Наукові спрямування

Організація фінансового забезпечення інвестиційних проектів, організація та управління бюджетною системою України.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Кандидат економічних наук, доцент

Прилєпова
Марина
Олександрівна

Дисципліни

Фінанси (спецкурс)

Місцеві фінанси

Бюджетний менеджмент

Страхові послуги

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В803 (восьмий поверх)

Телефон:

вн. 4-64; міс. 756-34-64

E-mail

m.prilepova@pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

Дисертацію захистила 20.06.2008р. у спеціалізованій вченій раді К 08.00.04 при Харківській національній академії міського господарства, номер диплома ДК № 049847 на тему: «Організаційно – економічний механізм формування і управління вартістю реалізації будівельного проекту» зі спеціальності 08.00.04.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 2001 р. закінчила Придніпровську державну академію будівництва та архітектури за спеціальністю «Економіка підприємства». Кандидат економічних наук з 03.12.2008 року. Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти III-IV рівня акредитації 10 років, в т.ч. у даному навчальному закладі – 15 років. Стаж роботи на посаді доцента – 10 років. Основні етапи педагогічної та науково-педагогічної діяльності у вищих закладах освіти III-IV рівня акредитації: Приймає участь у виконанні науково-дослідної роботи кафедри фінансів і маркетингу.

Публікації

1. Методичні засади оцінки стабільності соціально-економічних систем PUBLIC POLICY AND ECONOMIC DEVELOPMENT Scientific and Practical Journal Issue 9 (13), 2016

2. Прилєпова М.О. Методичні основи розробки гнучких планів (бюджетування) / С.В. Іванов // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 260 т 6 – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – с.

3. Прилепова М.А. Резервный фонд предприятия / Материалы за 8-а международна научна практична конференція, «Achievement of high school», 2012. Том 7. Икономики. София. «Бял ГРАД – БГ» ООД – 88 с

4. Прилепова М.А. Неопределенность в оценке эффективности инвестиционных проектов / Економічний простір: Збірник наукових праць – № 67. – Дніапопетровськ: ПДАБА, 2012 – 70 с.

5. Прилепова М.А. Оценка управленческих решений реализаци инвестиционного проекта с учетом неопределенности / Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури: Збірник наукових праць – №10 (175) – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2010 – 70 с.

6. Тян Р.Б., Иванов М.Ф., Тян Е.Р., Прилепова М.А. Разработка модели организационно-экономического механизма управления инновационными проектами строительства и реконструкции объектов в регионах Украины // Сучасні будівельні матеріали, конструкції та інноваційні технології зведення будівель і споруд: Вісник ДНАБА. – Макіївка, 2010. – С. 285 – 289.

7. Іванов С.В. Планово-контрольні показники на реалізацію проекту / С.В. Іванов, Е.Р. Тян, М.А. Прилєпова // Бізнес-информ. – 2010. –№ 8. – С. 94–101. Особистий внесок автора: постановка завдання й розв’язок реалізації проекту.

8. Прилєпова М.А. Аудит і прогнозування стану реалізації інвестиційного проекту / М.А. Прилєпова, Е.Р. Тян // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. наук. праць. – Київ: КНУБА, 2011. – Вип. 25. – С. 206–213.

9. Прилєпова М.А. Моделювання організаційно-економічних розв’язків інвестиційно-будівельних проектів і їх інженерний супровід / П.Е. Уварів, М.А. Прилєпова, М.Е. Шпарбер, Е.Р. Тян // Вісник ДПАБА, зб. наук. праць. Макіївка, 2010. – Вип. 3(83). – С. 71–78.

10. М.О. Прилєпова Методичні рекомендації щодо управління «Зоною беззбитковості» підприємства / А.М. Якименко, Є.Р. Тян// вісник НДІБВ, зб наук. праць. Київ, 2015. – Вип. 58 – с. 21-28.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх