Наукові спрямування

Формування екологічної стратегії будівельного підприємства.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Французька моварівень intermediate

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Кандидат економічних наук

Шпатакова
Оксана
Леонідівна

Дисципліни

Аналіз господарської діяльності

Фінанси підприємств

Місцеві фінанси

Маркетинг

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В1007
(десятий поверх висотного корпусу)

Телефон:

міськ. 756-34-77

E-mail

shpatakova.oksana@pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

В 2021 році Шптакова О.Л. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему: «Формування екологіної стратегії будівельного підприємства» (ДК №063583). Дисертація виконана в межах науково-дослідних робіт Придніпровської державної академії будівництва та архітектури за темою «Обліково-аналітичне забезпечення управління розвитком соціально-економічної системи» (№ держреєстрації 0116U000778, 2015-2020 рр.) і Громадської наукової організації «Фінансово-економічна наукова рада» за темою «Управління економічною ефективністю діяльності підприємств» (№ держреєстрації 0118U000786, 2020 рр.), де представлено результати дослідження формування екологічних стратегій будівельних підприємств, оцінювання та прогнозування їх ефективності.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 2009 р. закінчила ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» за спеціальністю «Облік та аудит». З 2003-2012 р. працювала у ДВНЗ ПДБА на кафедрі обліку та аналізу на посаді старшого лаборанта. З 2012-2016 р. завідувач лабораторієї на кафедрі обліку, економіки і управління персоналом підприємства. 2016 р. асистент кафедри кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства. 2020-2021 асистент кафедри фінансів, обліку та маркетингу. З 2021р. по теперішній час асистент кафедри фінансів, економіки та підпрємництва.

Публікації

1. Кононова О. Є., Шпатакова О. Л. Основні проблеми стратегічного управління екологізацією в рамках функціювання будівельного підприємства. Інституціональна трансформація розвитку економіки України : колективна монографія / за ред. О. Л. Гальцової. Херсон ; Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2019. С. 35–55.

2. Bozhanova V., Kononova O., Shpatakova O. Assesment of the internal environment of the Ukrainian construction industry. Theoretical and Methodological Approaches to the Formation of Modern System of Enterprises, Organizations and Institutions’ Development: Collective Scientific Monograph (1st edition). Dallas, USA : Primedia eLaunch LLC, 2019. P. 14–21.

3. Кононова О. Є., Шпатакова О. Л. Типи стратегій, особливості їх формування та застосування в динамічному навколишньому середовищі. International economic relations and prospects for national development: contemporary challenges and solutions: monograph / editorial board: under the editorship of Prof. M. I. Fleychuk, Dr. U. A. Ganski, Prof. V. U. Kazlouski [and others]. Daugavpils : Daugava Print, 2018. P. 347–359.  

4. Шпатакова О. Л. Класифікація екологічних стратегій будівельного підприємства. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2019. № 4 (109). С. 138–142. [Index Copernicus International Journals; Google Scholar].

5. Шпатакова О. Л Дослідження негативного впливу будівельного підприємства на навколишнє природне середовище. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. Т. 30 (69). № 5. Ч. 2. С. 85–90. [Index Copernicus International Journals; Google Академія; CROSSREF].

6. Шпатакова О. Л. Аналіз та характеристика екологічної стратегії будівельного підприємства. Проблеми системного підходу в економіці. Серія: «Економіка і управління підприємствами». 2019. Вип. 5 (73). Ч. 1. С. 156–168. [«Наукова періодика України» НБ України імені В. І. Вернадського; Index Copernicus International Journals Master List; Google Академія; CROSSREF].

7. Шпатакова О. Л Основні напрямки покращення стратегічного управління екологізацією будівельного підприємства. Бізнес-навігатор. Серія: Економіка та управління підприємствами. 2019. Вип. 5-2 (54). С. 7–14. [Index Copernicus, Google Scholar, CROSSREF].

8. Bozhanova V., Kononova O., Shpatakova O. Analysis of peculiarities development of Ukraine’s construction industry in comparison with EU and CIS countries. Technology audit and production reserves. 2019. № 4/4 (48). P. 33–36. [Index Copernicus Journals Master List, 1findr, EBSCO, OpenAIRE, Scientific Periodicals of Ukraine (SPU VNLU) Producer: Vernadsky National Library of Ukraine Scientific Periodicals of Ukraine – project Vernadsky National Library of Ukraine (VNLU), Ulrich’s Periodicals Directory, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Directory of Open Access Journals (DOAJ), WorldCat, CrossRef та інші].

9. Шпатакова О. Л. Особенности экологической стратегии развития предприятий строительной отрасли. Интернаука. Серия: «Экономические науки». 2020. № 4 (36). Т. 2. С. 78–83. [Index Copernicus, Google Scholar].

10. Кононова О. Є., Шпатакова О. Л. Основні характеристики та ознаки функціонуванням оновленого житлового району м. Стокгольму Хаммарбю Шестад за напрямками екологічно ефективного управління відходами, енергозбереженням та ресурсозбереженням. Економіка, облік, фінанси та право: аналіз тенденцій та перспектив розвитку: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Полтава : ЦФЕД, 2019. Ч. 3. С. 23–25.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх