?>

Наукові спрямування

Коло наукових інтересів пов’язане з оцінкою та прогнозуванням впливу відходів виробництва на навколишнє природнє середовище, розрахунком екологічного ризику та шляхів утилізації промислових відходів.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень B2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Кандидат технічних наук, асистент

Спільник
Наталія
Василівна

Дисципліни

Метеорологія та кліматологіябільше

Екологія людинибільше

X

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 74

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В208 (другий поверх висотного корпусу)

Телефон:

вн. 3-71, міськ. 756 – 33-71

E-mail

keko@mail.pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

Дисертаційна наукова робота виконувалась за тематикою «Використання граншлаків від виробництва силікомарганцю в будівництві з дотриманням норм екологічної безпеки» до 2013 р. На підставі прилюдного захисту рішенням Атестаційної колегії від 03 квітня 2014 р. отримала диплом кандидата технічних наук та присуджено науковій ступінь кандидата технічних наук із спеціальності екологічна безпека. Приймала активну участь у розроблені наступних наукових тем: - з 2016 р. «Визначення впливу промислових відходів на ґрунт на прикладі гранульованих шлаків силікомарганцю. Вибір методу утилізації промислових відходів» .

Підвищення кваліфікації


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 120

Трудова діяльність

Після закінчення Придніпровської державного академії будівництва та архітектури за спеціальністю «Екологія та охорон навколишнього середовища» працювала інженер-екологом Дніпропетровському комбінаті харчових концентратів «Золоте зерно». В 2008 році поступила до аспірантури та захистила дисертацію за темою «Використання граншлаків від виробництва силікомарганцю в будівництві з дотриманням норм екологічної безпеки» у 2013 р. З 2014 року працює на посаді асистента кафедри екології та охорони навколишнього середовища ДВНЗ ПДАБА.

Публікації

1. Дослідження граншлаків як техногенної сировини / Спильник Н.В. – Перспективні напрямки світової науки: Збірник статей учасників тридцять третьої міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал світової науки – ХХI сторіччя» (20–27 травня 2015р.). – Том 2. Природничі та точні науки; Соціально-економічні науки. – Видавництво ПГА. – Запоріжжя, 2015. – С. 74-76.

2. Альтернативне джерело енергії для потреб суспільства та промисловості / Спильник Н.В. – Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Техногенно-екологічна безпека України: стан та перспективи розвитку», м. Ірпінь, 10-20 листопада 2015 р. – Ірпінь: НУДПСУ, 2015. – С. 239-241.

3. Альтернативна енергія / Спильник Н.В. – Молодь: наука та інновації 2015: Матеріали ІІІ-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених (Дніпропетровськ, 2-3 грудня 2015 року). – Д.: Державний ВНЗ “НГУ”, 2015. – С. 75-76.

4. Отходы и их использование / Спильник Н.В. – Сучасні тенденції розвитку науки в україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, 12 травня 2016 р. – Рівне, 2016. – С. 101-103.

5. Використання сонячної енергії / Спильник Н.В. – Materials of the XII International scientific and practical conference, «Areas of scientific thought», – 2015/2016. Volume 15. Ecology. Geography and geology. Sheffield. Science and education LTD – С. 17-18.

6. Оценка техногенного воздействия промышленных предприятий на окружающую среду / Спильник Н.В. – Инновационные пути модернизации базовых отраслей промышленности, энерго- и ресурсосбережение, охрана окружающей природной среды : сборник научных трудов VI Международной научно-практической конференции молодых ученых и специалистов, 22–23 марта 2017 г., г. Харьков. – Х. : ГП «УкрНТЦ «Энергосталь», 2017. – С. 223-226.

7. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу «Моніторинг довкілля» для студентів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» денної та заочної форм навчання / Укладачі: Спільник Н. В., Тимошенко О. А. – Дніпро: ПДАБА. – 2017. – 32 с.

8. Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з курсу «Екологія людини» для студентів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» денної та заочної форм навчання / Укладачі: Спільник Н. В. – Дніпро: ПДАБА. – 2018. – 31 с.

9. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу «Екологія людини» для студентів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» денної та заочної форм навчання / Укладачі: Спільник Н. В. – Дніпро: ПДАБА. – 2018. – 16 с.

10. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу «Метеорологія та кліматологія» для студентів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» денної та заочної форм навчання / Укладач: Спільник Н. В. – Дніпро: ПДАБА. – 2018. – 9 с.

більше

Публікації для ознайомлення


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 155
?>
вверх