ЗАТВЕРДЖУЮ
ректор M.В. Савицький
09.07.2019

Розклад занять. 2 семестр. 2018/2019 навч.рiк. ф.Будiвельний. Курс 1.

АДА-18
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
8.00чВища математика352практикаВищ.математик
8.00зIнформатика116практикаПрикл.математ.
9.30чIнформатика324лекцiяПрикл.математ.доц.Шибко О.М.
9.30зФiзика415практикаФiзики
11.00Кураторська годинаКуратори
_Вiвторок_
8.00Iноземна мова516апрактикаIноземн.мови
9.30Теоретична механiка521лекцiяТеор.механiкидоц.Севастьянова О.Є.
11.00Фiзика412лекцiяФiзикист.в.Волнянська I.П.
13.00Фiзичне вихованняФiзвиховання
_Середа_
9.30Iноземна мова516практикаIноземн.мови
11.00чФiзика415практикаФiзики
11.00зВища математика353лекцiяВищ.математикдоц.Левкович О.О.
13.00Iнженерна та комп`ютерна 116практикаНар.геометрii
графiка
14.30зIнженерна геодезiя418Землевп.,буд.д
_Четвер_
9.30Фiзичне вихованняФiзвиховання
11.00Теоретична механiка423практикаТеор.механiки
13.00зIнженерна геодезiя422лекцiяЗемлевп.,буд.ддоц.Трегуб О.В.
_П`ятниця_
9.30Вища математика353практикаВищ.математик
11.00Вища математика352лекцiяВищ.математикдоц.Левкович О.О.
ЗУК-18
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
9.30Топографiя та землевпорядне 502практикаЗемлевп.,буд.д
комп.кресл.
11.00Кураторська годинаКуратори
13.00чГеологiя з основами в906лекцiяО та Фдоц.Грабовець О.М.
геоморфологiї
13.00зГеологiя з основами в906практикаО та Ф
геоморфологiї
14.30чТопографiя та землевпорядне 418лекцiяЗемлевп.,буд.дас.Кочан С.М.
комп.кресл.
_Вiвторок_
9.30Iноземна мова507. в106практикаIноземн.мови
11.00Вища математика522лекцiяВищ.математикас.Осипчук М.М.
13.00Фiзичне вихованняФiзвиховання
_Середа_
9.30Топографiя412лекцiяЗемлевп.,буд.ддоц.Бєгiчев С.В.
11.00Безпека життєдiяльностi осн. 404лекцiяБЖДст.в.Шаранова Ю.Г.
екологii
13.00Iноземна мова526. 516апрактикаIноземн.мови
_Четвер_
9.30Фiзичне вихованняФiзвиховання
11.00Фiзика407лекцiяФiзикидоц.Веселова С.I.
13.00Фiзика407практикаФiзики
_П`ятниця_
9.30чТопографiя502практикаЗемлевп.,буд.д
11.00Топографiя418практикаЗемлевп.,буд.д
13.00Вища математика512практикаВищ.математик
КН-18
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
9.30Безпека життєдiяльностi осн. в1305лекцiяБЖДдоц.Берлов О.В.
екол.
11.00Кураторська годинаКуратори
13.00Алгоритмiзацiя та програмування327лекцiяПрикл.математ.доц.Шибко О.М.
_Вiвторок_
9.30чФiзика407лекцiяФiзикист.в.Волнянська I.П.
11.00Математичний аналiз324лекцiяПрикл.математ.ст.в.Кривенкова Л.Ю.
13.00Фiзичне вихованняФiзвиховання
_Середа_
8.00Групова динамiка i комунiкацii116лекцiяПрикл.математ.ст.в.Кривенкова Л.Ю.
9.30Математичний аналiз327/322апрактикаПрикл.математ.
11.00Алгоритмiзацiя та програмування116практикаПрикл.математ.
13.00Iноземна мова515практикаIноземн.мови
_Четвер_
8.00чГрупова динамiка i комунiкацii327лекцiяПрикл.математ.ст.в.Кривенкова Л.Ю.
9.30Фiзичне вихованняФiзвиховання
11.00чДискретна математика1007практикаПрикл.математ.
11.00зДискретна математика322алекцiяПрикл.математ.проф.Корхiн А. С.
13.00Iноземна мова515практикаIноземн.мови
_П`ятниця_
9.30чКомп`ютерна графiка327лекцiяПрикл.математ.доц.Iльєв I.М.
9.30зФiзика414практикаФiзики
11.00Комп`ютерна графiка116практикаПрикл.математ.
МБГ-18
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
8.00чВища математика352практикаВищ.математик
8.00зIнформатика116практикаПрикл.математ.
9.30чIнформатика324лекцiяПрикл.математ.доц.Шибко О.М.
9.30зФiзика415практикаФiзики
11.00Кураторська годинаКуратори
_Вiвторок_
8.00Iноземна мова516апрактикаIноземн.мови
9.30Теоретична механiка521лекцiяТеор.механiкидоц.Севастьянова О.Є.
11.00Фiзика412лекцiяФiзикист.в.Волнянська I.П.
13.00Фiзичне вихованняФiзвиховання
_Середа_
9.30Iноземна мова516практикаIноземн.мови
11.00чФiзика415лекцiяФiзикист.в.Волнянська I.П.
11.00зВища математика353лекцiяВищ.математикдоц.Левкович О.О.
13.00Iнженерна та комп`ютерна 116практикаНар.геометрii
графiка
14.30зIнженерна геодезiя418Землевп.,буд.д
_Четвер_
9.30Фiзичне вихованняФiзвиховання
11.00Теоретична механiка423практикаТеор.механiки
13.00зIнженерна геодезiя422лекцiяЗемлевп.,буд.ддоц.Трегуб О.В.
_П`ятниця_
9.30Вища математика353практикаВищ.математик
11.00Вища математика352лекцiяВищ.математикдоц.Левкович О.О.
ЦБ-18
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
8.00Фiзика412лекцiяФiзикидоц.Соколовський С.О.
9.30Безпека життєдiяльностi осн. в1305лекцiяБЖДдоц.Берлов О.В.
екологii
11.00Кураторська годинаКуратори
13.00Iноземна мова516практикаIноземн.мови
_Вiвторок_
9.30чIнформатика2002лекцiяПрикл.математ.ст.в.Герасименко С.В.
9.30зIнформатика2002практикаIBTC
11.00Геодезiчне забеспеченняпри 322блекцiяЗемлевп.,буд.ддоц.Фененко В.I.
звед.б/с
13.00Фiзичне вихованняФiзвиховання
_Середа_
8.00чФiзика415практикаФiзики
8.00зБезпека життєдiяльностi осн. в1302практикаБЖД
екологii
9.30Iноземна мова526практикаIноземн.мови
_Четвер_
9.30Фiзичне вихованняФiзвиховання
11.00Вища математика522практикаВищ.математик
13.00чМатерiалозновство та технологiя 270практикаТБМ,вир.та
матерiалiвконс
13.00зМатерiалозновство та технологiя 270лекцiяТБМ,вир.та доц.Дехта Т.М.
матерiалiвконс
14.30Вища математика352лекцiяВищ.математикдоц.Левкович О.О.
_П`ятниця_
11.00Правовi основи цiв.безпекив1301лекцiяБЖДдоц.Берлов О.В.
13.00Вища математика522лекцiяВищ.математикдоц.Левкович О.О.