.00IСП
_МАГ-23мпРекламний менеджментпроф.Мойсеєнко I.П.10.00IСП
_МБ-23мпГлобал.економiка та сучас. пробл. МЕБас.Глущенко Г.В.10.00IСП
_МЕН-23мпУправлiння проєктамипроф.Божанова В.Ю.10.00IСП
_ГIЗ-22мОрганiзацiя наук.досл.роб.маг.доц.Бєгiчев С.В.10.00IСП
_ДН-22-1мнЕкспертиза проект.документацiїдоц.Чашин Д.Ю.10.00IСП
_ДН-22-2мнIнжинiрiнг в будiвництвiдоц.Чашин Д.Ю.12.00IСП
_ПМ-22мнПроблеми надiйностi та довгов. констр. та вир.проф.Вахрушева В.С10.00IСП
~5 СIЧНЯ - П`ЯТНИЦЯ
КЕР-23Iнформатикаст.в.Пономарьов С.М.8.00КОНС
ОМ-23Iсторiя та культура Українист.в.Волкова С.П.8.00КОНС
УМЛ-23Iсторiя та культура Українист.в.Волкова С.П.8.00КОНС
ТБК-23мЕнергозбереження та енергоаудитдоц.Колохов В.В.8.00КОНС
_АРХ-23-4пIсторiя та культура Українист.в.Волкова С.П.12.00IСП
_АРХ-23-5пIсторiя та культура Українист.в.Волкова С.П.10.00IСП
_ВВ-23Iнформатикадоц.Шибко О.М.10.00IСП
_ГiЗ-23Iнформатика та програмуваннядоц.Пономарьова О.А.10.00IСП
_ЕК-23Вступ до спецiальностiдоц.Ступнiкер Г.Л.10.00IСП
_ЛОГ-23Основи архiтектурипроф.Захаров Ю.I.10.00IСП
_МБ-23Математика для економiстiвдоц.Чумак Л.О.10.00IСП
_МЕН-23Основи архiтектурипроф.Захаров Ю.I.10.00IСП
_МТ-23Математика для економiстiвдоц.Чумак Л.О.10.00IСП
_МТI-23Математика для економiстiвдоц.Чумак Л.О.10.00IСП
_ОО-23Роль бухгалтера в бiзнес- середовищiдоц.Свiчкар Н.М.10.00IСП
_ПД-23Вступ до спецiальностiдоц.Ступнiкер Г.Л.10.00IСП
_ПУА-23Основи архiтектурипроф.Захаров Ю.I.10.00IСП
_ТГПВ-23Хiмiядоц.Амiруллоєва Н.В.10.00IСП
_ЦБ-23Iнформатикадоц.Шибко О.М.10.00IСП
_АРХ-22-1Арх.конструкцiї будiвель i споруд (цив.)проф.Разумова О.В.10.00IСП
_АРХ-22-2Матерiалознавствопроф.Дерев*янко В.М.10.00IСП
_АРХ-22-4пIсторiя архiтектури та мiстобудуванняст.в.Кулiченко Н.В.10.00IСП
_ДС-22Фiлософiядоц.Бiлополий В.В.10.00IСП
_ЕК-22Українська мова (за проф.спрям.)доц.Баранник О.Ю.10.00IСП
_ЕКО-22Метрологiя i клiматологiядоц.Гiльов В.В.10.00IСП
_ЛОГ-22Теорiя органiзацiїдоц.Уфiмцева О.Ю.10.00IСП
_МАГ-22Маркетингдоц.Морозова Є.П.10.00IСП
_МБ-22Мiжнародна економiкаас.Глущенко Г.В.10.00IСП
_МЕН-22Теорiя органiзацiїдоц.Уфiмцева О.Ю.10.00IСП
_МТ-22Мiжнароднi економ. вiдносини: теор. i прак.ас.Глущенко Г.В.12.00IСП
_МТI-22Мiжнароднi економ. вiдносини: теор. i прак.ас.Глущенко Г.В.12.00IСП
_ОО-22Менеджментпроф.Вечеров В.Т.10.00IСП
_ПД-22Українська мова (за проф.спрям.)доц.Баранник О.Ю.10.00IСП
_ПУА-22Українська мова (за проф.спрям.)доц.Баранник О.Ю.10.00IСП
_ПЦБ-22-2Архiтектура будiвель та спорудст.в.Тимошенко Л.О.10.00IСП
_ПЦБ-22-4пБудiвельне матерiалознавстводоц.Бондаренко С.В.10.00IСП
_ТГПВ-22-1Основи гiдравлiки, водопостач.та водовiдведенняст.в.Журавльова О.А.10.00IСП
_ТГПВ-22-2Фiлософiядоц.Савош Г.П.10.00IСП
_ФIН-22Менеджментпроф.Вечеров В.Т.10.00IСП
_АРХ-21-1Теорiя архiтектурного проєктуваннядоц.Цимбалова Т.А.10.00IСП
_АРХ-21-2Теорiя архiтектурного проєктуваннядоц.Цимбалова Т.А.10.00IСП
_АРХ-21-4пАрхiтектурна фiзика (свiтл. акуст.)проф.Саньков П.М.10.00IСП
_АТ-21+стТеоретичнi основи теплотехнiкидоц.Колеснiкова Т.М.10.00IСП
_АУТП-21+стАвтоматизирований електропривiддоц.Ужеловський В.О.10.00IСП
_ГIЗ-21+стФотограм.та дистанцiйне зон.доц.Iшутiна Г.С.10.00IСП
_ДС-21Методологiя дизайнудоц.Янковська Л.Є.10.00IСП
_КМiДМ-21+сКомп`ютерне планування експер.в мат-вiпроф.Волчук В.М.10.00IСП
_ЦБ-21+стЗБКдоц.Махiнько М.М.10.00IСП
_АТ-20+стТехнолог.обладнаня для обс.рем.авт.доц.Стадник В.Л.10.00IСП
_ВВ-20+стВодопостачаннядоц.Нечитайло М.П.10.00IСП
_ГIЗ-20Мiстобудiвний кадастрпроф.Боклаг В.А.10.00IСП
_ПЦБ-20-1Органiзацiя будiвництвадоц.Дьяченко Л.Ю.10.00IСП
_ПЦБ-21стЗалiзобетоннi конструкцiїдоц.Зезюков Д.М.10.00IСП
_ТГПВ-20+стКондицiювання повiтрядоц.Петренко А. О.10.00IСП
_ЦБ-20+стПсiхологiя працi та ii безпекидоц.Крекнiн К.А.10.00IСП
_БМО-23мСервiс i дiагностика будiвельноi технiкидоц.Лиходiй О.С.10.00IСП
_ВIМ-23мВIМ проектув.МК вiдповiдал.б/сдоц.Давидов I.I.10.00IСП
_ВВ-23мОхорона працi в галузiдоц.Мещерякова I.В.10.00IСП
_ГIЗ-23мЗакон.забеспеч.веденння кад.доц.Кульбака В.М.10.00IСП
_ЕКО-23мГеоiнформацiйнi системи в екологiiдоц.Тимошенко О.А.10.00IСП
_ПМ-23мТеоретичнi основи розр.суч.буд.системпроф.Вахрушева В.С10.00IСП
_ТГПВ-23мОхорона працi в галузiдоц.Мещерякова I.В.10.00IСП
_ТБК-22мСпец.технол.вигот.ЗБКдоц.Колохов В.В.10.00IСП
_ТГПВ-22мТеор.наук.експер.досл.в галузiдоц.Ляховецька М.М.10.00IСП
~6 СIЧНЯ - СУБОТА
_КЕР-23Iнформатикаст.в.Пономарьов С.М.10.00IСП
_ОМ-23Iсторiя та культура Українист.в.Волкова С.П.10.00IСП
_УМЛ-23Iсторiя та культура Українист.в.Волкова С.П.10.00IСП
_ТБК-23мЕнергозбереження та енергоаудитдоц.Колохов В.В.10.00IСП
~30 ГРУДНЯ - СУБОТА
ТГПВ-22мАналiз та фiзико-мат.модел.доц.Солод Л.В.8.00КОНС
копія 21.02.2024