Календар сесiї
ЗАТВЕРДЖУЮ
ректор Mикола САВИЦЬКИЙ
26.08.2021

Розклад для кафедр ( Будiвельний ф-т ). 1 семестр 2 половина. 2020/2021 навч.рiк.

Iноземн.мови Укр. док. та IД Ф i ПД Фiзвиховання Фiлософiї

.
Iноземн.мови
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид ВикладачГрупа
~Понедiлок
_8.00
Iноземна мова (за проф.спрям.)452апрактикав.Задунай В.В.
АРХ-21-5п
Iноземна мова (за проф.спрям.)452практикав.Мочайло С.О.
ПЦБ-21-4п
Iноземна мова (за проф.спрям.)405практикав.Яковлєва I.С.
АРХ-21-4п
ДС-21
_9.30
Iноземна мова (за проф.спрям.)516апрактикав.Левицька С.I.
КН-21
Дiлова iноземна мова452практика
МБ-19п
МТ-19п
_11.00
Наукова iноземна мова525практикав.Яковлєва I.С.
АРХ-20-2мн
Наукова iноземна мова515практикадоц.Шашкiна Н.I.
АРХ-20-2мн
_13.00
Iноземна мова507практикав.Плахтiй А.О.
ГiЗ-21
ЦБ-21
Iноземна мова516а.526практикакаф.
АДА-21
АДА-21
МБГ-21
МБГ-21
ТБК-21
ТБК-21
Iноземна мова (за проф.спрям.)452практикав.Задунай В.В.
АРХ-19-4п
ПЦБ-19-4п
Iноземна мова (за проф.спрям.)406практикав.Месiнгер С.М.
ПЦБ-21-3
Iноземна мова (за проф.спрям.)405практикав.Солонець Ю.Л.
АРХ-19-4п
ПЦБ-19-4п
Iноземна мова (за проф.спрям.)516апрактикав.Щетинникова О.О.
ПЦБ-21-1
Iноземна мова (за проф.спрям.)526практикадоц.Ляпiчева О.Л.
ПЦБ-21-1
ПЦБ-21-2
Iноземна мова (за проф.спрям.)452апрактикадоц.Тютюнник В.Ю.
ПЦБ-21-2
ПЦБ-21-3
Наукова iноземна мова525практикав.Яковлєва I.С.
ОО-21мп
_14.30
Iноземна мова406.452практикакаф.
АДА-21
АДА-21
МБГ-21
МБГ-21
ТБК-21
ТБК-21
Iноземна мова (за проф.спрям.)515практика
МБ-18-1п
МБ-18-2
МТ-18-2
Iноземна мова (за проф.спрям.)452практикав.Задунай В.В.
АРХ-19-4п
ПЦБ-19-4п
Iноземна мова (за проф.спрям.)406практикав.Месiнгер С.М.
ПЦБ-21-3
Iноземна мова (за проф.спрям.)405практикав.Солонець Ю.Л.
АРХ-19-4п
ПЦБ-19-4п
Iноземна мова (за проф.спрям.)516апрактикав.Щетинникова О.О.
ПЦБ-21-1
Iноземна мова (за проф.спрям.)526практикадоц.Ляпiчева О.Л.
ПЦБ-21-1
ПЦБ-21-2
Iноземна мова (за проф.спрям.)452апрактикадоц.Тютюнник В.Ю.
ПЦБ-21-2
ПЦБ-21-3
~Вiвторок
_8.00ч
Iноземна мова (за проф.спрям.)452апрактикав.Задунай В.В.
АРХ-21-5п
_9.30
Наукова iноземна мова507практикадоц.Дружинiна Л.В.
ТГПВ-21м
Наукова iноземна мова515практикадоц.Шашкiна Н.I.
ВВ-21м
МЕБ-21мп
_11.00
Iноземна мова516практикав.Месiнгер С.М.
ЕКО-21
Iноземна мова (за проф.спрям.)507практика
ЕК-21
ЛОГ-21
МАГ-21
МЕБ-21
МЕН-21
МТI-21
ОО-21
Iноземна мова (за проф.спрям.)452практикав.Задунай В.В.
АРХ-19-4п
ПЦБ-19-4п
Iноземна мова (за проф.спрям.)406практикав.Солонець Ю.Л.
АРХ-19-4п
ПЦБ-19-4п
Iноземна мова (за проф.спрям.)452апрактикав.Яковлєва I.С.
АРХ-19-5п
Iноземна мова (за проф.спрям.)405практикадоц.Коваль Н.Б.
АРХ-19-5п
Наукова iноземна мова525практикадоц.Дружинiна Л.В.
АДА-21м
ЕМ-21м
МКГ-21м
ТБК-21м
Наукова iноземна мова513практикадоц.Ляпiчева О.Л.
АДА-21м
ЕМ-21м
МКГ-21м
ТБК-21м
_13.00з
Росiйська мова як iноземна406практикав.Подопригора А.М.
АРХ-19-1
АРХ-19-3
Росiйська мова як iноземна525практикаст.в.Кушнiр Л.В.
АРХ-19-2
_13.00
Iноземна мова526практикав.Месiнгер С.М.
ЕКО-21
Iноземна мова (за проф.спрям.)516практикав.Задунай В.В.
АРХ-18-4п
АРХ-18-5п
ПЦБ-18-4п
Iноземна мова (за проф.спрям.)452апрактикав.Солонець Ю.Л.
АРХ-18-4п
АРХ-18-5п
Iноземна мова (за проф.спрям.)452практикав.Тимченко К.О.
АРХ-18-4п
ЕП-18+ст
Iноземна мова (за проф.спрям.)405практикадоц.Коваль Н.Б.
АРХ-20-5п
_14.30
Iноземна мова (за проф.спрям.)516практикав.Задунай В.В.
АРХ-18-4п
АРХ-18-5п
ПЦБ-18-4п
Iноземна мова (за проф.спрям.)452апрактикав.Солонець Ю.Л.
АРХ-18-4п
АРХ-18-5п
Iноземна мова (за проф.спрям.)452практикав.Тимченко К.О.
АРХ-18-4п
ЕП-18+ст
~Середа
_8.00
Iноземна мова507практикав.Плахтiй А.О.
ГiЗ-21
ЦБ-21
Iноземна мова516практикав.Чижикова I.В.
ВВ -21
ТГПВ-21
Iноземна мова516апрактикадоц.Суворова С.А.
ВВ -21
ТГПВ-21
Iноземна мова (за проф.спрям.)452практикав.Мочайло С.О.
ПЦБ-21-4п
Iноземна мова (за проф.спрям.)406практикав.Яковлєва I.С.
АРХ-21-4п
ДС-21
Наукова iноземна мова452апрактикадоц.Ляпiчева О.Л.
АУТП-21м
ПМ-21м
_9.30з
Iноземна мова (за проф.спрям.)452апрактикав.Задунай В.В.
АРХ-21-5п
_9.30
Iноземна мова (за проф.спрям.)516практикав.Плахтiй А.О.
АТ-21
БМО-21
Iноземна мова (за проф.спрям.)405практикадоц.Коваль Н.Б.
АРХ-20-5п
Iноземна мова (за проф.спрям.)513практикадоц.Тютюнник В.Ю.
АТ-21
БМО-21
Наукова iноземна мова507практикадоц.Дружинiна Л.В.
АТ-21м
БМО-21м
ПрМен-21мп
Росiйська мова як iноземна452практикаст.в.Кушнiр Л.В.
АРХ-19-2
_11.00
Iноземна мова (за проф.спрям.)516практика
МБ-19п
МТ-19п
Iноземна мова (за проф.спрям.)525практикав.Плахтiй А.О.
АТ-21
БМО-21
Iноземна мова (за проф.спрям.)452практикав.Солонець Ю.Л.
АРХ-20-4п
Iноземна мова (за проф.спрям.)452апрактикав.Тимченко К.О.
АРХ-20-4п
Iноземна мова (за проф.спрям.)405практикадоц.Коваль Н.Б.
АРХ-20-5п
Iноземна мова (за проф.спрям.)513практикадоц.Тютюнник В.Ю.
АТ-21
БМО-21
Наукова iноземна мова516апрактикав.Левицька С.I.
ЕКО-21м
_13.00
Iноземна мова (за проф.спрям.)516практика
МБ-19п
МТ-19п
Iноземна мова (за проф.спрям.)525практикав.Iльєва К.А.
АРХ-21-2
Iноземна мова (за проф.спрям.)405практикав.Задунай В.В.
АРХ-18-5п
ПЦБ-18-4п
Iноземна мова (за проф.спрям.)412практикав.Левицька С.I.
АУТП-21
КМiДМ-21
ПМ-21
Iноземна мова (за проф.спрям.)507практикав.Плахтiй А.О.
АРХ-21-1
Iноземна мова (за проф.спрям.)452апрактикав.Солонець Ю.Л.
АРХ-18-4п
АРХ-18-5п
Iноземна мова (за проф.спрям.)452практикав.Тимченко К.О.
АРХ-18-4п
ЕП-18+ст
Iноземна мова (за проф.спрям.)513практикадоц.Коваль Н.Б.
ПЦБ-20-4п
ТГПВ-20
Iноземна мова (за проф.спрям.)526практикадоц.Тютюнник В.Ю.
АРХ-21-1
АРХ-21-2
Дiлова iноземна мова504практика
МБ-18-1п
МБ-18-2
МТ-18-2
Росiйська мова для iноземцiв515практикаст.в.Гуркiна Т.Ю.
ПЦБ-19-4п
_14.30
Iноземна мова (за проф.спрям.)452практикав.Задунай В.В.
АРХ-21-5п
Iноземна мова (за проф.спрям.)452апрактикав.Тимченко К.О.
АРХ-21-4п
Iноземна мова (за проф.спрям.)405практикадоц.Коваль Н.Б.
ЕП-20+ст
МАГ-20+ст
МЕН-20+ст
ОО-20+ст
ПЦБ-20-4п
ТГПВ-20
Дiлова iноземна мова516апрактика
ЛОГ-21
МЕБ-21
МЕН-21
~Четвер
_8.00
Iноземна мова (за проф.спрям.)452апрактикав.Мочайло С.О.
ПЦБ-21-4п
Iноземна мова (за проф.спрям.)406практикав.Яковлєва I.С.
АРХ-21-4п
_9.30
Iноземна мова516практикав.Чижикова I.В.
ВВ -21
ТГПВ-21
Iноземна мова526практикадоц.Суворова С.А.
ВВ -21
ТГПВ-21
Iноземна мова (за проф.спрям.)406практикав.Яковлєва I.С.
АРХ-21-4п
Наукова iноземна мова507практикадоц.Дружинiна Л.В.
МАГ-21мп
ОО-21мп
ФIН-21мп
_11.00
Iноземна мова (за проф.спрям.)507практика
ЕК-21
ЛОГ-21
МАГ-21
МЕБ-21
МЕН-21
МТI-21
ОО-21
Iноземна мова (за проф.спрям.)516апрактикав.Левицька С.I.
АУТП-21
КМiДМ-21
ПМ-21
Iноземна мова (за проф.спрям.)406практикав.Солонець Ю.Л.
АРХ-20-4п
Iноземна мова (за проф.спрям.)405практикав.Тимченко К.О.
АРХ-20-4п
Iноземна мова (за проф.спрям.)452апрактикав.Яковлєва I.С.
АРХ-19-5п
Iноземна мова (за проф.спрям.)516практикадоц.Дружинiна Л.В.
ДС-21
Iноземна мова (за проф.спрям.)452практикадоц.Коваль Н.Б.
АРХ-19-5п
_13.00
Iноземна мова (за проф.спрям.)516апрактикав.Левицька С.I.
КН-21
Iноземна мова (за проф.спрям.)406практикав.Солонець Ю.Л.
АРХ-20-4п
Iноземна мова (за проф.спрям.)405практикав.Тимченко К.О.
АРХ-20-4п
Iноземна мова (за проф.спрям.)452апрактикав.Яковлєва I.С.
АРХ-19-5п
Iноземна мова (за проф.спрям.)452практикадоц.Коваль Н.Б.
АРХ-19-5п
Наукова iноземна мова507практикадоц.Дружинiна Л.В.
ЦБ-21м
Росiйська мова як iноземна525практикав.Подопригора А.М.
АРХ-18-2
АРХ-18-3
_14.30
Iноземна мова (за проф.спрям.)452практикав.Задунай В.В.
АРХ-21-5п
Iноземна мова (за проф.спрям.)405практикав.Тимченко К.О.
АРХ-21-4п
Iноземна мова (за проф.спрям.)406практикадоц.Коваль Н.Б.
ЕП-20+ст
МАГ-20+ст
МЕН-20+ст
ОО-20+ст
ПЦБ-20-4п
ТГПВ-20
Росiйська мова як iноземна525практикав.Подопригора А.М.
АРХ-19-1
АРХ-19-3
~П`ятниця
_9.30
Iноземна мова (за проф.спрям.)452апрактика
МБ-18-1п
_13.00
Iноземна мова (за проф.спрям.)405практикав.Тимченко К.О.
АРХ-21-4п
Iноземна мова (за проф.спрям.)452практикав.Яковлєва I.С.
ДС-21
_14.30
Iноземна мова (за проф.спрям.)405практикав.Тимченко К.О.
АРХ-21-4п
Iноземна мова (за проф.спрям.)452практикав.Яковлєва I.С.
ДС-21

.
Укр. док. та IД
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид ВикладачГрупа
~Понедiлок
_8.00ч
Українська мова (за проф.спрям.)в601лекцiядоц.Бараннiк О.Ю.
ВВ-20
ГiЗ-20
ЕКО-20
ТГПВ-20
ЦБ-20
_9.30ч
Українська мова (за проф.спрям.)в601лекцiядоц.Бараннiк О.Ю.
ПЦБ-20-1
ПЦБ-20-2
ПЦБ-21ст
_9.30
Iсторiя та культура Українив602лекцiядоц.Перетокiн А.Г.
ДС-21
Норм.-правовi осн. арх.пр. Iнтелект. власн.в608лекцiядоц.Бабенко В.А.
АРХ-20-2мн
_13.00
Дисциплiна закладу вищої освiтив601лекцiядоц.Бабенко В.А.
ВВ-21м
ГIЗ-21м
ЕКО-21м
ТГПВ-21м
ЦБ-21м
Українська мова як iноземнав608практикаас.Протасова А.М.
ПЦБ-19-4п
Українська мова як iноземнав602практикаст.в.Ткач О.В.
ПЦБ-21-4п
_14.30
Українська мова як iноземнав608практикаас.Протасова А.М.
ПЦБ-19-4п
Українська мова як iноземнав602практикаст.в.Ткач О.В.
ПЦБ-21-4п
~Вiвторок
_8.00ч
Українська мова (за проф.спрям.)в701лекцiядоц.Бараннiк О.Ю.
АТ-20+ст
БМО-20 +ст
КМiДМ-21ст
ПМ-21ст
Українська мова (за проф.спрям.)в701лекцiяпроф.Євсєєва Г.П.
КН-20
Українська мова (за проф.спрям.)в701практикадоц.Бараннiк О.Ю.
АУТП-20+ст
_8.00з
Українська мова (за проф.спрям.)в602практикаст.в.Ткач О.В.
ВВ-20
ТГПВ-20
_8.00
Iсторiя та культура Українив601лекцiядоц.Перетокiн А.Г.
АТ-21
АУТП-21
БМО-21
КМiДМ-21
КН-21
ПМ-21
Українська мова як iноземнав608практикадоц.Богуславська
Л.Г.
ПЦБ-18-4п
_9.30з
Українська мова (за проф.спрям.)в608практикаст.в.Ткач О.В.
ПЦБ-20-3
_9.30
Iсторiя та культура Українив701лекцiядоц.Перетокiн А.Г.
АРХ-21-1
АРХ-21-2
АРХ-21-4п
АРХ-21-5п
Дисциплiна закладу вищої освiтив601лекцiядоц.Бабенко В.А.
АУТП-21м
БМО-21м
КН-21м
ПМ-21м
Українська мова (за проф.спрям.)в602практикадоц.Бараннiк О.Ю.
ЕП-20+ст
ЛОГ-20
МАГ-20+ст
МЕН-20+ст
ОО-20+ст
ПУА-20
ФIН-20
_11.00ч
Українська мова (за проф.спрям.)в601лекцiядоц.Богуславська
Л.Г.
АРХ-20-1
АРХ-20-4п
АРХ-20-5п
_11.00
Українська мова як iноземнав602практикадоц.Бараннiк О.Ю.
АРХ-20-3
Українська мова як iноземнав1101практикаст.в.Броцька-
Ляховецька О.М.
АРХ-20-2
Українська мова як iноземнав608практикаст.в.Ткач О.В.
ПЦБ-19-4п
_13.00ч
Охорона iнтелектуальноi властностiв608практикадоц.Перетокiн А.Г.
ГIЗ-18+ст
Українська мова (за проф.спрям.)в602практикадоц.Богуславська
Л.Г.
АРХ-20-4п
Українська мова як iноземнав601практикаст.в.Броцька-
Ляховецька О.М.
АРХ-19-1
АРХ-19-2
АРХ-19-3
_13.00з
Українська мова (за проф.спрям.)в602практикадоц.Богуславська
Л.Г.
АРХ-20-1
Українська мова (за проф.спрям.)в608практикаст.в.Ткач О.В.
ПЦБ-20-4п
_14.30з
Українська мова (за проф.спрям.)в602практикадоц.Богуславська
Л.Г.
АРХ-20-5п
_14.30
Українська мова як iноземнав603практикаст.в.Броцька-
Ляховецька О.М.
АРХ-18-4п
АРХ-18-5п
~Середа
_8.00з
Українська мова як iноземнав601практикадоц.Богуславська
Л.Г.
ПЦБ-18-4п
_8.00
Українська мова як iноземнав501практикаст.в.Броцька-
Ляховецька О.М.
АРХ-18-2
АРХ-18-3
Українська мова як iноземнав602практикаст.в.Ткач О.В.
ПЦБ-21-4п
_9.30з
Українська мова (за проф.спрям.)в608практикаас.Протасова А.М.
БМО-20 +ст
Українська мова (за проф.спрям.)в608практикаст.в.Ткач О.В.
КН-20
_9.30
Iсторiя та культура Українив1201лекцiядоц.Перетокiн А.Г.
ПЦБ-21-1
ПЦБ-21-2
Дисциплiна закладу вищої освiтив601лекцiядоц.Бабенко В.А.
АДА-21м
ЕМ-21м
МКГ-21м
ПЦБ-21-1мн
ПЦБ-21-2мп
ПЦБ-21-3мп
ТБК-21м
Українська мова як iноземнав602практикадоц.Бараннiк О.Ю.
АРХ-20-3
Українська мова як iноземнав603практикаст.в.Броцька-
Ляховецька О.М.
АРХ-20-2
_11.00ч
Українська мова як iноземнав603практикадоц.Богуславська
Л.Г.
ПЦБ-18-4п
_11.00з
Українська мова (за проф.спрям.)в603практикаст.в.Ткач О.В.
ЕКО-20
ЦБ-20
_11.00
Основи науково- педагогiчної дiяльн.каф.лекцiядоц.Лисенко Г.I.
МАГ-21мп
ОО-21мп
ФIН-21мп
Українська мова як iноземнав608практикадоц.Бабенко В.А.
ПЦБ-20-4п
Українська мова як iноземнав602практикадоц.Бараннiк О.Ю.
АРХ-20-3
Українська мова як iноземнав701практикаст.в.Броцька-
Ляховецька О.М.
АРХ-20-2
_13.00з
Українська мова (за проф.спрям.)в602практикаст.в.Ткач О.В.
ГiЗ-20
_13.00
Iсторiя та культура Українив601лекцiядоц.Лисенко Г.I.
АДА-21
МБГ-21
ПЦБ-21-3
ПЦБ-21-4п
ТБК-21
Українська мова як iноземнав603практикадоц.Бабенко В.А.
ПЦБ-20-4п
Українська мова як iноземнав608практикадоц.Богуславська
Л.Г.
ПЦБ-18-4п
_14.30
Українська мова як iноземнав602практикадоц.Богуславська
Л.Г.
АРХ-21-1
АРХ-21-2
~Четвер
_8.00ч
Українська мова (за проф.спрям.)в602практикаас.Протасова А.М.
АТ-20+ст
АУТП-20+ст
КМiДМ-21ст
ПМ-21ст
_8.00з
Українська мова (за проф.спрям.)в602практикаст.в.Ткач О.В.
АДА-20
МКГ-20
ТБК-20
_8.00
Наукова українська мова для iноземцiвв608практикадоц.Богуславська
Л.Г.
ПЦБ-21-1мн
ПЦБ-21-2мп
_9.30з
Українська мова (за проф.спрям.)в602практикаст.в.Ткач О.В.
ПЦБ-21ст
_9.30
Iсторiя та культура Українив601лекцiядоц.Волкова С.П.
ЕК-21
ЛОГ-21
МАГ-21
МЕБ-21
МЕН-21
МТI-21
ОО-21
Дисциплiна закладу вищої освiтив605лекцiядоц.Лисенко Г.I.
ПЦБ-20-1мн
Українська мова як iноземнав608практикадоц.Богуславська
Л.Г.
АРХ-21-1
АРХ-21-2
_11.00
Дисциплiна закладу вищої освiтив602лекцiядоц.Бабенко В.А.
МАГ-21мп
МЕБ-21мп
ОО-21мп
ПД-21мп
ПрМен-21мп
ФIН-21мп
Українська мова як iноземнав608практикадоц.Богуславська
Л.Г.
АРХ-21-1
АРХ-21-2
_13.00ч
Українська мова (за проф.спрям.)в601лекцiяпроф.Євсєєва Г.П.
АДА-20
МКГ-20
ПЦБ-20-3
ПЦБ-20-4п
ТБК-20
_13.00з
Українська мова (за проф.спрям.)в602практикаст.в.Ткач О.В.
ПЦБ-20-1
_13.00
Українська мова як iноземнав608практикаст.в.Броцька-
Ляховецька О.М.
АРХ-19-1
АРХ-19-2
АРХ-19-3
_14.30з
Українська мова (за проф.спрям.)в602практикаст.в.Ткач О.В.
ПЦБ-20-2
_14.30
Українська мова як iноземнав603практикадоц.Бабенко В.А.
ПЦБ-20-4п
~П`ятниця
_9.30
Iсторiя та культура Українив601лекцiядоц.Перетокiн А.Г.
ВВ -21
ГiЗ-21
ЕКО-21
ТГПВ-21
ЦБ-21
Українська мова як iноземнав602практикадоц.Богуславська
Л.Г.
АРХ-21-1
АРХ-21-2
_11.00
Українська мова як iноземнав602практикаст.в.Броцька-
Ляховецька О.М.
АРХ-18-2
АРХ-18-3
_13.00
Охорона iнтелектуальноi властностiв603лекцiядоц.Перетокiн А.Г.
ГIЗ-18+ст
Українська мова як iноземнав602практикаст.в.Броцька-
Ляховецька О.М.
АРХ-18-4п
АРХ-18-5п

.
Ф i ПД
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид ВикладачГрупа
~Понедiлок
_8.00ч
Органiчна хiмiя219лекцiядоц.Амiруллоєва Н.В.
ТБК-20
_9.30ч
Фiзика407лекцiядоц.Бекетов О.В.
КН-20
Фiзична хiмiя i хiмiя силiкатiв220лекцiядоц.Амiруллоєва Н.В.
ТБК-20
_9.30з
Вища математика353лекцiядоц.Осипчук М.М.
ГiЗ-20
Фiзика407практикадоц.Бекетов О.В.
КН-20
Фiзична хiмiя i хiмiя силiкатiв220практикадоц.Амiруллоєва Н.В.
ТБК-20
_13.00ч
Органiчна хiмiя220лекцiядоц.Амiруллоєва Н.В.
ЕКО-20
_13.00з
Органiчна хiмiя220практикадоц.Амiруллоєва Н.В.
ЕКО-20
_13.00
Вища математика352практикадоц.Осипчук М.М.
ГiЗ-20
_14.30з
Надiйнiсть складних систем1007практикадоц.Бекетов О.В.
КН-21м
_14.30
Вища математика352практикадоц.Осипчук М.М.
ГiЗ-21
~Вiвторок
_8.00ч
Фiзика415практикадоц.Соколовський
С.О.
ЕКО-21
_8.00
Математика для економiстiв352лекцiядоц.Чумак Л.О.
ЕК-21
ЛОГ-21
МАГ-21
МЕБ-21
МЕН-21
МТI-21
ОО-21
_9.30ч
Органiчна хiмiя220лаб.роботадоц.Амiруллоєва Н.В.
ТБК-20
Теоретична механiка423практикадоц.Карасьов О.Г.
ПМ-21ст
Фiзика412лекцiяпроф.Дiкарев Б.М.
АДА-21
МБГ-21
ПЦБ-21-3
ПЦБ-21-4п
ТБК-21
_9.30з
Фiзика414практикаст.в.Волнянська I.П.
АДА-21
МБГ-21
ТБК-21
Фiзична хiмiя i хiмiя силiкатiв220лекцiядоц.Амiруллоєва Н.В.
ТБК-20
_9.30
Вища математика328блекцiядоц.Осипчук М.М.
ГiЗ-20
Фiзика407лекцiядоц.Соколовський
С.О.
ГiЗ-21
ЕКО-21
_11.00ч
Вища математика352лекцiядоц.Чумак Л.О.
АДА-21
МБГ-21
ТБК-21
Корозiя i захист матерiалiв219лекцiядоц.Бекетов О.В.
ПМ-21ст
Фiзика412лекцiядоц.Карасьов Г.Г.
ПЦБ-21-1
ПЦБ-21-2
Фiзика407практикадоц.Соколовський
С.О.
ГiЗ-21
Хiмiя217лекцiядоц.Голубченко Т.М.
АУТП-21
БМО-21
КМiДМ-21
_11.00з
Вища математика352практикаас.Задорожня Т.Є.
АТ-21
БМО-21
Вища математика353практикадоц.Осипчук М.М.
ВВ -21
ТГПВ-21
ЦБ-21
Корозiя i захист матерiалiв219лаб.роботадоц.Бекетов О.В.
ПМ-21ст
Фiзика407лаб.роботадоц.Соколовський
С.О.
ГiЗ-21
_11.00
Хiмiя217лекцiядоц.Голубченко Т.М.
ПМ-21
_13.00ч
Вища математика352практикадоц.Чумак Л.О.
ПЦБ-21-3
_13.00з
Хiмiя220лаб.роботадоц.Голубченко Т.М.
АДА-21
МБГ-21
ТБК-21
_13.00
Вища математика217лекцiядоц.Левкович О.О.
АТ-21
АУТП-21
БМО-21
КМiДМ-21
ПМ-21
Вища математика353лекцiядоц.Осипчук М.М.
ВВ -21
ГiЗ-21
ТГПВ-21
ЦБ-21
_14.30ч
Вища математика352практикаас.Задорожня Т.Є.
АДА-21
МБГ-21
ТБК-21
_14.30
Вища математика353практикадоц.Осипчук М.М.
АУТП-21
~Середа
_8.00ч
Хiмiя217лекцiядоц.Амiруллоєва Н.В.
ПЦБ-21-1
ПЦБ-21-2
_9.30ч
Дискретна математикав101лекцiядоц.Осипчук М.М.
КН-21
Хiмiя219лаб.роботадоц.Голубченко Т.М.
КМiДМ-21
ПМ-21
Хiмiя217лекцiядоц.Амiруллоєва Н.В.
АДА-21
МБГ-21
ПЦБ-21-3
ПЦБ-21-4п
ТБК-21
_9.30з
Аналiтична хiмiя220лаб.роботадоц.Амiруллоєва Н.В.
ВВ-18+ст
Вища математикакаф.практикаас.Задорожня Т.Є.
КМiДМ-21
ПМ-21
Фiзика414лаб.роботадоц.Соколовський
С.О.
ЕКО-21
_9.30
Вища математика352практика
ВВ -21
Вища математика352практикадоц.Осипчук М.М.
ТГПВ-21
ЦБ-21
_11.00ч
Фiзична хiмiя i хiмiя силiкатiв220лаб.роботадоц.Амiруллоєва Н.В.
ТБК-19+ст
_11.00з
Фiзична хiмiя i хiмiя силiкатiв220лекцiядоц.Амiруллоєва Н.В.
ТБК-19+ст
_11.00
Дискретна математика322апрактикадоц.Осипчук М.М.
КН-21
Хiмiя219лаб.роботадоц.Голубченко Т.М.
КМiДМ-21
ПМ-21
_13.00ч
Органiчна хiмiя219лекцiядоц.Амiруллоєва Н.В.
ТБК-19+ст
_13.00з
Вища математика351лекцiядоц.Левкович О.О.
АТ-20+ст
БМО-20 +ст
КМiДМ-21ст
Органiчна хiмiя219практикадоц.Амiруллоєва Н.В.
ТБК-19+ст
_13.00
Вища математика353лекцiядоц.Осипчук М.М.
ЕКО-21
Математика для економiстiв352практикадоц.Чумак Л.О.
ЕК-21
ЛОГ-21
МАГ-21
МЕБ-21
МЕН-21
МТI-21
ОО-21
_14.30ч
Вища математика353практикадоц.Осипчук М.М.
ЕКО-21
~Четвер
_8.00
Дискретна математика324лекцiядоц.Осипчук М.М.
КН-21
_9.30ч
Фiзика412лекцiядоц.Бекетов О.В.
АТ-20+ст
БМО-20 +ст
КМiДМ-21ст
ПМ-21ст
_9.30з
Вища математика310практикадоц.Осипчук М.М.
АУТП-20+ст
Фiзика415практикадоц.Бекетов О.В.
АТ-20+ст
БМО-20 +ст
КМiДМ-21ст
ПМ-21ст
_9.30
Аналiтична хiмiя217лекцiядоц.Амiруллоєва Н.В.
ВВ-18+ст
Вища математика352лекцiядоц.Чумак Л.О.
ПЦБ-21-1
ПЦБ-21-2
_11.00ч
Вища математика353практикадоц.Левкович О.О.
КМiДМ-21ст
Вища математика353практикадоц.Осипчук М.М.
ПМ-21ст
Хiмiя220лаб.роботадоц.Амiруллоєва Н.В.
ВВ -21
ТГПВ-21
ЦБ-21
_11.00з
Хiмiя217лекцiядоц.Амiруллоєва Н.В.
ВВ -21
ТГПВ-21
ЦБ-21
_11.00
Вища математика353лекцiядоц.Левкович О.О.
АТ-20+ст
Вища математика352лекцiядоц.Чумак Л.О.
АДА-21
МБГ-21
ПЦБ-21-3
ПЦБ-21-4п
ТБК-21
Вища математика353практикадоц.Левкович О.О.
БМО-20 +ст
Фiзика407лекцiядоц.Бекетов О.В.
АУТП-20+ст
_13.00ч
Вища математика353практикаас.Задорожня Т.Є.
ПЦБ-21-1
_13.00
Хiмiя217лекцiядоц.Голубченко Т.М.
АУТП-21
БМО-21
КМiДМ-21
ПМ-21
_14.30ч
Надiйнiсть складних систем310лекцiядоц.Бекетов О.В.
КН-21м
Хiмiя217лаб.роботадоц.Голубченко Т.М.
АУТП-21
БМО-21
_14.30з
Надiйнiсть складних систем1007практикадоц.Бекетов О.В.
КН-21м
~П`ятниця
_8.00ч
Фiзика414практикаст.в.Волнянська I.П.
ПЦБ-21-3
_9.30ч
Фiзика414практикадоц.Карасьов Г.Г.
ПЦБ-21-2
Фiзична хiмiя219практикадоц.Бекетов О.В.
ПМ-21ст
Хiмiя220лаб.роботадоц.Бекетов О.В.
ПЦБ-21-3
_9.30з
Фiзика414практикаст.в.Волнянська I.П.
ПЦБ-21-4п
Фiзична хiмiя219лекцiядоц.Бекетов О.В.
ПМ-21ст
Хiмiя220лаб.роботадоц.Бекетов О.В.
ПЦБ-21-2
_11.00ч
Вища математика352практикадоц.Чумак Л.О.
ПЦБ-21-2
Фiзика414практикадоц.Карасьов Г.Г.
ПЦБ-21-1
Хiмiя220лаб.роботадоц.Бекетов О.В.
ПЦБ-21-4п
_11.00з
Вища математика354практикаас.Задорожня Т.Є.
АТ-21
БМО-21
КМiДМ-21
ПМ-21
Хiмiя220лаб.роботадоц.Бекетов О.В.
ПЦБ-21-1
_11.00
Вища математика351лекцiядоц.Осипчук М.М.
АУТП-20+ст
Вища математика353практикадоц.Осипчук М.М.
ПМ-21ст
_13.00ч
Вища математика352практикадоц.Чумак Л.О.
ПЦБ-21-4п
_13.00з
Вища математика353лекцiядоц.Левкович О.О.
АТ-21
АУТП-21
БМО-21
ПМ-21
Вища математика353практикадоц.Левкович О.О.
КМiДМ-21
_13.00
Вища математика353практикадоц.Осипчук М.М.
АУТП-20+ст

.
Фiзвиховання
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид ВикладачГрупа
~Понедiлок
_9.30
Фiзичне виховання
АДА-21
ВВ -21
ГiЗ-21
ЕКО-21
МБГ-21
ТБК-21
ТГПВ-21
ЦБ-21
Фiзичне вихованняпрактика
ПЦБ-21-1
ПЦБ-21-2
ПЦБ-21-3
ПЦБ-21-4п
_13.00
Фiзичне вихованняпрактика
АРХ-20-1
АРХ-20-2
АРХ-20-3
АРХ-20-4п
АРХ-20-5п
ЕК-21
ЕП-20+ст
ЛОГ-20
ЛОГ-21
МАГ-20+ст
МАГ-21
МЕБ-21
МЕН-20+ст
МЕН-21
МТI-21
ОО-20+ст
ОО-21
ПУА-20
ФIН-20
~Вiвторок
_9.30
Фiзичне виховання
АТ-21
АУТП-21
БМО-21
КМiДМ-21
КН-21
ПМ-21
_11.00
Фiзичне виховання
АДА-20
ВВ-20
ГiЗ-20
ЕКО-20
МКГ-20
ТБК-20
ТГПВ-20
ЦБ-20
Фiзичне вихованняпрактика
ПЦБ-20-1
ПЦБ-20-2
ПЦБ-20-3
ПЦБ-20-4п
ПЦБ-21ст
_13.00
Фiзичне виховання
АТ-20+ст
АУТП-20+ст
БМО-20 +ст
КМiДМ-21ст
КН-20
ПМ-21ст
Фiзичне вихованняпрактика
АРХ-21-1
АРХ-21-2
АРХ-21-4п
АРХ-21-5п
ДС-21
~Середа
_9.30
Фiзичне вихованняпрактика
ЕК-21
ЛОГ-21
МАГ-21
МЕБ-21
МЕН-21
МТI-21
ОО-21
_11.00
Фiзичне виховання
АДА-21
ВВ -21
ГiЗ-21
ЕКО-21
МБГ-21
ТБК-21
ТГПВ-21
ЦБ-21
Фiзичне вихованняпрактика
ПЦБ-21-1
ПЦБ-21-2
ПЦБ-21-3
ПЦБ-21-4п
_13.00
Фiзичне вихованняпрактика
АРХ-20-1
АРХ-20-2
АРХ-20-3
АРХ-20-4п
АРХ-20-5п
ЕП-20+ст
ЛОГ-20
МАГ-20+ст
МЕН-20+ст
ОО-20+ст
ПУА-20
ФIН-20
~Четвер
_9.30
Фiзичне виховання
АТ-21
АУТП-21
БМО-21
КМiДМ-21
КН-21
ПМ-21
_11.00
Фiзичне виховання
АДА-20
ВВ-20
ГiЗ-20
ЕКО-20
МКГ-20
ТБК-20
ТГПВ-20
ЦБ-20
Фiзичне вихованняпрактика
ПЦБ-20-1
ПЦБ-20-2
ПЦБ-20-3
ПЦБ-20-4п
ПЦБ-21ст
_13.00
Фiзичне виховання
АТ-20+ст
АУТП-20+ст
БМО-20 +ст
КМiДМ-21ст
КН-20
ПМ-21ст
Фiзичне вихованняпрактика
АРХ-21-1
АРХ-21-2
АРХ-21-4п
АРХ-21-5п
ДС-21

.
Фiлософiї
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид ВикладачГрупа
~Понедiлок
_9.30ч
Фiлософськi категорiї в теорiї архiтектурив704практикадоц.Гребiнник Т.О.
АРХ-21-2мн
_9.30з
Фiлософськi категорiї в теорiї архiтектурив701лекцiядоц.Гребiнник Т.О.
АРХ-21-1мп
АРХ-21-2мн
АРХ-21-3мн
_9.30
Соцiологiяв1005лекцiядоц.Савош Г.П.
ЕП-20+ст
ЛОГ-20
МАГ-20+ст
МЕН-20+ст
ОО-20+ст
ПУА-20
ФIН-20
_11.00ч
Фiлософськi категорiї в теорiї архiтектурив703практикадоц.Гребiнник Т.О.
АРХ-21-1мп
_13.00
Фiлософiяв701лекцiядоц.Бiлополий В.В.
ЕК-20ст
ЕП-19+ст
МАГ-19+ст
ОО-19+ст
ФIН-19+ст
Фiлософiяв704лекцiядоц.Марченко В.О.
ЛОГ-19
МБ-19п
МЕН-19+ст
МТ-19п
ПУА-19
_14.30ч
Фiлософськi категорiї в теорiї архiтектурив703практикадоц.Гребiнник Т.О.
АРХ-21-3мн
~Вiвторок
_9.30
Педагогiка вищої школив704лекцiядоц.Плаксiна О.I.
АРХ-20-2мн
_11.00
Дисциплiна закладу вищоi освiтив704лекцiядоц.Плаксiна О.I.
АДА -20м
Дисциплiна закладу вищої освiтив704лекцiядоц.Плаксiна О.I.
ВВ-20м
ЕМ-20м
ТБК-20м
ТГПВ-20м
~Середа
_8.00
Дисцiплина вищого навчального закладув704лекцiядоц.Бiлополий В.В.
АДА-20
АТ-20+ст
БМО-20 +ст
ВВ-20
ГiЗ-20
МКГ-20
ТБК-20
ТГПВ-20
ЦБ-20
Дисцiплина вищого навчального закладув603лекцiядоц.Гребiнник Т.О.
АДА-20
АТ-20+ст
БМО-20 +ст
ВВ-20
ГiЗ-20
МКГ-20
ТБК-20
ТГПВ-20
ЦБ-20
Дисцiплина вищого навчального закладув703лекцiядоц.Марченко В.О.
АДА-20
АТ-20+ст
БМО-20 +ст
ВВ-20
ГiЗ-20
МКГ-20
ТБК-20
ТГПВ-20
ЦБ-20
Дисцiплина вищого навчального закладув701лекцiядоц.Савош Г.П.
АДА-20
АТ-20+ст
БМО-20 +ст
ВВ-20
ГiЗ-20
МКГ-20
ТБК-20
ТГПВ-20
ЦБ-20
Дисциплiна закладу вищої освiтив704лекцiядоц.Бiлополий В.В.
КН-20
ПМ-21ст
ПЦБ-20-1
ПЦБ-20-2
ПЦБ-20-3
ПЦБ-20-4п
ПЦБ-21ст
Дисциплiна закладу вищої освiтив603лекцiядоц.Гребiнник Т.О.
КН-20
ПМ-21ст
ПЦБ-20-1
ПЦБ-20-2
ПЦБ-20-3
ПЦБ-20-4п
ПЦБ-21ст
Дисциплiна закладу вищої освiтив703лекцiядоц.Марченко В.О.
КН-20
ПМ-21ст
ПЦБ-20-1
ПЦБ-20-2
ПЦБ-20-3
ПЦБ-20-4п
ПЦБ-21ст
Дисциплiна закладу вищої освiтив701лекцiядоц.Савош Г.П.
КН-20
ПМ-21ст
ПЦБ-20-1
ПЦБ-20-2
ПЦБ-20-3
ПЦБ-20-4п
ПЦБ-21ст
_9.30
Фiлософiяв701лекцiядоц.Марченко В.О.
ВВ-20
ГiЗ-20
ЕКО-20
ТГПВ-20
ЦБ-20
_11.00ч
Фiлософiяв704лекцiядоц.Марченко В.О.
КН-20
~Четвер
_9.30
Педагогiка вищої школив704лекцiядоц.Плаксiна О.I.
БМО-20мн
ПМ-20мн
Фiлософiяв701лекцiядоц.Савош Г.П.
АРХ-19-4п
АРХ-19-5п
_11.00
Полiтологiяв701лекцiядоц.Бiлополий В.В.
ЕК-20ст
ЕП-19+ст
ЛОГ-19
МАГ-19+ст
МБ-19п
МЕН-19+ст
МТ-19п
ОО-19+ст
ФIН-19+ст
Фiлософiяв704лекцiядоц.Марченко В.О.
КН-20
Фiлософiяв601лекцiядоц.Савош Г.П.
АРХ-19-1
АРХ-19-2
АРХ-19-3
_13.00
Гуманiтарний блокв703лекцiядоц.Бiлополий В.В.
ЕКО-19
Гуманiтарний блокв703лекцiядоц.Гребiнник Т.О.
ЕКО-19
Гуманiтарний блокв703лекцiядоц.Марченко В.О.
ЕКО-19
Гуманiтарний блокв703лекцiядоц.Савош Г.П.
ЕКО-19
копія 17.11.2021